site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-191.jpg

d-4.jpg


De Spaanse Regering overweegt
accijnsverhoging op diesel in Spanje

SPANJE  - vrijdag 29 juni 2018- De socialistische Spaanse Regering is op zoek naar geld en naar manieren om het milieu te verbeteren, en zo komt men al snel terecht bij de brandstofprijzen en de daarbij horende accijnzen. In de alternatieve Rijksbegroting van de PSOE hadden de socialisten al een verhoging van de diesel-accijns opgenomen, en nu zij aan de macht zijn, willen ze dit gaan uitvoeren.

De Regering-Sánchez is van plan om de accijns op diesel (diésel, of gasóleo) te gaan verhogen en gelijk te gaan trekken met die van de benzine (gasolina). Dat moet dan alleen gelden voor de diesel voor personenwagens, en niet voor de vervoerssector en de landbouw.
diesel.jpg
Het gelijkmaken van de brandstofaccijnzen zal automatisch zorgen voor hogere diesel-prijzen bij de tankstations. Momernteel  is de accijns op diesel €0,307 cent per liter maar dat kan €0,4025 gaan worden, dezelfde accijns die geheven wordt op benzine. Deze verhoging kan de staatskas op jaarbasis 2,14 miljard euro extra opleveren.
5b33d7261d537.jpg
                             De  minister van Hacienda (Financiën), María Jesús Montero,  
                                       tijdens haar toespraak in het Congreso (Parlement).

Minder verontreiniging
De verlaagde accijns voor diesel stamt nog uit de tijd dat iedereen ervan uitging dat diesel minder verontreiniging veroorzaakt dan benzine omdat er minder CO² vrijkomt. Later is men er achter gekomen dat het juist andersom is, en dat diesel slechter voor het milieu is omdat het stikstofoxide uitstoot.

Plannen
Vooralsnog gaat het om plannen en deze moeten eerst nog goed worden gekeurd, maar het lijkt erop dat het diesel-rijden in Spanje, wat ooit de voordeligste manier was van autorijden, binnenkort niet meer zo aantrekkelijk is.

De dieselprijzen zijn vergeleken met diverse jaren geleden al hoger, maar het voordeel voor dieselrijders in Spanje is dat ze geen extra verkeersbelasting hoeven te betalen zoals in Nederland.
zzzzzIslas-canariaslogo-kopie-44.jpg


De Spaanse belastingdienst waarschuwt
dat men ook over fooien belasting dient te betalen

SPANJE -  woensdag 2 juni 2018 - De zomer is begonnen, de terrassen zitten vol en de vele Spaanse en buitenlandse toeristen maken weer gebruik van de diensten van restaurants en bars waar de duizenden obers, kelners, serveersters,  en ander bediend personeel het eten en drinken serveren. Bevalt die dienstverlenbing, dan is het gebruikelijk (maar niet verplicht) om een kleine, of grotere fooi achter te laten. De Spaanse belastingdienst herinnert de mensen die in de horeca werken er echter aan,  dat ook over fooien inkomstenbelasting (IRPF) betaald moet worden.  

Het innen van belasting over fooi is echter een lastige zaak voor zowel de werkgevers evenbals voor de belastingdienst zelf; immers,  hoe controleert men de hoogte en hoeveelheid van de opgehaalde fooien? In het geval van fooi welke betaald wordt door middel van kredietkaarten of op elektronische wijze is dat geen probleem en staat alles geregistreerd, maar in het geval van contant geld is dat een ander, veel moeilijker verhaal.
fooien-2.jpg

In theorie houdt het ontvangen van fooien dus in,  dat de werkgever dit verzamelt en daarna via het loonstrookje betaalt aan de medewerkers, een vreemde en moeilijke handeling maar wel een volgens de Spaanse belastingdienst verplichte actie in het geval van de Persoonlijke Inkomstenbelasting (IRPF).

De wet
In artikel 76 van de wet Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas van 1999 staat letterlijk: “La obligación de retener e ingresar a cuenta […] cuando satisfagan a su personal cantidades desembolsadas por terceros en concepto de propina, retribución por el servicio u otros similares”( “De verplichting om achteraf in te houden en te betalen […] wanneer men aan het personeel de bedragen die door derden zijn uitbetaald als een fooi, een  belastingafdracht voor de dienstverlening, of andere soortgelijke afrekent”.

Fooien
Het is gebruikelijk (maar niet verplicht) om naar een bar, of restaurant te gaan en een fooi te geven aan het personeel. Soms is dat slechts een paar cent, maar soms kan het meer zijn dan €5,= of €10,=. Over een hele dag gezien kan een bar, of restaurant ruim €50;= aan fooien ontvangen, en als dat met de 30 dagen van de maand wordt vermenigvuldigd, is het resultaat dat een bedrijf ongeveer €1.500,= per maand kan ontvangen. Als dat bedfrijf  zes werknemers heeft, zou elk van hen ongeveer €250,= aan fooien ontvangen.

Lonen
In het geval van obers en bedienend personeel zijn zij de werknemers met de laagste salarissen op de Spaanse arbeidsmarkt. In veel gevallen  inkomen van €12.000,=  tot €15.000,=  per jaar. Met de hervorming van de IRPF (Inkomstenbelasting) die begin 2018 is goedgekeurd door de Partido Popular (PP) en Ciudadanos (Cd’s) worden degenen met jaarinkomens onder de €14.000 euro vrijgesteld van de betaling van IRPF (Inkomstenbelasting).

Een ober die €1000,= aan jaarsalaris verdient in 14 betalingen, hoeft de IRPF (Inkomstenbelasting ) niet te betalen, maar als de fooien worden toegevoegd, moet men het bedrag betalen dat overeenkomt met de IRPF. Als deze €14.000;= euro wordt overschreden, kunnen de inhoudingen - afhankelijk van de Deelstraat- ruim  €760,= per jaar bedragen.
00000Islas-canariaslogo-34.jpg


De meest gebruikte aankruis-vakjes
in de aangifte IRPF (Inkomstenbelasting):
016, 440, 490, 541, 625...

Een overzicht van de belangrijkste secties
bij het doen van de aangifte IRPF = Inkomstenbelasting

SPANJE - donderdag 26 april 2018 - Tot 2 juli 2018 heeft de belastingplichtige in Spanje de tijd om de aangifte IRPF (Inkomstenbelasting) te doen over het jaar 2017 (zie ook: http://www.laprovincia.es/especiales/declaracion-renta).
De Spaanse aangifte Inkomstenbelasting is de meest ingewikkelde en gecompliceerde  ter wereld…

Ongetwijfeld is het meest belangrijke aankruis vakje dat met nummer 645, omdat dit het eindresultaat weergeeft en vertelt of de Declaración de la Renta  (Aangifte  Inkomstenbelasting) moet worden betaald, of geretourneerd.
Er zijn echter andere secties die vaak worden gebruikt en die bekend moeten zijn voor de correcte uitvoering ervan. Een overzicht van de meest gebruikte vakjes gegroepeerd in hun verschillende secties:

irpf-1.jpg

Casillas rendimientos del trabajo
Vakjes inkomen uit werken):

Casilla/Vakje 001.
Dit moet het volledige bedrag aangeven van alle inkomsten uit arbeid ontvangen in 2017, evenals de bedragen van pensioenregelingen die verschijnen als periodiek inkomen. Men  moet ook de ontvangsten  van het Loongarantiefonds (FOGASA) opnemen voor onbetaalde arbeidsinkomsten.

Casilla/Vakje 019.
Als een belastingplichtige die is ingeschreven bij het arbeidsbureau een baan aanvaardt welke  de verhuizing van zijn gewone verblijfplaats naar een nieuwe gemeente met zich meebrengt, kan men de aftrek voor geografische mobiliteit benutten.
Het totale bedrag dat kan worden afgetrokken is €2.000,=.

Casilla/Vakje 016.
Betreft
overige uitgaven aftrekbaar tot €2.000 euro in het algemeen.
Men legt uit, “dat de korting voor het verkrijgen van werkprestaties alleen zal worden toegepast op belastingplichtigen met een netto inkomen uit arbeid van minder dan €14.450,=, op voorwaarde dat men geen inkomen heeft, met uitzondering van vrijgesteld inkomen, anders dan werk, van boven de €6.500,=. In deze gevallen kan men de aftrekpost van €2.000,= toepassen.
Het bedrag van de korting zal zijn:
- Belastingbetalers met een netto inkomen uit werk gelijk aan, of minder dan €11.250,=:
   €3.700,= per jaar.

- Belastingbetalers met netto arbeidsinkomen tussen €11.250,= en €14.450,=:
   €3.700,= minus het resultaat van vermenigvuldiging met 1.15625 van het verschil tussen
   werkprestaties en €11.250,= per jaar

Casillas rendimientos del capital mobiliario
Aankruis vakjes van de kapitaalgoederen
Casilla/Vakje 025.

Rente op rekeningen, deposito's , andere financiële activa.
Hierin moet men de Inkonmsten aangeven die zijn afgeleid van de overdracht, of afschrijving van financiële activa zoals Letras del Tesoro (Schatkistpapier), obligaties, aandelen, preferente aandelen
Casilla/Vakje 029.
In overeenstemming met het voorgaande is dit vakje  bedoeld om de inkomsten te specificeren die zijn afgeleid van de overdracht, aflossing, of terugbetaling , van de verschillende financiële activa.

Plusvalías patrimoniales
Meerwaarden
Casillas/Vakjes 293-337.

In dit hoofdstuk geeft men alle kapitaalwinsten en -verliezen weer, zowel die verkregen uit beleggingsfondsen (vakjes 293-307), als aandelen (308-322) en certificaten (vakjes 323-337)-

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Compensatie voor verliezen van voorgaande jaren

Casilla/Vakje 414.

In het geval dat het nettowinst-resultaat van de vier voorgaande jaren negatief is, heeft de belastingplichtige recht op een vergoeding voor zijn aandelen-verliezen

Reducciones de la base imponible
Verlagingen van de belastinggrondslag
Casilla
/Vakje 436.
De belastingaftrek die is vastgesteld voor degenen die ervoor kiezen om gezamenlijke belastingaangifte  te doen, komt op dit punt tot uiting.
Het Renta Web-programma berekent het bedrag automatisch, maar varieert van €3.400,= (voor gezinnen met twee echtgenoten) tot €2.150 ,=euro (in het geval van alleenstaanden).

Casilla/Vakje 440.
Hier
verwijst men naar het algemene belastbare inkomen dat staat in de sectie:
 ‘Base liquidable general y Base liquidable del ahorro’ 
(‘Algemene liquide basis en geliquideerde spaarbasis’).

CasillasVakjes 457-461.
Deze vakjes zijn bedoeld om de compenserende pensioenen te verlagen ten gunste van de echtgenoot, of die lijfrentes voor voedingsdoeleinden die niet bedoeld zijn voor de kinderen van de belastingplichtige.

Casilla/Vakje 471.
Als de belastingplichtige via gerechtelijke beslissing lijfrentes bijdraagt aan voedsel ten gunste van zijn kinderen, kan men overeenkomstige belastingaftrek krijgen.

Casilla/Vakje 490.
De informatie in dit vakje helpt om het referentienummer te vinden om de aangifte inkomstenbelasting via het Internet voor te bereiden.

Casilla/Vakje 541.
Dit vakje  verwijst naar het rendement van economische activiteiten, een belangrijk onderdeel voor zelfstandige indernemners.

Deducciones
Inhoudingen

De deducciones  (inhoudingen) hebben ook hun specifieke afdeling in de resultatenrekening. Hoewel er veel gevallen zijn die baat kunnen hebben bij verschillende aftrekposten, zijn de meest voorkomende die uit woonlasten (zie:
http://www.laprovincia.es/especiales/declaracion-renta/deducciones

De belastingaftrek voor investering in gewone verblijfplaats heeft zijn plaats wordt aangegeve in de:
Casillas / Vakjes 516-517,
terwijl die van de huur van de gewone woning zich bevinden in de
Casillas / Vakjes 531-532.

In de Deelstaat Canarias
Voor het doen van specifieke aangiften voor aftrekposten Inkomstenbelasting in de Deelstaat Canarias kan men (in het Spaans) zich naders informeren,  door een kijkje nemen op:
https://www.iberley.es/temas/deducciones-irpf-islas-canarias-ejercicio-2017-c7481
00000slas-canariaslogo-479.jpg


Wie is verplicht
aangifte IRPF (Inkomstenbelasting) te doen?

De afspraak met Haciënda (Financiën - de Fiscus)
i
s een verplichting voor alle belastingplichtigen

hoewel er uitzonderingen bestaan

SPANJE - maandag 16 april 2018 - Midden van de campagne voor het doen van de Declaración de la Renta 2017 (Aangifte  Inkomstenbelasting over 2017), is het zeker dat veel mensen worden aangevallen door de vraag: moet ik het doen? Het doen  van de aangifte inkomstenbelasting is een plicht van elke belastingplichtige, maar er zijn bepaalde uitzonderingen waarmee men  vrijgesteld is van het indienen van de procedure zonder zich bloot te stellen aan mogelijke boetes. Men moet gewoon rekening houden met het inkomen en de herkomst ervan:

Men heeft geen verplichting als men minder inkomen heeft dan €22.000,= per jaar;

- wanneer het afkomstig is van een enkele betaler.
- wanneer er verschillende betalers zijn en de som van de ontvangen bedragen niet hoger is dan in totaal €1.500,= per jaar.
- wanneer de betaler van het werkinkomen niet gehouden is belastingaangifte te  doen.
- wanneer het enige inkomen uit arbeid passieve voordelen heeft: sociale zekerheids- en passief-klasse pensioenen, voordelen van pensioenregelingen, collectieve verzekeringen, evenals elke vorm van toepasselijke inhouding bepaald door de regelgevingsprocedure
obligado-a-declarar-renta.jpg

Men is vrijgesteld van het doen van de aangifte als men minder dan €12.000,= per jaar aan inkomsten heeft wanneer:
 - het inkomen afkomstig is van meer dan één betaler en de som van alle ontvangen bedragen niet meer is dan €1.500 per jaar.
- compenserende pensioenen van de echtgenoot, of annuïteiten worden ontvangen voor niet vrijgestelde voeding.
- wanneer de betaler van het arbeidsinkomen niet verplicht is om in te houden.>
- wanneer er een volledig inkomen van het werk is met een soort vaste inhouding..

Anderzijds is men vrijgesteld van het doen van aangifte IRPF (Inkomstenbelasting):
- Wanneer het rendement op roerend kapitaal en vermogenswinsten die worden ingehouden, of betaald op rekening, de gezamenlijke limiet van €1.600,=  per jaar niet overschrijdt.
- Wanneer het rendement op roerend kapitaal en vermogenswinsten onderworpen zijn aan inhouding of,
- voor degenen met een gezamenlijke limiet van €1.000,= per jaar, in toegerekende onroerend-goedinkomsten, belastingopbrengsten, en subsidies voor het verwerven van officieel beschermde huizen, of getaxeerde prijzen.

In geen geval is men verplicht om aan te geven (behalve voor de toepassing van de bepalingen van het volgende hoofdstuk) belastingplichtigen die uitsluitend volledige inkomsten uit arbeid, kapitaal, of economische activiteiten ontvangen, evenals vermogenswinsten, met een gezamenlijke limiet van €1.000 euro per jaar en erfgoed verliezen van minder dan €500,=                                                                                                                      

Al deze limieten zijn van toepassing op zowel individuele belasting als gezamenlijke belasting. Belastingplichtigen die een ander soort inkomen ontvangen dat verschilt van de vorige, of de aangegeven maximumbedragen overschrijden, zijn verplicht IRPF(Inkomstenbelasting)  te betalen.

2018-03-26_IMG_2018-03-26_224654_APP-RENTA-1.jpg

Wel of niet aangifte doen?
Wat moet men doen als men niet verplicht is om de IRPF (aangifte Inkomstenbeasting te presenteren? Het antwoord is tegenwoordig gemakkelijker dan voorheen: Omdat men via de internetpagina Renta Web de eigen simulatie kan aangeven. Bekijk het resultaat: Of men  moet  betalen, maar als de Fiscus geld retourneert, dan doet men de  IRPF (aangifte Inkomstenbelasting).
2017-05-11_IMG_2017-05-11_082702_declaracion-renta.jpg

2018-04-09_IMG_2018-04-09_182011_declaracion-renta-conjunta.jpgVanaf 4 mei 2018 kan men telefonisch een afspraak maken om persoonlijk aangifte IRPF (Inkomstenbelasting) over het jaar 2017 te doen, in het kantoor van het Agencia Tributaria (Belastingkantoor) waar men als belastingplichtige in de buurt woont; telefoon:
- 901 200 351
- 91 290 13 40
- of men maakt een afspraak via het interet: www.agenciatributarja.es
00000slas-canariaslogo-372.jpg


Grote verschillen in Spanje wat betreft
de gemeentelijke wegenbelasting

Dit zijn de 'wegenbelasting-paradijzen' in Spanje

SPANJE  -  vrijdag 6 april 2018 - Over het algemeen is bekend dat men in Spanje in vergelijking met landen als Nederland en België veel minder wegenbelasting betaalt. De Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) is een gemeentebelasting die de gemeente oplegt aan alle autobezitters en die men  jaarlijks moet afrekenen. Aangezien het om een lokale belasting gaat zijn er grote verschillen te vinden in Spanje.

De Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (/Gemeentelijke belasting van voertuigen van mechanische aandrijving) is ruim 30 jaar geleden gecreëerd en genereert jaarlijks een omzet van meer dan 2 miljard euro voor de gemeenten in Spanje.
Daar het een gemeentelijke belasting betreft, zijn er veel verschillen in Spanje te vinden waardoor er 'belastingparadijzen' bestaan. Hier wordt met name door grote bedrijven die auto’s verhuren dankbaar gebruik van gemaakt.
coche-1.jpg
Er zijn verschillende belastingtarieven te vinden in Spanje maar deze gelden voor alle gemotoriseerde voertuigen die gebruik maken van de openbare weg zoals personenauto’s, bussen, vrachtwagens, tractoren, aanhangwagens, bromfietsen en motorfietsen. Deze belasting wordt jaarlijks door de gemeente geïnd en dus niet zoals in Nederland en België (?) per kwartaal.

Tarieven
De onderstaande tarieven zijn de minimum tarieven die gelden in heel Spanje (behalve Melilla en Ceuta waar men kortingen heeft) die jaarlijks betaald moeten worden per personenauto en afhankelijk zijn van de fiscale paardenkracht (in het Spaans caballos fiscales of CVF) of motorvermogen wat berekend wordt via een ingewikkelde wiskundig formule.

 • Minder dan 8 fiscale PK.............. €  12,62
 • Tussen de   8 en 11,99 fiscale PK €  34,08
 • Tussen de 12 en 15,99 fiscale PK €  71,94
 • Tussen de 16 en 19,99 fiscale PK €  89,61
 • Vanaf 20 en meer fiscale PK....... €112,00

Naast de fiscale PK wordt er echter ook gekeken naar de gemeente waar men het voertuig geregistreerd heeft staan, het type voertuig, hoe krachtig de motor is wat betreft de milieuverontreiniging en waarbij schonere auto’s kortingen krijgen.
Al met al is het een ingewikkelde rekensom die dus sterk afhankelijk is van de gemeente waar men woont.

Deelstaten
Per Deelstaat deelstaten en daarnaast weer per provincies gezien, zijn er in Spanje echter enorme verschillen  wat betreft de belastingtarieven. De Automovilistas Europeos Asociados (AEA) heeft ze onderzocht en in een tabel verwerkt.

Mocht men een voertuig hebben met minder dan 8 fiscale PK dan is de wegenbelasting volgens Nederlandse en Belgische maatstaven erg laag te noemen.
In de provincie Barcelona is dat in 2018 een jaarlijks bedrag van €23,47; en in:
- Bilbao €25,08
- Madrid €20,=
- Valencia €21,20
- Alicante 22,28
- Almería €23,12
- Girona €25,24
- Málaga €24,35
- Tarragona 25,24
- Palma de Mallorca €23,61
- Las Palmas €20,95.

Het bovenstaande zijn dus gemiddelden per provincie, want daar het om een gemeentebelasting gaat kunnen deze per gemeente binnen de genoemde provincies ook weer verschillen:
26a84e6cd9a2f5d9948ae965e168b798.jpg
00000slas-canariaslogo-323.jpg


De IRPF-korting bespaart een belastingbetaling
van €440,= op jaarbasis

Aldus de Spaanse Regering komt deze belastingmaatregel ten goede aan 3,5 miljoen werknemers en gepensioneerden
die tussen de €12.000,= en €18.000,= aan jaarinkomen hebben

SPANJE - dinsdag 3 april 2018 - Het wetsvoorstel tot verlaging van de IRPF (Inkomsten Belasting) in de Spaanse Rijksbegroting van 2018 maakt een besparing mogelijk van ongeveer €440, per jaar en komt ten goede aan 3,5 miljoen werknemers en gepensioneerden die tussen de €12.000,= en €18.000,= aan jaarinkomen hebben.

Volgens de verklaring van het Ministerio de Hacienda y Función Pública (Ministerie van Financiën en Overheidsdiensten) die is gepubliceerd terwijl de minister van Financiën, Cristóbal Montoro, de Rijksbegroting van 2018 detailleert, stopt het inkomen van minder dan €14.000,= per jaar met betalen van de IRPF (Inkomstenbelasting), die twee nieuwe gezinsondersteuningen omvat, één  voor geboorte , en één voor gehandicapten, zal 630.000 belastingplichtigen ten goede komen.
image_content_3285600_20180403191053.jpg
De minister van Financiën, Cristóbal Montoro; en Parlementsvoorzitter,  Ana Pastor,
                                                   met de wetsvoorstellen van 2018.
el-ministro-de-hacien.jpg

                                                                       VIDEO:
https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/04/03/140891/montoro-estos-presupuestos-pensionistas-1_m.mp4

Met als doel de voordelen van de economie te verdelen, omvat het budget-wetsvoorstel  een reeks initiatieven met een besteedbare uitwerking van 3.800 miljoen euro, waarmee de inkomens van ruim 13 miljoen mensen en hun gezinnen zullen worden verbeterd.

Het betreft ambtenaren, gepensioneerden met lagere inkomens, en werknemers in loondienst die minder dan €18.000,= aan jaarinkomen hebben.

Een totale belastingverlaging beoogt 233.508 miljoen euro, en de totale belastinginkomsten zullen naar verwachting stijgen met 6% in vergelijking met de uitvoering van 2017, tot 210.015 miljoen euro, een maximum in de historische reeks.

Per type belasting stijgt de IRPF (Inkomstenbelasting) met 6,5%; IVA (Btw) met 5,6%; en de Impuesto de Sociedades (Vennootschapsbelasting) met  4,8%.

De belastingdrempel stijgt van de huidige €12.000,= naar €14.000,= ; zodat degenen die een inkomen ontvangen dat is inbegrepen in deze tranche, niet meer aan IRPF (inkomstenbelasting) betalen.

Ook wordt de belasting voor bruto jaarsalarissen tussen de €14.000,= en €18.000,= verlaagd.

Anderzijds omvat de IRPF-hervorming een geboortesteun, die tot €600,= wordt  verhoogd via de belastingaftrek voor elk kind ,welke hoger is dan het minimum dat is vastgesteld voor grote gezinnen; en een kinderopvang die de belastingaftrek van maximaal €1.000,= mogelijk maakt per jaar voor werkende moeders voor kinderopvangkosten voor kinderen tussen nul en drie jaar.

De huidige familiecheques worden ook verlengd met een nieuwe belastingaftrek van €1.200,= per jaar voor een echtgenoot met een handicap.
00000slas-canariaslogo-297.jpg


De Spaanse Regering heeft de Rijksbegroting rond, maar die moet nog wel worden aangenomen door het Parlement

SPANJE - woensdag 28 maart 2018 - Het is de Spaanse Regering eindelijk , om na een vertraging van zes maanden, de Rijksbegroting voor 2018 rond te krijgen. Daar er grote verdeeldheid heerst in het Spaanse Parlement is de Rijksbegroting echter nog niet aangenomen, iets wat nu afhangt van de Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cd’s), en de Baskische partij PNV. De Ministerraad heeft de Presupuestos 2018 al  wel goedgekeurd.

Eigenlijk had de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) (Rijksbegroting)van de Spaanse regering al in september 2017 (dus zes maanden geleden) moeten worden aangenomen en was er al een principeakkoord tussen verschillende politieke partijen die hun steun zouden geven. In september  2017 echter begonnen de problemen in Catalonië waardoor de plannen voor de Rijksbegroting even in de ijskast werden gezet, ook omdat de Baskische partij PNV tijdelijk geen steun wilde geven.
3b0d3e99c5722478f3953ae80285baf7-1.jpg
Nu lijkt het erop dat de Partido Popular (PP) samen met Ciudadanos (C’s) en waarschijnlijk de PNV de Rijksbegroting door het Parlement kan krijgen met voldoende stemmen. Het enige knelpunt voor de Baskische partij PNV is nog de kwestie Catalonië, en dan met name Artikel 155, waarmee de Spaanse Regering het bestuur van de deelstaat Catalonië tijdelijk heeft overgenomen.

In de Rijksbegroting 2018 staan veel maatregelen die volgens de Spaanse Rekenkamer en Ministerraad ten goede komen aan de burgers. Dat is mogelijk omdat Spanje 6% meer aan belastingen heeft opgehaald in 2017 wat is geëindigd op 210 miljard euro waarvan 82 miljard aan inkomstenbelasting, 24,2 miljard afkomstig van bedrijven, 71,5 miljard uit de Btw en 21,6 miljard uit de accijnzen.

Tegenstanders van deze Rijksbegroting en de oppositie in het Parlement zeggen echter dat hetgeen wat de PP voorstelt niet realistisch is en gezien kan worden als een verkiezingsstunt daar er in 2019 gemeente-, autonome- en Europese verkiezingen aan zitten te komen, en in 2020 landelijke verkiezingen waarbij de partij Ciudadanos (Cd’s) steeds groter aan het worden is en een serieuze bedreiging is voor de PP.

De Rijksbegroting is nu dan wel goedgekeurd door de Ministerraad en heeft de steun van de politieke partij Ciudadanos (Cd’s) en uiteraard de PP, maar de steun van de PNV is belangrijk en die weigert momenteel nog mee te , vanwege de problemen in Catalonië. Mocht de Rijksbegroting aangenomen worden dan treden o.a. onderstaande maatregelen in werking.

Pensioenen
Om de gepensioneerden, die al weken de straten in Spanje bezetten, tegemoet te komen zullen er verhogingen van diverse pensioenen komen tussen de 1% tot 3%. De gepensioneerden die dat zullen merken zijn diegene die de laagste pensioenen hebben en degene die een nabestaandenpensioen ontvangen. De Regering zegt dat 6,7 miljoen gepensioneerden hier profijt van zullen hebben. Er komt dus geen verhoging voor alle pensioenen in Spanje. 2,4 miljoen gepensioneerden zullen hun pensioen met 3% zien stijgen, 1,5 miljoen gepensioneerden (die minder dan €700,= per maand ontvangen) zien hun pensioenen met 1,5% stijgen en diegene die tussen de €700,= en €860,=ontvangen krijgen een verhoging van 1%.
Een miljoen gepensioneerden die jaarlijks tussen de €12.000,=  en €18.000,= aan inkomen hebben,  zullen zien dat hun Inkomstenbelasting verlaagd gaat worden.

Meer inhoud
In de Rijksbegroting staat ook dat de ambtenaren (er zijn er meer dan 5 miljoen in Spanje) een salarisverhoging krijgen van 1,75%.

Ouders kunnen tot €1.000,=aftrek van de belastingen krijgen voor het verzorgen van kinderen en tot €1.200,=in het geval van gehandicapte kinderen.

Degene die in Spanje minder dan €18.000,= aan inkomen hebben, hoeven geen inkomstenbelasting te betalen.

Jongeren die een opleidingscontract hebben kunnen een financiële hulp krijgen van €430,= wat gezien kan worden als een salarisaanvulling die, samen met de vergoeding van het bedrijf, betaald zal worden.

Uiteraard staat er nog veel meer in de Rijksbegroting, maar dat zal bekend worden gemaakt als, en wanneer, deze wordt aangenomen.
00000slas-canariaslogo-238.jpg


Wat gebeurt er als men
de belastingaangifte te laat inlevert?

De aangifte indienen na de einddatum kan door
Hacienda (het Ministerie van Financiën /de Belastingdienst) worden beschouwd als een lichte, of zware overtreding

SPANJE - vrijdag 23 maart 2018 - Het indienen van de Aangifte Inkomstenbelasting  na de einddatum van de aangifte-periode heeft gevolgen. Of het nu gaat om onvoorzichtigheid, of een opzettelijke beslissing, feit is dat Hacienda een sanctieproces kan starten.

De onwetendheid van de verplichting om de aangifte in te dienen, of te denken dat het aan Hacienda te betalen bedrag schaars is, heeft bij sommige belastingplichtigen soms geleid tot het niet indienen van de aangifte binnen de vastgestelde termijn.

image_content_3285517_20180403193156.jpg
2017-07-01_IMG_2017-07-01_152944_declaracion_renta-4.jpg
        
Hacienda straft de belastingbetaler als deze de aangifte na de sluitdatum inlevert.
Het niet binnen de gestelde termijn indienen van de belastingaangifte kan worden beschouwd als een lichte inbreuk met boetes van tussen de €100,= en €400,=. In het geval van een aangifte tot teruggave, als deze na de einddatum wordt ingediend, zal de boete een korting van 50% bedragen , zoals bij verkeersboetes, als de belastingbetaler geen beroep doet, krijgt de boet-e een bonus van 30%. Als een sanctie-procedure wordt geopend, zal er echter meer geld moeten worden betaald dan wat men van Hacienda ontvangt.

De belastingaangiften vervallen vier jaar na de aangifte. Als de termijn in dit fiscale jaar niet werd bereikt, heeft Hacienda tot 2021 om de verplichting van de belastingplichtige te eisen.

Uiteraard, in het geval dat de aangifte moet worden betaald, zijn de gevolgen zwaarder. Als het de belastingbetaler is die de aangifte na de sluitdatum komt presenteren, moet het resultaat van daarvan de volgende strafpercentages toevoegen:

- Gedurende de drie maanden na de sluitdatum: 5% van het te betalen bedrag.
   In dit geval is er geen rente voor vertraging, of boete.

- Tussen drie maanden en één dag en zes maanden: 10% van het te betalen bedrag.
   Er zal ook geen boete, of late rente zijn.

- Tussen zes maanden en één dag en twaalf maanden: 15% van het te betalen bedrag.
   Net als in de vorige gevallen is er geen rente voor vertraging of sanctie.

- Meer dan 12 maanden na het einde van de periode voor het doen van de aangifte: 20% van
   het verschuldigde bedrag.
   In dit laatste geval is ook de overeenkomstige vertragingsrente vereist.
   Het is mogelijk om de toeslag van de bedragen met 25% te verminderen als deze wordt
  betaald binnen de door het Agencia Tributaria ( de Belastingdienst) vastgestelde termijn.

In het geval dat de Hacienda degene is die de belastingbetaler moet aanspreken, wordt een aanvullende sanctie vastgesteld die varieert van 50% tot 150% van het te betalen bedrag, naast de vertragingsrente voor de verstreken tijd.
00000slas-canariaslogo-197.jpg


De datums voor het doen van
de aangifte Inkomstenbelasting
bij het AEAT
(Agencia Tributaria = het Belastingkantoor)

Weergave van de belangrijkste datums voor het doen van belastingaangifte, waarbij in 2018 een computer-toepassing mogelijk is.

Telefonisch afspraken maken:

 • Een afspraak voor het doen van aangifte op het belastingkantoor kan worden aangevraagd via: www.agenciatributaria.com,
  of via de telefoon:
  - 901 22 33 44
  - 915 53 00 71
  - 901 12 12 24
  - 915 35 73 26
  Afspraken worden om de 15 minuten gegeven tussen 9:00 en 20:30 uur.
  • De informatietelefoon over de belastingaangifte is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 19:00 uur:
  -901 33 55 33
  - 915 54 87 70.
  novedades-declaracion-renta-1.jpg
  2017-07-01_IMG_2017-07-01_152944_declaracion_renta.jpg

De termijn voor het doen van de Inkomstenbelastingaangifte over 2017 vangt aan op 4 april  2018 en loopt tot 2 juli 2018, voor degenen die daartoe verplicht zijn (degenen die €22.000.= aan inkomsten uit één enkele bron overschrijden, of degenen die inkomen hebben ontvangen van een tweede bron of meer, van meer dan €1.500,=), dienen de Aangifte de Inkomstenbelasting over 2017 in.

In 2018  gaat de belangrijkste nieuwigheid hand in hand met het digitaliserings-proces dat het AEAT zes jaar geleden lanceerde en dat steeds meer gestalte krijgt.
In de inkomstencampagne van 2017 zullen, volgens de aankondiging van het Ministerie, de gebruikers van wie Hacienda (het Ministerie van Financiën/de Fiscus)  alle fiscale informatie heeft, de aangifte kunnen doem via een mobiele toepassing die vanaf 15 maart beschikbaar zal zijn in de 'markten' van Apple en Android.

Met deze toepassing kunnen belastingbetalers zowel hun verklaringen als die van hun familieleden indienen, en er kunnen maximaal 20 verschillende NIF's worden verkregen voor elke gedownloade toepassing.

Met deze aanvraag kunnen belastingbetalers zowel hun belastingaangifte  als die van hun familieleden indienen, en er kunnen maximaal 20 verschillende NIF's (Registratie-nummers) worden verkregen voor elke op de computer geladen toepassing.

De datums in 2018:
15 maart: Vanaf dit moment worden de uitnodigingsbrieven verzonden, kan de
                  computertoepassing worden geladen (hoewel het concept pas op 4 april kan worden
                  ingediend), en het referentienummer kan worden aangevraagd, evenals toegang tot
                 de belastinggegevens van de belastingplichtige
.

3 april: Begint de termijn  voor het aanvragen van een afspraak voor het 'Le llamamos' (‘Wij
             bellen u’)

4 april: Officiële start voor het doen van aangifte Inkomstenbelasting over 2017. Vanaf dit
              moment kunnen concepten via Renta Web zowel via het Internet als per telefoon
              worden ingediend.

6 mei: Begint de termijn  voor het aanvragen van een afspraak om de procedure persoonlijk uit
            te voeren.

10 mei: Begin van de aanwezigheidsperiode in de kantoren van de AEAT om de aangifte
              inkomstenbelasting te presenteren.

27 juni: Laatse datum om de betaling van de inkomstenbelasting aan te vragen.

29 juni: Laatste datum voor het aanvragen van een afspraak om de verklaring via alle kanalen
              af te leggen.

  2 juli: Einde van de Campaña de la Renta 2017 (Periode voor het doen van aangifte
             Inkomstenbelasting over 2017).

Nieuwigheden
Andere nieuwigheden zijn de stopzetting van het verzenden van concepten per post, evenals het verzenden van SMS met het referentienummer en de verschillende mededelingen van het AEAT, die nu via de mobiele toepassing kunnen worden ontvangen.

Ook nieuw is de uitbreiding van het 'Le llamamos'-programma, dat in 2017 werd getest, en dat nu in 2018 een grotere dienstverlening biedt, zodat degenen die dat willen, de belastingaangifte telefonisch kunnen doen, nadat ze eerder een afspraak hebben gemaakt.
00000slas-canariaslogo-193.jpg

 


Aangifte Inkomstenbelasting:
Zo haalt men die via de computer binnen
door het gebruiken van de ‘toepassing’
van het Agencia Tributaria (Belastingkantoor)

Sinds donderdag 22 maart 2018 is de toepassing beschikbaar voor toegang tot de fiscale gegevens en andere procedures

SPANJE - vrijdag 23 maart 2018 - De toepassing van de Belastingdienst die het mogelijk maakt om de belastinggegevens van de aangifte inkomstenbelasting te raadplegen en de procedures voor de voorbereiding en presentatie ervan te beheren, is klaar vanaf donderdag 15 maart 2018.

Het is een ‘toepassing’  voor mobiele telefoons en tablets die alle inspanningen van belastingbetalers probeert te vereenvoudigen en die gratis beschikbaar is op iOS en Android in het Spaans, Catalaans, Galicisch en Valenciaans.
Het zal echter niet eerder zijn dan 4 april 2018 wanneer de verklaring begint en kan worden gepresenteerd via internet en per telefoon.
fechas-declaracion-renta.jpg

app-declaracion-renta.jpg

1.- Om de toepassing op de computer binnen te halen, moet men zich vooraf registreren, waarvoor men het referentienummer moet aanvragen. Deze sleutel omvat het NIF (Fiscale Nummer), de geldigheidsdatum en vakje 450 van de laatste belasatingaangifte. Als men in het bezit is van het elektronische certificaat, de elektronische DNI of de pincode. Het is belangrijk dat de mobiele telefoons  wordt beschermd tegen virussen en andere bedreigingen

2.- Zodra men over dit referentienummer beschikt, kan men de identificatie voltooien en toegang krijgen tot het hoofdmenu van de toepassing, herkenbaar aan het logo van de belastingdienst en alle beveiligingsprotocollen. Elke belastingbetaler kan op twee mobiele apparaten beheren. Bovendien kan elk van hen procedures van maximaal 20 NIF's (Fiscale Nummers) uitvoeren.

3.- In het hoofdmenu van de ‘toepassing’ heeft de belastingbetaler toegang tot de volgende diensten: Renta 2017, REN0, Avisos, direcciones y teléfonos de contacto y Acceso a Cl@2017 (Inkomen, REN0, Berichten, adressen en telefoonnummers van contactpersonen en Toegang tot Cl@ve PIN)

4.-. In 'Renta 2017' (‘Inkomstenbelasting 2017’) zijn diverse afdelingen beschikbaar, Bijvoorbeeld  ´Datos fiscales´, daar kan men toegang verkrijgen tot de gegevens waarover het Agencia Tributaria (Belastingkantoor) beschikt en kan men de gegevens raadplegen.
Evenzo kan men in ‘Cita Previa´(‘Afspraak maken’)  verzoeken dat het Belastingkantoor  de belastingbetaler belt om de aangifte  per telefoon te doen, waarbij de datum en tijd worden gekozen.

novedades-declaracion-renta.jpg

5.- Als het niet nodig is om de fiscale gegevens te wijzigen, kan de aangifte in één klik worden gepresenteerd  en bekeken in PDF. Bovendien kan de verwerkingsstatus worden verzonden. Als het nodig is om fiscale gegevens te wijzigen, of toe te voegen, moet die taak worden uitgevoerd via 'Renta WEB'.
00000slas-canariaslogo-195.jpg


Belasting Spanje

Inkomstenbelasting
IRPF:
Impuesto sobre la renta de las personas físicas

SPANJE - woensdag 28 februari 2018 - De belasting is van toepassing op eenieder die in Spanje fiscaal resident is. Buitenlanders worden in Spanje als fiscaal resident beschouwd indien zij beschikken over een Spaanse verblijfsvergunning (residencia), of indien:
- men meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijft;
- de persoonlijke en beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten en belangen zich vooral in Spanje afspelen;
- de echtgeno(o)t(e) en/of kinderen (die financieel van iermand afhankelijk zijn) in Spanje resident zijn.
Indien men resident is en het belastbare inkomen beneden de belastingvrije voet blijft, is het toch raadzaam om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Men kant dan een zogenoemde 'nihil-aangifte' (laten) indienen, waarmee men kan aantonen dat men in elk geval aangifte heeft gedaan. Dit is namelijk een voorwaarde om voor verlenging van de residencia in aanmerking te komen.

cdd381d198701745c51e84c275ad1f3b-2.jpg
03-5.jpg
image_content_3169159_20180312190018-1.jpg

AANGIFTE DOEN IN SPANJE
Men dient zichzelf aan te melden bij het Agencia Tributaria (de Spaanse Belastingdienst).
Dat kan via het aangifte-formulier:
Modelo 030, Declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o de variación de datos personales’.
Als men dit formulier heeft ingevuld, dient men met het paspoort, NIE-nummer en een kopie van het paspoort en NIE-nummer naar de Belastingdienst te gaan. Als men niet alle termen op dit formulier begrijpt, vul dan in ieder geval de gegevens in blok 2 en 4 in.
Het inschrijven bij de Belastingdienst is gratis.

In Nederland krijgt men jaarlijks een belastingformulier toegestuurd, dat men moet invullen.In Spanje wordt van  verwacht dat men zelf voor 1 mei de belastingaangifte heeft gedaan. Daarnaast wordt van verwacht dat men zelf aan deze belastingverplichtingen voldoet. De uiterste betaaldatum van de belastingverplichting is 20 juni. Een belastingformulier kan men  verkrijgen bij de Belastingdienst, tabakszaken, of men kan het

gratis downloaden via: www.aeat.es

Het Spaanse belastingjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Of men belasting dient te betalen over het eerste jaar (het jaar waarin men emigreerde) is afhankelijk van het feit of men in dat jaar meer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond.

Men kan er ook voor kiezen om in het jaar van emigratie gebruik te maken van een speciale regeling van de Nederlandse Belastingdienst. Deze regeling houdt in, om het gehele jaar als een inwoner van Nederland in de heffing van de inkomstenbelasting te worden betrokken, hetgeen misschien financieel voordeliger is voor de belastingplichtige.

belastingdienst-3.jpg
Op de internetpagina: www.agenciatributaria.es kan men onder de rubriek de direcciones y teléfonos (adressen en telefoonnummers) vinden bij welk Spaans Belastingkantoor men zich dient te registreren.

In principe doet men belastingaangifte in Spanje als men resident is in Spanje en in het betreffende belastingjaar langer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond. De belastingaangifte over het voorgaande kalenderjaar wordt in Spanje tussen 1 april en 30 juni gedaan en men dient hiervoor zelf stappen te ondernemen en een afspraak te maken bij het Agencia Tributaria.

De basisregel is, dat elke fiscale resident (belastingplichtige) in Spanje, jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting moet doen: impuestos sobre la renta de personas fisicas (= IRPF).

Bezittingen of spaargeld in het buitenland (Nederland)
Sinds 2013 moet iedereen die vermogen (activa en rechten) heeft buiten Spanje, dit opgeven aan de Spaanse Fiscus, mits per categorie hoger dan €50.000,=
Categorie 1 : Deposito's, rekeningen, tegoeden op buitenlandse (in dit geval Nederlandse) 
                      rekeningen
Categorie 2 : Bezittingen, rechten, beleggings- en levensverzekeringen in het buitenland
Categorie 3 : Onroerende goederen in het buitenland

Vrijstelling
8 juli 2017 - De politieke partijen Partido Popular (PP) en Ciudadanos (C’s) zijn tot een overeenkomst gekomen wat betreft de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (inkomstenbelasting), waarbij degene die minder inkomen heeft dan €14.000,= bruto per jaar, geen inkomstenbelasting (IRPF) hoeft te betalen(dit was €12.000,=). 
Naast de bovengenoemde vrijstellingen zal er ook een korting, of verlaging van de inkomstenbelasting (IRPF) komen voor degenen die tussen de €14.000,= en €17.500,= bruto per jaar aan inkomen hebben.
De IRPF belast natuurlijke personen die hun gebruikelijke verblijfplaats op Spaans grondgebied hebben (verblijf van meer dan 183 dagen), dus ook Nederlanders en Belgen.

Hoe werkt de Spaanse belastingdienst?
Men woont meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje
Voor de Spaanse  Belastingdienst is men fiscaal resident voor het gehele kalenderjaar
De Spaanse Belastingdienst stuurt geen aanslagbiljetten, of formulieren
Men is zelf verantwoordelijk om op tijd de aangifte(n) te doen vóór 30 juni over het afgelopen kalenderjaar
Men ontvangt na verwerking geen bevestiging
De Spaanse belastingdienst ontvangt informatie van buitenlandse Belastingdiensten, er vindt controle plaats,  of buitenlandse residenten hun aangifte wel in Spanje doen
Doet men geen aangifte, dan kan de Spaanse belastingdienst tot vijf jaar terugvorderen

Als resident heeft men te maken met de Spaanse belastingdienst ‘Hacienda’ voor het betalen van
- Belasting op inkomsten (inkomstenbelasting)
- Belasting op vermogen (vermogensbelasting)
- Inkomstenbelasting (Renta), Modelo 100
In de maand mei/juni moet men een aangifte voor inkomstenbelasting doen.
Het te betalen bedrag moet men in twee termijnen betalen
60% op 1 juli, en 40% in de eerste week van november
Bedragen worden meteen automatisch van de rekening geschreven. Zorg dat er voldoende geld op de bankrekening staat.

bajada-irpf-autonomos.png

BELASTING OVER INKOMSTEN UIT (VROEGERE) ARBEID
Belastbaar inkomen Informatie 2018:
Tot € 12.450............ 19%
€ 12.450 – € 20.200 24%
€ 20.200 – € 35.200 30%
€ 35.200 – € 60.000 37%
Boven € 60.000...... 45% 
Spanje kent geen gebroken aangiftejaar. Als belastingplichtige in Spanje moet men, ongeacht het aantal maanden dat men er woont of woonde, het gehele jaarinkomen opgeven.

Fiscaal bezien is emigreren in de tweede helft van het jaar, na 3 juli in verband met de 183 dagenregeling, doorgaans optimaal.
Uiteraard zal dit op basis van individuele situaties geanalyseerd en bevestigd dienen te worden.

Er geldt een belastingvrije voet van €5.550,=
De €5.550,= geldt voor alleenstaanden en voor gehuwden, en kan verhoogd worden als de belastingplichtige ouder is dan 65 jaar.

Als de belastingplichtige ouder is dan 65 jaar wordt dit bedrag verhoogd met €1.150,= en is men ouder dan 75 jaar dan geldt een verhoging van €1.400,= Dit is ook het geval op Gran Canaria.
(bron: EuroEconomics, 2017)
Bankrekeningen en spaarrekeningen worden vanaf 2015 in Nederland niet belast zolang men in het buitenland woont. Men moet, afhankelijk van het land waar men woont, mogelijk wel belasting over het vermogen betalen in het buitenland. In Spanje geld echter een vrijstelling van €700.000,=

Afwijkende percentages inkomstenbelasting
Het is zo, dat in Spanje de provincies in fiscaal opzicht relatief zelfstandig zijn, waardoor zij binnen door de Spaanse Overheid bepaalde marges zelf een extra belastingheffing mogen opleggen. Hierdoor kan het voorkomen, dat in de ene provincie meer inkomstenbelasting wordt geheven dan in de andere provincie.

Hieronder treft men de actuele tarieven inkomstenbelasting aan zoals die toegepast worden op de Canarische Eilanden (2017)

(bron: EurEconomics)

Belastbaar Inkomen

Belasting

          Van (euro)

    Tot euro

Tarieven 2017

Begin schaal (euro)

0

12.450

19,00%

0

12.450

17.707

24,00%

17.707

20.200

26,00%

3.474,25

20.200

33.007

29,00%

4.303,05

33.007

35.200

33,50%

7.135,25

35.200

53.407

37,00%

12.537,25

53.407

60.000

42,00%

17.939,25

60.000

90.000

46,00%

22.139,25

90.000

46,50%

50.489,25

images-206.jpgIn alle deelstaten wordt er een gelijke algemene aftrek verleend van 2000 euro. Dat geldt ook voor de zogenaamde belastingvrije voet van 5.550 euro per persoon. De 5.550 euro geldt voor alleenstaanden en voor gehuwden en kan verhoogd worden als er sprake is van inwonende kinderen of als de belastingplichtige ouder is dan 65 jaar. Als er gezamenlijk aangifte wordt gedaan dan is kan de belastingvrije voet slechts eenmaal toegepast worden.

Een afwijkend aspect ten opzichte van de Nederlandse methodiek is dat de belastingvrije voet van 5.550 euro geen netto aftrekpost betreft maar wordt meebelast tegen het laagste belastingtarief. Dit zorgt voor een iets andere uitkomst. (Dus wordt eigenlijk de top van het inkomen met 5.550 euro verlaagd en daarover geen belasting geheven).

Bij overheidspensioenen wordt er op het moment van uitbetalen in België of Nederland al belasting ingehouden. In Spanje mag dit pensioen niet worden belast, maar het bruto bedrag dient wel opgegeven te worden en dit kan het percentage verhogen waarmee het overige inkomen wordt belast. Het pensioen op zich wordt dan derhalve niet belast, maar het overige inkomen wordt belast alsof het pensioen niet vrijgesteld zou zijn. Dit wordt ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’ genoemd.

Niet alle pensioenen van het ABP zijn rijkspensioenen, dus sommige pensioenen van het ABP kunnen wel vrij van belasting in Spanje uitgekeerd worden, waarna men deze inkomsten in Spanje moet aangeven en daar belasting betalen.

Keert men binnen een jaar na vertrek terug naar Nederland, dan beschouwt de Nederlandse Belastingdienst diegene voor de tussenliggende periode nog steeds als inwoner van Nederland. In dit geval wordt men dus geacht niet vertrokken te zijn.

Vrijstelling loonheffing in Nederland
Als men in Spanje belasting betaalt, behoeft er in Nederland geen loonheffing te worden ingehouden op de inkomsten/pensioen aldaar.

Daarvoor vragen de werkgevers en/of belastingdienst in Nederland om een bewijs dat men in Spanje (fiscaal) resident is.

In Spanje krijgt men pas een bewijs van Fiscaal Resident als men een belastingaangifte hereft gedaan; war een reden is dat veel mensen een soort van nul-aangifte doen om geregistreerd te zijn.

Aangifte Buitenlandse Bezittingen (model 720)
Aangifteplicht
Men dient aangifte te doen indien men in één of meerdere categorieën meer dan €50.000,= aan vermogen bezit, of daar zeggenschap over heeft buiten Spanje.
Categorieën:

 1. Bank
 2. Vastgoed
 3. Rechten

 Meetmoment
Hoogste: 31 december of gemiddelde waarde in het laatste kwartaal. Er hoeft geen aangifte te worden gedaan, indien:

 • Men meer dan €50.000,= bezit in het buitenland, maar in geen enkele ‘categorie’ (bank, vastgoed, rechten) meer dan €50.000,= bezit.
 • Er t.o.v. de vorige aangifte geen categorie is met een variatie groter dan €20.000,=.
 • Als men onder de (‘Beckham’) expat-regeling valt waardoor men fiscaal ‘niet resident’ is.

Er dient - onder meer - wél aangifte te worden gedaan, indien:

 • Men eerder aangifte hebt gedaan, maar een categorie een waardewijziging heeft ondergaan sinds de vorige aangifte van meer dan €20.000,=
 • Het eigen deel minder is dan €50.000 ero, maar de totale waarde meer is.
  Voorbeeld: Bij gezamenlijk bezit van een bankrekening met een totaal saldo van €60.000,= dienen beiden aangifte te doen, ook al is het ‘eigen’ deel €50.000,=.
 • Men gevolmachtigd of geautoriseerd bent, vruchtgebruik bezit of op andere wijze kan beschikken (begunstigde vertegenwoordiger, enz.) over buitenlandse bezittingen. Voorbeeld: Men is gevolmachtigd voor een buitenlandse bankrekening van de€ ouders met een saldo van €20.000,m= en men heeyt zelf een rekening met €40.000
  Het totaal is meer dan €50.000,= ; dus men dient aangifte te doen.
 • Als men vastgoed bezit waarvan de koopprijs meer bedraagt dan €50.000,= (óók indien de koopprijs -/- de hypotheekwaarde minder is dan 50.000 euro).
 • Als men het buitenlands bezit, dat voor aangifte in aanmerking kwam, het afgelopen jaar heeft verkocht, de bankrekening heeft gesloten, de volmacht is geannuleerd,enz..
 • Als men een belang bezit in een instrumentele onderneming die buitenlandse bezittingen heeft, dan dient over deze bezittingen ook aangifte te worden gedaan.

De strekking is, dat Spanje grip wil krijgen op vermogen dat buiten Spanje wordt aangehouden (‘gestald’), op eigen naam, of op naam van anderen, en mogelijk niet is opgegeven.

Vermogensbelasting Spanje
Herinvoering vermogensbelasting 2011
De Spaanse Regering haalt opnieuw de Vermogensbelasting van stal. Mede gelet op de gevolgen van de crisis heeft de socialistische regering opnieuw de impuesto patrimonio (te vergelijken met vermogensbelasting) van stal gehaald.
Deze nieuwe regeling heeft een tijdelijk karakter voor de jaren 2011 en 2012. De drempel wordt in tegenstelling tot de vorige regeling verhoogd naar €700.000;= (was vroeger €108.182,18), waarbij de eigen woning tot een bedrag van 300.000 euro wordt vrijgesteld. Per deelstaat kan de maatregel andere gevolgen hebben. De deelstaten kunnen afwijken van de landelijke tarieven.
Aangifte buitenlandse bezittingen (spaargeld meer dan €50.000,=)
• Sinds 2013 dienen Spaanse residenten (ook ‘niet-Spanjaarden’) een informatieve aangifte te doen van bezittingen in het buitenland (‘model 720’) indien zij in het buitenland meer dan €50.000 ,=aan bijvoorbeeld banktegoeden, beleggingen, pensioenrechten, of vastgoed hebben.
• De aangifte is puur informatief. Er is bij deze aangifte dus geen sprake van belastingheffing.
  De Fiscus zal de informatie gebruiken voor controles.
• Is men aangifteplichtig dan moet de aangifte gedaan worden vóór 30 maart.
• Als de wijzigingen in een jaar binnen bepaalde marges blijven (toename minder dan €20.000,=), hoeft de aangifte niet jaarlijks gedaan te worden maar pas als er weer significante wijzigingen zijn.
• Niet of niet volledig doen van aangifte wordt als fraude bezien en zwaar beboet.

BTW

In Nederland gelden Btw tarieven van 6% tot 21% : in België van 6% tot12% en 21% ; en in Spanje (op het vasteland) een Btw (IVA) van 4% tot 10% en 21%.

Maar op de Canarische Eilanden is deze Btw, hier overigens IGIC genoemd, slechts 0% tot 4% en 7%.

Spaans belastingwoordenboek

De belangrijkste woorden die men dient te kennen, als men belastingen in Spanje zelf wil doen aangeven, geven wij u in onderstaand belasting-woordenboek:
Belastingplichtige.........= Contribuyente
Belastingaangifte..........= Declaración fiscal / IRPF
Belastingaangifte doen = Declarar, hacer de impuestos
Belastbaar inkomen......= Base imponible, renta a declarar
Belastingaanslag...........= Notificación de cuota tributaria
Inkomstenbelasting.......= Impuesto sobre la renta
Inkomsten.................... = Ingresos, Rentas
Jaaropgave................... = Certificado de ingresos laboral
Loonstrook................... = Nómina
Vrijstelling....................= Excención
Inhoudingen..................= Retenciones
Aftrekposten..................= Deducciones
Belastingvrije som/voet = Tipo impositivo
Voorlopige aangifte/voorstel/ontwerp = Borrado

Voor meer informatie over Spaanse Belastingen
en Emigreren naar Canarias kijkt u o.a. op:

https://sites.google.com/site/emigrerengrancanaria/spaanse-belastingen

zie ook:

http://www.interaudit-spain.com/nl/wat-is-de-irpf.php

 00000slas-canariaslogo-10.jpg


Hacienda (Financiën)
maakt la Renta (de Inkomsten-aangifte) mogelijk
via de mobiele telefoon

SPANJE - donderdag 8 februari 2018 - La Agencia Tributaria (de Fiscus) becijfert dat bijna vijf miljoen belastingplichtigen in Spanje hun Inkomstenbelasting van natuurlijke personen (I.R.P.F) (zie: http://www.interaudit-spain.com/nl/wat-is-de-irpf.php) aan kunnen geven via een internet-toepassing.

Ten minste 4,8 miljoen belastingplichtigen, diegenen van wie de belastingdienst al hun belastinggegevens heeft, kunnen de resultatenrekening van 2017 indienen via een aanvraag op hun mobiele telefoon en wel met een enkele klik, volgens de nieuwigheden van de volgende Campaña de la Renta, die de fiscus  op woensdag 7 februari 2018 heeft gepresenteerd.

De toepassing is vanaf 15 maart 2018 beschikbaar via de officiële verbindingen van Google en Apple, en wel 20 dagen vóór de start van de campagne op 4 april 2018 , maar men kan de resultatenrekening (aangifte) pas indienen aan het begin van de campagne, dus vanaf woensdag 4 april 2018 (tot 2 juli).
cdd381d198701745c51e84c275ad1f3b.jpg
                  Hacienda (de Schatkist ) wil de IRPF (Inkomstenbelasting-aangifte)
                                          via de mobiele telefoon  versterken

 declaracion-renta-movil.jpg                 app-declaracion-renta-2.jpgDit jaar kan het verzenden van sms-berichten met het referentienummer, en met de berichten die kunnen worden ontvangen in de toepassing, via welke men ook het RENO referentie nummer kan aanvragen. Tegelijkertijd maakt de toepassing het niet alleen mogelijk om de verklaringen van de belastingbetaler zelf te beheren, maar ook die van zijn verwanten en familieleden, met een maximum van 20 verschillende NIF's.

Ook vanaf 15 maart 2018, en als een van de belangrijkste nieuwigheden van de nieuwe campagne, zijn belastinggegevens beschikbaar via de toepassingen vanaf de internetpagina van la Agencia Tributaria (de  Belastingdienst), Evenzo kan men het referentienummer aanvragen dat toegang geeft tot los servicios de renta (aangifteformulieren) van 2017 en op die dag begint ook de  postbezorging.

De versterking van telefonische assistentie via het plan 'Le Llamamos' (‘Wij bellen u’) is nog een van de nieuwigheden van dit jaar. In de vorige campagne is een test van uitgaande oproepen geïnitieerd als alternatief voor persoonlijke aanwezigheid in de kantoren, en nu is het de bedoeling deze procedure uit te breiden, die op de eerste dag van de campagne operationeel zal zijn.

Op deze manier kunnen degenen die dat wensen een telefoontje krijgen van de Belastingdienst en daarmee de resultatenrekening presenteren. Afspraken worden om de 15 minuten gemaakt, en er wordt gebeld tussen 09:00 en 20:30 uur.
zzzzslas-canariaslogo-kopie-kopie-2.jpg


De Spaanse Belastingdienst gaat controleren op crypto-geld, internetverkopen,
en inkomsten van freelancers en bloggers

SPANJE - donderdag 25 januari 2018 - Het Agencia Tributaria (de Spaanse Belastingdienst) heeft op dinsdag 23 januari 2018 officieel via de Spaanse Staatscourant (BOE) bekend gemaakt, dat men dit jaar meer, beter en strenger, gaat controleren op het gebruik van het zogenoemde ‘crypto’-geld. zoals bitcoins, maar ook op internet-betalingen met kredietkaarten, en op de betalingen van werkzaamheden van de ‘nieuwe banen’ zoals internet-freelancers (losse medewerkers). Uiteraard worden deze maatregelen ingevoerd om sneller fraude en belastingontduiking te herkennen.

Het Agencia Tributaria (c.q. Hacienda  = Het Ministerie van Financiën - de Belastingdienst) gaat in 2018 speciale aandacht besteden aan het voortdurend toenemend gebruik van crypto-valuta zoals bitcoins, zie
https://www.20minutos.es/noticia/3241514/0/hacienda-controlara-ventas-internet-criptomonedas-monederos-electronicos
en:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptogeld
231793-620-282-1.jpg
Het is immers bekend dat via het zogenaamde ‘deep web’ door criminelen, en criminele organisaties, veel gebruik wordt gemaakt van het virtuele geld. Daarom wil de Spaanse fiscus een betere controle op het gebruik daarvan in Spanje en door de Spaanse belastingplichtigen.
bloggers.jpgDaarnaast wil men meer aandacht geven aan de zogenaamde ‘virtuele portemonnees’ die op het internet  te vinden zijn en gebruikt worden om betalingen via internet te doen.
Daarmee samenhangend, wil de belastingdienst ook meer gaan controleren op de betalingen met creditcards via het internet
Het gebruik van deze kredietkaarten, zowel kredit als ook debet, is flink toegenomen in Spanje en er wordt zelfs meer gebruik gemaakt van kaarten dan van de pin-automaten.
Dat is aan de ene kant ook logisch, aangezien er steeds meer via het internet gekocht wordt door de Spanjaarden.
ventas-internet.jpg

Daar blijft het echter niet bij, want de Spaanse Belastingdienst is helemaal 'bij de tijd' met de nieuwe vorm van werken van veel inwoners van Spanje. Er wordt steeds meer geld verdiend via het internet door de verkoop van producten en diensten, maar ook door freelancers die geld verdienen als schrijvers voor internetpagina’s en blogs(dagboeken) maar die ook met de sociale media geld verdienen. Veel van deze freelancers (losse medewerkers), en bloggers (dagboekschrijvers op het Internet), geven hun mogelijke inkomsten niet op aan de Belastingdienst.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-53.jpg


De overheid houdt zich niet aan de parfums

De parfumerie-sector heeft de verwachtingen over
de IGIC-reductie voor 2018
niet vervuld gezien.

CANARISCHE EILANDEN - maandag 22 januari 2018 - De IGIC (Btw), bij lange na niet gedaald, stijgt: naar 7%.

Meer belasting op de parfums
De parfumerie-sector heeft hun verwachtingen voor de IGIC verlaging voor 2018 niet waargemaakt, en men blijft  verre van het verminderen van 7% tot 3% op:  cosmetica, parfumerie, en de badkamerlijn;  zoals de Canarische Regering heeft toegezegd aan de sector; maar wat de Canarische Regering  heeft gedaan, is het Btw-tarief verhogen voor parfums en eau de cologne. Nu wordt de hele sector belast met 7% en hanteert men  13,5% voor de essentie van parfum.

image_content_2910702_20180122083624.jpgNegatieve gevolgen
De voorzitter van de Vereniging Life Style y Perfumerias (die de hele sector samenbrengt), Raju Daswani, betreurt het besluit van de Canarische Regering,  en waarschuwt voor de gevolgen. Zoals hij opmerkt, verliest de sector met een 7% IGIC (Btw) het concurrentievermogen ten opzichte van de belastingvrije elektronische - en de duty free handel; beide vrijgesteld van IGIC (in het eerste geval bij aankopen tot €150,=).

De sector, “no tira la toalla” (“gooit de handdoek niet in de ring”)

Ondanks de jarro de agua fría (de koude douche) met de toename van de IGIC (Btw) van 3% naar 7% voor de parfumerie voor 2018; zorgt Daswani ervoor, “dat de sector niet de handdoek in de ring werpt, en zal blijven onderhandelen met de Canarische Regering om het Btw-tarief terug te krijgen naar 3%.” Daswani waarschuwt voor het stoppen van investeringen in een sector met 200 winkels en een rechtstreeks personeelsbestand van 3.000 medewerkers

‘Straf’, ondanksde inspanning
Daswani klaagt over een Btw-verhoging  die ‘in strijd is’ met een van de meest aantrekkelijke sectoren voor toeristen. "We hebben de beste winkels ter wereld, erkend in veel landen, na grote investeringen te hebben gedaan en... we worden gestraft;" zegt Daswani, die erop wijst dat het zakenmensen zijn die de verhoging  van de IGIC (Btw) opvoeren. "We hebben erg geen invloed op," merkt hij op.
00000logo-2.jpg


Waar kan men de gewonnen prijs innen
van de Lotería de Navidad?

SPANJE - vrijdag 15 december 2017 - Als men dit jaar een snufje krijgt van de Sorteo Extraordinario e la  Lotería de Navidad (Buitengewone kerstloterij), moet men niet lang wachten, en is het beter die snel in rekening te brengen.

De gewonnen prijzen van de Lotería de Navidad (kerstloterij) kunnen op de dag van de trekking in rekening worden gebracht, dat wil zeggen op 22 december vanaf 18.00 uur.
img_jsancho_20170102-105928_imagenes_lv_terceros_imagen_de_un_decimo_loteria_nino-k0yC-U413047254038q8D-992x558LaVanguardia-WebGROIOITR.jpg

sorteo-navidad-kJLB--984x468RC.jpg loterianavidad.jpg
Het is afhankelijk van het bedrag dat men naar verschillende plaatsen laat gaan, als het minder dan €3.000,= is het te innen bij een loterijkantoor; als het hoger is, zou het moeten gaan naar gecoördineerde financiële instellingen (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA).
1031124028cobrar-loteria-navidad.jpg


Als men daarentegen liever een van de Delegaciones Comerciales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE)  (territoriale delegatie van de L.A.E ) benadert (zie:
http://estancosyloteriaslae.com/index.php/directorio-del-sector/delegaciones-comerciales-loterias-apuestas-estado-lae.html), heeft men alleen zijn/haar DNI en een tiende lot nodig, om de gewonnen prijs te innen, ongeacht het bedrag.

Zeker als men een aanzienlijke prijs gewonnen heeft, zal deze snel in rekening moeten worden gebracht, dus pas op met onvoorzichtigheid, de maximale betalingstermijn verloopt na drie maanden en de Schatkist eindigt elk jaar met een belangrijk bedrag voor niet opgeëiste, gewonnen prijzen.

Te weten is, dat sinds 2013 elke gewonnen prijs van meer dan €2.500,= wordt belast met 20%.


Het hoe en wat van
werken als autónomo (Zzp'er) in Spanje

SPANJE - Degene die graag naar Spanje wil verhuizen om daar een eiugen bedrijf te beginnen moet er rekening mee houden dat de kosten, al dan niet, hoger zijn dan in Nederland of België.  Dit wil zeggen dat in Spanje zelfstandig werken als Zzp’er (Zelfstandige zonder personeel) per maand €274,= kost,  waarbij nog de belastingen, vergunningen, eventueel huur, en andere kosten komen. Zelfstandig werken is niet voordelig en soms behoorlijk lastig met de vele regelgeving.
Hier wel en wee van het zijn van ‘autónomo’ (zelfstandige) in Spanje.

Als men in Spanje als zelfstandige wil gaan werken moet men vanaf dag één voldoen aan diverse eisen, waarvan de twee belangrijkste zijn:
- zich aanmelden bij Hacienda (het Ministerie van Financiën/Fiscus) c.q. het Agencia Tributaria (de Belastingdienst)
- zich aanmelden bij de Seguridad Social (Sociale Zekerheid).
Mocht men daarnaast een activiteit gaan uitvoeren in een local (kantoor- of winkelpand  enz.). dan dient men ook aangemeld te zijn bij de Gemeente.
zelfstandige1-kopie.jpg
Column-Pierre-Spaninks-dit-is-de-definitie-van-de-zzp-er_crop1000x500-1.jpgzelfstandige1-2.jpgAlle hierna beschreven stappen en maandelijks/jaarlijks terugkerende administratieve handelingen kan men uiteraard zelf afhandelen, maar men kunt ook naar een Gestoría (Bedtijfs- en Belastingadvieskantoor, of gestor (adviseur)  gaan die dit voor de autónomo (Zzp’er) kan doen.
Zeker als men voor het eerst in Spanje als Zzp’er gaat werken  en het Spaans nog niet helemaal onder de knie heeft,  is het verstandig om in ieder geval gedurende de eerste maanden of jaren gebruik te maken van deze specialistische bedrijfs- en belastingadviseurs.
Bij onderstaande informatie wordt ervan uitgegaan, dat de ondernemer al een NIE heeft en is ingeschreven in het Padrón (Gemeentelijke  Bevolkingsregister).
auronomo.jpg
Belastingkantoor
Stap 1 is zich aanmelden als belastingplichtige bij het Agencia Tributaria (Hacienda) ofwel het Belastingkantoor, door middel van de ‘Alta Censal’ door het formulier Model036, of in de simpele vorm: formulier Model 037, in te vullen waarin staat welke activiteit men gaat uitvoeren, persoonlijke gegevens, waar men de activiteit gaat uitvoeren, en welke belastingen men gaat betalen (IVA =op Canarias de IGIC ), de  IRPF of modulus (Inkomstenbelasting), enz.
Bij diezelfde belastingdienst dient men ook een van de vele ‘Impuestos de Actividades Económicas (IAE)’ te kiezen, waar men overigens als men  minder dan 1 miljoen euro omzet van gevrijwaard is, maar men  dient zich  wel aan te melden.

Sociale zekerheid
Stap 2 is om zichzelf in te schrijven in het Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) (Speciale Register) voor zelfstandige ondernemers (Zzp’ers) wat gedaan kan worden bij de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Dienst Sociale Zekerheid)
Men hebt na de ‘Alta Censal’ bij de Belastingdienst 30 dagen de tijd om zich bij de Dienst Sociale Zekerheid diensten in te schrijven door het TA0521-formulier in te vullen met daarbij het eerder ingevulde formulier 036, een een koopie van het NIE en identiteitskaart/paspoort (DNI).

Maandelijkse kosten
Op het moment dat menb zich  aanmeldt bij de Seguridad Social dien men de ‘base de cotización’ te kiezen, zeg maar het theoretische salaris wat men gaat verdienen. Deze bedragen veranderen elk jaar maar anno  2017 is dat minimaal €919.80 en  maximaal en €3.642,=
 De hoogte van dit gekozen bedrag bepaalt de hoogte van de maandelijkse cotización de autónomos( kosten voor de  hoogte van de pensioenuitkering op latere leeftijd).
Hoe lager het theoretische salaris, hoe lager de kosten maar ook hoe lager de uiteindelijke uitkeringen op latere leeftijd.

Over het uiteindelijk gekozen theoretische salaris dient de zelfstandige ondernemer elke maand 29,8% te betalen - wat in het voorbeeld van een theoretische maandsalaris van €919,80 neerkomt op €274;0  per maand -  dit is het bedrag waar de meeste zelfstandige ondernemers (meer dan 80%) in Spanje voor kiezen om de maandelijkse kosten laag te houden.
Voor dat maandelijkse bedrag krijgt men de ziekenzorg zoals elke werknemer in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte, en bouwt men een pensioen op. Vrouwelijke ondernemers kunnen 0,1% meer betalen om een uitkering te ontvangen in geval van zwangerschap, waardoor de maandelijkse kosten stijgen naar €275;=

Tarifa Plana voor beginnende ondernemers
Sinds enkele jaren bestaat er voor beginnende ondernemers een zogenaamd tarifa plana  (vast tarief) wat vele malen lager is gedurende een bepaalde tijd. Dit Tarifa Plana is in 2013 ingevoerd voor personen jonger dan 30 jaar maar vervolgens voor alle leeftijdsgroepen geactiveerd.
Het tarifa plana is een vast maanbedrag van €50;= (in plaats van €274,= ) gedurende de eerste zes maanden. Vanaf 1 januari 2018 echter wordt deze periode verlengd naar de eerste 12 maanden.
Na de eerste 12 maanden €50;= per maand te hebben betaald, volgen nogmaals zes maanden tegen een tarief van 50% ofwel €137,97;  en nog eens zes maanden tegen een tarief van 30% ofwel €192,79.
Startende ondernemers hebben dus 24 maanden een lager tarief, waarna men het normale tarief gaat betalen. Alle startende ondernemers die tot twee jaar (dat was eerst vijf jaar) daarvoor geen activiteit hebben uitgevoerd als zelfstandige ondernemer kunnen gebruik maken van deze regeling.

Belastingen: IRPF (Inkomstenbelasting)
Naast de maandelijkse lasten van €274,= of meer, voor de Sociale Voorzieningen (gezondheidszorg, pensioen, arbeidsongeschiktheid) dienm men als zelfstandig ondernemer ook belastingen te betalen.
Bij aanmelding bij het belastingkantoor in stap 1 heeft  men een activiteitscategorie uit de lange lijst met mogelijkheden moeten kiezen, en vervolgens dient men elke drie maanden een vooruitbetaling te doen waarvan de hoogte afhankelijk is van het belastingregime, waaronder de: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (Inkomstenbelastinfg) en de Impuesto Sobre el Valor Añadido’ (IVA, op Canarias de I.G.I.C.) (Btw).
Het belastingpercentage voor de IRPF is over het algemeen 15% maar dat kan verschillen naargelang de activiteit. Beginnende ondernemers kunnen de eerste drie jaar gebruikmaken van een gereduceerd  IRPF reducido-percentage van 7%.

Deze IRPF-belastbare inkomsten dienen bij de belastingdienst aangegeven te worden door middel van het formulier Model 130 en dient altijd gedaan te worden, ook als er geen inkomsten zijn geweest. Dit formulier dient men op 20 april, 20 juli, 20 oktober en vóór 31 januari in te sturen. Daarnaast dient men jaarlijks het formulier Model D-100 te presenteren tussen 2 mei en 30 juni. Elke drie maanden dient men als zelfstandig ondernemer dus vooruit te betalen en eenmaal per jaar een overzicht van alle verdiensten en kosten op te geven. Als daaruit blijkt dat men gedurende het jaar teveel heeft betaald, ontvangt men belastinggeld terug. Als blijkt dat het tegenovergestelde het geval is, dan dient men nog belasting (naheffing) te betalen aan het Agencia Tributaría de Hacienda (de Fiscus)

Algemene tarieven IRPF
De IRPF (Inkomstenbelasting) kent in Spanje progressieve tarieven.
De hoogste schaal van de algemene landelijke tabel is 45% en tis van toepassing voor het belastbare inkomen boven €60.000,=
De actuele tarieven  anno 2017  zijn:

Bedrag

tot (euro)

tarief

begin schaal

0

12.450

19,0%

0

12.450

20.200

24,0%

2.365,50

20.200

35.200

30,0%

4.225,50

35.200

60.000

37,0%

8.725,50

60.000

45,0%

17.901,50

Belastingen: IVA, op Canarias IGIC (Btw)
Naast de IRPF kan een zelfstandige ondernemer ook te maken krijgen met de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, op Canarias IGIC) (Belasting over de toegevoegde waarde  = Btw).
IVA c.q  IGIC (Btw) is de indirecte belasting welke de overheid heft op de verkoop van producten, of diensten.
 De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de Btw betaald door de consument maar dient de ondernemer die in ontvangst te nemen en af te dragen aan de overheid.

De IVA c.q. IGIC dient door middel van het formulier Model 303 ¡ aan de Belastingdienst gepresenteerd te worden. Dit formulier dient men op 20 april, 20 juli, en 20 oktober in te sturen. Daarnaast dient men jaarlijks het formulier Model 390 te presenteren vóór 31 januari, waarin een overzicht staat van de ontvangen en betaalde IVA c.q. IGIC.
Spanje heeft drie IVA-types te weten het extra lage percentage van 4%, het lage percentage van 10%, en het normale percentage van 21%.
Op de Canarische Eilanden is de IGIC respectievelijk: 0% - 4% - 7%

Meer informatie
Wenst men meer  meer informatie over werken als zelfstandigge  (ZZP’er)in Spanje, dan kan men terecht op de zeer uitgebreide internepagina  van: Infoautonomos waarop -  uiteraard in het Spaans - veel artikelen, omschrijvingen, uitleg, en video’s staan.
Ook: Ser Autonomo heeft veel informatie (maar tevens veel reclame).
0000Islas-canariaslogo-kopie-730.jpg


De IGIC, maximaal, vier miljoen euro per dag

De belangrijkste belasting van de REF (het Belastingstelsel) levert een nieuw 'record'  op aan het eind van 2017,
wat dan de vierde achtereenvolgende keer zal zijn.

CANARISCHE EILANDEN - maandag 6 november 2017 - De Canarische Regering heeft in de eerste negen maanden van 2017 via de Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) (Btw) dagelijks vier miljoen euro ontvangen, wat meer is dan in de eerste drie kwartalen van voorgaande jaren, en men heeft daarmee de records aan Btw-inkomsten verslagen aan het einde van 2014, 2015, en 2016; wat als het zo doorgaat in het laatste kwartaal ook het geval zal zijn in 2017.

De minister van Hacienda (Financiën), Rosa Dávila, van de Canarische Regering, heeft maanden geleden al de Btw-inkomsten van 2016 gekwalificeerd als ‘magnifiek’, die 1,5355 miljard euro bedroegen en daarmee hun historische plafond bereikten, het derde jaar op rij.

0NV5K5e3.jpgindex-35.jpg

59f8a171994e4r_15095461556850-18-500-276.jpg

images-43.png

img_gtorresi_20171031-172845_imagenes_lv_otras_fuentes_tampon-tax-4-km1H-U432507521639RaG-992x558LaVanguardia-Web.jpgAlles lijkt echter, op dat dit plafond, aldus de gegevens van het ministerie  zelf op 30 september2017, niet lang zal standhouden en nog hoger komt te liggen . Niet voor niets haalde de Canarische belastingdienst elke 273 dagen van de eerste negen maanden van het jaar gemiddeld meer dan vier miljoen euro binnen; een totaal van exact €1.104.405.408,= .
Een bedrag dat 2,5% meer is dan de 1,077 miljoen van de periode januari-september 2016

Men moet niet vergeten, dat juist de IGIC een van de redenen was waarom de Partido Popular (PP) de onderhandelingen met Coalición Canaria (CC) verbrak voor het aangaan van een regeringscoalitie in de Canarische Regering, als de politieke macht die de eilanden in 2016 zou voorzitten; men zag zich niet tevreden gesteld op hun vraag  het percentage van de IGIC (Btw) te verlagen dat aan de eilandbewoners in rekening wordt gebracht.

Dit heeft echter niet verhinderd dat Coalición Canaria en de Partido Popular een overeenkomst hebben bereikt waarbij zij zich verbonden hebben de Deelstaatbegroting van 2018 te steunen.
Hoewel de rekeningen voor het volgende fiscale jaar niet de lineaire daling bevatten waar de PP al enige tijd op aandringt - in feite de verlaging van het algemene belastingtarief van 7% naar 5% - heeft het ministerie van Financiën, evenals in het geval van de IRPF (Inkomstenbelasting), een reeks belastingkortingen opgenomen.

la-tasa-rosa-final-1-638.jpg

Dus, vanaf het begin, hoeven zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf  die minder dan €30.000,= omzetten, de IGIC (Btw) niet af te dragen.
Daarnaast wordt een korting van 3 tot 7% toegestaan voor mensen jonger dan 35 jaar die hun eerste huis kopen, en een andere korting  op dezelfde voorwaarden op de telefoonrekening. Evenzo zal het belastingtarief ook worden verlaagd van 7 tot 3% voor de verbeteringswerken van de eigen woning als gebruikelijk woonadres.
Ten slotte zal de Deelstaat een pionier worden met het elimineren van de zogenoemde tasa rosa (roze Btw), dat wil zeggen, het afschaffen van de IGIC (Btw) op producten voor vrouwelijke hygiëne, wat daarmee fiscaal dus een ‘doekje voor het bloeden’ is, want
de Canarische Regering  heft, op initiatief van Unidos Podemo , per 1 januari 2018 de IGIC (Btw-heffing) op tampons en kompressen op. De vrouwelijke intieme hygiëneproducten zullen vanaf 1 januari 2018 geen zogenoemde ‘tasa rosa’ (“roze belasting) meer hebben, dit in tegenstelling tot de rest van Spanje waar men 10% IVA  (Bt ) hanteert.

Tot aan deze beslissing moest men op de Canarische Eilanden al een gereduceerde IGIC (IVA = Btw) betalen van 3% terwijl dat in de rest van Spanje 10% is ; maar vanaf 1 januari 2018 zal dat  IGIC- percentage verlaagd worden naar 0%, ofwel geen Btw meer. Hierdoor zullen 660.000 vrouwen op de Canarische Eilanden de tampons en kompressen veel voodeliger kunnen kopen dan in de rest van Spanje

De Canarische Eilanden volgen met het afschaffen van deze Btw het voorbeeld van Canada, dat al in 2015 hetzelfde deed. Volgens Unidos Podemos is Btw-heffing  op vrouwelijke intieme hygiëneproducten een 'impuesto machista',  ofwel een belasting die vrouwen dienen te betalen maar mannen niet.

Canarias is de enige Deelstaat van Spanje die bevoegd is om de IVA (Btw) op producten en diensten aan te passen; dit dus in tegenstelling van de rest van Spanje waar de belastingen geregeld worden door de Spaanse  Regering, die echter ook vaak onder druk gezet wordt door  vrouwenbewegingen die: Of geen Btw meer willen betalen, of maximaal het lage Btw-tarief van 4% welk IVA-tarief  ook wordt toegepast op andere eerste levensbehoefte-artikelen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-610.jpg


Canario’s, onder degenen, die het minst moeten werken in Spanje om hun verschuldigde inkomstenbelasting (IRPF) te betalen

Fernando Clavijo: «We verwachten beetje bij beetje, dat het herstel de gezinnen bereikt en dat we een betere verdeling van de welvaart hebben”

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 6 oktober 2017 - De Canario’s hoeven het minste tijd per jaar te besteden voor het betalen van de verschuldigde inkomsten belasting, een van de logische verplichtingen voor het correct functioneren van de overheidsdiensten op de eilanden; 56 dagen per jaar en dat is gerekend met de nadelen die ver verwijderd blijven van  de voornaamste wereldcentra in de productie en financieel beheer van primaire grondstoffen.

In Catalonië moeten de burgers 128 dagen werken om autonome belastingschulden te betalen, dat is bijvoorbeeld bij een belastbaar jaarinkomen van €24.000,= : 365 x 128 = € 8.416,=
De eilandbewoners: bijna twee maanden - bijvoorbeeld een belastingaanslag per jaar van €3.685=  : 56 x 365 = belastbaar jaarinkomen €24.018,= volgens de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (Onafhankelijke Autoriteit van Fiscale Verantwoordelijkheid ).
Wanneer de schuld-gradering van de eilanden verbetert, kan dit cijfer worden verminderd.

Spanje
Het gemiddelde van deelstaten in  Spanje bedraagt 89 dagen per burger, dat is bijvoorbeeld bij een belastbaar jaarinkomen van €24.000,= per jaar, een belastingaanslag van:
 €24.000,= : 365 x 89 =  €5.852,=
index-6.png
agencia-tributaria-IRPF-2.jpg
Rekeningen
Bovenstaande gegevens kunnen worden verminderd met de toepassing van het beleid dat wordt gevoerd door de minister van financiën van de Canarische Regering, Rosa Dávila, zodat er fiscale voorbeeldigheid is op de eilanden. De Canario’s hebben hun eigen Btw, die heet IGIC, tegen verschillende tarieven afhankelijk van sociale behoeften.

De president van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, heeft in zijn agenda staan, de schulden van de eilanden te verminderen, terwijl de investeringscapaciteit in Beroepsopleiding op de eilanden wordt verhoogd. Onder de Canarische uitdagingen - van voor de Brexit - is het stimuleren van meerdere talen in het onderwijssysteem en het vastleggen van investeringen.

Concreet zijn de Canarische Eilanden de derde deelstaat, waar minder werkdagen per inwoner nodig zijn om de belastingschuld te voldoen, in totaal 56, achter Madrid met 52 dagen, en Baskenland met 53 dagen, aldus de waarneming van het Observatorio de Deuda (Schuld Observatorium) over het tweede kwartaal, uitgevoerd door de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (Onafhankelijke Autoriteit van Fiscale Verantwoordelijkheid).

educacion-canarias-haria-k4IH--450x253abc.jpg                                       De Canarische president tijdens een evenement
                           voor het verbeteren van het onderwijs in Haría (Lanzarote).
Doel: de gezinnen
Voor de Canarische president, “heeft de Archipel een serieus en strikt beheer van haar rekeningen gevoerd. Zo heeft de Deelstaat de mogelijkheid om bedrijven, die een locatie van economische stabiliteit willen zoeken, te verwelkomen; en we hopen dat het herstel de gezinnen bereikt in een betere verdeling van de welvaart," concludeert hij.

"De versteviging van de economische groei is verbonden met de opwekking van werkgelegenheid en versterking van sociaal beleid ter bestrijding van ongelijkheid, sociale uitsluiting, en armoede;  door verbetering van de overheidsdiensten,” zo bevestigt de president van de Canarische Regering na de verwezenlijking van het deze week bereiken van de steun van de  ASG die Casimiro Curbelo naar de Canarische budgetten van 2018 leidt.

Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje)
Gemiddeld zouden de inwoners van een deelstaat 89 dagen moeten werken om de gehele belastingschuld te betalen; en de deelstaten waar meer dagen werken nodig is, zijn met:
- 152 dagen de Comunidad Valenciana
- 134 dagen Castilla-La Mancha
- 128 dagen  Catalonië .

De AIReF voorspelt een 'lichte daling  van de schuldquote, zodat 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2035 voor alle overheidsdiensten zal worden verlaagd, twee jaar eerder dan in de vorige berekening.
0000Islas-canariaslogo-kopie-329.jpg


Bruto jaarinkomen in Spanje
tot €14.000,= belastingvrij (IRPF)

SPANJE - zaterdag 8 juli 2017 - De politieke partijen Partido Popular (PP) en Ciudadanos (C’s) zijn tot een overeenkomst gekomen wat betreft de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (inkomstenbelasting), waarbij degene die minder inkomen heeft dan €14.000,= bruto per jaar, geen inkomstenbelasting (IRPF) hoeft te betalen(dit was €12.000,=).
Ook personen die voor gehandicapte kinderen zorgen hoeven voortaan  geen inkomstenbelasting meer betalen, of een flinke verlaging krijgen in de toekomst.

Naast de bovengenoemde  vrijstellingen zal er ook een korting, of verlaging van de inkomstenbelasting (IRPF) komen voor degenen die tussen de €14.000,= en 17.500,= euro bruto per jaar aan inkomen hebben.
ea24bb9dc291b092c3c6ff8d69b0627f.jpg
Albert Rivera, partijleider van Ciudadanos, heeft  deze nieuwe maatregel bekend gemaakt op donderdag 6 juli 2017,   waarbij hij heeft aangegeven dat er 3,5 miljoen Spanjaarden zijn die dankzij de afspraken tussen de PP en C’s geen, of minder inkomstenbelasting  zullen gaan betalen.
De maatregel zal de staatskas ongeveer 2 miljard euro per jaar minder gaan opleveren; geld, dat dan ergens anders vandaan zal  moeten komen.

De IRPF belast natuurlijke personen die hun gebruikelijke verblijfplaats op Spaans grondgebied hebben (verblijf van meer dan 183 dagen), dus ook Nederlanders en Belgen.
De belasting van de personen die, zonder gebruikelijke verblijfplaats op het Spaanse grondgebied inkomsten verkrijgen in Spanje, wordt geregeld door de Inkomstenbelasting voor Niet Residenten, ofwel de: Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente (IRNR) (zie:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GF00.shtml

Voor meer informatie in het Nederlands, zie:
http://www.interaudit-spain.com/nl/wat-is-de-irpf.php
0000AAAAIslas-canariaslogo-45.jpg


Buitenlanders
die meer dan €10.000,= contant betalen
worden in de gaten gehouden in Spanje

SPANJE  - zaterdag 13 mei 2015 -  Om fraude en geld-witwaspraktijken tegen te gaan heeft de Spaanse overheid besloten, om vanaf juni 2017 alle contante betalingen die €10.000,= en hoger zijn, in de gaten te gaan houden. Het gaat in dit geval uitsluitend om buitenlanders die niet in Spanje staan ingeschreven. Het gaat dus niet om buitenlanders die al in Spanje wonen en ingeschreven zijn, en ook niet om Spanjaarden zelf aangezien hun limiet veel lager is, met €2.500,=  aan contante uitgaven.       

Weliswaar blijft de limiet van toegestane, contante betalingen voor buitenlanders op €15.000,= gehandhaafd,  maar vanaf €10.000,=  gaan er alarmbellen rinkelen en dienen winkeleigenaren, en leveranciers maatregelen te nemen, zoals het aangeven van deze bestedingen bij de autoriteiten, in dit geval de Spaanse belastingdienst. Deze maatregelen komen eigenlijk twee jaar te laat, daar binnen de Europese Unie dit maximale bedrag aan contante bestedingen al is vastgelegd in 2015.
b879178c2352368d13c2a485213366ad.jpgDit houdt dus in, dat als buitenlanders iets willen kopen en daarbij €10.000,= of meer aan contant geld neerleggen, de autoriteiten daar meteen vanaf weten en eventueel maatregelen kunnen nemen.

Het maximale want een buitenlander in  contanten mag uitgeven zonder dit te melden is €15.000,= en vanaf dat bedrag mag men in principe niets met contant geld kopen (zie ook: http://financieel.infonu.nl/belasting/10122-belastingdienst-en-witwassen-ongebruikelijke-transacties.html)

Voor de Spanjaarden en in Spanje geregistreerde buitenlanders is dat bedrag vele malen lager, zo is dat nu nog €2.500,=  aan toegestane contante betaling. De kans is echter aanwezig, dat dit in de nabije toekomst verlaagd gaat worden naar €2.000,= aan  contante betaling. Deze maatregelen dienen ervoor, om een betere controle te krijgen op het uitgeven van zwart geld en om geld-witwaspraktijken tegen te gaan.
ZZZIslas-canariaslogo-888.jpg


Groen licht in het Parlement voor de hervorming van het REF económico (Belastingstelsel)

Voor Podemos is het een ‘schadelijke’ wet voor de eilanden, maar voor de overige partijen is deze  ‘onontbeerlijk’ voor de ontwikkeling van de eilanden

Alle partijen, behalve Podemos, steunen de aanpassing van het REF (Belastingstelsel)

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 10 mei 2017 - In de plenaire vergadering van het Canarische Parlement van woensdag 10 mei 2017 is goedgunstig gereageerd op het wetsvoorstel dat de financiële aspecten van het Régimen Económico y Fiscal (REF) (Belastingstelsel) aanpast, maar voor Podemos is het een ‘schadelijke’ wet voor de eilanden, doch voor de overige partijen is het ‘onontbeerlijk’ voor de ontwikkeling van de eilanden.

Het goedgekeurde voorstel is gepresenteerd door de partijen Coalición Canaria (CC), de PSOE, de Partido Popular (PP), Nueva Canarias (NC), en de Grupo Mixto (GM); waarbij Podemos zich heeft onthouden van stemming, en een alternatief heeft gepresenteerd dat de tegenstem van de overige partijen heeft gekregen.

REF.jpgParlementslid Asunción Delgado heeft opgemerkt, dat de Consejo Económico y Social de Canarias (Canarische Sociaal Economische Raad) heeft gezegd, dat het REF (Belastingstelsel)  ‘nooit’ de ontwikkeling van de eilanden heeft geproduceerd; en ze heeft verzekerd, dat het gaat om een instrument voor het bevoordelen van de financiële, politieke en geopolitieke belangen van de Spaanse Staat met medeplichtigheid van de Canarische elite.
unnamed.png

unnamed-18.jpg
In de aanpassing van de wet, welk wetsvoorstel nog behandeld moet worden in de Cortes (het Spaanse Parlement), erkent men de omstandigheid van Canarias als región ultraperiférica  (ultraperifeer gebied = buitengebied) en men introduceert het beginsel van territoriale continuïteit in het lucht- en zeevervoer van personen en goederen, met subsidie van 50 procent in het personenvervoer tussen Canarias en de rest van de Staat, en reizen tussen de eilanden onderling.
unnamed1.pngOok neemt men er een subsidie in op van 70%, voor het lucht- en maritieme vrachtvervoer tussen Canarias en het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje), en tussen de Archipel en de andere lidstaten van de Europese Unie.
unnamed1-3.jpgDe woordvoerder van de nationalistische-fractie  Coalición Canaria (NC), José Miguel Ruano,  heeft opgemerkt dat men verandering zal kunnen aanbrengen bij de behandeling door de Cortes (het Spaanse Parlement) en dat het mogelijk is, dat het Canarische Parlement later een rapport dient toe te zenden.
unnamed2-2.jpgHet fractielid van Podemos is van mening dat her REF (Belastingstelsel) Canarias gebracht heeft tot de huidige situatie van hoge werkloosheid, niet gekwalificeerde arbeid, zorgwekkende salarissen en lage sociale indexen; en - onder andere kwesties - heeft hij aangegeven dat het REF ‘er is gekomen’ om vrijhandel te brengen.”

Het Podemos-parlementslid heeft bevestigd dat zijn partij ervoor opkomt dat er subsidies zullen zijn voor zowel het transport, als voor energie;  maar dat die altijd de consumenten bereiken en niet bij de bemiddelaars blijven hangen, en ook heeft hij gekritiseerd dat men buitenlandse producten subsidieert ten koste van de Canario’s.

De fractiewoordvoerder van de Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, heeft bevestigd dat het  REF (Belastingstelsel) er is voor de bevolking, om Canarias te verenigen, en heeft benadrukt dat de wetsvoorstellen legitiem zijn van een hervormingstekst waarmee men consensus heeft bereikt in de vorige legislatuur, en hij heeft er bij Podemos aangedrongen, dat men zich verenigt met het rapport van de rest van de partijen.

De woordvoerder van Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez,  heeft eraan herinnerd dat het advies van het Canarische Parlement niet bindend is, zodat vandaag de dag het enige wat men doet, is informeren, terwijl de wetten al dan niet worden nageleefd  door de Spaanse Regering, en hij heeft benadrukt dat tot nu toe de Spaanse Regering dat niet heef gedaan.

Román Rodríguez heeft erkend, dat het REF (Belastingstelsel) geen revolutie is, maar wel verantwoordelijk voor de nadelen die Canarias treffen, en hij heeft erop aangedrongen dat men stappen onderneemt zodat er veranderend beleid is op de omstandigheden van de Archipel; om toe te voegen, dat men in de Cortes (het Spaanse Parlement) verbeteringen zal voorstellen.

Het Partido Popular (PP)-parlementslid José Tomás Estalella heeft tegen de Podemos vertegenwoordiger gezegd, dat de situatie veranderd is ten opzichte van de vorig Eeuw, en is van mening dat met de huidige wijzigingstekst men de kosten voor de kleiner eilanden compenseert, zoals is benadrukt door Casimiro Curbelo.

Manuel Marcos Pérez, van  de PSOE, heeft er eveneens aan herinnerd dat het gaat  om een behandeling van het rapport van het Canarische Parlement, en hij  toont zich tevreden omdat men de aanpassing niet realiseert via een decreet, maar bij wet.

Het socialistische parlementslid heeft aangegeven dat hij nooit gehoord heeft, dat men tegen een deskundige heeft gezegd, dat het REF (Belastingstelsel) niet de voornaamste economische schakel van de eilanden is, maar wel heeft erkend dat die zwakheden heeft, en hij heeft bevestigd dat men die in het Régimen Económico y Fiscal (Belastingstelsel) in de maatschappij heeft bediscussieerd.

De minister van Economie, Pedro Ortega, heeft overwogen dat deze woensdag, “een ‘grote dag’ is voor het vervolgen van het vragen om  eenheid voor een tekst die kwesties steunt zoals de mobiliteit van de onderzoekers, en die zich inzet  voor de duurzaamheid en een strategisch plan bevorderd voor het toerisme.”

Pedro Ortega heeft zich er ook voor ingezet dat de investering van de Staat in Canarias het Spaanse gemiddelde zal zijn, omdat het gaat om een wet voor het wederzijde goed algemeen welzijn  van de Canarische burgers.
ZZZIslas-canariaslogo-873.jpg


Spaanse en Nederlandse belastingdiensten
gaan meer gegevens uitwisselen

NEDERLAND / SPANJE - Goede Vrijdag, 14 april 2017 - De Spaanse en Nederlandse belastingdiensten hebben in de Semana Santa (Goede Week) bekend gemaakt dat ze beter gaan samenwerken om belastinggegevens uit te wisselen.  Het betreft o.a. automatische uitwisselingen van fiscale informatie over onroerende zaken, inkomsten, lonen en andere beloningen. Beide diensten zijn overeengekomen dat belastingcontroles mogen worden uitgevoerd in elkaars landen.

Het  Spaanse Agencia Estatal de Administración Tributaria en de Nederlandse Belastingdienst hebben overeenstemming bereikt over wederzijdse bijstand in belastingzaken in beide landen.  De Staatssecretaris van Financiën in Nederland heeft in maart 2017 het tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten: “Memorandum van Overeenstemming” inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken gepubliceerd.
belastinmgdiendt.jpgHet nieuwe Memorandum vervangt het “Memorandum van Overeenstemming” tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006, dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.

Gran Canaria actueel’ publiceert hieronder integraal het volledige artikel zoals dit is gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant:

wihabo-koningwillemalexander-05.jpg

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Nr. 19940
11 april
2017

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling; Spanje

10 maart 2017
Nr. 2017-0000047568
Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit

De Staatssecretaris van Financiën maakt het volgende bekend.

Dit besluit bevat een bekendmaking van het in maart 2017 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje gesloten Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken. Het Memorandum vervangt het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006 (Staatscourant 2006, 167), dat met het nieuwe Memorandum wordt ingetrokken.
Het Memorandum geeft categorieën weer voor de automatische uitwisseling van fiscale inlichtingen, zoals over onroerende zaken, dividenden, royalty’s, inkomsten uit zelfstandige arbeid, salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, directeursbeloningen, inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen en andere soortgelijke beloningen, alsmede overige inkomsten. Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied.
Het Memorandum is op 10 maart 2017 in werking getreden.

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN NEDERLAND INZAKE WEDERZIJDSE BIJSTAND IN BELASTINGZAKEN

Het Hoofd van de ‘Agencia Estatal de Administración Tributaria’ van het Koninkrijk Spanje en de Directeur-generaal van de Belastingdienst van Nederland,

In aansluiting op de bepalingen van de Richtlijn van de Raad nr. 2011/16/EU van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (hierna genoemd ‘Richtlijn 2011/16/EU’),

En Artikel 28 van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van 16 juni 1971 (hierna genoemd “de Overeenkomst”),

En gelet op de wens van beide bevoegde autoriteiten om de wederzijdse bijstand tussen Nederland en Spanje te verbeteren en te intensiveren,

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I:
TOEPASSING VAN HET MEMORANDUM

Voor de toepassing van dit Memorandum van Overeenstemming zijn de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten:

In Spanje:

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Oficina Nacional de Investigación del Fraude: Equipo Central de Información
Paseo de la Castellana , 147
28046 Madrid
España

In Nederland

Belastingdienst / Central Liaison Office,
Postbus 378 7600 AJ Almelo
Nederland

HOOFDSTUK II:
BELASTINGEN WAAROP HET MEMORANDUM VAN TOEPASSING IS

Dit Memorandum van Overeenstemming is van toepassing op de belastingen genoemd in Artikel 2 van de Overeenkomst en in Artikel 2 van Richtlijn 2011/16/EU.

HOOFDSTUK III:
DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Paragraaf III.1

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen als genoemd in Paragraaf III.2, op grond van Hoofdstuk II, Afdeling II van Richtlijn 2011/16/EU en Artikel 28 van de Overeenkomst.

AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

Paragraaf III.2

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen met betrekking tot de volgende inkomsten en/of gegevens:
a. inkomsten uit onroerende zaken als bedoeld in Artikel 6 van de Overeenkomst;
b. dividenden als bedoeld in Artikel 10 van de Overeenkomst;
c. interest als bedoeld in Artikel 11 van de Overeenkomst;
d. royalty’s als bedoeld in Artikel 12 van de Overeenkomst;
e. inkomsten uit zelfstandige arbeid of andere werkzaamheden van zelfstandige aard als omschreven in Artikel 15 van de Overeenkomst;
f. inkomsten bestaande uit salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen als bedoeld in de Artikelen 16 en 20 van de Overeenkomst;
g. directeursbeloningen en soortgelijke beloningen als bedoeld in Artikel 17 van de Overeenkomst;
h. inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars als bedoeld in Artikel 18 van de Overeenkomst;
i. pensioenen en andere soortgelijke beloningen als bedoeld in de Artikelen 19 en 20 van de Overeenkomst; en
 j. overige inkomsten als bedoeld in Artikel 23 van de Overeenkomst.

VOORWAARDEN VOOR DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

Paragraaf III.3

Indien mocht blijken dat de verstrekte inlichtingen onjuist of onvolledig zijn, dient de bevoegde autoriteit dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de andere Staat. Hetzelfde geldt voor technische problemen of fouten bij het converteren van de verstrekte inlichtingen.

Paragraaf III.4

De inlichtingen als bedoeld in Paragraaf III.2 worden zo spoedig mogelijk periodiek verstrekt en bij voorkeur aan het einde van elk kalenderjaar volgend op het jaar waarin de inkomsten ontstonden. Paragraaf III.5 De inlichtingen als bedoeld in

Paragraaf III.5

De inlichtingen als bedoeld in Paragraaf III.2worden elektronisch verstrekt in het OECD Standard Magnetic Format of OECD Standard Transmission Format. Onverminderd de reeds lang bestaande formats en verzendingskanalen op basis van Richtlijn 2011/16/EU.

Paragraaf III.6

Voor natuurlijke personen bevatten de te verstrekken inlichtingen de naam en het adres, het fiscaal nummer van het woonland of het persoonlijk identificatienummer indien het fiscaal nummer niet beschikbaar is. De inlichtingen bevatten – indien beschikbaar – eveneens de geboortedatum en geboorteplaats. Overeenkomstige inlichtingen met betrekking tot rechtspersonen worden eveneens verstrekt.

Paragraaf III.7

Om tot een doelmatige behandeling van de verstrekte inlichtingen te komen, zal een limitatieve beperking worden toegepast voor situaties overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten.

HOOFDSTUK IV.
GELIJKTIJDIGE BELASTINGCONTROLES

Paragraaf IV.1

Teneinde te komen tot een meer doelmatige uitwisseling van inlichtingen en het vermijden en ontgaan van belastingen doeltreffend te behandelen, kunnen de bevoegde autoriteiten gelijktijdige belastingcontroles uitvoeren van geselecteerde belastingplichtigen of groepen van belastingplichtigen.

Paragraaf IV.2

Onder ‘Gelijktijdige belastingcontrole’ wordt verstaan een regeling tussen de bevoegde autoriteiten van beide Staten om gelijktijdig en zelfstandig, ieder op het eigen grondgebied, de belastingzaken van een belastingplichtige of een groep belastingplichtigen te onderzoeken waarin zij een gezamenlijk en verbonden belang hebben, met het doel de daarmee verkregen van belang zijnde inlichtingen uit te wisselen.

Paragraaf IV.3

Gelijktijdige belastingcontroles worden uitgevoerd als onderdeel van de reguliere belastingcontroles van ieder van de Staten. Iedere Staat draagt de eigen kosten van deze werkzaamheden.

Paragraaf IV.4

De doelstellingen, de procedures voor de selectie van zaken en de onderzoeksprocedures die de bevoegde autoriteiten zijn overeengekomen, zijn beschreven in de EU MLC (‘multilateral control’) guide.

HOOFDSTUK V.
DE AANWEZIGHEID VAN BELASTINGAMBTENAREN VAN DE ENE STAAT OP HET GRONDGEBIED VAN DE ANDERE STAAT A: ALGEMENE BEPALINGEN

Paragraaf V.1

Dit hoofdstuk is gebaseerd op Hoofdstuk III, Afdeling I van Richtlijn 2011/16/EU en Artikel 28 van de Overeenkomst.

Paragraaf V.2

In bijzondere gevallen kan een verzoek worden gedaan om belastingambtenaren van de ene Staat bij een onderzoek op het grondgebied van de andere Staat aanwezig te laten zijn. Het gaat hierbij in het bijzonder om:
a. gevallen waarin aanwijzingen bestaan van grensoverschrijdende onregelmatigheden of belastingontwijking;
b. complexe gevallen die de aanwezigheid van belastingambtenaren wenselijk maken;
 c. gevallen waarin termijnoverschrijding dreigt en waarin de aanwezigheid van de belastingambtenaren het onderzoek kan bespoedigen;
d. onderzoeken in het kader van een overeengekomen bilaterale of multilaterale onderzoek, met inbegrip van gelijktijdige belastingcontroles.

Paragraaf V.3

De bevoegde autoriteiten kunnen de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat toestaan in andere dan de in Paragraaf V.2 omschreven gevallen. Paragraaf V.4 Indien een verzoek wordt ingewilligd, geschiedt dit met dien verstande dat de verzoekende Staat in soortgelijke omstandigheden ook belastingambtenaren van de aangezochte Staat zou toelaten.

VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN VERZOEK

Paragraaf V.5

Een verzoek om aanwezigheid van belastingambtenaren wordt schriftelijk ingediend door de 3 Staatscourant 2017 nr. 19940 11 april 2017 bevoegde autoriteit van de verzoekende Staat en maakt deel uit van een verzoek om inlichtingen. De bevoegde autoriteit van de aangezochte Staat neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek. De aangezochte Staat kan het verzoek slechts afwijzen na overleg met de verzoekende Staat onder vermelding van de redenen voor deze beslissing.

Paragraaf V.6

Het verzoek vermeldt waarom de aanwezigheid van belastingambtenaren noodzakelijk is en geeft een korte omschrijving van de zaak.

HET ONDERZOEK EN DE VERSTREKKING VAN INLICHTINGEN

Paragraaf V.7

Het verzoek vermeldt waarom de aanwezigheid van belastingambtenaren noodzakelijk is en geeft een korte omschrijving van de zaak.

Paragraaf V.8

Het onderzoek wordt uitsluitend verricht door belastingambtenaren van de aangezochte Staat. De bezoekende belastingambtenaren zijn bevoegd aanwezig te zijn bij een onderzoek dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met het verzoek om inlichtingen zonder dat zij actief deelnemen aan het onderzoek. De bezoekende functionarissen houden zich aan de wetten en de administratieve praktijk van de aangezochte Staat.

Paragraaf V.9

De bezoekende belastingambtenaren mogen slechts aanwezig zijn bij die onderdelen van het onderzoek in de aangezochte Staat die voor het onderzoek in de verzoekende Staat van belang zijn of kunnen zijn.

Paragraaf V.10

De bezoekende belastingambtenaren nemen geen beslissingen over zaken aangaande het onderzoek in de aangezochte Staat, maar zij mogen met betrekking tot dergelijke zaken voorstellen doen aan de autoriteit of functionarissen die zijn aangewezen voor de uitvoering van het onderzoek. Een beslissing over deze voorstellen wordt genomen door de autoriteit of functionarissen van de aangezochte Staat.

Paragraaf V.11

De tijdens het onderzoek verkregen inlichtingen dienen te worden uitgewisseld door de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de bepalingen inzake de uitwisseling van inlichtingen van Artikel 28 van de Overeenkomst en Richtlijn 2011/16/EU.

HOOFDSTUK VI.
TERMIJNEN EN VOORWAARDEN

Paragraaf VI.1

De bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU en de Overeenkomst zijn van toepassing op de geheimhouding en de beperkingen die worden gesteld aan de uitwisseling van inlichtingen.

Paragraaf VI.2

De verzoeken om bijstand en de uit te wisselen inlichtingen worden door de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Staat gezonden aan de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Staat.

Paragraaf VI.3

De verzoeken om bijstand worden waar mogelijk binnen drie maanden beantwoord door de aangezochte Staat. Indien een verzoek niet kan worden beantwoord of indien niet aan een verzoek kan worden voldaan binnen de genoemde termijn, wordt de verzoekende Staat hiervan in kennis gesteld voordat de termijn is verstreken. 4 Staatscourant 2017 nr. 19940 11 april 2017 Paragraaf VI.4 De verzoeken om bijstand worden opgesteld in het Engels. In spoedeisende gevallen mag een verzoek geheel of gedeeltelijk worden opgesteld in de taal van de verzoekende Staat na overleg tussen de bevoegde autoriteiten.

HOOFDSTUK VII.
INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Paragraaf VII.1

Dit Memorandum van Overeenstemming treedt in werking op de dag na de laatste der beide data waarop de Directeur-generaal Belastingdienst van Nederland en het Hoofd van de ‘Agencia Estatal de Administración Tributaria’ in Spanje hebben ondertekend.

Paragraaf VII.2

De ondertekenaars komen overeen bijeen te komen om dit Memorandum van Overeenstemming te evalueren na het verstrijken van een periode van vijf jaar na de datum van inwerkingtreding, tenzij zij elkaar schriftelijk meedelen dat een evaluatie niet noodzakelijk is. Vragen betreffende een herziening kunnen echter te allen tijde op verzoek van een van de onderkenaars in behandeling worden genomen.

Paragraaf VII.3

Dit Memorandum van Overeenstemming treedt in werking voor onbepaalde tijd. Het kan door elk van de ondertekenaars door middel van een schriftelijke kennisgeving worden beëindigd en houdt op van kracht te zijn zes maanden na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. Dit Memorandum van Overeenstemming blijft in geen geval langer van kracht dan de Overeenkomst Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Memorandum van Overeenstemming, is het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006, ingetrokken.

Paragraaf VII.4

Dit Memorandum van Overeenstemming kan worden aangehaald als ‘Memorandum van Overeenstemming tussen Nederland en Spanje inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken’. Dit Memorandum van Overeenstemming wordt in drievoud getekend in de Nederlandse, Spaanse en Engelse taal, de drie talen zijnde gelijkelijk authentiek. Ingeval de teksten verschillend kunnen worden uitgelegd, is de Engelse tekst doorslaggevend.

Datum: 16 februari 2017
Voor het Koninkrijk Spanje
J.E.F. de Moya Romero, Hoofd van het ‘Agencia Estatal de Administración Tributaria’

Datum: 10 maart 2017
Voor Nederland
J. Uijlenbroek, Directeur-generaal Belastingdienst
ZZZIslas-canariaslogo-815.jpg


Geld witwassen na winst in de Spaanse kerstloterij

SPANJE - zaterdag 24 december 20167- Elk jaar, direct na de trekking van kerstloterij, lopen onopvallende mannen en vrouwen door heel Spanje rond met koffers gevuld met geld, veel geld. De bedoeling daarvan is, om nog voordat winnaars hun winnende lot gaan incasseren bij de administratie, te proberen dat lot van hen te kopen voor contant geld met daarnaast nog een extra bonus. Die winnende tickets kunnen vervolgens gebruikt worden door rijke mensen en lugubere types om zwart geld wit te wassen.

Bijna iedereen in Spanje weet dat de kerstloterij gebruikt wordt om geld wit te wassen. Dat het een simpele manier van zaken doen is voor rijke personen en mensen in het criminele circuit. Koffers vol met geld worden overgedragen aan winnaars van de kerstloten waarbij die personen nog meer geld ontvangen als bonus en geen belasting hoeven te betalen. Dat wel, geen vragen stellen alstublieft.
lot-1.jpg

Het feit dat loterijtickets niet te traceren zijn, maakt het de belastingdienst van Spanje erg moeilijk om eventuele geld-witwaspraktijken te achterhalen. Het witwassen is weliswaar met de invoering van 20% belasting betalen boven de 2.500 euro wat afgenomen maar deze manier van simpel en effectief geld witwassen wordt nog steeds op grote schaal toegepast.

Voorbeelden
Om maar een voorbeeld te noemen, de voormalige PP-president van de Diputación Castellón´, Carlos Fabra (de man met de donkere zonnebril). Deze gelukkige man, die nu in de gevangenis zit voor fraude, wist de kerstloterij maar liefst negen keer te winnen in slechts tienjaar tijd. Heeft hij zoveel geluk, of…

Een ander voorbeeld, Enrique Crespo, ook weer van de PP, wist in 2011 de tweede prijs van de kerstloterij binnen te halen nadat hij maar liefst 850 winnende decimos (tiende loten) had gekocht, al wist hij zelf niet eens hoeveel hij er had. Op dat moment was Crespo al onder toezicht voor fraude en deze zogenaamde winst bij de loterij maakte hem nog verdachter. Ook hij zit inmiddels in de gevangenis.

Risico

Ondanks het feit dat de kerstloterij erg in trek is bij de geld-witwassers, is het toch niet de makkelijkste manier. De maximum prijs per decimo (een tiende) van een lot is €400.000,= wat voor iemand die zakken vol met zwart geld heeft liggen echt niet genoeg is . Om een beetje geld te kunnen witwassen heeft men dus meerdere personen nodig met decimos wat het risico op het feit dat iemand achter deze geldwitwas-parktijken komt alleen maar groter maakt.

Belastingdienst
De belastingdienst weet dat deze geldwitwas-praktijken plaatsvinden maar kan er niet veel tegen doen. Wel worden mensen gewaarschuwd dat, ondanks dat het allemaal leuk en makkelijk klinkt, het grote gevolgen kan hebben met hoge boetes voor degene die meedoet aan deze duistere praktijken. Heel simpel eigenlijk, als iemand een gemiddeld jaarinkomen heeft van €30.000,= en een decimo weet te winnen van €400.000,= en dit doorverkoopt voor €450.000,= kan men kan een boete krijgen van €200.000 euro en zal men dus uiteindelijk meer verliezen dan als men het winnende lot aanhoudt en gewoon 20% belasting betaalt. Men is gewaarschuwd, nu eerst nog winnen.
000islas-canariaslogo-408.jpg


Het IMF wil dat Spanje
de IVA (Btw) in het toerisme gaat verhogen

SPANJE  - donderdag 15 december 2016 - Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), moet Spanje het gereduceerde tarief van de Impuesto Valor Añadido (IVA) (Belasting  toegevoegde waarde = Btw) van 10%, dat men onder andere hanteert in het toerisme, gaan verhogen naar 21%. De Spaanse overheid hanteert al enkele jaren een speciaal lager IVA-tarief in de toeristensector om het land prijs-aantrekkelijk te houden. Een eventuele belastingverhoging zou een negatief effect kunnen hebben op de aantallen toeristen die naar Spanje komen en uiteraard op de prijzen voor de reizen.

Er zijn drie Btw-tarieven in Spanje:

 • het normale tarief van 21%, geheven op alle producten en diensten die niet in een van de hieronder vermelde twee categorieën vallen
 • het verlaagde tarief van 10%, geheven op bepaalde levensmiddelen (behalve producten die voorzien in eerste levensbehoeften zoals melk, brood, fruit, groente en bepaalde medische diensten), medische producten, veel diensten van horecabedrijven, woningbouw, schoonmaakdiensten, water, boeken, landbouw, hotels, sport en transport van reizigers
 • het super-gereduceerde tarief van 4%, geheven op producten die voorzien in de eerste levensbehoefte zoals melk, brood, groente en fruit.
  26947789145a25482578196365e1b003.jpg

Als het aan het FMI ligt moet de Spaanse regering met spoed het verlaagde IVA-tarief van 10% verhogen naar 21%, en dan met name dat wat voor de toeristensector geldt. Spanje heeft daar echter geen zin in, omdat het land dan uiteraard duurder zal gaan worden. Volgens het FMI zou Spanje echter op gelijke hoogte komen met andere toeristische landen in Europa, wat volgens het  FMI eigenlijk niet meer dan normaal zou zijn.

Meer IVA (Btw) met een verhoging van 10% naar 21% zou betekenen dat alles in het toerisme in Spanje duurder zal gaan worden, waardoor Spanje de kracht van ‘iets voordeliger te zijn’,  zal verliezen. Het FMI wijst Spanje er echter op,  dat een IVA-verhoging niet van de ene op de andere dag met 11% omhoog hoeft te gaan maar dat dit geleidelijk kan gebeuren.

Spanje haalt, in vergelijking met andere landen binnen de EU, 3% minder geld op aan belastingen zoals IVA (btw). Gezien, dat het toerisme een sterke economische sector is in Spanje, zou een IVA-verhoging dat verschil kleiner maken, of zelfs geheel wegwerken.

Spanje heeft al jaren een andere IVA -tarief voor het toerisme dan voor overige sectoren, iets wat in andere toeristische landen niet het geval is. Hierdoor heeft Spanje zich altijd ‘iets voordeliger’ kunnen aanbieden aan de internationale reizigers wat er voor zorgt, dat het toerisme in Spanje jaar in jaar uit blijft groeien. Het FMI zegt, dat de tijd rijp is voor Spanje om de belastingen in het toerisme te verhogen omdat deze sector sterk is, en men een mogelijke verhoging makkelijk aankan zonder gevolgen, en omdat Spanje simpelweg het geld nodig heeft.

Voorlopig wil de Spaanse Regering echter nog niet denken aan een IVA-verhoging van 10% naar 21% en probeert men via andere wegen geld binnen te halen om aan de strenge eisen van Brussel en de EU te voldoen. Mocht dat echter niet gaan lukken, of niet snel genoeg gaan, dan is er dus een kans dat de IVA in het toerisme omhoog zou kunnen gaan.

Of men met de  IVA ook het Canarische Btw-tarief, de Impuesto General Indirecto  Canario (I.G.I.C) bedoelt, met een tarief van 7% - en voor sommige producten en diensten 0% - tegenover de 21% op het Península (Schiereiland = het Vasteland van Spanje) blijft vooralsnog in het midden.
000islas-canariaslogo-349.jpg


Het Kadaster pilla (betrapt) op Canarias 92.813 panden waarvoor o. a. geen IBI (OZB) is betaald

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 27 juli 2016 - De op de Canarische Eilanden 92.813 panden waarover hun eigenaren niet correct belasting betalen, vertegenwoordigen 8,6% van de ruim een miljoen - 1.059.236 om precies te zijn - die zijn vastgesteld op de Eilanden, in de fraude-opsporingscampagne welke het Directoraat-generaal van het Kadaster in 2014 is gestart.

Dit onderzoek heeft vastgesteld, dat het ontdekte fraude-niveau op Canarias identiek is aan wat men gemiddeld in Spanje registreert, omdat men in het gehele land 1,69 miljoen eigendomen heeft ontdekt waarover de eigenaren geen belasting betalen, zoals dat wel bij wet verplicht is.
kadaster.jpg'Big brother is watching you': Het Catastro (Kadaster) gebruikt satellietfoto’s en luchtopnamen voor het ontdekken van onregelmatigheden.
Los20recibos20de20IBI.jpg 2CD3A7C7-8005-70EF-1293-C968543EE67A.jpg
reciboibi.gif

De door het Kadaster geschatte marktwaarde waarover men belasting betaalt, staat op het bankafschrift aangegeven.

De Archipel telt dan ook 5,5% van alle geregulariseerde gebouwen in stedelijke en landelijke gebieden zoals het Kadaster heeft vastgesteld in het rapport dat men heeft overhandigd aan de minister van Hacienda (Financiën), Cristobal Montoro, na een onderzoek van ruim 4.300 gemeenteadministraties aan de hand van verkregen satellietbeelden en luchtfoto’s’
ibi-1-2.jpgOp Canarias is het fiscale onderzoek door het Kadaster al verricht in 55 gemeenten, waarbij dan nog de panden in 32 gemeenten resteren. In de provincie Las Palmas heeft men 25 gemeenten onderzocht en de meest voorkomende onregelmatigheden zijn uitbreidingen en herstelwerkzaamheden (in 57% van de gevallen), nieuw aanbouwen (27%), gebruikshervormingen en -veranderingen (11%) en zwembaden (3%).
Op Tenerife daarentegen, waar men 31 gemeenten heeft gecontroleerd, concentreert de grootste onregelmatigheid zich in nieuwe constructies (47%), gevolgd door uitbreidingen en herstelwerkzaamheden (34%), gebruikshervormingen en -veranderingen (15%), en zwembaden 3%).

In absolute termen is de regio waar tot nu toe de meeste fraude ontdekt is: Andalusië met 373.224 panden geregulariseerd; gevolgd door Galicië met 213.017 en Castilla y León met 164.141.
zzzislas-canariaslogo-5.jpg


80% van de
buitenlandse investeringen in 2015
heeft geen enkele arbeidsplaats opgeleverd

SPANJE - In relatieve termen, was de Archipel in 2015 de Deelstaat met een voorkeur van de ETVE en hun spookinvesteringen. Alleen in Madrid is meer geld omgezet. 80% van het geïnvesteerde geld dat Canarias in 2015 heeft ontvangen, heeft geen enkele arbeidsplaats opgeleverd.

Niet verrassend,waren de Eilanden in 2015 - in relatieve zin - de deelstaat die de voorkeur heeft genoten van de omstreden entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) (entiteiten met buitenlandse effecten) en hun spookinvesteringen.  In geen van de overige deelstaten heeft de activiteit van de ETVE zoveel gewicht gehad in de buitenlandse investeringen in Spanje.
anuncio-blog-2-copia-300x218.jpgdownload-16.png
paraisos-fiscales4.jpgFeitelijk hebben deze omstreden ondernemingen in 2015 uitsluitend geopereerd in vijf deelstaten inclusief de Archipel.

Het Spaanse Directoraat-generaal van Handel en Investeringen waarschuwt dat ETVE vaak louter houdstermaatschappijen zijn, "opgericht voor fiscaal-voordeel, " dat, "weinig directe werkgelegenheid genereert, of investering in het land waar zij gevestigd zijn."
In het kort zijn het entiteiten waarvan het doel zich beperkt tot het, als zodanig, op hun naam hebben  van aandelen van  buitenlandse maatschappijen.

De invoering ervan was bedoeld om landen als Nederland, Luxemburg en Ierland na te bootsen teneinde de interesse van de houdstermaatschappijen  te wekken, aangezien de dividenden van aandelen in het kapitaal van niet in  Spanje gevestigde bedrijven  belastingvrijstelling genieten. In 2010, hebben de Braziliaanse autoriteiten  de  ETVE opgenomen in hun lijst van bevoorrechte regimes, dat wil zeggen, plaatsten zij Spanje op de lijst van belastingparadijzen.

Niet te vergeten, is het geval van Exxon-Mobil Spanje, dat in 2011 als een van 's werelds grootste bedrijven gebruik maakte van de ETVE-vorm, overigens geheel  legaal, en zo in twee jaar tijd bijna 10 miljard omzet maakte zonder ook maar een euro belasting te betalen en, bovendien, slechts met een medewerker in dienst: haar boekhouder.

In elk geval is bij de activiteit van de ETVE geen sprake van fraude (hoewel dat soms zo wordt uitgelegd ), maar heeft deze veel financieel vernuft. Hoe dan ook, is hun omzet sinds 2002 sterk gedaald, tot ongeveer twee derde van de totale buitenlandse investeringen in Spanje. Echter, deze gevoelige daling is niet waargenomen op de Canarische Eilanden, waar 80% van de middelen afkomstig uit het buitenland in 2015 voorzien was van de handtekening van deze lege vennootschappen.

Uit de statistieken van het Ministerie van Handel blijkt, dat de buitenlandse investering op Canarias gedurende het afgelopen boekjaar 394,8 miljoen euro heeft bedragen. Van dit totaal was echter maar liefst 314 miljoen het bedrag wat de ETVE hebben omgezet op de Eilanden; zodanig, dat bijna 80% van de middelen niet heeft gediend om ook maar één arbeidsplaats te creëren. Met andere woorden: minder dan 81 miljoen van deze ongeveer van 395 heeft werkelijk geresulteerd in het echt ten goede komen  aan de economie van de regio.

In absolute cijfers, was slechts één van de vier andere deelstaten, waarin de ETVE opereerden  het toneel van een grote beweging van kapitaal. Madrid, is de plaats waar de activiteit van entiteiten die houder zijn van buitenlandse effecten een bedrag van meer dan €467.000.000,= vertegenwoordigen. In Catalonië was dat €132.500.000,= ; in Valencia 57 miljoen euro, en in het Baskenland slechts €80.000,=

Maar in procentuele zijn blijkt tot op welke hoogte de ETVE in Canarias een van hun favoriete vestigingsplaatsen hebben gevonden. Terwijl op de eilanden deze onproductieve investering bijna 80% bereikt van de totaal aan  buitenlands kapitaal, is dat in Madrid niet meer dan 4,4%. In het Baskenland vertegenwoordigt het een klein percentage; in Valencia 18,3%; en in  Catalonië een magere 2,7%.

De meest recente controverse over de ETVE in financiële sector is ontstaan op 27 april 2017. De dag heeft de Economisch Commissie van het Congreso de los Diputados Afgevaardigden (de Tweede Kamer  ingestemd met een wetsvoorstel van IU-Unidad Popular waarmee men de afschaffing van dit fiscale instrument eist.

Het initiatief is aangenomen, ondanks de tegenstem van de Partido Popular (PP) en de onthouding van Democracia y Libertad. IU woordvoerder, Alberto Garzón heeft toen betoogd   dat de ETVE opereren alsof  Spanje een belastingparadijs is, en zodoende het land gebruiken,. "als een platform, om hun belastingdruk te verminderen in hun plaats van herkomst." "Er zijn juridische elementen en andere illegale, maar allemaal leiden ze tot een vermindering van de inkomsten van de Staat", zei hij.
zzzzzzzislas-canariaslogo-524.jpg


Cabildos,  voorstander van een heffing
van €0,01/per liter op autobrandstof,
voor 'het Milieu'

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 13 mei 2016 -. De Comisión de Medio Ambiente (Milieucommissie) van de Federación Canaria de Islas (Fecaia) (Eilandfederatie) stuurt een overheidsverklaring aan haar Bestuur en aan de Canarische Regering opdat zij het initiatief steunen, om een heffing van €0,01 per liter in te stellen op autobrandstof, voor het financieren van milieuacties.

De minister van Milieuzaken, Juan Manuel Brito (Podemos),van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, heeft - tijdens een onderbreking van de bijeenkomst van deze commissie - informatie verstrekt aan de persmedia over dit voorstel en heeft aangegeven dat het de bedoeling is, dat men dit op de particuliere consumenten kan toepassen in 2017.
enz-1.jpgVolgens  Brito, zal het met deze heffing hetzelfde zijn als met hetgeen men toepast in de Deelstaat Canarias voor het wegenonderhoud zou men tussen de 7 en 8 miljoen euro per jaar kunnen binnenhalen.

De minister heeft aangegeven, dat men nog niet heeft gesproken over de criteria welke men toe zal  passen voor de verdeling van het geld dat verzameld wordt via deze  heffing, die beantwoordt  aan de filosofie van: "De vervuiler betaalt".

Voor het vaststellen van die criteria, verwacht Brito dat men op zo kort mogelijke termijn een ontmoeting zal hebben  met de Cabildos (Eilandbesturen) en de Canarische Regering, waarbij  men zal aangeven hoe deze zogenoemde ‘groene eurocent’  verdeeld zal gaan worden over de voor te stellen elementen.

Brito heeft uitgelegd, dat het beleid erop gericht zal zijn om het ingezamelde geld te bestemmen voor o.a. het financieren van de biodiversiteit, het herstel van geërodeerd land of woestijn, watervoorzieningen voor het leefgebied, het beheer van natuurlijke ecosystemen, brandpreventie, en andere doeleinden.

“Daartoe,” zo benadruk Brito, “gaat het om een maatregel die belangrijk is voor het intensiveren van milieubeleid,” dat kan rekenen op de unanieme steun van de Eilandministers op dit vlak, die allemaal hebben deelgenomen aan de bijenkomst, behalve de milieuminister van Tenerife, die  een brief heeft gestuurd waarin deze zich om gezondheidsredenen verontschuldigt.

Brito heeft laten weten, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria in de ministerraad een voorstel zal indienen, opdat men de ’céntimo verde’ (‘groene eurocent’)  bij de benzinepomp zal steunen  en, dat men de burgerij zal informeren om deze ook te betrekken bij het steunen van deze maatregel,  die het mogelijk zal maken te beschikken over meer hulpmiddelen voor het milieubeleid.
zzzzzzzislas-canariaslogo-489.jpg


De Rooms Katholieke Kerk in Spanje incasseert
250 miljoen euro,

Spaanse belastingbetalers zetten een kruisje...

 SPANJE - vrijdag 18 maart 2016 - De Katholieke Kerk in Spanje heeft over het belastingjaar 2014  het aanzienlijke bedrag van  250 miljoen euro bij kunnen schrijven op haar bankrekening. Dit geld is afkomstig van de Spanjaarden zelf en een deel van de Spaanse staat. Als Spanjaarden de belastingaangifte invullen is er een vakje op het aangifteformulier waar men - al dan niet - kan aankruisen, of men een deel aan de kerk wil schenken; en 35% van de Spaanse belastingbetalers heeft dat kruisje aangevinkt.

 Over het jaar 2014 heeft de kerk in Spanje 250,3 miljoen euro weten binnen te halen aan belastinggeld, dat is 2,7 miljoen euro meer dan in het jaar daarvoor. 7.291.771 belastingbetalers hebben het vakje aangekruist (of in veel gevallen aangevinkt laten staan), waardoor er een deel van het belastinggeld naar de Katholieke Kerk gaat. Dat zijn 23.174 belastingbetalers meer dan over 2013.
kerk1a.jpgDe Katholieke Kerk gebruikt dat geld om Katholieke  scholen te financieren, katholiek leerzame bijeenkomsten en concerten te organiseren en voor nog vele andere doeleinden met een Katholieke inslag

Het grootste deel van de opbrengsten wordt gebruikt voor de Katholieke scholen in Spanje, waardoor de Staat minder kosten heeft. Toch geeft de Spaanse Staat op jaarbasis toch al snel meer dan 150 miljoen euro aan de Kerk, dus uiteindelijk betaalt heel Spanje mee aan deze scholen, en dus niet alleen diegenen die het vakje: ‘tibutaria a la Iglesia católica’ (jawel!) hebben aangevinkt op het belastingformulier.

Dit jaar betaalt de Spaanse staat maandelijks een bedrag van 13,2 miljoen euro aan de Katholieke Kerk, wat op jaarbasis neerkomt op 159,2 miljoen euro. Dit bedrag is 0,7% van alle jaarlijks door de Spaanse Staat ontvangen IRPF (Inkomstenbelasting).

Net als in Italië is ‘Cultusbelasting' nog steeds van toepassing in Spanje; elke betaler van  inkomstenbelasting  is verplicht deze belasting te betalen, maar de burger zelf mag aangeven of het geld naar een Kerk naar keuze, of naar een sociaal doel moet worden overgemaakt. Maar ook hier weer completeert overheidssubsidie soms de kerkelijke belastinginkomsten, want de Rooms Katholieke Kerk in Spanje krijgt - na ontvangst van deze 'goede-doelenbelasting' - de nog resterende gaten in de landelijke Kerkelijke  begroting rechtstreeks door de overheid aangevuld.
zzzzzzzislas-canariaslogo-314.jpg


Een  Canarisch Btw-tarief  zal de Eilanden
buiten het kunstcircuit plaatsen

Ageren tegen deze binnenlandse discriminerende regeling kan officieel op: https://www.change.org/p/artistas-alas-al-arte

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 7 maart 2016 - Ruim een jaar geleden (namelijk op woensdag 6 mei 2015) publiceerden we onderstaand artikel, nu publiceren we het nogmaals  maar met het internet-adres erbij waarop officieel protest aangetekend kan worden tegen deze - vooral binnenlandse - discriminerende douane-regeling: https://www.change.org/p/artistas-alas-al-arte

Vier deskundigen op het terrein van financiering en fiscaliteit hebben een oplossing aangedragen, om een eind te maken aan de discriminatie welke verondersteld wordt te bestaan voor de eilandkunstenaars met de douanetarieven die het binnenkomen en verlaten van kunstobjecten op de Archipel belasten. Nu leggen economen en artiesten op dit vlak de bal bij de politici. 

De Jornadas Aduanas y Arte en Canarias (het Meerdaagse Seminar Douane en Kunst op Canarias) heeft de eerste conclusies opgeleverd. Het meest relevant is de door vier deskundigen in belastingrecht aangedragen oplossing, om de douanetarieven te overkomen die het binnenkomen en verlaten van kunstwerken op Canarias belasten en die het lokale kunstenaars moeilijk maken, hun werk door Europa te bewegen onder dezelfde voorwaarden als de rest van de Spanjaarden.

Barrera.jpgIn 2012 zag de Asturiaanse Cuco Suárez zich gedwongen zijn tentoonstelling op te schorten vanwege de douanetarieven die men hem oplegde voor het naar het Eiland overbrengen van zijn  kunstwerken.
De specialisten in economie en fiscaliteit stellen , “de hervorming van het Régimen Económico y Fiscal canario (Canarische Belastingstelsel) voor; voor volledige integratie op het grondgebied van de geharmoniseerde toepassing van de zesde EU-richtlijn, los van het onderhouden van de IGIC die inbegrepen zal zijn op belastbare intracommunautaire verwerving,” zo, luiden de conclusies van het economische discussieforum, dat enkele dagen geleden heeft plaatsgevonden.

Daaraan hebben deelgenomen:
- de professor Financieel Recht aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
   Sonia Mauricio;
- de belastingadviseur en professor aan de ULPGC, Francisco Hernández;
- Het hoofd van de Douane van de Canarische Regering, Luis Díez,
- de belastinginspecteur en professor aan de ULPGC, Javier Sánchez Simón.

De laatstgenoemde is van mening, dat de oplossing Canarias plaatst in het gemeenschappelijke douanegebied, wat een bevrijding betekent te zijn in de doorvoer van handelsgoederen binnen het unieke douanegebied.

Zo kan een Canarische kunstenaar die wil exposeren in Madrid zich onderwerpen aan dezelfde vereisten die men stelt aan een Fransman, of een Pool. De hervorming, aldus Sánchez Simón, zal heel eenvoudig zijn, “omdat de zesde richtlijn een gemeenschappelijke minimumbelasting en BTW in Europa vestigt. Deze principes past men niet wettelijk, maar wel feitelijk ook toe op de IGIC. "

Op donderdag 7 mei 2015 zal de Real Sociedad Económica de Amigos del País (Koninklijke Economische Sociëteit van Vrienden van het Land), deze maatregel voorleggen aan de politieke partijen welke deelnemen aan de verkiezingen voor het Canarische Parlement.

Ketenen en Vrienden

Waarom past men een zo eenvoudige maatregel niet toe? Volgens Sánchez Simón, "beschermen lokale politici met het REF (Belastingstelsel), ‘bepaalde industriële vrienden,’
Om dat te veranderen, moeten we ‘heel machtige mensen’ confronteren met de mogelijkheden van de houding van de partijen."
kleurlogoCanarias.png


Mogán adviseert de betreffende burgers
in de campagne voor het regulariseren 
van  hun panden in het Kadaster

MOGÁN - woensdag 2 maart 2016 - De Genoemde advisering verricht men in de komende maanden in een persoonlijk onderhoud met de eigenaren van de betreffende panden. Zodoende wil de Gemeente Mogán bemiddeling verlenen voor, en advies te geven aan, de  burgerij inzake de Procedimiento de regulación catastral 2013-2016 (Procedure Kadastrale Regulering 2013-2016).

De procedure welke men vanuit de Gemeente Mogán volgt, via het gemeentelijke nutsbedrijf Mogán Gestión, zal beginnen met een telefoontje naar de betrokkenen voor het maken van een persoonlijke afspraak. Tegelijkertijd  stuurt men aan de betrokkenen een brief met informatie over de betreffende situatie, met daarin een telefoonnummer voor het opnemen van contact. Eveneens benadrukt de Gemeente Mogán, dat de bemiddeling van Mogán Gestión volledig gratis is.
images-26.png kadastrale_legger.jpg
007-1.jpg 280_0_1915839_33829.jpg
Door de  Kadastrale Regulering kan het Ministerie van Financiën  de kadasterwaarde van uw woning verhogen.
lupa_person-1200x565.jpg

                                          Pandje verbouwen... 'Big Brother is watching you'.
De betrokkenen zijn diegenen die hun pand, zoals dat aanvankelijk  staat ingeschreven bij het Kadaster, nadien verbouwd, of uitgebreid hebben, en die er niet in zijn geslaagd zijn die wijzigingen aan het Kadaster kenbaar te maken.
Vanuit de gegevens die men heeft doorgegeven aan het Directoraat-Generaal van het Kadaster becijfert men, dat het in deze procedure, bij benadering,  gaat om duizend betrokkenen in Mogán.
Koornmarkt49_6.jpgAls ze eenmaal hun situatie kennen, kunnen de betrokkenen  het daarmee eens, of oneens zijn.  In het geval dat men het oneens is, zal men vanuit Mogán Gestión de bezwaren overbrengen aan het Kadaster, voor het alsnog verkrijgen van een resolutie. Zo zal Mogán Gestión de burgerij faciliteren met raad en daad in de behandeling van hun zaak.

Uiteindelijke inschrijving en opname in het Kadaster
De Procedimiento de regulación catastral (Procedure Kadastrale Regeling), die in gang is gezet door het  Directoraat-Generaal van het Kadaster van het Ministerie van Economie en Financiën, van de Spaanse Regering; heeft als doel, de opname in het Catastro Inmobiliario (Vastgoed Kadaster) van stedelijk en landelijk gebouwd onroerend goed, evenals van de wijzigingen van de kenmerken ervan in veronderstelde gevallen van het niet naleven van  de verplichting deze volledig en correct te melden, aangaande de omstandigheden voor het vaststellen van een omschrijving, of voor het bepalen van een kadastrale wijziging
POst-Foto-4.pngDeze campagne voor het reguleren van de beschrijving  van onroerend goed is onderworpen aan  het kadastrale reguleringstarief, dat €60,= is voor elk van de panden die geregulariseerd zijn. Dit tarief moet betaald worden door elk individu dat  de status heeft van belastingplichtig te zijn voor de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (Onroerende Zaak Belasting - OZB) in het  boekjaar dat men is aangevangen met de kadastrale reguleringsprocedure.

Vanuit Mogán Gestión wil men een boodschap doen uitgaan van geruststelling voor de burgerij die is aangedaan door deze procedure, omdat dit proces geen boetes op zich oplegt. Het is echter wel nodig dat de betrokkenen de IBI  (OZB) betaald hebben in de afgelopen vier jaar.  Zodoende zou de verzameling op hun betalingsafschrift genormaliseerd en gereguleerd zijn.

Rechtstreeks, persoonlijk contact
De kadastrale reguleringscampagne is in januari 2016 geëindigd en tot juli 2016 handhaaft men de periode voor het indienen van bezwaren en toelichting. Gedurende deze periode faciliteert Mogán Gestión de behandeling van de betreffende burgers.

Telefoonnummers  voor contact over vragen van dit proces zijn voor :
- Mogan Pueblo  928 15 88 06 doorkiesnummer 1234
- Arguineguín 15 88 00 928 doorkiesnummer 2160.
Ook kan eenieder persoonlijk terecht in de kantoren van Mogán Gestión tussen 08:30 en 14:30 uur in Mogán Pueblo (Avenida de la Constitución, 14)  of in het Gemeentekantoor in Arguineguín (Calle Tamarán, 4) voor het beantwoorden van zijn/haar vragen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-223.jpg


Hoeveel gaan zelfstandige ondernemers betalen
in 2016?
De basis voor de bijdrage is met 1% gestegen

Wij leggen uit wat men moet afdragen aan de
Seguridad Social Sociale Dienst)

Als men zelfstandig ondernemer is, of denkt dat te worden, moet men weten dat de minimum- en de maximum-bijdragen van het Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) (Speciale Regeling voor Zelfstandige Ondernemers) sinds 1 januari 2016 met 1% zijn gestegen. Zo wordt bevestigd in de nieuwe Verordening van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, die gepubliceerd is in het Boletín Oficial del Estado (BOE) (De Staatscourant).

De basisbijdrage is het bedrag wat de Seguridad Social  (Sociale Dienst) berekent als men het maandbedrag moet betalen; en wat dienovereenkomstig de toekomstige pensioenuitkering zal zijn.
zelfstanduigeindernemers.jpg                                                                   ZZP-ers
alta-RETA.jpg

Als men zich aanmeldt als zelfstandig ondernemer, moet men een basis bedrag kiezen wat men wil bijdragen: het minimum-bedrag voor 2016 is vastgesteld op €893,10 per maand, en het maximum is vastgesteld oo €3.642,= per maand. Beide bedragen zijn 1% hoger dan de bestaande in 2015.

                                     logo-Seguridad-Social-b.png
Afhankelijk van de gekozen basis, hangt de premie af van welke toekomstige zorgverlening en aandacht  men wil hebben. Als het premie-inkomen het minimum is, zal de maandelijkse premie dit jaar €267,= bedragen, ten opzichte van de  €264,= in 2015.
Als men heeft gekozen voor de maximale premie is die bijna €1.089,=

Uitkeringen
Deze bedragen dekken uitsluitend de uitkeringen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in het geval van een algemene ziekte - bijvoorbeeld een griep - vanaf de vierde dag. Ze blijken vam toepassing te zijn van 0,10% welke men moet batalen als men niet heeft gekozen voor de dekking van arbeidsongevallen en beroepsziekte.

Als men dekking wil voor arbeidsongevallen en beroepsziekten en voor het  mogelijk opheffen van de activiteit (wat ertoe leidt dat men werkloos is), stijgen de bedragen iets meer. Het grootste deel van de zelfstandigen, ruim 890 , betaalt de minimum-bijdrage.

Op de afgelopen jaren heeft men sommige maatregelen aangepast, om het zelstandig ondernemersschap voordeliger te maken.  Zo bestaat wat men kent als het  'tarifa plana' aan de  Seguridad Social, geldig voor de nieuwe werkondernemer, ongeacht  hun leeftijd.

Deze maatregel bestaat uit het betalen van een extra, klein bedrag aan de Seguridad  Social, gedurende zes maanden een superlaag bedrag van  €50,= per maand; een bedrag, dat geleidelijk zal stijgen in de daaropvolgende maanden.

Minimale basisovereenomst met Sociale Zaken: €893,10 en 267,=
Minimale basisovereenomst met Sociale Zaken: €3.642 en €1.08,=.

Twee keer per jaar kan men de gekozen bijdragem wijzigen: tussen 1 januari en 30 april, met effecten  tot 1 juli daaropvolgend; en voor 1 november met effect vanaf 1 januari van het volgende jaar.
zzzzzzzislas-canariaslogo-157.jpg


Hoe het geld te verdelen van een winnend tiende-lot
in de Staatsloterij?

SPANJE - zaterdag 12 2015 - Miljoenen Spanjaarden, maar ook veel in Spanje woonachtige, buitenlandse residenten,  dromen ervan, dat ze een prijs winnen in de Lotería de Navidad (kerstloterij). Het meest gebruikelijke bij deze (Staatsloterij) is, dat het een goed excuus blijkt te zijn om te delen met familieleden, vrienden, of bijvoorbeeld collega’s op het werk.

Het is een feit, dat 75% van  de spelers in de Lotería tiende-loten deelt. De belangrijkste vraag is dan ook: En wat als ik win?
loterij.jpgBij het winnen van een klein bedrag, wat het meest voorkomt (eigen inleg terug, of de dobbelstenen goed) is dat eenvoudig en lijkt dit geen problemen op te leveren, maar als de gewonnen prijs een aanzienlijk bedrag is, veranderen de zaken, omdat er een aantal dingen samenvallen: de plaats waar de prijs te innen, de fiscale verplichtingen, en de eigendomstitel van de gewonnen prijs.

Om te beginnen met de procedure van het innen van de gewonnen prijs: Loterías y Apuestas del Estado (de Staatsloterij) heeft bepaald, dat bij het ontvangen van gewonnen prijzen lager dan €2.500,=, men  deze kan innen bij de diverse verkooppunten, maar voor gewonnen  prijzen van €2.500,= of hoger, moet men naar een financiële instelling gaan en  de procedure starten die niet alleen bestaat uit het (ver)delen van de gewonnen prijs, maar heeft dat ook fiscale gevolgen.

Hoe de toekenning van een tiende-lot te rechtvaardigen
Een tiende-lot van de Lotería de Navidad is een document op naam van de houder, het heeft geen eigenaar, niet anders dan degene die het in zijn bezit heeft. Daarom is de eerste goede raad - ook al heeft men veel  vertrouwen in  degene met wie men meespeelt - dat men een bewijs, of overeenkomst heeft voor het evenredig delen en de hoeveelheid waarvoor men meespeelt

Als zodanig  moet men, op het moment dat men het tiende-lot koopt, iedereen identificeren die meespeelt en de hoeveelheid waarvoor men dat doet; en zo zal Loterías y Apuestas del Estado (de Staatsloterij) elkeen liquideren voor het betreffende deel. Nooit moet één persoon het geld innen en verdelen, want in dat geval, nadat men dat bedrag ontvangen  heeft, zou men dat als een donatie kunnen zien  en daardoor zal het onderworpen zijn aan de belasting die daarover betaald moet worden.

De belasting die geldt voor de winnende bedragen van de Loterías (trekkingen van de Staatsloterij)  worden sinds 1 januari 2013 belast met 20% voor alle bedragen hoger dan €2.500,=

Het heffen van de  belasting is heel eenvoudig. Het is Loterías y Apuestas del Estado (de Staatsloterij) zelf die de inhoudingen voor Hacienda (de Fiscus) verricht, en aan iedereen het dienovereenkomstige bedrag overhandigt waarop men recht heeft volgens het gedeelte van het tiende-lot dat men bezit en waarop de prijs is gevallen. Dat zal al belastingvrij zijn, en men hoeft het niet op te geven in de belastingaangifte (als ontvangen inkomen) en het Agencia Tributaria (Belastingkantoor) zal wetenschap moeten hebben van de belasting die betrekking heeft op elke mede-eigenaar.

Belasting heft men onafhankelijk over elke tiende lot van de Lotería. Dit betekent, dat hoewel men het verdeelt (bijvoorbeeld een tiende lot per 5 personen, en het bedrag dat eenieder wint lager is dan €2.500,=), men over het totale bedrag dat het te boven gaat, de betreffende belasting zal moeten betalen.

Ook mag men niet vergeten, dat als men gehuwd is in régimen de gananciales (gemeenschap van goederen) en ieder van de partners wint in de loterij, de gewonnen prijs een gemeenschappelijk karakter heeft, dit wil zeggen: dat die van beiden zal zijn.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-47.jpg 


Canarias is de voorkeursbestemming
voor spookinvesteringen van de ETVE

CANARISCHE EILANDEN - zondag 11 oktober 2015 - Canarias is de voorkeursbestemming voor spookinvesteringen van buitenlandse houdstermaatschappijen, ruim de helft van deze fondsen die als ‘instrument’ naar Spanje zijn gebracht, is ondergebracht op de Canarische Eilanden.

Niet de Deelstaat Madrid, niet Catalonië, niet de Comunidad Valenciana; maar Canarias is de voorkeursbestemming van de omstreden entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) (entiteiten met buitenlandse effecten), ruim de helft van fondsen - die als ‘investeringsinstrument’ naar Spanje zijn gebracht - is ondergebracht op de Canarische Eilanden; fondsen, die in werkelijkheid spookinvesteringen zijn, want ze dragen niet bij aan het genereren van welvaart en ze leveren al helemaal geen werkgelegenheid op.
bolsa-ibex-35--644x362.jpg                                       Informatiepanelen in de Beurs van Madrid.

‘Belastingparadijs’
In 2015 zijn de Eilanden de eerste keus geworden als vestigingsplaats voor deze sociedades instrumentales (‘Financial vehicle corporations’- FVC), ofwel houdstermaatschappijen, die als fundamenteel doel hebben de fiscale lasten van de onderneming die erachter schuil gaat te beperken.

Veel ETVE’s (houdstermaatschappijen) nemen hun kans waar op de Archipel, zozeer zelfs, dat - in deze - de Archipel de bestemming is van ruim de helft van de fondsen die naar Spanje gebracht zijn in 2015.

Niet alle FVC’s opereren in Spanje zoals het filiaal dat doet van de gigant ExxonMobil, dit wil zeggen, niet allemaal verplaatsen ze zoveel miljoenen euro’s, maar hebben ze van Spanje wel hun - bovendien legale - ‘belastingparadijs’ gemaakt

Door het Agencia Tributaria (de Spaanse Fiscus, zie: http://www.agenciatributaria.es) beschouwd als ‘risico’, zijn in 1995 de ETVE geïntroduceerd onder het voorwendsel te helpen bij het verhogen van de buitenlandse investeringen, met als tegenprestatie te kunnen genieten van het verdwijnen van bijna alle fiscale tol. En tol is het relevante woord, omdat het kapitaalvlucht naar Spanje betekent te zijn, zonder dat deze ten goede komt aan de economie van het land.
                                          imagesSEEGPCWN.jpg
Bijgevolg is het dus niet een klein detail, dat de statistieken van het Ministerie van Handel deze productieve buitenlandse investeringen (of "niet ETVE" zijnde) onderscheiden van dergelijke pseudo investeringen van deze onderliggende, lege vennootschappen.

In de eerste helft van 2015, aldus de meest recente gegevens van het agentschap dat ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken en Mededinging, hebben deze entiteiten, om precies te zijn 596,2 miljoen euro naar Spanje gebracht. Daarvan is ongeveer 314 miljoen euro (53%) naar Canarias gegaan, of liever gezegd: vlogen deze over de Eilanden. De rest heeft zijn bestemming gevonden in drie van de voornaamste motoren van de Spaanse economie: , 172,8 miljoen euro; Catalonië bijna58,2 miljoen; en de Comunidad Valenciana, ongeveer 51,2 miljoen euro.

Laat men de vele voetnoten buiten beschouwing die betrekking hebben op de ETVE, is de buitenlandse bruto investering op de Archipel in de eerste helft 2015 ruim 335,2 miljoen euro. Maar het doet zich voor, dat slechts 21,2 miljoen van dat totaal kan worden omschreven als productieve investeringen, terwijl de overige bovengenoemde 314 miljoen euro overeenkomt met het bedrag waarmee de ETVE opereert in deze regio.

Met andere woorden: maar 6,3% van de fondsen die naar Canarias zijn gekomen in de eerste helft van 2015 is profijtelijk voor de Canarische economie; of anders gezegd: 93,7% heeft zelfs niet gediend om ook maar één arbeidsplaats te creëren.

Een percentage dat niet in vergelijking staat met een van de andere drie deelstaten waar in de eerste helft van 2015 entiteiten met buitenlandse effecten actief zijn en, anderzijds is dit het bewijs van de problemen van de plaatselijke economie om investeringen vanuit het buitenland aan te trekken.

Men moet er echter op wijzen, dat het niet de eerste keer is, dat Canarias de grootste focus van activiteit van de ETVE is in Spanje. In het tweede kwartaal van 2011 is Spanje voor deze maatschappijen goed voor het verplaatsen van 946 miljoen euro, waarvan 1,186 miljoen euro over de Eilanden is gevlogen.
postbusfirma.jpgarbeidsmarkt-b-rep-1.jpg
Van het voorkomen van dubbele belasting tot wijdverbreid wantrouwen
Het oorspronkelijke doel van de ETVE is om internationale dubbele belasting te voorkomen , dit wil zeggen, dat ondernemers geen belasting betalen over de winst van een dochteronderneming, zowel in dit land evenals in het moederland. Het komt echter voor, dat de financiële en belastingadviseurs van de grote multinationals zich dusdanig weten te weren, dat het betalen van belasting belachelijk is.
exxonmobil-krijgt-boete-olielek-in-2011.jpg

Het ExxonMobil filiaal wordt meestal aangehaald als voorbeeld; met slechts een enkele werknemer in dienst, een manager, is men er in geslaagd miljarden-resultaten te bereiken zonder het betalen van vennootschapsbelasting.

Kortom, de ETVE ontvangen dividenden genieten belastingvrijstellingen, en wijzen kapitaal aan niet-ingezetenen toe dat eveneens vrijgesteld is van belasting. Het geld vliegt dus over Spanje, en in 2015 met name over de Canarische Eilanden.
AAAAAAislas-canarias-84-99-3.jpg 


Bewoners Gáldar verontwaardigd over
door Kadaster toegepaste actualiseringen
in de Gemeente

GÁLDAR - dinsdag 7 juli 2015 - Diverse bewoners geven aan dat deze actualisering gedaan wordt met blunders, wat hen ernstige problemen bezorgt.

Zo geeft men aan dat op de aanslagen welke men hen doet toekomen teveel m² staan bij hun eigendommen, in sommige gevallen tot wel 200 m² teveel. Onder ander abnormaliteiten bijvoorbeeld trappenhuizen die nu opeens op kelders lijken, panden die niet hun eigendom zijn, of landbouwinfrastructuren die men aanmerkt als woningen.
IBI-1.jpg incremento-ibi-mjg.jpg

Al deze vergissingen betekenen een vergissing te zijn van de aanslag Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) (Onroerendezaakbelasting), zowel in de stad, evenals op het platteland, wat veel kwaadheid heet opgeleverd bij de getroffenen, want er zijn er die tot wel €1.000,= betalen aan deze belasting en nu, met de actualisering, rijst dat de pan uit.

Bovendien geeft men aan, dat noch het kantoor van het Kadaster in Gáldar, noch het kantoor van Valora (de Fiscus) in Gáldar hen te woord staat voor het herstellen van deze vergissingen, maar dat men wordt doorverwezen naar het Valora-kantoor in La Atalaya in Santa Mara de Guía.
images-60.jpg imagesZUJOOZVL-1.jpg

De getroffenen geven ook aan, dat voor die aanpassing men, hoe dan ook, leges van €60,= moet betalen; waarbij men dan de financiële last moet optellen voor het aantonen van de begane fout die een topografische verhoging met zich meebrengt voor hun eigendommen; reden, waarom men niet begrijpt, dat als het de fout van de actualisering is, dat zij het zijn, die opgezadeld worden met  een bedrag aan kosten in tijden dat de portemonnees niet toereikend zijn voor onnodige kosten.

Veel van de getroffenen merken op, dat het de Gemeente Gáldar zich bewust is van deze problematiek, maar dat men geen vinger heeft uitgestoken  om het probleem op te lossen. En meer nog, ze geven aan, dat het Gemeentebestuur al het mogelijke doet, opdat de verontwaardiging van de burgers niet aan het licht komt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-120.jpg 


Een Canarisch Btw-tarief zal de Eilanden buiten het kunstcircuit plaatsen

Ageren tegen  deze  binnenlandse discriminerende regeling
kan
officieel  op: 
https://www.change.org/p/artistas-alas-al-arte

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 6 mei 2015 - Vier deskundigen op het terrein van financiering en fiscaliteit hebben een oplossing aangedragen, om een eind te maken aan de discriminatie welke verondersteld wordt te bestaan voor de eilandkunstenaars met de douanetarieven die het binnenkomen en verlaten van kunstobjecten op de Archipel belasten. Nu leggen economen en artiesten op dit vlak de bal bij de politici.

De Jornadas Aduanas y Arte en Canarias (het Meerdaagse Seminar Douane en Kunst op Canarias) heeft de eerste conclusies opgeleverd. Het meest relevant is de door vier deskundigen in belastingrecht aangedragen oplossing, om de douanetarieven te overkomen die het binnenkomen en verlaten van kunstwerken op Canarias belasten en die het lokale kunstenaars moeilijk maken, hun werk door Europa te bewegen onder dezelfde voorwaarden als de rest van de Spanjaarden.
Barrera.jpgIn 2012 zag de Asturiaanse Cuco Suárez zich gedwongen zijn tentoonstelling op te schorten vanwege de dounetarieven die men hem oplegde voor het naar het Eiland overbrengen van zijn  kunstwerken.
De specialisten in economie en fiscaliteit stellen , “de hervorming van het Régimen Económico y Fiscal canario (Canarische Belastingstelsel) voor; voor volledige integratie op het grondgebied van de geharmoniseerde toepassing van de zesde EU-richtlijn, los van het onderhouden van de IGIC die inbegrepen zal zijn op belastbare intracommunautaire verwerving,” zo, luiden de conclusies van het economische discussieforum, dat enkele dagen geleden heeft plaatsgevonden.

Daaraan hebben deelgenomen:
- de professor Financieel Recht aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
   Sonia Mauricio;
- de belastingadviseur en professor aan de ULPGC, Francisco Hernández;
- Het hoofd van de Douane van de Canarische Regering, Luis Díez,
- de belastinginspecteur en professor aan de ULPGC, Javier Sánchez Simón.

 De laatstgenoemde is van mening, dat de oplossing Canarias plaatst in het gemeenschappelijke douanegebied, wat een bevrijding betekent te zijn in de doorvoer van handelsgoederen binnen het unieke douanegebied.

Zo kan een Canarische kunstenaar die wil exposeren in Madrid zich onderwerpen aan dezelfde vereisten die men stelt aan een Fransman, of een Pool. De hervorming, aldus Sánchez Simón, zal heel eenvoudig zijn, “omdat de zesde richtlijn een gemeenschappelijke minimumbelasting en BTW in Europa vestigt. Deze principes past men niet wettelijk, maar wel feitelijk ook toe op de IGIC. "

Op donderdag 7 mei 2015 zal de Real Sociedad Económica de Amigos del País (Koninklijke Economische Sociëteit van Vrienden van het Land), deze maatregel voorleggen aan de politieke partijen welke deelnemen aan de verkiezingen voor het Canarische Parlement.

Ketenen en Vrienden

Waarom past men een zo eenvoudige maatregel niet toe? Volgens Sánchez Simón, "beschermen lokale politici met het REF (Belastingstelsel), ‘bepaalde industriële vrienden,’
Om dat te veranderen, moeten we ‘heel machtige mensen’ confronteren met de mogelijkheden van de houding van de partijen."
kleurlogoCanarias.png


Opbrengst  I.G.IC. (Btw) overtreft
de verwachtingen

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 25 april 2015 - De opbrengst aan Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.) (Canarische Btw) is aan het eind van 2014 toegenomen met12% ten opzichte van eind 2013, aldus de nader voorlopige gegevens die het Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad (Ministerie van Economie, Financiën, en Veiligheid) bekend heeft gemaakt in een op vrijdag 24 april 2015 uitgegeven communiqué.

Het totale volume heeft de aanvankelijke verwachtingen overtroffen met het bereiken van een netto bedrag van 1,237 miljard euro, tegenover de 1,106 miljard euro in 2013.

De totale inkomsten uit belastingen en accijnzen welke de Canarische Regering beheert, vertonen een positieve prestatie met een stijging van 3,4% (93 miljoen euro meer) ten opzichte van het voorgaande jaar, wat neerkomt op een totaalbedrag aan belastinginkomsten van 2,821 miljard euro.
images4OYQKJKC.jpgnaamloos-19.png

De minister van Economie, Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz, schrijft deze positieve ontwikkeling toe aan :
- de tendens van de Canarische economie die zich heeft geïntensiveerd gedurende 2015,
- de verbetering aan het innen van belastingen ,
- de specifieke plannen welke zijn toegepast in de bestrijding van belastingfraude.

De belastingen die een beter gedrag hebben vertoond, zijn de indirecte vooral die, welke zijn opgenomen het Bloque de Financiación Canario, dit wil zeggen de:
- I.G.I.C. = Impuesto General Indirecto Canario (Canarische Btw),
- AIEM = Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancias en Canarias
 
  (Importbelasting op Vracht),
-  Impuesto de Matriculación (Overdrachtsbelasting),
met in totaal een stijging van deze drie belastingen van 12,6%

Bloque de Financiación Canario
In concrete, netto bedragen heeft men in 2014 in dit blok, 392 miljard euro behaald, wat 156 miljoen euro meer is dan in 2013; hoewel de inkomsten in de schatkist van de Canarische Regeling beperkt bleven tot 570 miljoen euro, omdat het totaal van deze belasting-inning toevalt aan de Canarische Cabildos (Eilandbesturen) en Gemeeneten, die mede-eigenaar zijn van deze belastingen.

Wat betreft de Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AIEM), (Importbelasting op Vracht) is 145 miljoen euro ontvangen in tegenstelling tot de 120 miljoen euro in 2013, wat een verhoging betekent te zijn van ruim 20%.

Op zijn beurt heeft de Impuesto de Matriculación (Overdrachtsbelasting) voor het eerst sinds 2006 een groei laten zien met een volume van 9,6 miljoen euro, ofwel een toename van 2,4%.
naamloos-20.png imagesLDMIF4IG.jpgklote.png
 Indirecte belastingen
Wat de overige indirecte belastingen betreft, hebben deze bijna allemaal een toename laten zien. Kijkt men naar de erkende rechten , dan hebben die het navolgende opgeleverd, de:
- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 177 miljoen euros (+5%),
- Actos Jurídicos Documentados plm. 48 miljoen euro (+5%),
- Accijnzen op Alcohol y Bebidas Derivadas( Alcohol en Afgeleide Dranken) 22 miljoen euro (+10%),
- Labores del Tabaco (Tabaksbewerking) 118 miljoen euro (+8%).

Elektriciteit en Brandstof
En die zijn aangevuld met een toename aan inkomsten van plus 16% van de Impuesto sobre la Electricidad (Elektriciteitsbelasting) met 61 miljoen euro; en de 7% meer aan Impuesto sobre el Combustible (Brandstofaccijns) met 286 miljoen euro.

facts_gambleon-300x336.pngyuutscanarias.pngimages2ESYIP3H.jpgKansspelbelasting
Op hun beurt zijn de dalingen ten opzichte van een jaar eerder toe te schrijven aan de belasting op de kansspelen van tussen de 5 en 7%.

Directe belastingen
Anderzijds hebben de directe belastingen een afwijkend gedrag vertoond. Zo is via de erkende rechten, aan I.R.P.F. (Inkomstenbelasting van natuurlijke personen) in de Deelstaat 3,7% minder ontvangen met een volume van 1,022 miljard euro in 2014, ten opzichte van de 1,062 miljard euro in 2014.
images5J0YL1JZ.jpgimages52APW9Q9.jpgimages6P364YMN.jpg

Weeldebelasting
Eveneens was een daling van 25% aan inkomsten via de Impuesto sobre el Patrimonio (Weeldebelasting) van 39 miljoen euro in 2013 naar 29 miljoen euro in 2014, terwijl in 2914 het tarief van de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (het Successie- en Schenkingsrecht) met 78 miljoen euro een stijging aan belastinginkomsten te zien heeft gegeven, (+13%).

Overige belasting-inkomsten
Tenslotte heeft in 2014 het Hoofdstuk: ‘Belastingen, Accijnzen en andere Inkomsten’, van de Deelstaat Canarias, 184 miljoen euro meer opgeleverd dan in 2013, wat een stijging is van 8%
kleurlogoCanarias.png


Hoe weet ik of ik verplicht ben aangifte
IRPF (Inkomstenbelasting) 
te doen?

SPANJE - woensdag 8 april 2015 - Een groot aantal burgers, dat in Spanje belastingplichtig is, is verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen.

Feitelijk zijn alle in Spanje woonachtige particulieren verplicht aangifte Inkomstenbelasting te doen.
belastingplichtig.jpg
Het bovenstaande is in zijn algemeenheid van toepassing, behalve als men inkomen  ontvangt:

 1. dat gelijk, of lager is dan €22.000,=
  - steeds wanneer dit afkomstig is van een enkele betaler   
    - als de enige inkomen bestaat uit passieve uitkeringen (bijstand uitkering,  uitkering van de Sociale Dienst, uitkering pensioen of levensverzekering) op  voorwaarde, dat de betreffende uitlening overeenkomstig de vastgestelde speciale  regeling is. In dit geval bestaat de verplichting, dat de belastingbetaler een verzoek  daartoe indient via het formulier model 146.

De limiet is €11.200,= per jaar in de navolgende gevallen:

 1. bij uitkering van de Sociale Dienst, uitkering pensioen of levensverzekering) op voorwaarde, dat de betreffende uitkering overeenkomstig de vastgestelde speciale  regeling is. In dit geval bestaat de verplichting, dat de belastingbetaler een verzoek daartoe indient via het formulier model 146.
 2. als er meerder betalers zijn, mits de som van het tweede en het volgende bedrag niet hoger is dan €1.500,=
 3. Wanneer de inkomsten afkomstig zijn van meer dan een betaler en de som van het tweede en het (de) volgende bedrag(en) hoger is dan €1.500,= per jaar.
 4. Als men een jaarlijkse alimentatie ontvangst van een partner.
 5. Wanneer de betaler van de inkomstem uit arbeid niet inhoud plichtig is.
 6. Wanneer men inkomsten ontvangst die onderhavig zijn aan een vast belastingtarief

De volgende Inkomstenbelasting is onderworpen aan een vast tarief van roerdene voorheffing in 2014 voor:
1.- Bezoldigingen van ambtenaren (belasting tarief 42%), evenals inkomsten die ontvangen zijn uit cursussen, conferenties en soortgelijk, of inkomsten uit literaire, artistieke en wetenschappelijke werken, steeds wanneer daar hun exploitatie aan is toegekend (belasting tarief 21%)

2.- Beleggingsopbrengsten en vermogenswinsten met een gezamenlijke limiet van van 1.600,= per jaar. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de gecombineerde limiet van1.600,= per jaar uitgesloten voor winsten en dividend van aandelen in beleggingsinstellingen

3.- Huurwaardeforfait, opbrengsten van schatkistpapier en subsidies voor de aankoop van sociale woningbouw met een gecombineerd maximum van €1.000,= per jaar.

Uitzonderingen 
- Zelfstandigen (ondernemers, landbouwers enz.)
- Zij die opbrengsten ontvangen uit beleggingen die niet aan bronbelasting onderworpen zijn.
- Zij met huuropbrengsten die afkomstig zijn uit meer dan acht panden.
- Zij met inkomsten uit alle gevallen van lease of overdracht van goederen. - Partners, erfgenamen, en leden, of deelnemers van entiteiten die economische activiteiten uitvoeren en belastingplichtig zijn
-
 Zij die inkomsten uit vermogen hebben dat niet aan bronbelasting onderhevig is; en van enigerlei subsidie die gekwalificeerd is als inkomen uit economische activiteiten
-
Belastingplichtigen die niet het teruggaveformulier kunnen gebruiken, zijn verplicht buitengewone aangifte te doen; en dat zijn:

Hoewel, als men niet verplicht is aangifte te doen, zullen alle belastingbetalers die recht hebben op een teruggave, deze moeten aanvragen via een teruggaveformulier

Men hoeft helemaal geen aangifte te doen als men in 2014 bruto inkomsten heeft genoten uit arbeid en vermogen als die gezamenlijk niet meer bedragen dan €1.000,=, of bij een vermogen dat lager is dan €500,= 
kleurlogoCanarias.png


Sociale Partners bereiken akkoord
over het REF económico

CANARISCHE EILANDEN. zondag 29 maart 2015 - De Canarische Regering heeft met vertegenwoordigers van de ondernemers en de vakbonden op dinsdag 24 maart 2915 een akkoord voor de economische aspecten van de
Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) (Belastingwetgeving = het Belastingstelsel).

Het akkoord is bereikt, nadat men diverse vakbondsvoorstellen heeft geaccepteerd die betrekking hebben op de sociale ondernemersverantwoordelijkheid, het creëren van hoogwaardige banen en het introduceren van elementen op duidelijke wijze in te zetten op hernieuwbare energie.
UGT.png CCOO.pngcecoe.png

Een ander aanvaard onderdeel heeft betrekking op het introduceren van elementen in de sociale bescherming voor werklozen.
untitled-97.png

                                                             Niet van de partij...
Na de vergadering - waaraan niet is deelgenomen door vertegenwoordigers van de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Canarische Federatie van Werkgevers) ,wegens verschillen die betrekking hebben op de Sociedad de Garantías y Avales de Canarias (Canarische Maatschappij voor Garanties en Waarborgen )- hebben de vakbondsleiders van de UGT, CCOO en CEOE het akkoord toegelicht.

Gustavo Santana, de algemene secretaris van de UGT, heeft verzekerd, dat men nu kan zeggen, dat er ‘eindelijk’ een wetsontwerp` is over de economische aspecten van het Regimen Economico y Fiscal (REF) (Belastingstelsel), en heeft hier aan toegevoegd, dat men tijdens de ontmoeting van dinsdag 25 maart 2015 met de Canarische president, Paulino Rivero, en met de minister van Economía y Hacienda (Financiën), Javier González Ortiz, men bijna alle vakbondsvoorstellen heeft erkend.

Het enige vakbondsvoorstel wat niet is geaccepteerd is het in de tekst van het wetsvoorstel opnemen voor een openbaar coöperatief krediet, maar dat is omdat het gaat over een kwestie welke men moet uitwerken in het Estatuto de Autonomía (Statuut voor Zelfbestuur), zo heeft Gustavo Santana uitgelegd.

Met betrekking tot de overeenkomst heeft de leider van de UGT laten weten, dat men in het wetsvoorstel een plan zal opnemen voor hernieuwbare energie, “waarmee men duidelijk daarop zal inzetten;” zodanig, dat  men de tekst verwijdert die een voorkeur uitspreekt voor aardgas.

Bovendien heeft Gustavo Santana opgemerkt, dat men in de integrale werkgelegenheidsplannen elementen zal opnemen voor het op een gedifferentieerde wijze erkennen van de sociale bescherming; en ook, dat men kwesties zal opnemen zoals de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen; zodanig, dat de productieve sectoren - vooral de toeristische- steeds dichter moeten convergeren (bij elkaar moeten komen).

Deze convergentie moet plaatsvinden om de groei van andere economische sectoren te stimuleren, om in principe veel meer concurrerend te zijn en verandering teweeg te brengen in het productiemodel en altijd met denken aan hoogwaardige werkgelegenheid, zo heeft de leider van de UGT gezegd..

Gustavo Santana begrijpt, dat het aanvaarden van de vakbondsvoorstellen voor het wetsvoorstel van het REF (Belastingstelsel) fundamenteel geen liberalisering van de economie zal zijn; maar, dat men wel sociale elementen introduceert en men rode lijnen trekt aan de basis waarbij men, in het algemeen, rekening zal moeten houden met structurele moeilijkheden die te malen hebben met werkgelegenheid en sociale uitsluiting.

Antonio Perez, interim coördinator van CCOO op de Canarische Eilanden, heeft laten weten, dat zowel de Canarische president, evenals de vakbondsvertegenwoordigers van de CEOE grote bereidheid hebben getoond, om te proberen eenstemmigheid te verkrijgen voor de tekst van het wetsvoorstel.

De leider van Comisiones Obreras heeft benadrukt, dat men in de wettekst de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zal introduceren als sleutel voor het ontvangen van enigerlei subsidie, en elementen van een integraal plan met sociale beschermingselementen voor werklozen.

Ook heeft Antonio Pérez er naar verwezen, dat met elementen zal introduceren die betrekking hebben op een nieuw model dat gebaseerd is op hernieuwbare energie; iets, wat - zo heeft hij opgemerkt - een verandering van het sociale en economische model van de eilanden mogelijk kan maken en een "vicieuze cirkel" kan genereren van de lagere productiekosten en meer sociale- en milieu- oordelen.

José Carlos Francisco, voorzitter van de CEOE in Santa Cruz de Tenerife, heeft laten weten, dat men in eerdere bijeenkomst sommige vakbondsvoorstellen heeft overgenomen en is van mening, dat die -welke op dinsdag 25 maart 2015 zijn geaccepteerd - “redelijke franje” is in de geest van de wet.

In de woorden van José Carlos Francisco, “is het document ‘heel volwassen’ geworden gedurende het huidige regeringsmandaat,” zodat de partijen het kunnen analyseren, bestuderen en goedkeuren.
 kleurlogoCanarias.png


Nieuwe financiële ondersteuning van maximaal €1.200,= per jaar voor gezinnen met kinderen

SPANJE - woensdag 11 maart 2015 - Sinds maandag 9 maart 2015 kunnen gezinnen met kinderen een extra financiële ondersteuning van maximaal €1.200,= per jaar ontvangen van de Spaanse Regering.

Deze economische hulp is met terugwerkende kracht, wat inhoudt dat diegene die het aanvraagt al vanaf 1 januari 2015 recht zal hebben op een ondersteuning van €100,= per maand, met een maximum van €1.200,= per jaar.
gezinshulop100pmnd.jpg

De ‘cheque familiar’, zoals deze financiële hulp in Spanje genoemd wordt, is niet te vergelijken met die van ex president Zapatero enkele jaren geleden, toen alle gezinnen die een kind kregen automatisch, eenmalig €2.500,= ontvingen. De nieuwe financiële hulp is geen geld wat de families krijgen, maar een reductie op de inkomstenbelasting die gezinnen betalen. Met andere woorden, betaalt men minder, of helemaal geen belasting, omdat men weinig of geen werk heeft, dan ontvangt men ook deze hulp niet.

In eerste instantie was deze financiële hulp bedoelt voor grote gezinnen met meer dan drie kinderen, maar de Regering heeft besloten - verkiezingsstunt of niet - om deze hulp uit te breiden naar alle gezinnen met kinderen in Spanje.
Daarnaast geldt deze economische hulp nu dus ook voor alleenstaande ouders, gehandicapte ouders of grootouders die voor een gezinslid zorgen.

Belastingdienst
Volgens de Spaanse belastingdienst heeft men ondertussen al 60.000 ‘cheques familiares’ uitgedeeld aan grote gezinnen. Het probleem is echter, dat gezinnen die recht hebben op deze extra hulp, werk moeten hebben, om in daarvoor in aanmerking te kunnen komen Daarnaast moet men voldoende inkomsten hebben, om €1.200,= per jaar belastingteruggave te genieten. De 1,2 miljoen gezinnen waarvan de man én de vrouw geen werk hebben, zullen derhalve geen gebruik kunnen maken van deze extra, ‘broodnodige’ economische hulp.
kleurlogoCanarias.png


San Bartolomé geeft  
50% voordeel  op wegenbelasting voor
niet vervuilende voertuigen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 9 februari 2015 - de Gemeente, met een wagenpark van 38.500 personenauto’s - waarvan ruim 800 voor de verhuur - zoekt met deze maatregel het milieu en het toerisme op het gehele eiland te verbeteren.

De Gemeente San Bartolomé de Tirajana zal de autobezitters in de gemeente die op een toegewijde manier bijdragen aan de vermindering van de vervuiling door uitstoot van koolstof (CO2) en aan energiebesparing, door minder brandstofverbruik, belonen.

Met dat doel, zal de Gemeente de jaarlijkse Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)  (Wegenbelasting voor Motorvoertuigen) met 50% verlagen voor een periode van zeven jaar, voor alle hybride en elektrische auto’s, en dat is ook van toepassing op auto’s met een laag brandstofverbruik en welke weinig vervuilend zijn zoals erkend door het Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (Instituut voor Energiebesparing).
impuesto.pngivtm-1.png
img_26063.jpg
Met deze nieuwe milieu bonificatie wil het Gemeentebestuur, dat het wagenpark van de gemeente San Bartolomé de Tirajana - met plm. 38.500 personenauto’s - bijdragen aan het nakomen van de doelstellingen in het Kyoto protocol; en ook, dat de ondernemingen in de autobranche voldoen aan de bepalingen welke zijn opgenomen in het Real Decreto (Koninklijk Besluit) 837/200, dat de verplichte informatie regelt welke men aan de consumenten moet vertrekken over het brandstofverbruik en de verkeersvervuiling

Als men weet, dat er in deze Gemeente 80 bedrijven zijn die auto’s verhuren, met een vloot van 8.000 voertuigen, zal dit belastingvoordeel voor minder vervuilende auto’s, “niet alleen zorgen voor een betere kwaliteit van het milieu en het toerisme van deze gemeente, maar zal dit ook bijdragen aan de rest van het Eiland Gran Canaria,” zo heeft burgemeester Marco Aurelio Peréz laten weten.

De Verordening
De maatregel, die op onderdelen een wijziging behoeft in Hoofdstuk III over de vrijstellingen en kortingen op de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (Wegenbelasting voor Motorvoertuigen) is op vrijdag 7 februari 2015 goedgekeurd in de Gemeenteraadsvergadering.

Ook zal men een korting van 33% op de wegenbelasting toepassen voor de voertuigen van personen met een lichamelijke beperking. Evenals aan ‘oldtimers’ (voertuigen die ouder zijn dan 25 jaar).
oldtimers-1.jpg
oldtimers.jpguntitled-56.pngVolgens het Gemeentelijke Bevolkingsregister, telt San Bartolomé de Tirajana momenteel - anno februari 2015 - 40.599 voertuigen zondert belastingvoordeel, en 6.865 die wel een, of andere korting genieten. In de laatstgenoemde categorie bevinden zich 4.7320 ‘oldtimers’ (auto’s ouder dan 25 jaar) en 343 voertuigen behoren toe aan personen met mobiliteitsproblemen.
kleurlogoCanarias.png


González Ortiz vraagt aan Madrid
“de wil” voor het vernieuwen
van het Belastingstelsel

CANARISCHE EILANDEN - maandag 9 februari 2015 - De Minister van Economie en Financiën, Javier González Ortiz (CC) heeft op maandag 9 februari 2015 de Spaanse Regering publiekelijk verzocht, om de vernieuwing van het economische deel van het REF (Belastingstelsel) van de eilanden te bevorderen en weg te blijven van louter verklaringen van sommige van haar leden over dit onderwerp.

“Inderdaad blijven we in afwachting, aangenomen dat deze wil inderdaad bestaat, omdat in april 2014 de Canarische Regering een document naar La Moncloa (de ambtswoning van de Spaanse Ministerpresident) heeft gestuurd men daarin vervat de fundamentele basis waarover men zou moeten onderhandelen inzake het nieuwe Régimen Económico y Fiscal (REF) (Belastingstelsel) en we - ondanks de genoemde verklaringen - nog steeds geen bericht hebben ontvangen op dit niveau,” heeft González Ortiz gezegd.
untitled-57.pngDe minister heeft erop aangedrongen, “dat bij het afsluiten van de fiscale kant (waarvan de inhoud - na een lang proces - eind 2014 is geaccordeerd tussen de Spaanse en de Canarische Regering) het financiële gedeelte van de REF op actualisering wacht."

“Een belastingstelsel dat, ten opzichte van alle regionale overheden, herhaaldelijk niet is nageleefd door de Spaanse Regering,” zo heeft de minister aangegeven, die inzet,” op het vernieuwen van dit contract, om het efficiënter te maken.”

González Ortiz heeft benadrukt, “dat men deze vernieuwing verlangt vanwege de noodzaak het Belastingstelsel aan te passen - nadat het 20 jaar geldig is geweest - op de huidige situatie en de nieuwe overschrijdingen welke in de afgelopen jaren zijn ontstaan en waargenomen op de Archipel ten opzichte van de rest van Spanje.”
moncloanbac.png images8ONI47RT.jpg mincloaback.png

                             La                         -   Rajoy  (PP)  -                          Moncloa.

Vanuit de planning heeft González Ortiz erop aangedrongen, aan de Spaanse Regering te vragen, dat men zich tot de Canarische Regering wendt, om te debatteren over zijn voorstel tot nieuwe financiële inhoud van het REF (Belastingstelsel).

"Tot op heden hebben we geen bericht ontvangen, noch een antwoord, noch een commentaar op dit vlak."
islas-canarias.jpg


Spaanse fiscus gaat banktegoeden in Spanje
belasten met 0,03%

SPANJE - woensdag 27 augustus 2014 - De redactie van ‘Gran Canaria actueel’ heeft het nog maar eens even voor u opgezocht op het Internet onder de zoekterm: ‘gravamen estatal sobre depósitos’ en zet vervolgens de zaken op een rijtje.

Het Spaanse Ministerie van Financiën heeft in juli 2014 ingestemd met een belastingtarief van 0,03% op banktegoeden. De Rijksbelasting op banktegoeden zal 0,03% gaan bedragen, waarmee de Spaanse Staat 340 miljoen euro denkt binnen te halen, te berekenen over  het volume aan banktegoeden aan het einde van 2013.
 -/- 0,03%

De banktegoeden van de private sector, gevestigd in Spanje - waaronder niet geclassificeerde banktegoeden en die, welke afkomstig zijn van internetbankieren - zijn in 2013 met 3,1% gestegen, tot 1,14 miljard euro, wat zich laat vertalen aan inkomsten voor de Spaanse Fiscus van 342 miljoen euro door toepassing van een belastingtarief van 0,03%.

Met dit - en rekening houdend met een stijging van de huidige banktegoeden in 2014 - is de verwachting, dat de Spaanse Fiscus met deze nieuwe belasting ruim 342 miljoen euro zal innen, aldus de door persbureau Efe geraadpleegde financiële bronnen.

De Rijksbelasting op banktegoeden is van kracht sinds januari 2013, maar het tarief werd toen vastgesteld op 0% (nul procent), omdat men deze heffing heeft ingesteld, met het doel eenheid in de markt te behouden en te voorkomen, dat elke deelstaat een eigen belastingtarief zou kunnen opleggen.

Met de vrijstellingen sinds juli van 2013 van inkomstenbelasting en vermogenswinstbelasting van gemeentelijke meerwaarde op onroerend goed - dit wil zeggen: la dación en pago = het inleveren van de woning ter aflossing van de hypotheekschuld - zal deze maatregel met terugwerkende kracht gaan gelden vanaf 1 januari 2014, en over voorgaande boekjaren waarin die niet was voorgeschreven.

De getroffenen door de dación en pago (betaling in natura = het inleveren van de woning, als aflossing van de hypotheekschuld) kunnen het teveel wat men betaald heeft aan IRPF (Inkomstenbelasting) over het jaar 2010 en voorgaande jaren, terugvorderen; evenals over de plusvalías municipales (gemeentelijke meerwaarde) die betaald is/zijn door deze operaties in de vier jaren voorafgaande aan het in werking treden van de wetgeving.

De inkomstenbelasting voor zelfstandigen met een jaarinkomen van  minder dan €15.000,= wordt vanaf nu verlaagd van 21 naar 15%, waarmee de Spaanse Regering de aanvankelijke limiet , die was voorzien voor deze maatregel, met €3000,= heeft verhoogd.

De viceminister president van de Spaanse Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, heeft na afloop van de Ministerraad in juli 2014 aangekondigd, dat dit initiatief, “voor urgente goedkeuring”, is opgenomen in het wetsvoorstel voor de belastinghervorming.
Daartoe heeft men in juli 2014 de urgentiemaatregelen opgenomen in het wetsvoorstel voor de groei, het concurrentievermogen en de efficiëntie.

Volgens wat de minister van Financiën , Cristóbal Montoro, heeft aangekondigd, introduceert men deze verlaging voor zelfstandige ondernemers met een jaarinkomen van minder dan €12.000,= (wat men dus verhoogd heeft naar €15.000,=) steeds, als meer dan 75% van hun inkomen afkomstig is uit economische activiteiten.

De Spaanse Regering heeft ook een bijzondere behandeling goedgekeurd voor betalingen met betaalkaarten voor kleine bedragen, tot €20,= zal de laagste commissie 0,2% bedragen voor de credit cards en 0,1% voor de debet kaarten. Dit is een van de nieuwe maatregelen om een impuls te geven aan de binnenlandse- en de buitenlandse handel.

Het Ministerie van Economie heeft in een communiqué uiteengezet, dat in het voorstel voor het reglement van de Europese Unie men limieten zal opnemen voor bemiddeling, of commissie door de betalingssystemen in Spanje; een maatregel, die van kracht zal worden op 1 september 2013. Zo zullen de commissies voor betalen met credit card beperkt zijn tot 0,3% en voor de debet-kaart is dit 0,2%, bij de laatstgenoemde in een commissie vervat van maximaal €0,07.

Wat voor uitwerking zal de Rijksbelasting op banktegoeden kunnen hebben?
Zoals hierboven al vermeld, zal het tarief van de  Rijksbelasting op banktegoeden - die de Spaanse Regering al sinds maanden stand by houdt-uiteindelijk 0,3% gaan bedragen, zoals  de vicepremier van de Spaanse Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, in juli 2014 heeft laten weten tijdens de persconferentie na afloop van de Ministerraad.

Wat is de belasting op banktegoeden?
Het is een heffing voor de bank,
al naar gelang de omvang van uw spaargeld.

Hoewel de Regering herhaaldelijk heeft laten weten, dat deze belasting van toepassing is op financiële instellingen en in geen enkel geval op de spaarders, vreest men, dat dit een uitwerking kan hebben op de spaarders in de vorm van commissies, of een verlaging van de spaarrenten.
Dit, op een moment, dat de tendens op de rentabiliteit van spaarrekeningen al dalend is, gegeven het historisch minimum, dat de officiële rente markeert, op 0,15%, en na de limieten die zijn gesteld door de Banco de España aan het begin van 2103.

Wat houdt deze belasting in?
De heffing gaat 0,03% bedragen, en dit tarief is opgenomen in het wetsvoorstel voor de nood matregelen voor groei, concurrentiekracht en efficiëntie, dat in juli 2014 is goedgekeurd door de Spaanse Ministerraad, zo heeft Sáenz de Santamaría laten weten. De belasting geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

0%
De Spaanse Regering heeft in december 2012 Spanje-wijd een belasting in het leven geroepen op banktegoeden, waarop de Partido Popular een wetsvoorstel heeft ingediend op de Ley de Medidas Tributarias (Wet Belastingmaatregelen) welke hoort bij de Rijksbegroting van 2013. Die wet is op 1 januari 2013 van kracht geworden, maar met een nul tarief.
Daarmee heeft men de heffingen op tegoeden willen annuleren, zoals die waren aangenomen door de deelstaten; dit gezien het feit, dat men niet twee keer kan heffen over hetzelfde belastbare bedrag.

0,03%
Nadien heeft de Spaanse Regering aangekondigd, dat men de heffing zou verhogen. Hoewel gematigd. Men stelde 0,02% voor, maar uiteindelijk is het 0,03% geworden.

Hoe int men de belasting?
Als de omvang van de spaarrekeningen die afgesloten zijn door ingezeten in Spanje - aldus de meest recente gegevens van de Banco de España - in mei 1,43 miljard euro bedraagt, zal de bank aan de Spaanse Staat daarover 0,03% aan belasting moeten betalen, wat voor de financiële instellingen een kostenpost zal zijn van 429 miljoen euro.

Wat is het doel van deze belasting?
Zoals de Spaanse Regering destijds heeft aangekondigd, zal deze heffing geen inkomend doel hebben, maar uitsluitend compenserend zijn; daar de wet op de financiering van de deelstaten, de deelstaten die dit al hadden, verplicht te stoppen met het ontvangen van inkomsten vanaf het moment, dat de Spaanse Staat deze belasting gaat innen.

Welke deelstaten hadden dit al ingevoerd?
Extremadura, sinds 2001; Andalusië en Canarias zijn de deelstaten die de Spaanse Regering moet compenseren, daar deze al een eigen belasting hadden die van kracht was van voor 1 december 2013; toen de goedkeuring voor de Rijksbelasting is opgeschort, daarna is deze ingevoerd door Catalonië, Asturië en Valencia.

Welke gevolgen kan dit gaan hebben op de spaarders?
Gevreesd wordt, dat de financiële instellingen, om de door deze belasting veroorzaakte kosten te compenseren, deze uiteindelijk zullen afschuiven op de rug van de spaarders.
Als ze dit doen in de vorm van commissie, is, met de zakjapanner in de hand, voor een spaartegoed van €100,= een commissie mogelijk van 0,03%; wat neerkomt op €0,03 aan kosten voor de klant.
kleurlogoCanarias.png


Canarias waarschuwt Montoro  over de aanvallen op het REF door de Financiële deskundige

Canarische Regering vreest dat de Spaanse Staat
“de kritiek in overweging neemt,” van Ángel de la Fuente  op  het subsidiesysteem  van de Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - maandag 28 juli 2014 - De Canarische Regering heeft al enkele weken geleden haar bezorgdheid uitgedrukt tegenover de minister van Financiën en Overheden, Cristóbal Montoro, over enkele van de aannames in en de resultaten van het rapport over de fiscale balansen, nog voordat men deze heeft gepubliceerd in de afgelopen week en waarin men de Eilanden een belastingoverschot toekent van 4,945 miljard euro, als de - na Andalusië - op een na, meest bevoordeelde deelstaat.

Bovendien heeft men de ongerustheid uitgedrukt over de stellingname van de directeur van het rapport, waarin de deskundige van de regionale ministeries van financiën en directeur van de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) (Stichting voor Studies van Toegepaste Economie), Ángel de la Fuente, duidelijk de voordelen in vraag stelt die afgeleid zijn van het Canarische Belastingstelsel waarmee men een besparing heeft behaald van 5,266 miljard ten opzichte van het Spaanse gemiddelde.

Jesús Valayo met de eilandminister González Ortiz en minister Cristóbal Montoro.

De la Fuentes stelt het REF (Belastingstelsel) nagenoeg gelijk met de erfpachtregelingen van Navarra en het Baskenland, en maakt ook duidelijk, dat hij achter de verlaging van de steun en de subsidies staat die de Deelstaat ontvangt als tegenprestatie voor de geïsoleerde ligging. “ Het REF van de Eilanden heeft een rechtstreekse belastingafdracht die veel lager is dan op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje), als tegemoetkoming voor de nadelen van de afstand; maar ik denk, dat dit iets is wat men moet bijvijlen.

“Er zijn meningen naar ieders smaak en ik spreek niet namens het Ministerie. Maar ik ben er niet zo zeker van, dat dit een logische tegemoetkoming is. Ik zou zelfs zeggen, dat de geïsoleerde ligging de voornaamste bezitting vormt van Canarias, want: als het niet zou liggen waar het is, zou het niet het klimaat hebben wat het heeft; en dus niet de toeristische inkomsten hebben die het heeft.” Zo heeft de deskundige bevestigd op dinsdag 22 juli 2014 bij de presentatie van het rapport.

Feit is, dat deze stellingname wordt ingenomen door iemand in de omgeving van het Ministerie en die de auteur is van een rapport, dat de tendens zou kunnen aangeven welke de alarmbellen heeft doen afgaan bij de Canarische Regering.

“Het baart ons veel zorgen, dat de Spaanse Staat dit in overweging zou kunnen nemen,” zo verzekert de viceminister van Financiën en Planning, Jesús Velayo, die erop vertrouwt, “dat men deze doctrine niet consolideert in de omgeving van de ministeries.”

De ongerustheid van de Canarische Regering over de inhoud van het rapport, waarvan men de basisgegevens al kende, heeft enkele weken geleden al geleid tot een ontmoeting met De La Fuente, aan wie men het meningsverschil over de substantiële elementen in het systeem in relatie met Canarias uiteen heeft gezet en aan wie men in herinnering heeft gebracht, dat de Europese Unie haar erkenning heeft in haar verdragen met het betreffende subsidiesysteem  voor de ultra perifere regio’s.

De directeur van het rapport heeft toen zijn paramaters verdedigd en bovendien zijn idee kenbaar gemaakt over het overcompenseren van de Eilanden vanwege hun afgelegen ligging. De Canarische Regering heeft haar bezorgdheid overgebracht aan Montoro, die deze heeft gerustgesteld tegenover elke mogelijkheid van een herziening van de steun, of van welk ander element van het REF.

Bovendien heeft men benadrukt, dat de fiscale balansen niets van doen hebben met de financiering van de deelstaat, dat men daar geen toekomstige herziening van af moet laten hangen en, dat de Canarische Regering van mening is, dat het rapport van Ángel de la Fuente niet meer is, “dan een ‘theoretische berekening’ en, dat men daarin geen rekening houdt met het feit, dat op Canarias de kosten van goederen en diensten hoger kunnen zijn, dan op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje), hoewel de belastingen die men daarvoor betaalt voor hém minder zijn. Men heeft bovendien toegevoegd, dat het gegeven van 1,212 miljard euro van het overheidstekort ten opzichte van de maatregel, “een notoire demonstratie veronderstelt te zijn, dat de Spaanse Staat niet voldoet aan het REF.”

De viceminister heeft opgemerkt, “dat in de studie dit soort fiscale balansen uit het REF gehaald moeten worden,” omdat het een mechanisme betreft, om het hoofd te bieden aan het structurele probleem van Canarias, wat niet van invloed mag zijn op de berekening van inter territoriale inkomsten en kosten. “

“Het REF moet in een ander deel zijn; de afgelegenheid en het insulaire vormen een handicap voor de Canarische bedrijven en het REF (Belastingstelsel) is er, om dit te compenseren,” zo heeft Valayo benadrukt.
kleurlogoCanarias.png


Niet alle belastingplichtigen profiteren
van de belastinghervorming

Sommigen moeten  zelfs meer betalen

MADRID - dinsdag 22 juli 2014 - Bij het besluit tot belastinghervorming heeft de Spaanse Regering beloofd, dat alle Spanjaarden van de belastingverlaging zouden profiteren.

Funcas, de Stichting van de Spaarbanken, heeft met behulp van een simulator meegedeeld, dat bijna 13 miljoen belastingplichtigen (twee derde) voordeel heeft en gemiddeld €435,= per jaar minder belasting betaalt; maar, dat het voor 5,7 miljoen belastingbetalers (bijna een derde) geen verschil maakt.

Bovendien  zijn er volgens Funcas ook verliezers; omdat de dividend-aftrek is afgeschaft en de private oudedagsreserve gekort wordt, zullen 613.000 belastingplichtigen (drie procent) gemiddeld €310,= meer moeten betalen.

                 De Spaanse mimister van Finaciën, Cristóbal Montoro.

Onder degenen met het laagste inkomen - tussen de €0,= en €9.740,= per jaar - bevinden zich ook de meesten die noch voordeel, noch nadeel ondervinden. Dat komt, omdat ze al voor de hervorming van de Inkomstenbelasting geen aangifte hoefden te doen, en dat hoeven ze ook in de toekomst niet te doen. Binnen de groep van belastingplichten met een inkomen vanaf €31.936,= bevinden zich de meeste benadeelden door de belastinghervorming.

Inderdaad zijn in de hervorming nieuwe regelingen opgenomen, die verklaren, waardoor sommige belastingplichtigen zelf s meer moeten betalen. Zo is besloten om Inkomstenbelasting te heffen op de ontslaguitkeringen en de aftrek te schrappen, of te verminderen, van dividenden, oudedagsvoorzieningen en huurbetalingen.

Op de uitkomsten van de Funcas-simulatie, heeft een licht onzekere minister-president Mariano Rajoy geantwoord, dat de Inkomstenbelasting, “voor alle” belastingplichtigen verlaagd zou worden. Uiteraard geldt dit niet voor degenen die al geen Inkomstenbelasting hoefden te betalen.

Maar daarop is Rajoy toch nog wat meer in detail getreden en heeft verklaard: “ Er zijn geen Spanjaarden, die hetzelfde bedrag, of meer, aan belasting zullen gaan betalen. Wat betreft de voor sommige belastingbetalers negatief uitvallende beslissingen deed Rajoy er het stilzwijgen toe.

Volgens de minister van Financiën, Cristóbal Montoro, staat de simulatie van Funcas “ver bezijden de waarheid,” voor iedereen wordt de Inkomstenbelasting gemiddeld met 12,5% verlaagd, zo is nog eens door het Ministerie benadrukt.

Omstreden
Ondanks de in de meeste gevallen op de bevolking gunstig uitwerkende belastinghervorming, zijn er ook veel omstreden en sterk bekritiseerde details. Daartoe behoort de geplande belastingplicht voor ontslagvergoedingen, die rondweg wordt afgekeurd. Een uitzondering maakte recent Juan Rosell, voorzitter van de ondernemersvereniging CEOE, die stelling nam en verklaarde, “alles” moet belast worden. Echter de Belastingdienst dient bij ontslagvergoedingen onderscheid te maken al naar gelang de bedrijfstak en de hoogte van het bedrag te differentiëren,  uiteindelijk is het niet hetzelfde, of een ontslagen medewerker een financiële vergoeding krijgt van €20.000,= of twee miljoen euro ontvangt.

Belastingteruggave met terugwerkende kracht
Naast de algemene discussie zijn ook nadere details over de belastinghervorming bekend geworden. Dat is het geval met hypotheekbetalers, die hun eigen woning aan de bank hebben moeten overdragen en bij hoger uitvallend krediet als koopprijs van de door het Ministerie van Financiën veronderstelde winst, belasting moesten betalen.

De voor hen geplande belastingverlaging wordt met terugwerkende kracht toegepast, zodat de getroffenen een overeenkomstig deel van de betaalde inkomstenbelasting en tevens van het door de Gemeenten geïncasseerde wegens waardevermeerdering, vanaf 2010 kunnen terugvorderen.
kleurlogoCanarias.png


Welke belastingaangiften moet u doen
als resident in Spanje
en
welke belastingen moet u
als zodanig betalen?

SPANJE - vrijdag 18 juli 2014 - We hebben er op deze pagina’s eerder over geschreven, maar hierbij nog maar eens het fiscale ontwerp nader belicht, wellicht ten overvloede, maar zeker voor de duidelijkheid.
Veel buitenlandse inwoners in Spanje vergeten nogal eens, bewust, of onbewust, de belastingverplichtingen die bij hun zonnige verblijf komen kijken. Omdat de Spaanse fiscus steeds nauwer toekijkt op de naleving van de fiscale wetgeving en omdat de vereisten op fiscaal vlak recentelijk steeds talrijker zijn geworden, hierbij een overzicht van wat de verplichtingen zijn en hoe daaraan te voldoen
.


Wie is Spaans (fiscaal) resident?
Dit artikel is bedoeld voor diegenen die doorgaans, op enkele uitzonderingen na, meer dan de helft van het jaar (of 183 dagen per kalenderjaar) in Spanje verblijft; is dit het geval, dan is men fiscaal resident in Spanje.

1. DE JAARLIJKSE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING - IRPF (Modelo 100)

De basisregel is, dat elke fiscale resident in Spanje, jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting moet doen: impuestos sobre la renta de personas fisicas (= IRPF).


Spanje is dan uiteraard het land waar men zijn wettelijke (hoofd)verblijfplaats heeft, dat in principe bevoegd is om belastingen te heffen op het “wereldinkomen”, echter met diverse uitzonderingen die voorzien zijn in o.a. verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Dit gaat uiteraard over inkomen uit arbeid, of pensioen, maar ook over inkomsten uit (on)roerende goederen zoals intresten, dividenden, huurgelden, meerwaarde op verkoop van aandelen of onroerende goederen, enz.

Zodra men in een land fiscaal resident is, moet men aangifte Inkomstenbelasting doen. Dit betekent nog niet, dat men ook belastingen zal moet betalen maar in ieder geval moet men wel aangifte doen, zodat de Spaanse belastingdienst de situatie minstens kan beoordelen en in voorkomend geval kan belasten.

Veel ‘buitenlanders’ zijn dit in het verleden al dan niet bewust vergeten te doen. De meesten gesterkt door de vele verhalen en halve waarheden die daarover de ronde doen. Hier de ontkrachting van  enkele mythen:

- Men hoeft geen aangifte te doen, of belastingen te betalen want het inkomen is lager dan €22.000,=
Het verhaal van de “22.000 euro” is afkomstig van een uitzondering in de Spaanse fiscale wetgeving. Die stelt, dat iedereen verplicht is om aangifte te doen, tenzij het inkomen lager is dan deze drempel, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Eén ervan is, dat het inkomen onderworpen moet zijn aan (Spaanse) bedrijfsvoorheffing. Dit is echter niet het geval met buitenlandse pensioenen.
Om die reden moeten inkomsten, ook onder die befaamde drempel van 22.000 euro, in Spanje wel degelijk worden aangegeven.
Vergeet ook niet dat het een aangifte over het ‘wereldinkomen’ betreft. Zodra men bijvoorbeeld nog een ander pensioen, of (on)roerende inkomsten heeft, moet u daarvan ook aangifte doen.

- Men hoeft geen aangifte te doen, of belastingen te betalen want men geniet een uitkering
Het is juist, dat bij (in Spanje erkende!) arbeidsongeschiktheid, er ruime belastingvrije bedragen en kortingen op de eventuele belastingen worden verrekend, maar ook hier zal de verplichting gelden, om wel degelijk aangifte te doen.

- Men hoeft geen aangifte te doen, of belastingen te betalen want men ontvangt een staatspensioen
Verkrijger van een buitenlands pensioen dat voortkomt uit een betrekking als (staats)ambtenaar hebben in overeenstemming met Europese belastingverdragen inderdaad een bijzonder statuut. Deze inkomsten blijven belast in het land van herkomst en worden dan ook steeds uitbetaald met inhouding van bedrijfsvoorheffing of loonheffing. Deze pensioenen kunnen inderdaad niet opnieuw belast worden in Spanje; en dat zal ook niet gebeuren, maar dit is nog steeds geen vrijstelling om geen aangifte van te doen, samen met eventuele andere inkomsten.

Hoe en wanneer aangifte via Modelo 100?
De aangifte via Modelo 100 kan op papier gebeuren met formulieren die verkrijgbaar zijn bij de nationale belastingdienst (Hacienda). Het gaat om een “autoliquidación”, waarbij de gegevens moeten worden ingevuld en meteen ook de berekening moet worden gemaakt. Niet zo eenvoudig, maar de ambtenaren van de belastingdienst kunnen hierbij in principe helpen. Men kan deze aangifte ook via internet doen als men over een elektronisch toegangscertificaat beschikt.
Voor verdere informatie over bovenstaande mogelijkheden wordt men aangeraden contact op te nemen met het plaatselijke belastingkantoor.

Men kan zich uiteraard ook laten bijstaan door een boekhoudkantoor of een gestoría die voor u de aangifte berekent, opmaakt en eventueel ook (elektronisch) indient. Het is dan uiteraard belangrijk, dat dit boekhoudkantoor of gestoría kennis heeft van de specifieke situatie voor niet-Spanjaarden die resideren in Spanje. De ervaring leert, dat dit bij lokale Spaanse gestors niet altijd het geval is.
Deze aangifte dient te gebeuren in de loop van de maanden mei en juni van elk kalenderjaar dat volgt op het jaar waarop de belastbare inkomsten zijn verkregen. Doorgaans dient deze aangifte ingediend te worden in het bankkantoor van de belastingplichtige, dat meteen de betaling regelt en de aangifte doorstuurt.

Wat, als men geen aangifte Inkomstenbelasting doet?
Men begaat hiermee een overtreding. De Spaanse belastingdienst kan bij controle tot vijf jaar in de tijd teruggaan en de belastingen van al die jaren opeisen, verhoogd met boetes en intresten.
Bovendien komen er vroeg of laat vaak ook andere praktische en financiële problemen om de hoek kijken, als men geen aangifte doet.
Bij de verkoop van een onroerend goed bijvoorbeeld zal men als niet-resident beschouwd worden en zal er 3% van de verkoopprijs ingehouden worden om door te storten aan de Spaanse schatkist, als voorschot op de mogelijke meerwaardebelasting. Ook de vrijstelling van die belasting gaat aan gepensioneerden voorbij als zij geen aangifte hebben gedaan in de voorgaande jaren.
Ook wat betreft de sociale zekerheid, waar men sinds kort copago betaalt in functie van het inkomen, kan men in de problemen komen. Als men het inkomen niet kent, loopt men immers het risico meer zelf te moeten bijdragen dan noodzakelijk.

2. DE BELASTINGVEKLARING VOOR BUITENLANDSE BEZITTINGEN (MODELO 720)

De sinds 2013 nieuwe fiscale verplichting houdt enkel en alleen een verklaring in van bepaalde buitenlandse bezittingen of tegoeden, daarop wordt geen specifieke belasting geheven. Uiteraard kunnen de gegevens wel worden gebruikt, om de correctheid van uw andere aangiften na te gaan.

Wie moet aangifte doen?
Zonder in detail te treden, moet men (al dan niet als mede-eigenaar of gevolmachtigde) deze aangifte indienen als men in één van de volgende drie categorieën buitenlandse bezittingen heeft die de waarde van €50.000,= overschrijden):
- banktegoeden,
- onroerend goed en rechten daarop,
- alle andere rechten en waarden zoals effectenportefeuilles, aandelen in vennootschappen, levensverzekeringen, enz.
Wanneer de buitenlandse bezittingen onder de minima vallen - in overeenstemming met de specifieke waarderingsregels, dan hoeft men geen verklaring via 'Modelo 720' af te leggen.
Hoe en wanneer wordt de verklaring via Modelo 720 ingediend?
De verklaring kan enkel elektronisch opgemaakt en ingediend worden. De verklaring en de berekeningen voor de waardering zijn niet eenvoudig, zodat ook hier professionele hulp aan te raden is. De indiening kan tijdens de eerste drie maanden van elk kalenderjaar. In het jaar dat volgt op uw resident worden, of wanneer men voor een eerste maal de minima overschrijdt, moet men een eerste verklaring indienen. Wanneer eerder aangegeven bedragen daarna met meer dan €30.000,= euro wijzigen, moet men een nieuwe verklaring indienen.

Wat als men geen verklaring volgens ‘Modelo 720’ indient?
Ook hier begaat men uiteraard een overtreding. De vastgestelde boetes zijn in dit geval bepaald in de wet en bijzonder hoog. Zo is dit bijvoorbeeld €10.000,= per categorie waarover men geen verklaring heeft ingediend, indien dat wel verplicht was.

Lees het separate artikel over ‘Modelo 720’ op ‘Gran Canaria actueel’.
3. DE AANGIFTE VERMOGENSBELASTING (MODELO 714)
Sinds 2013 hebben vele autonome regio’s of deelstaten beslist, om de vrijstelling op te heffen, die de laatste jaren van kracht was op de patrimonium- of vermogensbelasting.


Men dient aangifte te doen indien het totale persoonlijke wereldvermogen meer dan €700.000,= bedraagt, maximaal verhoogd met €300.000,= euro voor de Spaanse woning aangegeven als wettelijke verblijfplaats.
Op het vermogen of patrimonium wordt dan een aparte belasting geheven, met een tarief, variërend van 0,2% tot 2,5%.
Bij deze aangifte worden ook zaken zoals bv. voertuigen, juwelen, kunstwerken of andere waardevolle bezittingen opgenomen in de berekening van het totale vermogen.

Wanneer het totale persoonlijke vermogen onder het minimum valt - in overeenstemming met  de specifieke waarderingsregels, dan hoeft men geen aangifte vermogensbelasting (patrimonium) te doen.

De indiening geschiedt gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de aangifte Inkomstembelasting en is te betalen in de loop van de maanden mei en juni van elk jaar. En ook hier begaat men een overtreding als men de aangifte niet doet en kan er tot vijf jaar in de tijd teruggegaan worden.

4. ANDERE AANDACHTSPUNTEN
Een eerste aandachtspunt is de loonheffing in Nederland (bedrijfsvoorheffing in België) op buitenlandse pensioenen. Men moet een onderscheid maken tussen:

 • Een pensioen uit activiteit als zelfstandig ondernemer, of werknemer
  Dit pensioen moet in principe bruto worden uitbetaald, zonder fiscale inhouding (bij Nederlandse pensioenen wordt doorgaans nog wel sociale bijdragen afgehouden).

  Men dient dit uitdrukkelijk bij de uitkerende instantie aan te vragen.
 • Een pensioen uit activiteit als (staats)ambtenaar:
  Zoals hierboven geschetst, blijft het land dat dit pensioen uitbetaalt ook gerechtigd om er belasting op te heffen en dus ook loonheffing, of bedrijfsvoorheffing in te houden. Deze pensioenen worden dan ook netto uitbetaald.

Ook wat de roerende voorheffing betreft, moet men opletten. Het land waar men de wettelijke verblijfplaats (= residentie) heeft, is bevoegd om belasting te heffen op de roerende inkomsten en men moet dan ook het totaal van dergelijke inkomsten aangeven.
Normaal worden intresten, of dividenden uit het buitenland, onbelast uitbetaald, terwijl er op de Spaanse roerende voorheffing wordt ingehouden. Men moet de Spaanse en de buitenlandse banken duidelijk maken waar u resident bent, zodat zij correct al dan niet kunnen inhouden.

Heeft men u in het buitenland toch nog onterecht voorheffing betaald op pensioen of roerende inkomsten, dan is dat niet het probleem van de Spaanse staat en zal men deze in dat buitenland moeten proberen terug te vorderen.

Of men al dan niet, nog een buitenlandse belastingaangifte moet doen in het land van ‘herkomst’ en/of nationaliteit, hangt van diverse factoren af: in welk land of welke landen bestaan er in het concreet geval eventuele verplichtingen, tijdstip van verhuizing, welk soort bezittingen men aanhoudt in het buitenland, enz.
Het is specialistenwerk om daarover te correct te kunnen informeren.

TENSLOTTE
Tenslotte is de Spaanse fiscus - op jacht naar inkomsten en met het voornemen, om fraude te bestrijden - steeds actiever op zoek naar belastingplichtigen. Vooral naar diegenen die helemaal geen aangifte doen; en zij die wel aangifte doen, worden gecontroleerd op de volledigheid daarvan. Daar informatie-uitwisseling zowel binnen Spanje als binnen Europa steeds concretere vormen aanneemt en resultaten kan voorleggen, is het ‘vergeten’ of verzwijgen van belastbare inkomsten en bezittingen een risicovolle onderneming.

Voor de meeste buitenlandse residenten is het bijzonder moeilijk om nog bij te houden wat en hoe er moet aangegeven worden, zeker als men verschillende inkomsten of bezittingen heeft. Het dan ook aan te raden om professionele hulp te zoeken die kennis van zaken heeft, zowel van de Spaanse, maar ook van de buitenlandse bijzonderheden. Men kan de belastingplichtige bijstaan om  te bepalen wat voor iemand persoonlijk van toepassing is en men kan er ook voor zorgen, dat alles correct en volledig wordt aangegeven en men uiteraard nergens te veel belastingen betaalt.
kleurlogoCanarias.png


De belastingverplichting ‘Modelo 720’

Waar gaat het over en wat moet men
als buitenlands resident in Spanje doen?

SPANJE - vrijdag 14 juli 2014 - Men is zich er als buitenlands resident in Spanje steeds meer van bewust, dat het noodzakelijk wordt om zich tijdig en goed te (laten) informeren over de Spaanse belastingverplichtingen van buitenlanders die in Spanje resident zijn om vervolgens de gepaste actie te kunnen ondernemen wil men zijn gemoedsrust, bij voorkeur onder de Spaanse zon, blijven behouden.

Een maatregel die recent is ingevoerd en heel wat ‘stof’ heeft doen opwaaien heeft dit bewustzijn mogelijk aanzienlijk aangewakkerd.

In januari 2013 is de nieuwe, fiscale regeling in werking getreden waarbij personen met een wettelijke verblijfplaats in Spanje de verplichting hebben om een verklaring af te leggen van bepaalde bezittingen in het buitenland. Deze declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero heeft o.a. betrekking op bankrekeningen, effecten, aandelen in vennootschappen, (levens)verzekeringen en onroerende goederen die een Spaanse belastingplichtige buiten het Spaanse grondgebied bezit of waar hij/zij bepaalde rechten over kan uitoefenen.

Wie moet de verklaring indienen?
Iedere Spaanse belastingplichtige, fysisch of juridisch persoon, die een aantal welomschreven bezittingen zoals banktegoeden, aandelen of onroerende goederen in het buitenland bezit of aanhoudt.

Wat fysische personen betreft is, naar Spaanse interne wetgeving, iemand belastingplichtige in Spanje vanaf het momernt, dat meer dan de helft van het jaar (of 183 dagen per kalenderjaar) in Spanje verbleven wordt. Behoudens enkele uitzonderlijke gevallen, vloeit hieruit ook de verplichting voort om een jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting  (IRPF, of ‘Modelo 100’) te doen met opgave van het totale “wereldinkomen”.

Deze nieuwe verklaring ‘Modelo 720’ staat daar volledig los van en is een bijkomende verplichting.

Wanneer een Spaans belastingplichtige geen bezittingen in het buitenland heeft, of wanneer deze bepaalde minima niet overschrijden (zie hieronder) is er geen verplichting om deze bijkomende verklaring te doen en volstaat de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting (IRPF).

Welke bezittingen in het buitenland moeten aangegeven worden?
Er moeten drie verschillende categorieën van bezittingen worden aangeven:

 1. Deposito’s, rekeningen en tegoeden op buitenlandse rekeningen;
 2. Vermogen, bezittingen, rechten, beleggings- en levensverzekeringen die beheerd of aangehouden worden in het buitenland.
 3. Onroerende goederen of rechten in onroerende goederen die men aanhoudt in het buitenland.

Telkens wanneer in één van de categorieën het minimum van €50.000,= bereikt of overschreden wordt, moet men een verklaring voor dat betreffende gedeelte indienen (behoudens vrijstellingen en uitzonderingen).
Wanneer men een buitenlands vermogen heeft, of er rechten kan op uitoefenen, van in totaal meer dan €50.000, maar die zijn op te delen in de voorgaande drie categorieën, waarbij in geen enkele categorie dat bedrag wordt overschreden, dan hoeft men ook geen verklaring in te dienen.

 Hoe worden de aan te geven bedragen berekend?
Het viert te ver om hier voor elk soort bezitting gedetailleerd de berekeningswijze of waardering weer te geven. Hierbij toch twee courante voorbeelden.

 • Rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen

  Men dient melding te maken van alle rekeningen (met opgave van rekeningnummers) waarvan men eigenaar, mede-eigenaar of gevolmachtigd is. De op te geven bedragen betreffen het gemiddelde saldo over het laatste kwartaal en het saldo op 31 december van het voorgaande kalenderjaar.
 • Onroerende goederen

  Niet alleen het bezit in vol eigendom moet worden opgegeven, maar ook bijvoorbeeld het vruchtgebruik.

Voor beide voormelde categorieën moet men er wel rekening mee houden, dat men telkens de totale waarde dient in rekening te brengen om te weten of men het minimum van €50.000,= overschrijdt.
Een buitenlandse bankrekening of woning met een waarde van €75.000,= die eigendom is van twee echtgenoten, dient wel degelijk aangegeven te worden, ook al overschrijdt de helft ervan het minimum van 50.000 euro niet. Op de verklaring moet men dan specificeren welk aandeel men juist van een opgegeven bezitting heeft.

Wanneer moet de verklaring worden ingediend?
De verklaring moeten ingediend worden in de loop van de eerste drie maanden van het jaar, doch alleen wanneer dit vereist is.

Een nieuwe (eerste, latere of bijkomende) verklaring is o.a. vereist wanneer men, in vergelijking met de laatst ingediende verklaring, in één of meerdere van de vermelde categorieën boven de minima uitkomt en/of wanneer één of meerdere categorieën een waardestijging heeft gekend van 20.000 euro of meer.

Wanneer in een belastbaar jaar geen (te) grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in de buitenlandse bezittingen, dan hoeft er in het jaar daarop geen nieuwe verklaring ingediend te worden.

Hoe moet de verklaring worden ingediend?

De verklaring kan enkel elektronisch ingediend worden. Men kan dit zelf doen, op voorwaarde, dat men ingeschreven is bij de nationale belastingdienst en men op de computer een certificaat van de Spaanse belastingdienst heeft geïnstalleerd. De verklaring en de berekeningen voor de waardering zijn allesbehalve eenvoudig, zodat men wordt aangeraden, om voor deze belastingverplichting professionele hulp in te schakelen.

Moet men (extra) belastingen betalen?
Neen,  men is enkel verplicht om een verklaring (declaración) af te leggen over deze bezittingen. Op basis van deze verklaring komt er (voorlopig?) geen enkele belastingaanslag.
Duidelijk is wel, dat deze verklaring de controles van inkomsten uit bv. buitenlandse intresten, bezittingen of huurinkomsten vergemakkelijkt voor de Spaanse belastingdienst. Ook wordt het pad geëffend naar een vermogens(winst)belasting of verder doorgedreven erfgoedbelasting.

Wat is de sanctie, als men de verklaring niet indient?
De website van de Spaanse belastingdienst (Agencia Tributaria) vermeldt momenteel een sanctie van minimaal €10.000 euro per categorie bezittingen die niet wordt aangegeven terwijl dat wel verplicht is volgens de regelgeving.
Aangezien een verklaring drie categorieën bezittingen kan bevatten, kan de minimale sanctie dus oplopen tot 30.000 euro.

Het grensbedrag van €50.000,= en de ruime berekening ervan voor vrijstelling van deze aangifte is zo laag dat wellicht elke Nederlander en Belg die resideert in Spanje en bezittingen of enig vermogen aanhoudt buiten Spanje onder deze nieuwe aangifteplicht zal vallen.
Daarbij komt, dat de uitwisseling van informatie tussen de Lidstaten vergemakkelijkt is.
Het is dan ook raadzaam om tijdig en correct aangifte te doen.
kleurlogoCanarias.png


Resident... en belastingaangifte doen in Spanje
Hoe werkt het?

SPANJE - woensdag 16 juli 2014 - In principe doet men belastingaangifte in Spanje als men resident is in Spanje en in het betreffende belastingjaar langer dan 183 dagen in Spanje heeft gewoond. De belastingaangifte over het voorgaande kalenderjaar wordt in Spanje tussen 1 april en 30 juni gedaan en u dient hiervoor zelf stappen te ondernemen en een afspraak te maken bij het Agencia Tributaria.

Spaanse inkomsten
Werkt u in loondienst, dan zijn uw Spaanse inkomsten in principe bekend bij het Agencia Tributaria. Het eerste jaar dient u een zogeheten ‘Borrador’ (voorstel voor uw aangifte) aan te vragen en gaat u hiermee naar een gestor, een asesoria fiscal, of naar het belastingkantoor bij u in de buurt. U kunt een aanvraag doen om de ‘Borrador’ in de volgende jaren automatisch te ontvangen. Maak bij de belastingdienst vooraf een afspraak via het landelijke telefoonnummer 901 22 33 44.

   
Nederlandse inkomsten

Over welke Nederlandse inkomsten u aangifte dient te doen in Spanje, leest u hieronder meer, betreffend het Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje

Belastingverdrag tussen Nederland en Spanje
Als u naar Spanje emigreert, betaalt u in principe belasting in Spanje vanaf het moment dat u als resident bent ingeschreven en in betreffend kalenderjaar langer dan 183 dagen in Spanje  woont.

Belastingen in het jaar van emigratie
Echter als u (ook) inkomsten heeft uit Nederland, bijvoorbeeld een pensioen of uitkering zou u over die inkomsten zowel in Nederland als in Spanje belasting betalen. Ter voorkoming van deze dubbele belastingbetaling hebben Spanje en Nederland een belastingverdrag opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd dat WAO-uitkeringen, WIA-uitkeringen, WAZ-uitkeringen, particuliere pensioenen, AOW-pensioenen, AWW-pensioenen, oorlogspensioenen, verzetspensioenen, oorlogsuitkeringen, vervolgingsuitkeringen, Anw-uitkeringen, bijstandsuitkeringen en AAW-uitkeringen in Spanje worden belast en dus niet in Nederland.
Overheidspensioenen
Een uitzondering hierop zijn overheidspensioenen, arbeidsinkomen over verrichte arbeid in Nederland, en/of inkomsten uit vastgoed in Nederland, dan betaalt u hierover belasting in Nederland. Ontvangt u van of namens een overheidsorgaan een pensioen in verband met vroegere arbeid, dan moet u hierover belasting betalen in het land van dat overheidsorgaan. Ontvangt u dus een Nederlands overheidspensioen, dan moet u hierover in Nederland belasting betalen.

Wonen als gepensioneerde in Spanje, waar betaal ik belastingen?
Een Nederlander of een Belg is met pensioen, en brengt het grootste deel van het jaar door onder de Spaanse zon. Geen vuiltje aan de lucht... totdat de Spaanse fiscus zich gaat roeren.

Men is geen resident, dus betaalt men geen belastingen in Spanje?
Zo eenvoudig is het niet. De officiële Residencia in Spanje en de fiscale residentie zijn twee verschillende dingen. De Spaanse wetgeving bepaalt, dat men Spaans fiscaal resident is vanaf het moment dat men 183 dagen per jaar in Spanje verblijft. Bovendien wordt men ook beschouwd als Spaans fiscaal resident als het centrum van de economische, of familiale belangen - rechtstreeks, of niet rechtstreeks - in Spanje ligt.

Het hebben van Residencia in Spanje creëert echter wél een vermoeden, dat men ook in Spanje fiscaal resident is. Als men officieel in Nederland, of in België, staat ingeschreven als resident, maar men brengt dus het grootste deel van het jaar door in Spanje, dan kan men door de Spaanse fiscus dus als Spaans fiscaal resident worden beschouwd.

De meeste Nederlanders en Belgen zijn officieel resident in het thuisland én betalen daar belastingen. Toch is het vaak interessant fiscaal resident in Spanje te zijn, omdat de gemiddelde inkomens in Spanje minder belastingen betalen dan in het thuisland. Bovendien is in Spanje een deel van het inkomen vrijgesteld en dit bedrag is aanzienlijk voor gepensioneerden.

Men betaalt toch belastingen in Nederland of België, moet men dan in twee landen belastingen betalen over het inkomen?
Het feit dat men in Nederland of België jaarlijks een belastingaangifte doet, neemt niet weg dat men misschien fiscaal resident is in Spanje. Als men aan de voorgaande voorwaarden voldoet, dan moet men strikt gezien in Spanje de aangifte doen op het wereldwijde inkomen, en niét in Nederland of België.

Zelf belastingaangifte doen
Als men fiscaal resident in Spanje is, dan moet men  de jaarlijkse aangifte zélf indienen. De Spaanse fiscus zal dit niet voor u doen. Belasting is in Spanje een brengschuld, men ontvangt daardoor geen aangitfteformulier dat automatisch wordt toegezonden door de belastingdienst.

Komt men er in Spanje achter, dat men bijna continu in Spanje woont, dan maakt Spanje de rekening op en dan loopt men het risico op een extra heffing.

Men is gepensioneerd en ontvangt alleen een werkpensioen, wordt men hier dan op belast?
Als Spaans fiscaal resident wordt men belast op het wereldwijde inkomen. Ontvangt men een werkpensioen uit Nederland of België, dan zal men in Spanje hiervan aangifte moeten doen.

Voor een gering inkomen bestaande uit een werkpensioen, zal men in de meeste gevallen minder belasting betalen dan in Nederland of België. Let wel, men betaalt belastingen op alle inkomsten, dit is o.a. ook over rente op de spaarrekening, over winst op de verkoop van aandelen, enz.

Men is fiscaal resident in Spanje, maar men heeft nog een huis in Nederland of België, en ook nog wat bankrekeningen. Betaalt men dan ook nog belastingen in Nederland en België?
Als Spaans fiscaal resident betaalt men belasting in Spanje over het wereldwijde inkomen, ook al komt het inkomen uit Nederland of België. Dit meldt men best in het thuisland, zodat er daar geen afhoudingen meer plaatsvinden.

Ontvangen rente op de bankrekening in Nederland/België zal in Spanje belastbaar zijn. Op de eerste schijf van €6.000.= betaalt men 19% en vanaf €6.000,= betaalt men 21% (tarieven per 1/1/2010).

Huurinkomsten uit een woning in Nederland en België zullen echter niet in Spanje worden belast maar in het land waar het onroerend goed gelegen is. Dit is een gevolg van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting tussen Spanje en Nederland/ België. Deze inkomsten uit onroerend goed worden wél aangegeven in Spanje, maar de betaalde belastingen in Nederland of België worden in Spanje in rekening gebracht. Om uit te maken welk land het voordeligste is, laat men best een berekening maken van het globale inkomen en de Spaanse belastingen daarop.

Spanje jaagt op niet-resident huizenbezitters
De Spaanse belastingdienst heeft onlangs naar duizenden huizenbezitters een brief verzonden, om alsnog aangifte inkomstenbelasting te doen van de (tweede) woning in Spanje. Vooral veel niet-residenten met een tweede huis in Spanje hebben nog nooit aangifte gedaan van de woning in Spanje.

De brief die is verzonden betreft een herinnering, om alsnog aangifte te doen. Wordt gehoor gegeven aan dit verzoek, dat zal de Spaanse Belastingdienst geen boetes opleggen.

Men wordt normaal niet uitgenodigd door de Spaanse belastingdienst, om aangifte te doen; in Spanje is men verplicht aangifte te doen indien men Spaans onroerend goed bezit.

Niet-residenten moeten uiterlijk in december van ieder jaar de aangifte indienen. Levert men geen aangifte in en komt de Spaanse belastingdienst alsnog aankloppen, dan kan men naast een belastingaanslag ook nog eens een aanzienlijke boete van soms wel 150% verwachten.

Belastingen over Spaans onroerend goed
Niet-residenten moeten 24% inkomstenbelasting betalen over de huurwaarde (valor cadastral). Het inkomen wordt bepaald door 1%, of 2% van de huurwaarde als inkomen aan te merken, waarover dan 24% belasting verschuldigd is. Dit geldt alleen voor niet verhuurde woningen (Eigen gebruik).

Wordt de woning verhuurd, dan is er tevens belasting verschuldigd over de huurinkomsten. Op het moment van ontvangen van de huur, dient men al belasting te betalen
Indien men gebruik maakt van een verhuurkantoor, moet officieel dit verhuurkantoor de belasting afdragen. Dit gebeurt echter vaak niet!
Vraag daarom altijd om betalingsbewijzen van het verhuurkantoor.

Daarnaast heeft Spanje per 2012 opnieuw de vermogensbelasting ingevoerd.
Spanje kent daarnaast een vermogensbelasting die een tijdje afgeschaft is geweest. Door de economische crisis is deze vermogensbelasting weer tijdelijk ingevoerd. Tijdelijk is rekbaar begrip. Sinds 2012 wordt deze vermogensbelasting steeds met 1 jaar verlengd. Spanje is belastingtechnisch opgedeeld in autonome regio's. Vrijstellingen en tarieven kunnen per regio enorm verschillen. Zo kent de regio Madrid bijvoorbeeld een complete vrijstelling voor de vermogensbelasting (tot 2013 kenden meer regio's deze vrijstelling).

Voor niet-residenten geldt een vrijstelling van €700.000=, maar er zullen heel wat onroerende zaken zijn, die een aanzienlijk hogere waarde hebben.

Bezit men onroerend goed in Spanje en heeft men nog nooit aangifte gedaan, dan wordt men aangeraden, om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen, ook als men nog geen brief van de Spaanse belastingdienst heeft ontvangen. Schakel hiervoor altijd een Spaanse gestor in.

Nieuw belastingverdrag met Spanje
In 2013 is Nederland met diverse landen in gesprek gegaan om  bestaande belastingverdragen aan te passen, de basis voor deze gesprekken is de "notitie fiscaal verdragsbeleid 2011". 

Ook met Spanje wordt op dit moment gesproken over een nieuw belastingverdrag. De belangrijkste wijzigingen zijn op de belastingheffing op pensioenen, deelnemingen (bronbelasting) en diverse kleinere aanpassingen.

De gesprekken met Spanje zijn in 2012 begonnen en de huidige status is niet helemaal duidelijk. Naar verwachting zal de wijziging - als deze doorgaat - pas in 2015 of  2016 ingaan.

De gevolgen van een aangepast verdrag worden eerdaags zichtbaar in de situatie met Duitsland. Dit nieuwe verdrag wordt in 2014 ingevoerd en kent ongunstige maatregelen voor Nederlanders (die in Duitsland wonen) met een pensioen, AOW of lijfrente. Het ongunstige gevolg voor deze groep mensen wordt nog even uitgesteld (vermoedelijk tot 2015), maar uitstel is geen afstel.

Pensioen genieten in Spanje
Private pensioenen, AOW-uitkeringen en lijfrenten uit Nederland welke worden uitgekeerd aan inwoners van Spanje worden momenteel belast in Spanje. Spanje kent gunstige regelingen voor dergelijke uitkeringen, de belastingheffing is veelal lager dan in Nederland.

De nieuwe regelingen zullen kleinere pensioenen (tot € 15.000) ontzien en over hogere pensioenen zal Nederland dan willen heffen. De Spaanse overheid zal niet zomaar akkoord gaan met de nieuwe regeling, immers in Spanje wonen veel Nederlanders die de lokale economie prima staande houden.

Het belastingverdrag met Spanje bestaat al ruim 40 jaar, enige modernisering kan dan prima zijn. In Nederland is de opbouw van pensioen aftrekbaar (premiebetalingen), de uitkeringen zijn belast. Steeds meer Nederlanders laten het echter niet zover komen, ze emigreren zodra hun pensioen ingaat. Volgens het CPB bedraagt de jaarlijkse belastingschade voor Nederland ruim 100 miljoen euro . Nederland heeft dan bij de opbouw fiscale voordelen verleend en kan niet heffen over de uitkeringen. Dit wordt nu in snel tempo gerepareerd.

Wat nu te doen met pensioen in Spanje?
Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is er niet. Elke oplossing zal maatwerk zijn (afkoop, stopzetten, etc. pensioen, of emigratie uit Spanje lijken de meest voor de hand liggende oplossingen).

Praten is van alle dagen. Wilt u weg uit Spanje, dan moet u even kijken wat de status is van de bestaande onderhandelingen. Nederland praat op dit moment met België, Turkije, Polen, Costa Rica, Zuid Afrika, Australië, Noorwegen, Indonesië, Frankrijk, Ierland, Canada, China, Malawi en Tanzania.

Probleem erf belasting Spanje
Als men in Spanje woont en men daar inkomstenbelasting heeft betaald, dan krijgt men automatisch een extreem hoge vrijstelling voor de erf belasting. Als Nederland zou mogen heffen over uw pensioen, dan is de kans groot, dat de vrijstelling voor de erf belasting in Spanje ook komt te vervallen.

Het beroemde paard achter de wagen…
Nederland denkt door de belastingverdragen aan te passen, de belastinginkomsten te laten stijgen. Stel, dat de pensionados terugkomen naar Nederland (nadat vermogen belastingvrij is weggeschonken), dan mag Nederland belasting heffen over de pensioenen. Hiervoor krijgt men er in Nederland echter (waarschijnlijk) ook substantieel hogere ziektekosten bij.

Ervaringen met de wijzigingen in Duitsland leren dat de gevolgen (in grote lijn)  als volgt kunnen worden samengevat:

 • pensioen (inclusief AOW) lager dan € 15.000: geen gevolgen;
 • pensioen (inclusief AOW) € 30.000: nadeel gemiddeld € 1.500 per jaar;
 • pensioen (inclusief AOW) € 80.000: nadeel gemiddeld € 10.000 - € 15.000 per jaar.

Neem bij bovenstaande de (tijdelijke) introductie van de vermogensbelasting in Spanje mee, en veel mensen zullen dit wellicht de beroemde ‘druppel"’ vinden.
Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen.
Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter…

Blijf uit handen van de Spaanse belastingdienst!

Zoals hierboven al gemeld, bezorgt het op stapel staande nieuwe belastingverdrag veel onrust. Het huidige verdrag dateert uit 1971 dus, dat het nu een keer tegen het Spaanse licht wordt gehouden is begrijpelijk. De onderhandelingen zijn in volle gang en met het verse verdrag tussen Duitsland en Nederland in het achterhoofd, laten vele gepensioneerden zich de paella en de gofio wat minder smaken momenteel. In het verdrag met Duitsland is namelijk bepaald, dat alle pensioenen boven € 15.000, = (bijna een volledige AOW) en overige oudedag uitkeringen volledig in Nederland belast worden. Tja, dat is even slikken…

Als bovengenoemde bepaling ook in het Spaanse belastingverdrag terechtkomt, voelt dit voor velen maar als één ding: als een zware straf.
Spanjaarden met een lijfrente-uitkering, tijdelijk oudedagspensioen en ook met een INDIVIDUEEL pensioen krijgen een voorkeursbehandeling in hun eigen land. Een typisch voorbeeld van aplicar la ley del embudo (meten met twee maten).

En het wordt nog minder leuk. Is men namelijk Spaans resident met een vermogen van meer dan €50.000,= in het buitenland... ook dan vergaat het lachen snel, helaas. Sinds 2013 is men  verplicht dit vermogen aan te geven. Voor veel mensen is dit het bewijs, dat de Spaanse fiscus de jacht op de Spaanse belastingbetaler nu echt heeft geopend. De Spaanse belastingdienst - Hacienda ´belooft, dat deze aangifte slechts een informatief karakter heeft. Veel belastingplichtigen, maar ook belastingadviseurs (gestors en gestorìas, hebben hier een hard hoofd in.

En het zal niet de laatste actie zijn om de Spaanse schatkist te spekken. In 2013 heeft de Spaanse overheid hiervoor al diverse fiscale maatregelen ingevoerd. Bijvoorbeeld in de wet IRPF (de wet op de  Spaanse inkomstenbelasting) wordt nu een onderscheid gemaakt tussen vermogenswinsten op korte en die op lange termijn. Een ‘korte termijn’-vermogenswinst heeft men als men een vermogensbestanddeel binnen 12 maanden verkoopt. De winst die men dan maakt, wordt niet meer in het Base Ahorro tarief (21/25/27%) belast, maar komt nu in de Base General (24,75 - 52%). Als men veel belegt en handelt in vermogensbestanddelen, is het dan ook verstandig om binnen deze boxen een zo optimaal mogelijk rendement te realiseren. Zo kan men nog een beetje tegen deze maatregelen opboksen…

Een van de speerpunten van het huidige kabinet Rajoy was het vlottrekken van de woningmarkt. Prima idee, maar geen hond snapt(e) iets van de maatregelen hiertoe. De verhoging van de bovengenoemde vermogenswinst zorgt ervoor, dat mensen wel tien keer nadenken voordat ze hun woning binnen een jaar doorverkopen. De winst zou immers zomaar voor een groot deel in de portemonnee van de fiscus kunnen verdwijnen. O ja, de Spaanse Regering heeft en passant ook de overdrachtsbelasting met een paar procent verhoogd. “Laten we dan meteen de hypotheekrente niet meer aftrekbaar maken, we zijn nu toch bezig”, zal een overijverige regeringsadviseur gedacht hebben.

Is er dan ook nog goed nieuws?
Jawel hoor. In de nieuwe Spàanse wet 14/2014 stimuleert men het ondernemerschap. Zo is men, onder bepaalde voorwaarden, pas btw verschuldigd op het moment van de factuurontvangst. Investeert men je in een andere vennootschap? Dan heeft men recht op een aftrek van 10%. Als laatste stimulans betalen nieuwe, zelfstandig ondernemers slechts €50,= per maand aan sociale zekerheidspremies. Wellicht is dit nu voor menigeen het juiste moment om (alsnog) een onderneming op te richten. Kan men meteen uitzoeken of het verstandig is, om de vermogenswinsten hierin onder te brengen.

Gelukkig bieden bovengenoemde maatregelen juist ook kansen. Zo betaalt men over pensioen in Nederland in de eerste twee schijven geen sociale premies meer. Vermogenswinsten worden wel progressief belast, maar bij een laag inkomen in Spanje kan dit voordelig zijn. Kortom, hét moment om een goede planning te maken.
kleurlogoCanarias.png


Mogelijke nieuwe belastingwetgeving in Nederland
de achterkant van de medaille

SPANJE - donderdag 19 juni 2014 - De mogelijke ingreep van Nederland op het belastingverdrag met Sanje heeft twee kanten. De begrijpelijke kant is, dat Nederland iets terug wil zien van al die inkomsten zoals AOW en pensioenen die ooit met grote belastingvoordelen in Nederland zijn opgebouwd.

Spanje heeft lange tijd die inkomsten veel lager belast en slimmerikken hebben daar jarenlang handig gebruik van gemaakt. Al die tijd hebben pensionados het thuisvoordeel gehad, maar net als bij voetbal is thuisvoordeel niet voor altijd gegarandeerd.

De minder begrijpelijke en lelijke kant is -  dat mocht de ingreep doorgaan -  Spanje geen bijdrage krijgt van een grote groep (relatief rijke) buitenlanders die wel gebruik maakt van alle voorzieningen en infrastructuur.

Bovendien: men zal niet gtaag de Nederlanders in Spanje de kost geven, die zich al jarenlang onder de Spaanse belastingen uit sjoemelen door - onterecht - geen belastingaangifte te doen met meerdere inkomens, zwart werk en allerlei onopgegeven inkomsten, maar die wel gretig van alle voorzieningen, voordeeltjes en gunstige regelingen gebruik maken van een land dat zucht onder de schulden.

Achter die facade van protestants Nederlandse keurigheid gaat wel erg vaak een erg lelijke apenmentaliteit schuil.
En dat groepje vooral maar brullen hoe buitenlanders in Nederland hun centjes opsnoepen.

Binnenlands, of buitenlands Belastingplichtig?
Echter, niet iedereen kan genieten van het belastingvoordeel in Spanje.Iemand met een staatspensioen (o.a. Algemeen Burgerlijk pensioenfonds -ABP) - ook als men in Nederland is uitgeschreven en in het buitenland woomt- is verplicht in Nederland belasting te (blijven) betalen .

Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


Mogelijke nieuwe belastingwetgeving
in Nederland

Heronderhandeling  belastingverdrag nl-esp 1971
Pensionados
  hard geraakt  door  nieuwe verdragen

SPANJE - CANARISCHE EILANDEN - maandag 16 juni 2014 - Op het gebied van belastingen voltrekken zich sinds medio 2013 veel ontwikkelingen die waarschijnlijk van grote invloed zullen zijn op de persoonlijke financiën van o.a. Nederlandse pensionados in Spanje.

Nederlandse gepensioneerden in Spanje zijn zeer bezorgd over de mogelijke financiële gevolgen van een nieuw belastingverdrag. De belastingheffing op pensioenen en lijfrentes worden mogelijk teruggehaald, waardoor Nederlandse pensionados fors meer belasting moeten betalen.

Over het verdrag tussen Nederland en Spanje wordt nog onderhandeld. Met Duitsland is een dergelijk verdrag al gesloten. Daar gaat Nederland vanaf 2015 belasting heffen over pensioenen, voor zover die hoger zijn dan 15.000 euro.

De belastingdruk op de fiscale behandeling van lijfrentes, individuele pensioenregelingen en successierechten is in Spanje nu nog aanzienlijk lager dan in Nederland.

Als Nederland in het verdrag met Spanje - waarover nu wordt onderhandeld _ de belastingheffing op pensioenen en lijfrentes weet terug te halen, betekent dit voor veel Nederlandse pensionados een forse belastingverhoging.

Belastingdruk in Spanje lager
Ook in Duitsland, dat al een nieuw belastingverdrag heeft gesloten met Nederland, is de onrust groot. Nederland gaat daar vanaf 2015 belasting heffen over pensioenen, voor zover die hoger zijn dan € 15.000. Voor duizenden Nederlandse gepensioneerden betekent dit een forse aderlating.

Als Nederland erin slaagt ook Spanje te overtuigen van de nieuwe afspraken, heeft dat vooral grote gevolgen voor de fiscale behandeling van lijfrenten, individuele pensioenregelingen en successierechten.
De belastingdruk hierop is in Spanje nu nog aanzienlijk lager dan in Nederland.
Hoe korter de looptijd van de lijfrente en hoe hoger de leeftijd van de begunstigde, des te groter is de belastingvrijstelling die Spanje verleent; en die kan oplopen tot ruim 80%.

De spelregels worden veranderd
Ook bij overlijden van de partner kunnen Nederlanders in de problemen raken als zij niet langer fiscaal inwoner zijn in Spanje. De Spaanse fiscus kent voor fiscaal residenten een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Die vrijstelling vervalt dan grotendeels.

De pensionados in Spanje zijn van mening, dat Nederland bestaande gevallen moet ontzien. ‘Men woont al vele jaren in Spanje en plotseling dreigen de fiscale spelregels te worden veranderd.’ Via de diverse Nederlamndse verenigingen zijn de zorgen per brief aangekaart bij het ministerie van Financiën.

Bronstaatheffing Inkomstenbelasting
Op dit moment zijn er dus onderhandelingen gaande tussen de Spaanse en Nederlandse overheid voor de herziening van het Verdrag-Inkomstenbelasting tussen beide landen uit 1971, waarbij  de Nederlandse overheid het doel heeft, om te komen tot een bronbelasting van de pensioenen.
Mocht Nederland haar doel bereiken, dan zal dit funeste gevolgen hebben voor Nederlandse residenten in Spanje o.a. ook op het gebied van de successierechten

Het huidige systeem
Fiscale residenten in Spanje verzorgen in Spanje hun aangifte inkomstenbelasting en zo worden hun pensioenen (private pensioenen, AOW en lijfrentes) enkel in Spanje belast.
Veel Nederlanders maken gebruik van deze mogelijkheid, hoewel nog grotere aantallen residenten (personen die feitelijk in Spanje wonen) hun inkomstenbelasting in Nederland aangeven en zo dus in Spanje geen fiscaal resident zijn, maar feitelijk ook geen resident in Nederland.
De rechten op de sociale voorzieningen spelen daarbij een grote rol.
De situatie van feitelijk resident in Spanje en fiscaal resident in Nederlandzijn, is wat betreft de afwikkeling van nalatenschappen de meest problematische.
De bewijzen voor kortingen op de erfbelasting in Nederland én de kortingen in Spanje liggen zo precies aan de verkeerde kant.

Bronstaatheffing
In de notitie Fiscaal Verdragsbeleid van 2011 staat, dat Nederland er naar streeft, “dat de inkomstenbelasting geheven wordt in het land waarin deze gegenereerd is.”  Dat wordt bronstaatheffing genoemd.
In de onderhandelingen met Spanje wil Nederland anno 2014 bereiken, dat alle fiscale residenten in Spanje met een in Nederland opgebouwd pensioen weer in Nederland over hun pensioen inkomstenbelasting gaan betalen. Dan heeft men het over bijna 99% van de pensionados. De vraag is, of Nederland dit eenzijdig kan bepalen, of dat daar andere compensaties tegenover staan (zoals een overgangsregeling).

Gevolgen
In de praktijk zal deze bronstaatheffing betekenen, dat een groot aantal Nederlanders weer terug zal keren naar Nederland.
Waarschijnlijk zal een nog groter aantal pensionados er voor kiezen om gewoon in Spanje te blijven wonen en dan maar weer inkomstenbelasting in Nederland af te dragen. Goed voor de Nederlandse Staat; slecht voor de Spaanse Staat en slecht voor de gepensioneerde in kwestie.
In eerste instantie is dit slecht voor de gepensioneerde, omdat er een tweesplitsing ontstaat tussen de feitelijke residentie en de plaats waar belasting betaald wordt. Spaanse fiscale residenten hebben er voor gekozen, om bij te dragen aan het land waarin zij wonen; dat is dan niet meer mogelijk.
Ook voor de gezondheidszorg van deze residenten heeft dit vervelende gevolgen.

Erf belasting
In tweede instantie is het terugvallen op de Nederlandse fiscale residentie uiterst nadelig op het moment van het afwikkelen van een nalatenschap.
De Spaanse belastingdienst hanteert sinds kort nagenoeg zonder uitzondering de regel, dat degene die in Spanje inkomstenbelasting betaalt (na een bepaalde periode- meestal 5 jaar) automatisch als resident kan worden beschouwd.
Die residentie geeft recht op kortingen; zodanig, dat een langstlevende echtgenoot in de Deelstaat Canarias op dit moment in de meeste gevallen geen erfbelasting hoeft te betalen indien het gemeenschappelijke familievermogen onder de 500.000 euro ligt.
Zodra de fiscale residentie weer in Nederland ligt, zal de Spaanse belastingdienst geen kortingen meer op de erf belasting aan de langstlevende echtgenoot verlenen en moet er door voornoemde, langstlevende echtgenoot een bedrag van ongeveer €39.000,= euro aan erf belasting(successierecht) in Spanje betaald worden.

Bewijs gegeven van residentie in Nederland
Voor het overige is er over de nalatenschap van een Nederlander die langer dan tien jaar uit Nederland is vertrokken, geen erfbelasting meer in Nederland verschuldigd. Door het weer aangeven van inkomstenbelasting in Nederland wordt er aan de Nederlandse fiscus een bewijs gegeven van residentie in Nederland waardoor de residentie in het buitenland weer moeilijker aan te tonen is.

Kortingen op de erfbelasting zijn sterk gekoppeld aan de fiscale residentie van de overledene. Mocht Nederland de bronstaatheffing doorvoeren, dan moeten de fiscale residenten zich goed laten voorlichten over de gevolgen van het opnieuw aangeven van inkomstenbelasting in Nederland. Het is te hopen voor de pensionados, dat de Spaanse overheid in deze kwestie niet overstag gaat.

Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen. Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter. - See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/landeninformatie/wonen_in_spanje/nieuw_belastingverdrag_spanje/#sthash.17qUdMgD.dpuf

rvaringen met de wijzigingen in Duitsland leren dat de gevolgen als volgt kunnen worden samengevat (grote lijn):

 • pensioen (inclusief AOW) lager dan € 15.000: geen gevolgen;
 • pensioen (inclusief AOW) € 30.000: nadeel gemiddeld € 1.500 per jaar;
 • pensioen (inclusief AOW) € 80.000: nadeel gemiddeld € 10.000 - € 15.000 per jaar.

Neem bij bovenstaande de (tijdelijke) introductie van de vermogensbelasting in Spanje mee en veel mensen zullen dit wellicht de beroemde "druppel" vinden.

Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen. Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter. Waarom?

- See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/landeninformatie/wonen_in_spanje/nieuw_belastingverdrag_spanje/#sthash.szHZwSK7.dpuf
Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen. Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter. - See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/landeninformatie/wonen_in_spanje/nieuw_belastingverdrag_spanje/#sthash.17qUdMgD.dpuf

Wordt vervolgd.

Bron:
Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje
 ( V.N.G.S.)
Secretariaat:
Carrer dels Arbocers, 65  
3740 GATA DE GORGOS
Spanje

Telefoon: (00 34) 966 19 74 023
Internetpagina:
http://www.vngsint.com/index.htm

Indien u zich wenst aan te melden als lid kunt u een bedrag van € 100,00 overmaken naar :
Bankinter te Benidorm t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje,
bankrekeningnummer: 0128.0645.57.01000.36945
Ibannummer is ES40 0128 0645 5701 0003 6945
Bic code is BKBKESMMALI

Houd u er rekening mee, dat spoedbetalingen leiden tot onnodige kosten van € 12,=
Boek uw betaling alleen over als NORMALE IBAN-BETALING

Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


Nederland wil ook in Spanje paal en perk gaan stellen aan het ‘weglekken' van belastinggelden
door pensioen-emigratie

CANARISCHE EILANDEN - zondag 15 juni 2014 - Nederland is in gesprek met Spanje - waar het voor Nederlandse pensionados niet alleen klimatologisch, maar ook fiscaal goed toeven is - over aanpassing van het heffingsrecht belastingverdragen over pensioen- en lijfrente-uitkeringen.

Heffingsrecht heeft over pensioen- en lijfrente-uitkeringen. 
De lijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_Economische_Samenwerking_en_Ontwikkeling) is, dat het woonland het heffingsrecht heeft over pensioen- en lijfrente-uitkeringen. 
Nederland heeft die lijn gevolgd, totdat in de eerste helft van de jaren '90 opmerkelijk veel directeur/grootaandeelhouders emigreerden naar België.  Eén van de redenen hiervoor was, dat de opgebouwde pensioenen in Nederland fiscaal gefaciliteerd waren en in België bij afkoop onbelast, of laag belast waren.  De in de nationale wet getroffen maatregelen tegen pensioen emigratie mochten niet baten, daartoe moet echt het belastingverdrag worden gewijzigd.

jubilacion.jpg

Nederland stelt paal en perk aan het ‘weglekken' van belastinggelden door pensioen emigratie
In 1998 heeft Nederland de eerste stap gezet in het ‘terughalen' van de belastingheffing over oudedagsvoorzieningen. Daarbij ging het slechts om het tegengaan van pensioen afkoop via het buitenland en het voorkomen van een bijzonder (laag) buitenlands heffingsregime als Nederland de pensioenopbouw fiscaal heeft gefaciliteerd.

Sinds 2011 streeft Nederland naar het overeenkomen van bronstaatheffing voor fiscaal gefaciliteerde opgebouwde pensioenen, onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde.
Ondertussen zijn o.a. de verdragen met België, Portugal en Noorwegen aangepast.
In die verdragen behoudt Nederland zich het recht voor, om in bepaalde gevallen, wél belasting te mogen heffen over in Nederland opgebouwde oudedagsvoorzieningen.

Spanje
Daarnaast is Nederland in gesprek met Spanje, waar het klimatologisch en fiscaal goed toeven is. Ook in het nieuwe verdrag met Duitsland stelt Nederland in staat paal en perk aan het ‘weglekken' van belastinggelden door pensioenemigratie, tenzij het totale pensioeninkomen lager is dan €15.000,=

Duits voorbeeld
Het ‘Financiële Dagblad’ heeft op 28 december 2013 uitgebreid bericht over: ‘hard geraakte pensionados door nieuwe belastingverdragen'.
Twee naar Duitsland geëmigreerde landgenoten luchtten hun hart over de op stapel staande wijzigingen in het belastingverdrag .
 Nederland gaat belasting heffen over hun oudedagsvoorzieningen, maar Duitsland moet een stapje terug doen in de belastingheffing.

Termen als ‘des duivels', ‘Kafkaiaanse nachtmerrie' en ‘onbetrouwbaar' kwamen voorbij. Is het werkelijk zo erg gesteld?
Duitsland belast Nederlandse oudedagsvoorzieningen veel lager dan de Duitse. Slimmeriken maakten de afgelopen decennia handig gebruik van dit verschil. Niets aan te doen, volledig in overeenstemming met wetten aan beide zijden van de grens en in overeenstemming met het Verdrag. Al die tijd hebben de pensionados dit voordeel genoten.
Maar, behalve de dood, is in dit leven niets voor eeuwig.

Ervaringen met de wijzigingen in Duitsland leren, dat de gevolgen als volgt kunnen worden samengevat , in grote lijn:

 • pensioen (inclusief AOW) lager dan € 15.000: geen gevolgen;
 • pensioen (inclusief AOW) € 30.000: nadeel gemiddeld € 1.500 per jaar;
 • pensioen (inclusief AOW) € 80.000: nadeel gemiddeld € 10.000 - € 15.000 per jaar.

Neem bij bovenstaande de (tijdelijke) introductie van de vermogensbelasting in Spanje mee en veel mensen zullen dit wellicht de beroemde "druppel" vinden.
Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen.

Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter.

Nieuwe koers bij belastingverdragen
Wat de Nederlandse wetgever doet, is begrijpelijk. Die wil iets terugzien van het fiscaal faciliteren van pensioenopbouw. Vanuit dit standpunt bezien, is het niet verrassend, dat Nederland bij nieuwe belastingverdragen een andere koers vaart.
Gelukkig krijgen de in Duitsland woonachtige pensionados inmiddels een overgangsregeling van zes jaar.  
Prima, zo hoort dat in belastingtermen als er geen sprake is van bestrijding van misbruik.

Onderhandelingen belastingverdragen sinds 2013

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht, dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee al sinds 2013 onderhandelingen lopen.

In 2013 is Nederland daarnaast ook gesprekken aanggegaan met Costa Rica, Malawi, Polen, Spanje, Tadzjikistan, Tanzania, Uruguay, Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds afspraken die moeten voorkomen, dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds voorkomen, dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen.

Ondernemers en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen kunnen schriftelijk contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Directie Internationale Fiscale Zaken, Afdeling Bilaterale Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag).
Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op het onderhandelingsprogramma voor de komende jaren is fiscale informatie over andere landen ook welkom.

De ‘klos’
Nu maar eens kijken, hoe lang het duurt voordat ook de Nederlandse pensionados in Spanje de ‘klos’ gaan worden van de - op stapel staande - aanpassing van het belastingverdrag  dat Nederland met Spanje heeft.

Bron:
Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje
 ( V.N.G.S.)
Secretariaat:
Carrer dels Arbocers, 65  
3740 GATA DE GORGOS
Spanje

Telefoon: (00 34) 966 19 74 023
Internetpagina:
http://www.vngsint.com/index.htm

I
ndien u zich wenst aan te melden als lid kunt u een bedrag van € 100,00 overmaken naar :
Bankinter te Benidorm t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje,
bankrekeningnummer: 0128.0645.57.01000.36945
Ibannummer is ES40 0128 0645 5701 0003 6945
Bic code is BKBKESMMALI

Houd u er rekening mee, dat spoedbetalingen leiden tot onnodige kosten van € 12,=
Boek uw betaling alleen over als NORMALE IBAN-BETALING

Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


Aftrekbaarheid verdragsbijdrage

CANARISCHE EILANDEN - 15 juni 2014 - Juni is de maand waarin de Spanjaarden, en dus ook de buitenlandse residenten, hun belastingaangiften moeten indienen. Wij wijzen erop, dat de procedure daartoe is gewijzigd in vergelijking met wat tot op heden het geval was.

Er bestaat al geruime tijd onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van de z.g. verdragsbijdrage. Dat zijn de bedragen zoals die op de pensioenen, AOW en lijfrenten door het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) worden ingehouden ter financiering van het recht op toegang tot de publieke zorg in het woonland, zijnde in Spanje de Seguridad Social.
 

Dubbele betaling

Deze inhoudingen betekenen in principe een dubbele betaling te zijn, omdat immers de publieke zorg in Spanje uit de Algemene Middelen wordt betaald waaraan Nederlandse residenten, net als de Spanjaarden zelf, via de betaling van hun inkomstenbelasting bijdragen.

Aftrekbaar
Deze bijdragen zijn inderdaad aftrekbaar van de door Nederlandse residenten te betalen inkomstenbelasting, zodat men wordt aangeraden er goed op toe te zien, dat deze bedragen inderdaad als zodanig in mindering worden gebracht op het inkomen en, dat dus daardoor het belastbaar inkomen met deze bedragen wordt verminderd.

Regeling
Ook de verdragsbijdrage - die door het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) aan Nederlandse residenten in Spanje in rekening wordt gebracht via inhoudingen op de AOW, pensioenen en lijfrenten - kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Dit is mogelijk via de regeling die in de Spaanse wet geboden wordt volgens:  Articulo 19 de la ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Bron:
Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje ( V.N.G.S.)
Secretariaat:
Carrer dels Arbocers, 65  
3740 GATA DE GORGOS
Spanje

Telefoon: (00 34) 966 19 74 023
Internetpagina:
http://www.vngsint.com/index.htm

Indien u zich wenst aan te melden als lid kunt u een bedrag van € 100,00 overmaken naar :
Bankinter te Benidorm t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje,
bankrekeningnummer: 0128.0645.57.01000.36945
Ibannummer is ES40 0128 0645 5701 0003 6945
Bic code is BKBKESMMALI

Houd u er rekening mee, dat spoedbetalingen leiden tot onnodige kosten van € 12,=
Boek uw betaling alleen over als NORMALE IBAN-BETALING
Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


De AIEM (accijnsregeling)
opent opnieuw bedrijvenoorlog

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 13 juni 2014 - Het groene licht voor de nieuwe AIEM (importbelasting) voor de periode 2014-2012 is gegeven. De Canarische producenten bereiken daarmee hun doelstellingen die de importeurs hoofdpijn bezorgen. Eerstgenoemden zeggen, dat men de lokale industrie beschermt en de importeurs zeggen, dat dit de boodschappenmand duurder maakt. Een bedrijvenoorlog die nu al 13 jaar duurt.

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft op donderdag 12 juni 2014 de nieuwe Arbitrio sobre Importación y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) (Importbelasting op Canarias) goedgekeurd. Er rest slechts, dat het Canarische parlement de aanhangsels bij de Ley 20/1991 (Wet uit 1991) wijzigt ter goedkeuring van de definitieve lijst voor producten met accijns, evenals de soorten accijns en de uitzonderingen daarop binnen de nieuwe, door Brussel goedgekeurde marges. Deze behandeling zal op woensdag 16 juni 2914 worden afgerond.

Adican

De beslissing komt als een koude douche voor de Canarische importeurs. Pedro Peña, voorzitter van de Asociación Canaria de Empresarios Importadores y Distribuidores de Productos de Consumo (Adican) (Canarische Verenging van Importeurs en Distributeurs van Consumptiegoederen) heeft aangegeven, dat de AIEM alleen het heffen van belasting is, waardoor de boodschappenmand duurder wordt.
“De Canarische Regering int 40 miljoen euro per jaar extra en elke Canario betaalt €100,= per jaar meer voor zijn aankopen, wat van €300,= naar  €400,= gaat,” zo verzekert Peña.
De leider van Adican klaagt, dat de Canarische Regering is gezwicht voor de industriële lobby.”

Asinca
Andrés Calvo, voorzitter van Asociación Industrial de Canarias (Asinca) Canarische Industriële Vereniging) ontkent deze cijfers en oordeelt, dat de nieuwe AIEM slechts zeven miljoen euro per jaar bijdraagt aan belastingopbrengsten.
”En dit met het meetellen van de tabaksaccijns, anders zou de belastingopbrengst nog lager zijn,” zo voegt hij toe.
Calvo heeft aangegeven, dat de AIEM elke Canario ongeveer €35,= per jaar kost en, dat de nieuwe regeling neerkomt op €2,50 per jaar méér.
“Zonder de AIEM zouden Canarische bedrijven met een geschiedenis van ruim 100 jaar, in gevaar komen,” zo verzekert Calvo.

Postpakketten
De AIEM wordt op alle pakketten geheven die van het vasteland naar de Canarische Eilanden komen. Men moet op Canarias - onafhankelijk van de waarde van het pakket - standaard €14,70 belasting betalen, plus 7% I.G.I.C (Btw) die ook wordt berekend zelfs als er al 21% IVA of Btw is betaald.

Reactie van de douane: “als u het er niet mee eens bent, dan dient u maar een klacht in.”
Wel kan men deze bedragen aftrekken van het belastbare inkomen.
kleurlogoCanarias.png


EU staat Canarias bij uitzondering tot aan 2020 
vrijstelling van accijns toe van 25% op tabak

LUXEMBURG - vrijdag 13 juni 2014 - De Europese Commissie is van mening, dat het om een uitzonderlijk geval gaat en wijst erop, dat het een sector betreft die, “in een vergevorderd stadium van verval is.”

De Europese Unie heeft op donderdag12 juni 2014 toegestaan, dat tot en met december 2020, bij uitzondering een accijns van 25% geldt op de, op de Canarische Eilanden verwerkte tabak; evenals kleinere uitzonderingen van tussen de 5 en 15% voor andere, lokaal gefabriceerde producten.

“Men staat de Spaanse autoriteiten toe, tot en met 31 december 2020 gehele, of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen op de zogenoemde Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM) (Accijns op Handelsimporten op de Canarische Eilanden),” zo merk de EU op.

Het Canarische AIEM-systeem - welke regeling eindigt op 30 juni 2014 - is aan vernieuwing toe vanwege de algemene import, of productie op de eilanden; inclusief de uitzonderingen voor sommige handelsproducten die geproduceerd zijn op de Archipel, ter bescherming van de eigen landbouw- veeteelt en industriële productie.

De beslissing is aangenomen als agendapunt, zonder debat in de Europese Ministerraad voor Milieuzaken, die op donderdag 12 juni 2014 heeft plaatsgevonden  in Luxemburg, zo heeft de Griekse afgevaardigde Ioannis Maniatis laten weten, van  het land, dat bij toerbeurt het voorzitterschap van de EU  heeft.

Spanje heeft op 4 maart 2013 aan de Europese Commissie (EC) gevraagd, goedkeuring te hechten aan de toepassing van de uitzondering op de AIEM (Accijnsregeling) voor lokale, Canarische producten, gedurende de periode 2014-2020; met het doel, de concurrentiepositie van de Archipel te verbeteren.

Bovendien heeft men gevraagd, om een aanpassing van de lijst met producten en de maximale percentages aan accijns op sommige daarvan.

Na het analyseren van het verzoek en de betrokken partijen te hebben aangehoord, vindt de EC het gerechtvaardigd, de uitzondering te handhaven voor een lijst van producten; gezien, “dat de speciale eigenschappen van de Canarische Eilanden hun ontwikkeling beperken en leiden tot extra kosten voor fabrikanten die op de Archipel zijn gevestigd.”

De EC heeft zodoende besloten, “dat deze maatregel noodzakelijk en proportioneel is en niet de integriteit en de samenhang van de Unie in gevaar brengt.”


De hoogste accijns (van 25%) past men toe op tabaksproducten, omdat de EU van mening is, “dat het om een ‘uitzonderlijk’ geval gaat,” en herinnert eraan, dat dit een sector is die in een fase van verval verkeert, die al jaren geleden is ingezet,” wat de lokale productie heeft doen verminderen.

"Er zijn redenen, om een ​​aanzienlijke vrijstelling te handhaven voor tabak. Vrijstelling van belasting is direct gerelateerd aan de doelstelling van handhaving van de productie op de Canarische Eilanden," verklaren de 28 EU-Lidstaten.

De AIEM-accijns echter is al minder dan 25% als gevolg van de toepassing van de algemene belastingtarieven, de Spaanse autoriteiten kunnen een minimumtarief van €18,= per duizend sigaretten vestigen.

De overige uitzonderingen variëren van 5 tot 15% al naar gelang de productiesector.

De productsoorten die profiteren van deze belastingvoordelen, variëren van landbouw- en visserij producten, tot mineralen, bouwmaterialen, chemische substanties, industriële metaalproducten, producten van de levensmiddelenindustrie, drank, papier, en uitgeverijen van grafisch kunstdrukwerk

De AIEM accijnzen moeten gedurende zes en een half jaar worden toegepast, waarna het noodzakelijk zal zijn de resultaten te evalueren.

De Spaanse autoriteiten moeten uiterlijk op 30 september 2014 een rapport aan de Europese Commissie doen toekomen, over de toepassing van de vrijstellingen, of de kortingen voor het vaststellen van de uitwerking van de getroffen maatregelen en hun bijdrage aan de ontwikkeling, of het handhaven van de lokale economische activiteiten.

Op grond daarvan, zullen indien nodig de goedkeurde vrijstellingen volgens de Europese regelgeving worden aangepast.

De op donderdag 12 juni 2014 door de Raad van Ministers van de EU genomen beslissing zal van toepassing zijn per 1 juli 2014.

DE EU heeft uitgelegd, dat dit soort ondersteuning wordt toegekend aan ultra-perifere gebieden, zoals Canarias, die zich in een benadeelde situatie bevinden ten opzichte van de andere regio’s.

In het concrete geval van de Canarische Eilanden, heeft men rekening gehouden met de verhoogde afhankelijkheid van de economie in hun dienstensector, vooral die van het toerisme, evenals met het kleine percentage wat de industrie bijdraagt aan het Canarische BBP (Bruto Binnenlands Product).

Naast andere factoren, is de geïsoleerde ligging overwogen die inherent is aan een Archipel en die het vrije verkeer van personen, goederen en diensten bemoeilijkt, evenals de afhankelijkheid van bepaalde vervoerswijzen, zoals het luchtvaart- of zeetransport.

Bovendien zij de productiekosten hoger, omdat deze manieren van transport minder efficiënt zijn en veel duurder dan over de weg, of per trein, zo merkt de EU op.
kleurlogoCanarias.png


Zijn de dagen van de módulos geteld?

Metselwerk voor kleine bouwwerken is een van de activiteiten 
die zijn opgenomen in het systeem van de módulos
(Btw-afdracht
= kleine ondernemers-regeling)

MADRID - zaterdag 5 april 2014 -Men wil een nieuwe draai geven aan het forfaitair stelsel, beter bekend als de módulos (kleine ondernemers-regeling). Een systeem in de vorm van een belastingafdracht, dat momenteel betrekking heeft op ongeveer 600.000 zelfstandige ondernemers en die de Belastingdienst bij hervorming van de fiscale boekhouding een handje wil helpen. Het doel is het aantal activiteiten en bedrijven te verminderen die toegang hebben tot dit mechanisme.

Hacienda (het Ministerie van Financiën c.q. de Belastingdienst) streeft ernaar het aantal bedrijven te verminderen, dat in aanmerking komt voor een mechanisme waarvan de deskundigencommissie - die wordt voorgezeten door Manuel Lagares - van mening is, dat dit een belangrijke bron van belastingfraude is.

Het systeem van de módulos is in wezen een vorm van afdracht IRPF (Inkomstenbelasting) die is gedacht voor bepaalde groepen zelfstandige ondernemers, die het hen mogelijk maakt, elke drie maanden eenzelfde
bedrag af te dragen.


Deze quota berekent men al naar gelang de eigenschappen van het bedrijf: aantal werknemers, het gecontracteerde elektrische vermogen, het aantal bedrijfsvoertuigen, oppervlakte van de werkvloer, enz.

Op deze parameters past men een reductiefactor toe (in wezen als stimulans voor werkgelegenheid en investeren), en enkele correctiefactoren, die te maken hebben met de bevolking van de gemeente, de tijdsduur van de activiteit, startende ondernemingen enz.

Deze methode - de zogenaamde objectieve raming - is achterhaald naar het oordeel van de commissie van belastingdeskundigen. "In de eenentwintigste eeuw zijn de eenvoudigste zakenplanners voldoende voor het voeren van een volledige boekhouding over nagenoeg elke zakelijke transactie en, op bijna alle verkooppunten staan kassa’s die bonnetjes afgeven met een individuele waarde van de transacties,” zo legt de Commissie Lagares uit in haar rapport.

“Daarom,” zo voegt men toe, “is het schatten van netto winsten, of omzetcijfers door de Belastingdienst tegenwoordig alleen nog moeilijk bij een beperkt aantal klein bedrijven. Daarom stelt men voor, de módulos (kleine ondernemers-regeling) te beperken, omdat men van mening is,  “dat deze regeling vooral aanleiding geeft tot het plegen van belastingfraude.”

Hacienda
(het Ministerie van Financiën) heeft recentelijk aangekondigd van plan te zijn de regeling aan te passen, zonder de noodzaak deze af te schaffen.Concreet, studeert men op een beperking van de activiteiten die men verricht voor de eindverbruikers, zonder tussenpersonen. Bijvoorbeeld kapsalons, taxichauffeurs, klein bars… Kortom, het kleinbedrijf. Dit zal betekenen, dat zij voor ruim de helft uit de módulos (kleine ondernemers-regeling) gehaald zullen worden waaraan zij momenteel bijdragen.

Afwijkende criteria
Onder de verenigingen van kleine zelfstandigen bestaat geen eensluidende mening als het aankomt op het waarderen van wat men moet doen met het belastingsysteem.

Voor Lorenzo Amor, voorzitter van de ATA, "is het een systeem, dat 40 jaar bestaat en wat een belangrijke rol vervult voor veel kleine zelfstandigen bij het doen van hun belastingaangifte.” Hoewel hij toegeeft, dat er enkele sectoren zijn die, “mogelijk zouden kunnen frauderen,” en is van mening, “dat men dit Btw-systeem (de kleine ondernemers-regeling) waar men de meeste fraude mee pleegt moet elimineren.”

Sebastián Reyna - algemeen secretaris van de Upta - toont zich, “tegen de opheffing,” het is een systeem, dat positief is voor de Belastinginkomsten. Dit gezegd hebbende, is het mogelijk het aan te passen maar daartoe moet men studies verrichten naar de sectorale uitwerking.”

Op haar beurt is de vertegenwoordigster van de vereniging Uatae, María José Landaburu, er voorstandster van, “het te elimineren, omdat het niet toestaat bij te dragen over wat men werkelijk ontvangt. Voor het verdwijnen ervan zou er een overgangsperiode moeten komen totdat alle kleine zelfstandigen bijdragen volgens een rechtstreekse, exacte belasting.”
kleurlogoCanarias.png


World Tourism Organization UNWTO
de belastingtarieven zouden wel eens kunnen uitdraaien op het slachten van de kip
met de gouden eieren

BARCELONA - dinsdag 25 maart 2014 - De algemene secretaris van de UNWTO, Taleb Rifai, heeft op maandag 24 maart 2014 laten weten, dat een excessieve belastingdruk op de toeristensector kan uitdraaien op, “het slachten van de kip met de gouden eieren,” en zet in op, “meer flexibele modellen”, die uitputting van deze activiteit voorkomen.

Tijdens een conferentie die is georganiseerd door het Forum Europa-Tribuna Cataluña, heeft de vertegenwoordiger van de UNWTO verzekerd, “dat het onverstandig en onredelijk is,” de huidige economische problemen proberen op te lossen op basis van een verhoging van de belastingen met betrekking tot toeristische activiteiten en reizen.


               De algemene secretaris van de UNWTO, Taleb Rifai.
In die lijn stelt Taleb Rifai, “dat we niet kunnen praten van een nieuwe sociaaleconomische ontwikkeling, zonder te rekenen op reizen en het toerisme,” na benadrukt te hebben, dat het toerisme nu de derde industrie in de wereld is en, dat de sector ook tijdens de crisis is gegroeid.

Als voorbeeld van een excessieve belastingdruk heeft Rifai de beslissing genoemd van het Verenigd Koninkrijk, voor het introduceren van een belasting bij vertrekken uit het land, en heeft hij het verschil aangegeven tussen, “redelijke en onredelijke belastingen.”

Toeristenbelasting
Gevraagd naar de nieuwe toeristenbelasting voor overnachtingen, die men toepast in Catalonië, heeft de algemene secretaris van de UNWTO vermeden hier een waardeoordeel over uit te spreken, met de verzekering, dat hij niet alle details kent; hoewel hij zich bereid heeft getoond samen te werken met het Gemeentebestuur van Barcelona, voor het analyseren van ‘flexibele’ belastingmethodes.

Over hoe de politieke situatie die Oekraïne doormaakt, van invloed kan zijn op het wereldwijde toerisme, heeft Taleb Rifai zijn bezorgdheid geuit, omdat dit een aanzienlijke beperking met zich mee kan brengen van de mobiliteit van Russischer toeristen naar Europa en, dat die waarschijnlijk ook van invloed zal zijn op de vrijheid van verkeer.

Minder Russen naar Canarias
In die zin heeft hij toegegeven, dat er minder Russische toeristen kunnen komen naar bestemmingen zoals Canarias, de Balearen, Barcelona en Griekenland, waar men - zo zegt hij - men doodsbang is voor deze mogelijkheid.

De uit Jordanië afkomstige leider van de UNWTO heeft tijdens de conferentie de voordelen van de toeristische activiteit verdedigd en de zakenreizen, in het bijzonder als scheppers van banen in tijden waarin de wereldeconomie nog steeds zwak is.

Werkgelegenheid
In die lijn heeft hij eraan herinnerd, dat groei van de werkgelegenheid in het toerisme veel sneller gaat, dan op andere terreinen en, dat dit werk geeft aan veel jonge mensen, in meerderheid vrouwen en bovendien in zowel stedelijke, als in plattelandsgebieden

Tendensen
Wat betreft de nieuwe tendensen in het wereldwijde toerisme, heeft Rifai benadrukt, dat het centrum van de zwaartekracht van Europa naar het Oosten draait en, dat de grootste generator van toeristen China is, die daarin Duitsland is voorbijgestreefd.

China
Op dit punt, heeft hij gevraagd de Chinese burgers te helpen in het verlaten van hun land, omdat ze, naast andere voordelen, nu al jaarlijks in het buitenland 129 miljoen euro uitgeven; en, dat men investeert in inspanningen voor het verbeteren van de aandacht voor deze toeristen.

In die zin heeft hij gekritiseerd, dat nog steeds veel landen, waaronder China en de Verenigde Staten, visa van de toeristen eisen, om het land binnen te komen, wat hij beschouwt als, "archaïsche praktijken".

Visumaanvraag
“We geven geld uit zodat deze mensen niet naar onze landen komen. We zijn niet gevoelig voor de waarde van de reiziger. We zouden in staat moeten zijn, een visumaanvraag online te kunnen regelen, net zoals men een hotelovernachting kan reserveren,” heeft Taleb Rifai gezegd.
kleurlogoCanarias.png


Nieuwe eilandbelasting op autobrandstof

 Het Cabildo van Lanzarote wil 2,5 miljoen euro per jaar innen voor het onderhoud van de wegen

ARRECIFE - woensdag 26 februari 2014 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Lanzarote wil meer inkomsten hebben voor de financiering van het onderhoud van het 360 kilometer lange wegennetwerk, dat onder de bevoegdheid van het Eilandbestuur valt. Daarom denkt men aan een belasting voor distributeurs en benzinepompstations op het eiland van €0,02 per verkochte liter brandstof.

De nieuwe Ordenanza Fiscal Reguladora de la Exacción sobre el Consumo de Combustible is een belastingmaatregel, die op  Lanzarote van kracht wordt op 1 mei 2014.
Deze accijns is op maandag 24 februari 2014 - met steun van de Comisión de Hacienda (Belastingcommissie) - goedgekeurd door het Cabildo (CC en PSOE) (Eilandbestuur) van Lanzarote.

Een pompbediende aan het werk in benzinestation Pcan in Valterra op dinsdag 25 februari 2014.

Het idee is, dat het Eilandbestuur op 28 februari 2014 deze accijns goedkeurt, wat in de praktijk een aanpassing is van de Eilandverordening die in 1960 is ingegaan en die nog steeds van kracht is, maar die, "a todas luces ha quedado obsoleta" (“duidelijk achterhaald is”), zo benadrukt het Eilandbestuur.

kleurlogoCanarias.png


Spaanse Regering  kondigt
omvangrijke belastinghervorming  aan

Het nieuwe fiscale systeem moet in 2015 in werking treden
De oplossing meer gaan minder betalen

SPANJE - dinsdag 25 februari 2014 - De Spaanse Regering broedt momenteel intensief op een omvangrijke belastinghervorming. Het huidige belastingstelsel moet van meet af aan hervormd worden; het moet economisch herstel teweeg brengen en het overheidstekort verminderen.

De Regering staat onder druk. Sinds 2007 is het belastbare totaalbedrag van het bruto binnenlands product (bbp) met 20% gedaald.

De ongeveer 50 belastingverhogingen in het tijdperk Rajoy kunnen niet verhinderen, dat de Staatsinkomsten gestaag dalen en de uitgaven bij lange na niet dekken. Het wordt moeilijk; mede, omdat de Europese Unie voor de komende jaren grenzen aan specifieke tekorten heeft gesteld en verdere afwijkingen niet langer zal tolereren. Om die reden heeft de Spaanse Regering besloten, om een ​​brede fiscale hervorming door te voeren

Cristóbal Montoro: Het huidige fiscale beleid heeft Spanje geen stap verder gebracht.

De directe belastingen (inkomstenbelasting, enz.) moeten worden verminderd en de indirecte belastingen en accijnzen (tabak, etc.) – worden verhoogd - met uitzondering van de BTW. Minister van Financiën Cristobal Montoro en minister Mariano Rajoy hopen, dat er nieuwe banen worden gecreëerd door een belastingverlaging, meer mensen betalen lagere belastingen, maar de uiteindelijk zal dit de Staatinkomsten verhogen. Daarnaast zal het fiscale systeem eenvoudiger en duidelijker zijn.

 Bij het uitwerken van de belastinghervorming moeten de opstellers ervan twee enorme problemen oplossen.

Enerzijds moet de hervorming in 2015 van kracht worden; waardoor, in verkiezingstijd, weinig populaire maatregelen moeilijk zijn door te voeren. Maar naar de mening van deskundigen, kan Montoro deze moeilijkheden omzeilen, als hij enkele van deze maatregelen in de wet verankert, maar de inwerkingtreding ervan opschuift naar 2016, of 2017. Bovendien voelt hij de hete adem van de Europese minister van Financiën in de nek. In de komende jaren moet het tekort van 5,8 naar 4,2% van het bbp worden teruggebracht, zegge en schrijve betekend dit een besparing van 16 miljard euro. De belastingverlaging is zo goed als goedgekeurd, maar de economie zal niet van vandaag op morgen reageren, zodat een snelle verhoging aan inkomsten uitgesloten lijkt.

Anderzijds zijn bezuinigingen in het verkiezingsjaar uit den boze, zodat de minister een moeilijke evenwichtsoefening moet uitvoeren.

 Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen
"We zullen de IRPF (Inkomstenbelasting) opnieuw ontwerpen,” heeft de minister breeduit aangekondigd. In feite is het de bedoeling, om de belastingdruk op vooral lage- en middeninkomens tussen €17.707 en € 53.407 te verlichten. De Inkomstenbelasting op hogere inkomsten van meer dan €300.000 - waarop het in Europa hoogste tarief van 56% wordt toegepast - zal worden verlaagd, maar nog niet in 2015. Bovendien zullen de treden van zeven naar drie worden teruggebracht. Voorts zal een belastingvrij bedrag worden ingevoerd voor de individuele berekening van de persoonsgebonden aftrek, door fiscale voordelen voor kinderaftrek en voor aftrek van kosten van opleiding en gezondheidszorg. Om het zwartgeld boven water te krijgen, zullen ook de kosten voor huishoudelijk personeel aftrekbaar zijn.

Bij de inkomsten op kapitaal wil men de diverse groepen afschaffen en alles onder een belastingpercentage brengen.

De met terugwerkende kracht tot 2013 geldende aftrek voor de aankoop van een hoofdwoning zal, om verzekeringstechnische redenen, in takt blijven, terwijl men rekening moet houden met een verhoging van de grondbelasting.

Naast de Inkomstern belasting gaat het bij de Vennootschapsbelasting om een van de grootste belastinginkomsten, waar eveneens aanzienlijke veranderingen te verwachten zijn. Aan het al lang gekritiseerde verschil tussen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) enerzijds - dat is onderworpen aan een belastingtarief van 30% - en de grote concerns anderzijds, die via diverse belastingvoordelen slechts tussen de 4 en 11% belasting betalen, moet een einde komen. De belastingvoordelen zullen worden afgeschat en er zal een eenheidstarief ingevoerd worden van 25%.

De accijnzen worden over het algemeen verhoogd, met uitzondering van de IVA (Btw), zoals Montoro al duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Om misbruik tegen te gaan, zullen alle verlaagde tarieven geleidelijk worden ingetrokken, behalve op het gebied van dienstverlening en het toerisme. Men is het eens over een verhoging van de accijns op tabak en alcohol. Ook de invoering van een milieuheffing op brandstoffen lijkt een uitgemaakte zaak te zijn.
islas-canarias.jpg


Werkgevers- en consumentenbonden staan afwijzend tegenover verhoging van de brandstofaccijns door he
 Cabildo (Eilandbestuur)

De auto-importeurs bevestigen, dat men “een vergissing begaat ”
en vrezen,dat dit uitwerking heeft op de consumptie

Uconpa stelt voor, dat men deze belastinginkomsten besteedt
aan sociale zaken

GRAN CANARIA - vrijdag 31 januari 2014 - Auto-importeurs en consumentenbonden hebben op donderdag 30 januari 2014 afwijzend gereageerd op de door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria goedgekeurde verhoging van de belastingheffing op brandstof en zijn van mening, dat de nieuwe belastingmaatregel rechtstreeks uitwerking heeft op de portemonnee van de burgers.

Hoewel men becijfert, dat de hogere accijns op benzine en niet professionele diesel slechts tussen de €0,60 en €1,= per 50 liter meer kost, waarschuwen de genoemde organisatie, dat de belastingmaatregel zal doorwerken bij het vullen van de brandstoftank door een hogere publieksverkoopprijs.

Juan Rodríguez, klant bij het benzinepompstation in San Telmo, op donderdag 30 januari 2014 tijdens het voltanken van zijn auto
.

Rafael Pombriego, voorzitter van de Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) (Regionale Federatie van Verenigingen van Auto-importeurs en Autodealers), heeft bevestigd, “dat de de beslissing van de eilandregering van José Miguel Bravo de Laguna ‘een vergissing is’ en op een ‘slecht moment komt’ voor de belastingbetalers”.

Fredica heeft een bezwaar ingediend tegen de nieuwe Ordenanza Fiscal de la Exacción sobre el Consumo de Combustibles (Verordening op de Brandstofheffing); maar, dat is afgewezen in de Eilandministerraad van woensdag 29 januari 2014 met stemmen van de Partido Popular (PP) en Nueva Canarias (NC) die de verhoging van deze belasting definitief hebben goedgekeurd.

http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt/temas/consumo/informa/asociaciones.html

“Het lijkt ons contraproductief, dat in een situatie van financiële crisis zoals de huidige, men door blijft gaan met het goedkeuren van belastingverhogingen,” heeft Pombriego opgemerkt, die laat weten, “dat hoewel het minimale bedragen lijken, die bovenop het totaal komen van de  belasting- en kostenverhogingen voor gezinnen en ondernemingen, welke telkens over minder middelen beschikken.”
kleurlogoCanarias.png


Digitale aangifte IVA formulieren

SPANJE - vrijdag 31 januari 2014 - Belangrijke informatie voor zelfstandigen (autónomos) voor de aangifte van IVA formulieren 390 en/of 303.
In het verleden konden bijna alle formulieren met de hand ingevuld worden, en persoonlijk bij de bank of belastingdienst ingediend en/of betaald worden.
Vanaf 1 januari 2014 is het presenteren van het IVA formulier 303 en jaarlijks 390 alleen nog maar digitaal mogelijk, waarvoor een digitale handtekening of PIN24H-nummer aangevraagd moet worden.

De firma digital (digitale handtekening) is voor niet-Spanjaarden op de volgende manier te krijgen:

- Via de internetpagina van de Fabrica Nacional de Moneda y Timbre:
https://www.sede.fnmt.gob.es

 Na aanvraag dient men vervolgens met de Nederlandse identiteitskaart of paspoort naar Hacienda (het Belastingkantoor) te gaan, daar verkrijgt men de firma digital (digitale handtekening).

Het PIN24H-nummer kan verkregen worden door persoonlijk naar Hacienda (het Belastingkantoor) te gaan met het Nederlandse paspoort ,of identiteitskaart en met de certificado de registro (het groene A4-tje). Bij Hacienda moet men dan het PIN24H SIN FECHA aanvragen.

Gratis downloaden van het IVA 390-formulier kan via:
http://modelo-390.softonic.com

kleurlogoCanarias.png


Casino verliest opnieuw de fiscale strijd

SANTA CRUZ DE TENERIFE - zondag 19 januari 2014 - De Speelzaal moet dit keer €367.000,= betalen aan de Gemeente Santa Cruz de Tenerife voor de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) (0mzetbelasting) over het jaar 2009. Het vonnis van de Audiencia Nacional (AN) (Spaanse Rechtbank) is de derde oorvijg in zijn soort in minder dan een jaar tijd die de speelzaal krijgt in haar fiscale strijd tegen het Tinerfense gemeentebestuur.

Volgens diverse eerdere processen voor het Tribunaal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof ) en voor de AN, moet het Casino - dat ressorteert onder het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife - als speelzaal €60,.000,= betalen voor dit concept over het jaar 2007. Daarbij komt nog het bedrag van €376.000=, te betalen over het jaar 2008; en staat dus ook nog de €367.000,= over het jaar 2009 open.

                            Het Speelcasino in  Santa Cruz de Tenerife.

De Rechtbanken hebben nu opnieuw de argumenten van de Speelzaal afgewezen die appelleert aan de veronderstelde ongrondwettelijkeheid waaraan de Casino’s zijn onderworpen voor deze belasting, “met het schenden van het gelijkheidsprincipe en financiële capaciteit.”  Dit alles, omdat men de vrijstelling niet erkent van juridische personen met een omzet die niet hoger is dan 1 miljoen euro.

 
     "Mesdames, messieurs, rien ne va plus, de centen zijn niet meer van u!"
Bovendien is volgens het Casino de aanslag die de Gemeente Santa Cruz de Tenerife wil incasseren hoger dan het gemiddelde van 15% aan “veronderstelde” inkomstem van de onderhavige activiteit.

Argumenten, die allemaal opnieuw zijn afgewezen door de AN: “ Zoals men kan opmaken uit eerdere vonnissen van deze Kamer, heeft de instelling deze bedragen niet willekeurig, of grillig vastgesteld, maar hebben de Technische Commissie van het Gemeentebestuur en vertegenwoordigers uit de lokale samenleving dit gedaan.”

“Nadien heeft men leden van andere geïnteresseerde sectoren erbij betrokken. Het argument, dat het rapport van de taxateur niet is opgesteld onder de garantie van objectiviteit, doet geen opgeld, omdat dit strenge en technische proces is onderschreven door het Gemeentebestuur met de vaststelling van de aanslagen.” Men geeft aan, dat het vonnis onherroepelijk is.
kleurlogoCanarias.png


4.000 folders met illegale excursies
in beslag genomen in Playa del Inglés

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 13 oktober 2013 - Bij een operatie van de Policía Local (Gemeentepolitie) heeft men drie personen gearresteerd en de auto, in beslag genomen welke is gebruikt door de tiqueteros, om toeristen te bedriegen.

In de in beslag genomen auto lagen 4.000 folders met illegale excursies voor toeristen, klaar om door de tiqueteros verspreid te worden in Playa del Inglés, zo staat te lezen in een communiqué, dat op vrijdag 25 oktober 2013 is uitgegeven.

Drie personen zijn gearresteerd en men heeft de leverancier opgespoord. De politie-inzet is gestart in de omgeving van winkelcentrum ‘Yumbo’, na de recente ontmoeting met diverse reisorganisatoren, waarbij is geïnformeerd over de klachten die men heeft ontvangen, over giftige en illegale producten voor toeristisch gebruik.

De zaak is overgedragen aan de Dienst Sociale Zaken van de Belastinginspectie in Las Palmas de Gran Canaria, zo staat in het politierapport te lezen.
kleurlogoCanarias.png


Zelfstandige ondernemers  betalen 10 miljoen euro
aan IGIC over onbetaalde rekeningen

De overheden zijn 60% van het al door Financiën geïncasseerde schuldig aan de zelfstandige ondernemers op de Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 22 augustus 2013 - De zelfstandige ondernemers zijn meer dan verontwaardigd. “De gegevens over het eerste halfjaar van 2013 geven aan, dat de zelfstandige ondernemers op de Eilanden 10,4 miljoen hebben afgedragen aan Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) (Btw) over facturen die zijn verstuurd, maar die nog niet zijn betaald door de betreffende overheden,” aldus de Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) (Nationale Bond van Zelfstandige Ondernemers).

Deze Federación "begrijpt niet, dat zelfstandige ondernemers, ‘verplicht zijn’ de Staat te blijven financieren, alsof ze een bankinstelling zijn, door vooruitbetaling van bedragen die zij niet hebben ontvangen.” Per provincie, hebben de zelfstandige ondernemers in het eerste halfjaar van 2013 in Las Palmas 5,3 miljoen euro afgedragen en in Santa Cruz de Tenerife 5,1 miljoen euro.Volgens de ATA-voorzitter, Juan Carlos Arricivita, is het probleem, dat de maatregel voor het innen van een factuur van de overheden op Canarias is gesteld op 138 dagen (op het Península 150 dagen), terwijl de betreffende Ley de Morosidad (Wet op de Wanbetaling) de betaling op 30 dagen stelt.

Deze vertraging heeft er - samen met de crisissituatie, de werkloosheid op Canarias en de weinige kredietverlening door banken - toe geleid, dat de Archipel, samen met de Balearen, aan kop gaat in de vernietiging van arbeidsplaatsen voor zelfstandige ondernemers.

Zo is in de eerste zes maanden van 2013 het aantal afmeldingen voor de Seguridad Social (Sociale Lasten) op Canarias toegenomen met 22%, ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Feit is, dat in dit eerste halfjaar op de Eilanden 14.769 personen zich hebben afgemeld; 2.711 meer dan in dezelfde periode in 2012.

Arricivita bevestigt, dat de moeilijkheid erin schuilt, “dat eerder de economie een vliegwiel was; zodanig, dat men op een of andere manier het hoofd kon bieden aan de driemaandelijkse IGIC-afdracht, terwijl men nu vaak een krediet aan de bank moet vragen om de belastingen te kunnen betalen; kredieten, die systematisch worden geweigerd.”

Daarom hopen de zelfstandige ondernemers, dat de maatregelen verlichting brengen voor de zelfstandigen, in de nieuwe Ley de Emprendeduría (Wet op het Ondernemerschap) ( zie: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf) en de betalingscriteria voor de I.G.I.C. op Canarias en de IVA op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje) 

Het betalingscriterium betekent, dat met ingang van 2014, men een wijziging aanbrengt in de betaling van de I.G.I.C.-afdracht; zodanig dat de zelfstandige ondernemers de belasting kunnen betalen, als men de factuur int. Daarmee hoopt men een vermindering te bereiken, “van het gebrek aan liquiditeit waar de zelfstandigen dagelijks mee te kampen hebben, omdat de overheden zelf de schuldenaren zijn die groei van de reële economie belemmeren,” zo wordt opgemerkt door Lorenzo Amor, voorzitter van de Federación Nacional de ATA.
congresodelosdiputados_large.jpg

Juan Carlos Arricivita, geeft aan, dat men in het - in het Parlement in behandeling zijnde - voorstel voor de nieuwe Ley de Emprendeduría (Wet op het Ondernemerschap), men diverse maatregelen opneemt die bij zullen gaan dragen aan een betere liquiditeit. Een van deze maatregelen is, “ dat als een zelfstandige ondernemer een bedrag schuldig is aan de Seguridad Social (Sociale Dienst) en een overheid heeft aan die ondernemer de rekening niet betaalt, dat men dan automatisch het bedrag van de Btw-afdracht in mindering brengt,” merkt hij op. Afgezien van deze initiatieven, “moet er ” volgens ATA, “ opnieuw krediet verleend worden en de overheden moeten op tijd hun facturen voldoen, omdat dit momenteel de redenen zijn waardoor de meeste arbeidsplaatsen verloren gaan.”
imagenguaya-1_large.jpg

Guaya González: ´Ik meld me voortdurend af en aan bij de Sociale Dienst´
Guaya González, directrice van Arte y Ambientación - een bedrijf in audiovisuele producties, voornamelijk reclame - overleeft de crisis zo goed als maar mogelijk is. Ze is een jonge zelfstandige ondernemer die zich voortdurend af- en aanmeldt bij de Seguridad Social (Sociale Dienst). Want de kosten voor haar , rond €260,= per maand, kan ze onmogelijk betalen. Het probleem is, dat men in Spanje - hoewel men slechts enkele dagen werkt - niet procentueel betaalt aan Seguridad (Vaste Lasten), maar voor een gehele maand. “Het zou zo moeten zijn als in andere landen, de de afdracht betalen voor gewerkte dagen,” zo bevestigt zij. “En bovendien zijn er geen uitzonderingen voor de IGIC (Btw),” benadrukt zij.
imagenlafoto-1_large.jpg

Ibán Medina Pérez: ´We betalen een hoop belasting en de banken geven geen krediet’
Ibán Medina Pérez heeft een bedrijf voor het distribueren van levensmiddelen over alle Eilanden, Dismepe Canarias bezorgt voornamelijk bij de horeca in de toeristensector. Als zelfstandig ondernemer betaalt hij, niet zonder moeite, driemaandelijks zijn IGIC-afdracht. Hij geeft toe, dat het soms heel moeilijk is, “omdat je belasting betaalt over facturen die je niet hebt geïnd en in wezen fungeren ze als belastingkantoor) ". Het grootste probleem is, dat de banken geen krediet verstrekken. “We betalen een hoop belasting en als we krediet nodig hebben, staan we voor een gesloten deur hoewel we bij zijn met betalen.”

De tekst van het in het Spaanse Parlement in behandeling zijn de wetsvoorstel kunt u (uiteraard in het  Spaans) nalezen op:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
kleurlogoCanarias.png


Havenbedrijf en Santa Cruz sluiten fiscale vrede

IBI (OZB) over 12 km²

SANTA CRUZ DE TENERIFE -  dinsdag 6 augustus 2013 - Na jaren van confrontatie, heeft het overheidsorgaan in juli 2013 de €294.000,= betaald die nog resteerden van een juridische strijd welke is begonnen in 2008.

De Autoridad Portuaria (het Havenbedrijf)en de Gemeente Santa Cruz de Tenerife hebben eindelijk de fiscale vrede getekend na jarenlang tegenover elkaar te hebben gestaan. Sinds minstens 2008 hebben het staatsbedrijf en het Gemeentebestuur onenigheid gehad over het bedrag wat eerstgenoemde zou moeten betalen aan Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) (Onroerende Zaak Belasting ver Speciale Eigenschappen) voor het bezetten van 12,5 km² grond welke zich uitstrekt over 12 kilometer lengte langs de kust.


De Haven van de Santa Cruz de Tenerife.

Uiteindelijk is men tot overeenstemming gekomen en Puertos (het Havenbedrijf) heeft de aanslagen van 2008, 2009 en 2010 betaald die 1,7 miljoen euro per boekjaar bedragen. Echter in 2011 waarin José Manuel Bermúdez burgemeester werd - besloot deze aandacht te besteden aan het verzoek van de voorzitter van de Autoridad Portuaria (het Havenbedrijf), Pedro Rodríguez Zaragoza, die klaagde, dat men onmogelijk de aanslag OZB over 2008 zou kunnen betalen.

Daarom heeft men al in 2011 het bedrag verlaagd tot bijna €314.000,= en in 2012 nog eens, tot een bedrag van €289.200,= en in 2013 heeft men het een  beetje verhoogd, tot 290.350,= euro.
Maar in 2013 heeft het Havenbedrijf bovendien nog eens een bedrag van €294.500 betaald, dat men verschuldigd was over de jaren van onenigheid met de Gemeente en het Kadaster over de betaling van de BICE (Bijzondere OZB), waarmee men nu de schulden als afgewikkeld beschouwt.

Na de diverse aanpassingen door beide partijen is eindelijk het conflict opgelost, dat in 2009 zijn hoogtepunt bereikte. De toenmalige wethouder van Financiën, Ángel Llanos, dreigde zelfs met inbeslagname. Sinds Bermúdez burgemeester is, heeft men geprobeerd tot overeenstemming te komen en zo zag, bijvoorbeeld, in 2012 het staatsbedrijf zich uitgezonderd van het betalen van een verhoging van de IBI (OZB) die was goedgekeurd door de Gemeenteraad, wat echter niet gold voor de overige chicharreros (eilandbewoners, die op Tenerife geboren zijn.)

Als zodanig betaalde elke bewoner van Santa Cruz proportioneel meer voor deze belasting dan het eigen Havenbedrijf, of bijvoorbeeld de Raffinaderij.
Vanuit de Gemeente heeft men op maandag 5 augustus 2103 laten weten, dat- nu de periode verstreken is waarbinnen men vrijwillig de OZB kan betalen-, het staatsbedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan en geen enkel bedrag meer schuldig is aan de stad.

Zeker is, dat er ook niet veel andere uitwegen meer openstonden voor het Havenbedrijf, want de resultaten voor de Rechtbank waren niet bepaald gunstig. Nu zijn er twee arresten uitgegaan van het Canarische Hooggerechtshof (TSJC) waarmee men de argumenten tegen de waardebepaling van diverse percelen heeft afgewezen, waardoor men heeft vastgesteld, dat men de daaraan gerelateerde BICE moet betalen.
vistaparcialpuerto1_large.jpg

In totaal gaat het om vier percelen waarvan men de waarde heeft vastgesteld op 1,6 miljoen euro. he Havenbedrijf heeft gesteld, dat in sommige gevallen het feit zich heeft voorgedaan, dat deze grondstukken bezet waren door concessiehouders, waardoor het in hun visie,  deze concessionaris zijn, die aan de fiscale verplichtingen hadden moeten voldoen.

Bij alle beroepszaken heeft het Staatsbedrijf - echter zonder enig resultaat in haar voordeel -  te kennen gegeven, dat men voor onroerend goed wat zich op openbaar terrein bevindt, geen IBI (OZB)  hoeft te betalen.  Een ander argument was, dat men excessief de waarde heeft verhoogd van zowel de grond als de panden. Ook was men het niet eens met de schalen welke men heeft vastgesteld om de waarde van de percelen te bepalen volgens hun leeftijd en men verdedigde zich, door te stellen dat jachthavens niet beschouwd kunnen worden als IBI-plichtig.
puerto-santa-cruz-21_large.jpg

Ook heeft het Havenbedrijf bij alle beroepszaken gesteld, dat men de havenpieren en het binnendijks land van de haven niet mee moet tellen. Het TSJC heeft echter opgemerkt, dat deze argumenten geen steek houden, “daar men de haven als een geheel beschouwt, waarbij het niet mogelijk is, gedeelten af te zonderen waarop men uitsluitend bepaalde havenactiviteiten bedrijft - een concept wat onduidelijk is, en wat buiten alle andere terreinen gelaten moet worden waarop men die niet zal gaan ontwikkelen.”

De confrontatie vindt zijn oorsprong in 2007 als zowel de Gemeente, evenals de Spaanse Regering de coëfficiënt van deze belasting tot een maximum hebben verhoogd, waardoor men van het Havenbedrijf geen €250.000,= is gaan verlangen, maar 1,7 miljoen euro en men dit handhaafde tot 2010. De strategie van het Staatsorganisme was die van het betalen van bedragen welke men juist achtte in overeenstemming met de aangepaste werkelijkheid, en alleen wanneer men resoluties tegen hen ging uitspreken, men overeenkwam, het volledig geclaimde bedrag te betalen.

Zo had men tot in 2013 €2.940.000,= te betalen, het laatste bedrag wat nog restte om voldaan te worden, omdat er geen hoger beroep mogelijk is wat het tegendeel zegt.
Maar vanuit de Gemeente zegt men, dat er fiscale vrede heerst, die uiteindelijk definitief is ondertekend.
kleurlogoCanarias.png


Ministerie van Werkgelegenheid opent brievenbus voor het aangeven van zwartwerken

MADRID - dinsdag 6 augustus 2013 - Het Dirección General de la Inspección de Trabajo (Directoraat-generaal Arbeidsinspectie) van het Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken) heeft een “brievenbus in het leven geroepen voor het doen van aangifte over ‘fraude laboral’, ofwel in goed Nederlands: ‘zwartwerken’, waar burgers op anonieme wijze overtredingen kunnen aangeven, door een formulier in te vullen op de internetpagina van het departement.

Op haar internetpagina www.empleo.gob.es geeft het Ministerie informatie aan iedereen die kennis heeft van een overtreding tegen de regelgeving ,” hetzij betreffende , “het Arbeidsrecht, de Sociale Wetgeving, of Voorkoming Arbeidsrisico’s,” waarover men de  Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)  (Arbeidsinspectie) via een formulier (anoniem) op de hoogte kan stellen,

zie:
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Como_denunciar_ITSS.html

en
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios/index.html

“De aangever hoeft geen enkel persoonsgegeven af te staan en de brievenbus neemt alleen informatie op over de aangegeven onregelmatigheden waarvan men kennis heeft,” zo laat “Empleo” weten, wat vraagt, dat de gegevens zo gedetailleerd mogelijk zijn, zodat - indien van toepassing – men , “‘op de ‘meest adequate wijze’ actie kan ondernemen.”

Als de aangever zich echter partij wil stellen in de procedure, moet men officiële aangifte doen, waarbij wel alle persoonlijke gegevens worden vermeld met het “gebruiken aan de diverse wegen voor het officieel registreren van de aangifte.”

Volgens het Ministerio de Empleo (Ministerie van Werkgelegenheid), is het doel, hun acties te plannen, voor het bereiken van het naleven van de arbeidswetgeving  en het voorkomen van  arbeidsovertredingen, ”omdat el trabajo no declarado (het zwartwerken), el empleo irregular (het illegaal werken) en fraude met de Sociale Voorzieningen, de grootse bedreigingen vormen voor de welzijnsstaat.”
kleurlogoCanarias.png


De bank wint niet altijd

Vanwege de hoge winsten is het Casino van Tenerife
verplicht  ot het betalen van jaarlijks €60.000,=
aan de Gemeente Santa Cruz

SANTA CRUZ DE TENERIFE - donderdag 1 augustus 2013 - Het gezegde, “de bank wint altijd”, gaat in dit geval niet op voor het Casino van Santa Cruz de Tenerife SA, een nutsbedrijf van het Cabildo (Eilandbestuur) wat - na een lange juridische strijd - gezien heeft, dat de Rechtbank hen verplicht tot het jaarlijks betalen van ongeveer €60.000,= aan de Gemeente Santa Cruz. Deze betaling zal men gaan doen vanwege de Impuesto de Actividades Económicas (IAE) (Belasting op Bedrijfsactiviteiten) die men in de praktijk in heel weinig gevallen toepast.

Nooit voor fysieke personen en alleen als bedrijven een handelsvolume hebben van meer dan een miljoen euro. Dat is wat er met het in het Hotel ‘Mencey’ gevestigde Casino van Tenerife is gebeurd, dat twee rekeningen moet betalen, een van €26.500,= voor de  activiteit met de  speelautomaten en nog eens €33.500,= voor de overige winsten die men maakt met de kansspelen.


                De hoofdingang van het Casino van Santa Cruz de Tenerife.

Dit is op te maken uit twee vonnissen die binnen een recordtijd zijn uitgevaardigd, een door het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) en een vonnis door de Audiencia Nacional (Hoge Raad), die het Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) (de Economische Handelskamer voor de Regionale Overheid) in het gelijk stellen tegenover deze entiteit.

De strijd heeft betrekking op het jaar 2007, maar vanuit de Gemeente is men van mening, dat dit van toepassing is op alle voorgaande jaren. Het nutsbedrijf is het oneens met de rekeningen welke het Gemeentebestuur vanwege de IAE heeft doen toekomen, terwijl de pachtsom ondertussen door de Staat is vastgesteld en de belasting wordt bepaald en de inning ervan wordt gedaan door de plaatselijke Gemeente.
 

Het TSJC is van mening, dat het feitelijke te betalen bedrag niet hoger kan zijn dan 15% van de economische bedrijfsactiviteit die men jaarlijks genereert en geeft de moeilijkheid toe, van het vaststellen van dit gegeven in het geval van de‘máquinas tragaperras’(‘eenarmige bandieten’ = speelautomaten). Het TSJC begrijpt echter, dat iedereen moet bijdragen aan de overheidskosten, door middel van belastingen en daartoe moet men een overeenkomst vaststellen voor de bedragen al naar gelang het gegeven van ieders financiële vermogen.

Volgens het TSJC wordt dit laatste niet uitsluitend bepaald door de effectief behaalde winst, maar is dit ook inbegrepen in de potentiële rijkdom, “maar die in ieder geval aanwezig is.” De tweede juridische oorvijg komt van de Audiencia Nacional (Hoge Raad) waar het nutsbedrijf hoger beroep heeft aangetekend tegen het jaarlijks door de Gemeente vastgestelde bedrag, wat men moet betalen, in dit geval tot €33.500, eveneens vanwege de IAE.

Het Casino heeft verdedigd, dat deze betaling ongrondwettelijk is, omdat haar handelsvolume niet hoger is dan een miljoen euro en, dat de Gemeente een veel hoger bedrag heeft vastgesteld; argumenten, die in dit recente vonnis door de Hoge Raad zijn afgewezen.
kleurlogoCanarias.png


Canarische Regering wil
zelfstandige ondernemers helpen

Eerst omzet maken daarna pas IGIC afdragen

CANARISCHE EILANDEN - maandag, 24 juni 2013 - In het debat voor de Commissie wetenschap en Financiën heeft de regionale minister van Financiën, Javier González Ortiz, een nieuwe maatregel aangekondigd voor het wat meer lucht geven aan kleine en middelgrote, zelfstandige ondernemers. In 2014 zullen zij de Canarische Btw (IGIC) niet meer voor hoeven te schieten, maar deze pas dan het realiseren van omzet, af hoeven te dragen. Het voorstel is verwelkomd, ofschoon het veel te laat komt.

In het Canarische Parlement heeft de regionale minister van Financiën, Javier González Ortiz, aangekondigd, dat zelfstandige ondernemers binnenkort de IGIC (Btw) pas af hoeven te dragen als de omzet is gerealiseerd, dus niet langer voordien.


                 De regionale minister van Financiën, Javier González Ortiz.
In de Parlementszitting van 11 juni 2013 heeft de PP-afgevaardigde, Jorge Rodríguez, het onderwerp ter sprake gebracht. Rodríguez heeft aangegeven, dat een nationaal wetsontwerp in 2014 voorziet  een latere afdracht van de concreet af te dragen IVA (Btw), om de stap naar zelfstandig ondernemerschap te vergemakkelijken.

Op de vraag, of de Canarische Regering een soortgelijk initiatief met de IGIC (Canarische Btw) overweegt, heeft González Ortiz geantwoord, dat men inderdaad de kleine ondernemer steviger wil ondersteunen. Volgens Ortiz hoeven in 2014 de kleine en middelgrote, zelfstandige ondernemers de IGIC niet meer vooruit af te dragen, maar pas, nadat de rekeningen betaald zijn en de belasting daadwerkelijk verschuldigd is.
kleurlogoCanarias.png


Verruimde toepassing  REF  (Belastingstelsel)
minstens een half jaar uitgesteld

CANARISCHE EILANDEN - Eerste dag van de zomer, vrijdag 21 juni 2013 - De Minister van Economía, Hacienda y Seguridad (Financiën en Veiligheid), Javier González Ortiz, van de Canarische Regering heeft op vrijdag 21 juni 2013 laten weten, dat de verruiming van het actuele Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias (Canarische Belastingsysteem) - dat afloopt op 31 december 2013 - met ten minste zes maanden zal worden uitgesteld.

González Ortiz heeft uitgelegd, dat de vertraging te wijten is aan het feit, dat de Europese Commissie pas op woensdag 19 juni 2013 goedkeuring heeft gehecht aan de fiscale richtlijnen voor subsidie van de Staat aan de deelstaten en, dat deze pas van kracht zullen zijn met ingang van 1 januari 2014, en niet - zoals was voorzien - op 1 juli 2013.
123-publicacion_large.jpg

De vertraging van zes maanden, voor het inwerkingtreden van de richtlijnen voor Staatssubsidie aan de deelstaten, houdt in, dat het Régimen Económico y Fiscal (Belastingstelsel), niet op 1 januari 2014 van kracht wordt - zoals de wens was van de Canarische Regering, heeft Javier González Ortiz laten weten.


Javier González Ortiz.

De minister heeft aangegeven, dat de Spaanse Regering aan de Europese Unie om verlening zal moeten vragen van het Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Canarische Belastingstelsel),  en wel op de navolgende wijze, aldus de berekeningen van Javier González Ortiz,  dat het niet in werking treedt voor 2015.

De vertraging brengt met zich mee, dat de toepassing van het komende REF (Belastingsysteem)  met een jaar minder kan worden toegepast, waardoor men deze fiscale voordeelperiode verliest, zo heeft de minister gezegd.
kleurlogoCanarias.png


Bestrijding belastingfraude
Canarisch politiekorps werkt samen
met de Canarische Fiscus

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 22 april 2013 - Verminderde inkomst aan belastinggelden heeft de Administración Tributaria de la Comunidad (Fiscus van de Deelstaat ) ertoe gebracht, om ‘nieuwe wegen’ te gaan zoeken die men voornamelijk bewandelt ter verhoging van de overheidsinkomsten.

Kennisgevingen van belastingaanslagen, ondersteuning in de identificatie van bedrijven die mogelijk in strijd met hun verplichtingen aan het Ministerie van Financiën en assistentie bij het innen van belastinggelden. Dit zijn enkele van de acties waarin de het Canarische Politiekorps samenwerkt met het ministerie van Economie, Financiën en Veiligheid; een taak, die vruchten begint af ​​te werpen.


Wat dit betreft, geven bronnen op dit terrein aan, dat men samenwerkingsrelaties heeft verricht, “bij bedrijven, waarvan men ziet, dat zich daar aanwijzingen van onregelmatigheden voordoen.” In die gevallen gaan agenten in burger - na een onderzoek van de Fiscus en vergezeld door belastingambtenaren van het Canarische Ministerie van Financiën - over tot de identificatie van de verantwoordelijke personen binnen deze bedrijven.

Dezelfde bronnen geven ook aan, dat men rekent op het werk van het Korps Canarische Politie bij beslagleggingen op contant geld. Zij leggen uit, dat als men op het punt komt waarop men niet in  kan grijpen in de boekhouding, het beslag leggen op de kassa een “heel snelle en afdoende correctiemaatregel is,” dit keer uitgevoerd met agenten in uniform.


http://www.policiacanaria.com/noticias/todas

De Wet 4/2012 voor Fiscale Overheidsmaatregelen introduceert een zodanige wijziging in de belastingwetgeving, “dat het Cuerpo General de la Policía Canaria (Algemene Canarische Politiekorps) assistentie kan verlenen aan de Administración Tributaria Canaria (Canarische Fiscus) en in het bijzonder op het terrein van de bestrijding van fiscale fraude.”

Sinds 2008 (het begin van de crisis) zijn de belastingschulden ‘aanzienlijk’ toegenomen, terwijl de aanvragen voor betalingsuitstel zijn vervijfvoudigd.
kleurlogoCanarias.png


Mogán wil de IBI (OZB) voor 2014 verhogen

Men vraagt om een herziening van de kadastrale waarde

MOGÁN - vrijdag 10 mei 2013 - Het Gemeentebestuur (PP) van Mogán heeft het Directoraat-generaal van het Kadaster gevraagd, om een herziening van de waarde van het onroerend goed in de gemeente, waardoor in 2014 de inkomsten via de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (OZB - onroerende zaakbelasting) zullen toenemen. Het Gemeentebestuur heeft 84% achtergehouden van de fondsen die het Cabildo (Eilandbestuur) bestemd heeft, om voor sociale noodgevallen de achterstallige waterrekeningen te betalen.

Dit hebben de politieke partijen Ciudadanos para el Cambio (Ciuca) (Burgers voor verandering) en Nueva Canarias (NC) aangekondigd en die opmerken, dat de inwoners van Mogán geconfronteerd zullen worden met een “dubbele aanslag” voor deze belasting, nu de Regering van Mariano Rajoy een stijging van 10% toegepast heeft op dit belastingtarief. Een maatregel, die de Ministerraad besloten heeft te nemen, vanwege het niet uitkomen van de prognose, het overheidstekort terug te dringen.
impuesto-de-bienes-inmuebles_large-2.jpg img-2909_large.jpg

De beide politieke partijen hebben om een herziening en actualisering gevraagd van het bevolkingsregister van Mogán, “om te voorkomen, dat men voor gebouwen blijft betalen op basis van de grondprijzen,” en om een verbetering van de belastinginkomsten, zoals staat vermeld in enkele rapporten van het Fondo Canario de Financiación Municipal (Canarisch Fonds voor Gemeentefinanciering), waarin men het Zuidelijke Gemeentebestuur “een opschorting” toekent voor wat betreft het innen van de belasting.

Voor de PP-fractie is het veel gemakkelijker de Gemeentelijke belastingen te verhogen, dan om de inning ervan te verbeteren bij personen die minder betalen dan zou moeten, of rechtstreeks bij hen die helemaal niet betalen” zo beweren de woordvoerders van Ciuca en NC.

Anderzijds heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria het voornemen van de Gemeenteraad van Mogán afgewezen, om sociale noodhulp toe te kennen, door het betalen van achterstallige waterrekeningen. Van de bijna € 30.000,= die het Cabildo toekent aan de Gemeente Mogán, om behoeftige gezinnen te helpen, heeft de gemeentelijke overheid slechts voor  €5.000,= (16%) uitgevoerd, 16%.
kleurlogoCanarias.png


Spanje IS een van de EU- landen
met de hoogste 
Inkomstenbelasting

MADRID - Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2013 - Spanje is een van de landen van de Europese Unie met het hoogste percentage Inkomstenbelasting. Sinds 2000, toen de IRPF (Inkomstenbelasting ) nog 48% was, is het land vijf plaatsen gestegen naar 52% voor belastingplichtigen die voor het hoogste tarief in aanmerking komen.

Met dit percentage van 52% is Spanje het vijfde land van de Europese Unie voor wat betreft de hoogste Inkomstenbelasting voor inkomens in de hoogste belastingtarief-schijf.
Het Europees gemiddelde ligt op 38% en Spanje heeft ondertussen hetzelfde percentage als Nederland maar minder dan Zweden (56,6%), Denemarken (55,6%), België (53%) en Portugal (53%).


Het percentage Loonbelasting voor de hogere klasse is zelfs hoger dan, dat van Duitsland met 47,5%, of Frankrijk met 45%, Oostenrijk met 50% en Finland met 51,1%.
agencia-tributaria-hacienda-irpf-internet-borrador-mdsima20130310-0031-37_large.jpg
Op vrijdag 3 mei 2013 heeft de Spaanse Regering laten weten in 2013 - in tegenstelling tot 2012 - de Inkomstenbelasting niet te zullen verhogen. Sterker nog, volgens de Regering zal de inkomstenbelasting meteen worden verlaagd zodra de economische situatie dit toelaat. Veel Spanjaarden plaatsten hier echter hun vraagtekens bij.
kleurlogoCanarias.png


Contrabande en illegale verkoop
van tabaksproducten sinds 2010 verdrievoudigd
op Canarias

32% van de illegale verkoop van tabaksproducten op het Península is afkomstig van  Canarias

Zwarte markt maakt 10% van de omzet uit
25 miljoen euro blijft buiten de Fiscus

SPANJE / CANARISCHE EILANDEN - maandag 29 april 2013 - De toename van contrabande (smokkelwaar) en de illegale consumptie van tabaksproducten is niet te stoppen. Gegevens van de bedrijven in de sector in Spanje en in Europa laten een stijgende de tendens zien van de clandestiene markt van merken die niet onderhevig zijn aan enige vorm van controle.

Canarias alleen is daar niet vreemd aan, maar behoort wel tot de drie locaties in Spanje - samen met Galicië en Andalusië - waar de meeste illegale tabak het land binnenkomt. Volgen schattingen door deskundigen, is 32% van de illegale tabak die momenteel Spanje binnenkomt, afkomstig van de Canarische Eilanden, tegenover 23,4% van wat er is ingevoerd in de eerste maanden van 2012.
zsghzg_large.jpg

De cijfers zijn overtuigend en, volgens de in de sector geraadpleegde bronnen, zal dit toneel tot meer kunnen leiden als tekst voor de Richtlijn die de Europese Commissie in voorbereiding heeft, wordt goedgekeurd. In Spanje en op de Canarische Eilanden neemt de legale markt van tabaksproducten proportioneel af en groeit de illegale in gelijke mate. Tussen 2009 en 2012 is de consumptie van vervalste tabaksmerken en de contrabande verdrievoudigd, met een marktaandeel van tussen de 2,5 en 7,5%. Op de Eilanden maakt de zwarte markt nu 10% van het totaal uit, wat betekent, dat 25 miljoen Euro niet wordt opgegeven aan de Fiscus.

 
 

Het grootste deel van de illegale tabaksproducten, dat in Spanje arriveert en afkomstig is van Canarias, is van kleine fabrikanten, Landewyck en Karelia, met fabrieken in landen zoals Luxemburg, België en Zwitserland en, merken zoals ‘Ducal’ en ‘Elyxir’, die voornamelijk als contrabande van oorsprong uit Canarias komen. Deze producenten hebben, in tegenstelling tot de vier grote multinationals (Philip Morris, BAT, JTI en Imperial Tobacco), geen overeenkomsten ondertekend met het Europese Bestrijdingsbureau tegen de Fraude.  In het geval, dat sigarettenmerken van deze bedrijven, die het voorwerp van smokkel zijn, worden aangehouden, dan zal men vier keer het bedrag aan belasting moeten betalen, als wat men normaal aan accijns zou moeten afdragen.


Op het groeiende toneel van de illegaliteit waarop de tabak beweegt, baart vooral het recentelijke verschijnsel van de zogenoemde illegale whites (blonde) zich aan, (sigaretten die buiten de EU geproduceerd zijn, uitsluitend om te fungeren als smokkelwaar binnen de EU). In Spanje is de groei van deze tabak hoger dan 30%, terwijl in Europa de illegaliteit een kwart uitmaakt van de totale tabaksverkoop.

Volgens deskundige bronnen binnen de sector, is een van de doorslaggevende factoren die de illegale tabakshandel, afkomstig van Canarias naar het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje) voedt, het bestaande prijsverschil tussen wat men verkoopt op het Península en wat men verkoopt op de Archipel, wat veel te maken heeft met het fiscale beleid van de Overheid.


Canarias is niet alleen een doorvoerlocatie voor clandestiene tabaksproducten waarbij douanecontroles worden ontweken en die terecht komen op Spaans grondgebied, maar zorgt ook voor de verspreiding van de op de Eilanden zowel illegaal geproduceerde, evenals geïmporteerde whites (blonde sigaretten). De Canarische Regering probeert een halt toe te roepen aan deze voordelige merken, door een recente accijnsverhoging. De wijziging in het fiscale beleid heeft echter niet kunnen voorkomen, dat er meer heel voordelige merken op de markt zijn die onderhevig zijn aan smokkel, zowel op de binnenlandse markt, evenals voor de export naar gebieden waar het prijsniveau hoger ligt.

De deskundigen zijn er duidelijk over. Een van de belangrijkste redenen voor de ontwikkeling van de illegale tabak is het hoge winstpercentage in vergelijking met de lage boetes, de excessieve accijnzen en het teveel aan regelgeving, de huidige economische crisis en de weinig sociale gevoeligheid die bestaat tegenover de consumptie van illegale tabak.
kleurlogoCanarias.png


In Spanje wonende Nederlanders moeten bezit buitenland aanmelden bij belastingdienst

MADRID - vrijdag 5 april 2013 - Nederlanders die in Spanje wonen dienen vanaf nu hun bezit in het buitenland, waaronder dus ook het geboorteland Nederland, op te geven bij de Spaanse belastingdienst. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bank- en spaarrekeningen, onroerend goed, aandelen en lijfrentes zo valt te lezen op de website van de Nederlandse Ambassade.

Volgens de Spaanse en internationale wetgeving dienen alle Spaanse ingezetenen, zowel Spanjaarden als niet-Spanjaarden, bezittingen in een ander land bij de Spaanse belastingdienst op te geven. Het belastingverdrag heeft als doel om een dubbele belastingheffing tussen Nederland en Spanje te voorkomen.
belastingen3_large.jpg

Tekst Nederlandse Ambassade:
“Om deze verplichting kracht bij te zetten en als gevolg van de Spaanse recente anti-fraude wet, heeft de Spaanse regering op 15 november 2012 een Koninklijk Besluit aangenomen, dat alle Spaanse inzittenden verplicht jaarlijks vóór 31 maart 2013 opgave te doen van bezittingen in het buitenland. Bij uitzondering, is de deadline over 2012 op 30 april 2013 gesteld. Als aangiftes niet compleet, incorrect, of te laat worden ingediend, kunnen hoge boetes opgelegd worden.

Het Spaanse belastingsysteem is complex. De Nederlandse Ambassade en de Nederlandse Honorair Consulaten in Spanje kunnen geen individuele vragen op dit gebied beantwoorden of aanvullende informatie verstrekken over het Spaanse belastingstelsel. In voorkomende gevallen wordt aangeraden professioneel advies in te winnen.”
oficina-agencia-tributaria_large.jpg

Nieuwe Spaanse aangifteverplichtingen, ‘Gran Canaria actueel’ geeft hier de belangrijkste bepalingen van deze nieuwe regels weer:
Spaanse belastingplichtigen moeten voldoen aan een nieuwe informatieplicht met betrekking tot de activa-verklaring. Deze nieuwe verplichting vloeit voort uit de door de Spaanse Regering ingezette strijd tegen belastingfraude.

Wie is verplicht om deze bijzondere aangifte te doen?
Natuurlijke personen en vennootschappen die Spaans ingezetenen zijn, permanent in Spanje gevestigde instellingen, evenals bepaalde Spaanse partnerschappen (met inbegrip van overnames) die als zodanig als werkelijke eigenaar worden gekwalificeerd van deze activa/rechten.

De vereiste informatie heeft betrekking op:
- A.: identificatie van rekeningen bij bankinstellingen die buiten de Spaanse jurisdictie vallen, door het verstrekken van hun salo per 31 december en het gemiddelde saldo van het laatste kwartaal van het fiscale jaar. De verplichting rust op Spaanse belastingplichtigen als eigenaren van dergelijke bankrekeningen, evenals op hun vertegenwoordigers, bevoegde personen of begunstigden, op 31 december, of op enig moment gedurende het fiscale jaar.

- B.: De saldo’s per 31 december van de navolgende bezittingen en rechten die buiten de Spaanse jurisdictie vallen:>
  B.1.
: Aandelen:

       - met een belang en de rechten van het aandeel in eigen vermogen, of het eigen vermogen van elke juridische entiteit,
       - van toegewezen kapitalen
      - in enig rechtsinstrument, ongeacht of zij rechtspersoonlijkheid bezit, inclusief trusts.
  B.2.
     - aandelen in het gemeenschappelijke kapitaal, of in het eigen vermogen van collectieve beleggingsinstellingen.
      - de waarde op 31 december van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die in het bezit zijn van de verzekeringsmaatschappij die valt buiten de Spaanse jurisdictie en tijdelijke of levenslange lijfrenten waarvan men de begunstigden is als gevolg van kapitaalstortingen, financiële rechten, evenals vastgoed of materiële vaste activa aan entiteiten gevestigd buiten Spanje.

De verplichting geldt niet alleen de beztingen op 31 december, maar ook gedurende het fiscale jaar (in dit laatste geval betreft de verplichting de datum van uitsterven van de eigendom op dergelijke activa/rechten).
C. Onroerend goed gelegen buiten Spanje, (datum en aanschaffingswaarde) met inbegrip van de rechten die voortvloeien uit time-sharing en gebruusrechteb onroerend, Gewaardeerd deze rechten worden gewaardeerd volgens de regels van de  Spaanse belastingdisnt

Wie is vrijgesteld van deze verplichting?
1.)  Bedrijven en natuurlijke personen die als zelfstandig ondernemer volgens het Spaanse Wetboek van Koophandel verplicht zijn hun financiële jaarverslagen te publiceren met daarin de registratie van de desbetreffende activa/rechten.
2.)  Elke belastingplichtige wiens:

 • A.: saldo op bankrekeningen op 31 december niet meer is dan Euro 50.000,= en gemiddeld saldo van het laatste kwart van het betreffende belastingjaar
 • B.: totale waarde van de aandelen, de liquidatiewaarde van Collectieve investeringsinstellingen, de herstelwaarde van de eerder genoemde
  verzekeringen en de activering van de waarde van de annuiteien niet hoger zijn dan €50.000,=
 • C.: totale waarde van het vastgoed (met inbegrip van alle vastgoedrechten)

Indien een van de drempels wordt overschreden, is de belastingbetaler verplicht aangifte te doen over alle activa voor dergelijke categorie.
Bepaalde belastingplichtigen die zijn vrijgesteld van Vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld: de Centrale SDpaanse Bank, of Autonome regio's) zijn niet verplicht om deze aangifte te doen.

Aangifte moet gedaan worden tussen 1 februari en 30 april. De eerste aangifte betreft het belastingjaar 2012.
In de daaropvolgende belastingjaren, hoeven belastingplichtigen alleen aangifte te doen als een van de eerdergenoemde balanswaarden verhoogd is met meer dan €20.000,= euro ten opzichte van de saldi-waarden in het voorgaande belastingjaar

Het is altijd verplicht om het dossier te bewaren van het jaar van uitsterven van de specifieke eigendomtitel.

Wat, als men geen correcte aangifte doet?
Op het niet melden, of het indienen van een onvolledige/onjuiste aangifte staat een boete van €5000,= voor elk weggelaten gegeven, of voor elke groep van gegevens (zoals gedefinieerd bij wet) met een minimumboete van €10.000,=
Indiening buiten de termijn kan onderhevig zijn aan een boete van €100,=, voor elke gegeven groep van gegevens, met een minimum van €1500,=

In aanvulling op het eerder vermelde, kwalificeer Spaanse Belastingdienst de  Persoonlijke inkomstenbelasting als een niet-gerechtvaardigde de meerwaarde eigendom van de activa rechten onderworpen aan deze aangufte-eisen. Wat meer is wordt beschouwd als een belasting fraude die onderworpen is aan een boete van 150% boete van het overeenkomstige gefraudeerde aanguiftebedrag.

Deze boete kan alleen worden voorkomen indien de belastingplichtige kan bewijzen, dat deze activa/ verervingen verklaard zijn via de aangifte Inkomstenbelasting met betrekking tot een jaar waarin de belastingplichtige niet onderworpen aan de Spaanse Vennootschapsbelasting / Persoonlijjke Inkomstenbelasting

Advies inwinnen
Kortom, de boetes op niet - correcte - naleving van deze aangifteverplichting zijn zo hoog, dat het de moeite waard is, om zich aan deze nieuwe fiscale eisen te houden en daarover deskundig advies in te winnen; een goede gestor/gestoria (belastingadviseur- consulent/belastingadviesbureau) kan u hierbij van dienst zijn.

Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


Canarische Regering kamt internetpagina’s uit
op zoek naar fraude in de toeristische sector

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 4 april 2013 - De minister van Economía, Hacienda y Seguridad (Economie, Financiën en Veiligheid), Javier González Ortiz, van de Canarische Regering, heeft verzekerd, dat de Regering internetpagina’s navlooit, om vast te stellen, of er aanbiedingen zijn in de toeristische sector die niet worden aangegeven, om zodoende mogelijke belastingfraude te ontdekken.

Javier González Ortiz heeft in de parlementaire commissie aangegeven, dat hoewel de belastinginspectie de bevoegdheid is van de Spaanse Staat, ook de Regionale Regering inspecties kan uitvoeren, om de zwarte markt aan te pakken die de winstgevendheid van de erkende bedrijven schaadt.

In samenwerking met de diverse politiediensten, vervolgt de Regering de fraude welke zich kan voordoen, gelijktijdig verstuurt men massaal mailingen naar de burgers, om te helpen het illegale gedrag te reguleren.
images398_large.jpg

Volgens de minister, kan fraude zich mogelijk voordoen in zowel legale als ook in illegale etablissementen. Want de eerstgenoemden zouden niet al hun inkomsten aangeven, geen vennootschapsbelasting afdragen, of niet beschikken over de hojas de reclamaciones (klachtenformulieren).

Het PP-parlementslid Astrid Pérez heeft aangegeven, dat terwijl de Spaanse Regering de inspectie verstrekt en de inkomsten aan IVA (Btw) verbetert, er op Canarias zich een “alarmerende” stijging voordoet van de zwarte markt, vooral in de toeristische sector.Astrid Pérez heeft aangegeven dat 28,7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zwart geld betreft, een percentage , dat 5% hoger ligt, dan het landelijk gemiddelde, wat de schuld is van buitensporige bureaucratie en hoge belastingen.

Het toerisme richt zich grotendeels op de zwarte markt en de horeca en de landbouw zijn de twee meest frauderende sectoren, zo laat de PP-afgevaardigde weten, die aan de Regering gevraagd heeft, dat men een laag IGIC-tarief instelt voor de toeristische sector.

“De bedrijven onttrekken zich aan de hoge belastingen, om te overleven,” zo beweert Pérez, die heeft aangegeven, dat de Regering de ondernemers in het toerisme “uitknijpt” en “wurgt.

Eveneens heeft ze gevraagd, dat men een telling organiseert naar de onwettige hotelbedden die er op Canaruias zijn, wat men schat op ongeveer 150.000, volgens de gegevens die de horecasector haar heeft vertrekt.

In deze illegale complexen betaalt men geen IGIC, geen vennootschapsbelasting en, in de meeste, zijn de werknemers niet aangemeld bij de sociale verzekeringen, zo bevestigt zij.
fraude-fiscal_large.jpg

Het PSOE parlementslid Pedro Martin laat weten, dat hoe meer inspecties men uitoefent, hoe hoger de kans is, dat er rijkdom ontstaat welke nu ontsnapt door de overheidscontroles waarmee men kwaliteit wil garanderen

Pedro Martin eist het oprichten van een fraude-observatorium als gezamenlijke werkstrategie tussen alle overheden en is van mening, dat de zwarte mark zowel ondernemers schaadt die de wet naleven, evenals zij die zich inzetten om te investeren.

CC-parlementslid Claudina Morales heeft de wil van de Regionale Regering benadrukt, om de inspecties te verhogen ter bestrijding van de belastingontduiking.

“Het is belangrijk, dat alle overheden samenwerken met gezamenlijke werkprotocollen,” zo heeft Claudia Morales laten weten, die zegt, dat de fraude de economie van heel belangrijke sectoren op het spel zet.
kleurlogoCanarias.png


Fecam studeert op toeristenbelasting van
€1,= per dag/per persoon

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 9 maart 2013 - Een euro per dag voor degene die in een hotel logeert en €0,50 voor de toerist die gebruik maakt van een appartement. Dat is de vergoeding die de Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Vereniging van Canarische Gemeenten) wil toepassen op toeristen. Een maatregel, die vergelijkbaar is met die, welke men al toepast in Catalonië.

De Commissie Transport en Toerisme van de Fecam heeft op donderdag 8 maart 2013 de ontwerptekst gepresenteerd voor het wetsontwerp van het Estatuto del Municipio Turístico (Gemeentelijke Toeristenstatuut); een document, dat als nieuwigheid een financieel voorstel omvat waarmee een toeristenbelasting wordt ingevoerd. De burgemeesters studeren op het creëren van een heffing op het verblijf in toeristencomplexen, zoals men dit al toepast in Catalonië.
294459-1g_large.jpg
De Fecam-vergadering begin maart 2013 op Tenerife
VIDEOFILMPJE:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-KUkLej9FQQ

In de Deelstaat Catalonië heeft de toeristenheffing tot doel het fonds ter bevordering van het toerisme van middelen te voorzien.  Op Canarias is het voorstel - als het doorgaat - daarmee de bevordering van het toerisme te financieren in de toeristengemeenten welke - op grond van hetzelfde statuut - als zodanig benoemd zullen worden.

Laatstgenoemde gemeenten worden als zodanig getypeerd als het beddenpercentage van de geregistreerde bevolking lager is dan 20%, maar waarbij rekening wordt gehouden, met etnografische en historische omstandigheden.
kleurlogoCanarias.png


Belastingplichtigen moeten buitenlands bezit
aangeven in Spanje

MADRID - donderdag 7 maart 2013 - Alle belastingplichtigen in Spanje, dus ook buitenlandse residenten, moeten hun vermogen in het buitenland voortaan aangeven bij de Spaanse fiscus.

Het bovenstaande geldt niet voor degenen die belasting betalen in een ander land, waaronder Nederland en België.
modelo720_large.jpg

In het eerste kwartaal van 2013 moet iedereen met bezit aan vermogen buiten Spanje (bankrekeningen, aandelen, verzekeringspolissen, onroerend goed, boten, auto’s, spaarpolissen, rechten etc.), dit opgeven aan de Spaanse fiscus. Hiervoor wordt het formulier model 720 gebruikt.

De contribuyente (belastingplichtige) die zijn vermogen niet opgeeft, maakt kans op hoge boetes.
Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregling van Nederland - met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


Het  kenteken schorsen van uw auto in Nederland
en vervolgens met dit voertuig rijden in Spanje

Mag het nu wel of niet?

NEDERLAND / SPANJE - vrijdag 1 maart 2013 - Het kenteken schorsen van uw auto in Nederland en vervolgens met dit voertuig rijden in Spanje. Mag het nu wel of niet? Er is maar een duidelijk antwoord en dat is: NEE. Het is strikt verboden om met een geschorste auto te rijden, het is een misdrijf. Wanneer men een kenteken schorst, dient dit voertuig van de openbare weg te zijn; het mag niet eens de landsgrenzen verlaten.

Vaak hoort men, dat verzekeringsmaatschappijen een geschorste auto wel verzekeren. Dit is logisch als een auto gestald staat; een verzekering is dan niet meer dan normaal, maar let wel; bij een verkeersongeval is de auto als zodanig niet verzekerd en draait u zelf voor alle kosten op en die kunnen aanzienlijk zijn. Onderzoek van verzekeringsmaatschappijen wijst uit, dat de kosten van een ongeval gemiddeld tussen de €10.000,= en €100.000,= bedragen; kosten, waar een autobezitter niet graag voor opdraait.


 

Maar er is meer, de RDW kan steekproefsgewijs controles uitvoeren op geschorste voertuigen en bij het niet aantreffen van het voertuig op een locatie in Nederland, zitten hier fikse boetes aan vast, de boete - anno 2012 - voor het rijden met een geschorst voertuig bedraagt €900,= plus een naheffing van de wegenbelasting over het gehele jaar.

Het invoeren van een auto betekent veel rompslomp in bureaucratisch opzicht in Spanje, dat is zeker. Hulp van een goede gestor bij het verkrijgen van een Spaans kenteken kan dan ook veel ergernis en tijd besparen.

Denk goed na, voordat u uw auto schorst en u van plan bent om daarmee te gaan rijden in Spanje, de boetes zijn niet mis, voor hetzelfde geld namelijk, heeft u de invoerrechten voor uw auto betaald en rijdt u wat dit betreft onbezorgd met een Spaans kenteken en hoeft u niet meer te denken aan - mogelijk - torenhoge kosten in Nederland.

Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen
Als iemand voor een langere periode geen gebruik maakt van een voertuig, hoeft men in die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Er geldt dan ook geen WA of APK verplichting. Hiervoor moet het kenteken wel ‘geschorst’ worden.

Dus als men van plan is om met het voertuig langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kan ment ervoor zorgen, dat men niet meer hoeft te voldoen aan de voertuig-gebonden verplichtingen, zoals motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK. Zoals is gezegd, kan men dit doen door zijn/haar kenteken te schorsen. Dit betekent, dat in het kentekenregister staat vermeld, dat het voertuig tijdelijk niet op de weg komt. Zo is het voor bijvoorbeeld de politie ook duidelijk, dat deze auto niet meer mag rijden op de openbare weg.

Een schorsing kan men op het postkantoor aanvragen. Men kan dit ook door iemand anders (een gemachtigde) laten doen. De geldigheid van het kenteken wordt dan geschorst.

Het RDW registreert de schorsing in het kentekenregister. De Belastingdienst/Autoheffingen stuurt dan geen rekening meer voor de motorrijtuigenbelasting. Bovendien is men niet langer verplicht, om uw voertuig te verzekeren en APK te laten keuren.

Niet op de openbare weg
Als de geldigheid van het voor het voertuig afgegeven kenteken is geschorst, mag men met dit voertuig geen gebruik maken van de openbare weg. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Het geschorste voertuig mag ook niet langs de openbare weg geparkeerd staan. Dit betekent dat de auto dus op eigen terrein, of in een afgesloten garage moet staan. Een openbare parkeergarage is nog steeds openbare weg.

Schorsingsperiode
Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag waarop men de schorsing aanmeldt. De schorsingsperiode wordt op het Tenaamstellingsbewijs vermeld.

Na een jaar loopt de schorsing automatisch af. Om daarna met het voertuig te mogen rijden, moet men het Tenaamstellingsbewijs op het postkantoor laten aanpassen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als men het voertuig verkoopt, of op een andere manier overdraagt, vervalt de schorsing automatisch bij het overschrijven van het kenteken.

Bij tussentijdse opheffing van de schorsing of verkoop van het voertuig ontvangt men geen restitutie van het schorsingsbedrag.

Verlengen van een schorsing
Wil men langer schorsen dan een jaar, dan moet men vóór afloop van de schorsingsperiode een verlenging bij het postkantoor of bij de klantenbalie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation) aanvragen.

Dit kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing, die op het Tenaamstellingsbewijs staat aangegeven. Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet men de verlenging vóór dat weekend regelen.

Man kan de schorsing steeds opnieuw verlengen voor maximaal een jaar. De nieuwe schorsing gaat in op de dag van de aanvraag. Men moet hiervoor dezelfde documenten meenemen als bij het aan- of afmelden van een schorsing.

Internet
Bij de RDW worden jaarlijks ongeveer 380.000 kentekens geschorst, verlengd, of beëindigd (dat is bijna 4% van het Nederlandse wagenpark). 90% daarvan gebeurt door particulieren.

Voor schorsen, annuleren of het verlengen ervan moest de eigenaar naar het postkantoor. Sinds april 2009 kan de aanvrager vanuit huis, digitaal, de geldigheid van zijn/haar kenteken schorsen.
Door deze handelingen digitaal aan te bieden, scheelt dit de voertuigbezitter veel tijd.  De aanvra(a)g(st)er logt dan in op de website van de RDW: http://burger.rdw.nl/Pages/default.aspx,  of  www.rdw.nl en regelt daar de schorsing. Dat kan 24 uur per dag, dus op het tijdstip dat het de aanvra(a)g(st)er uitkomt.  De identificatie gebeurt via DigiD en betaling via internetbankieren van de eigen bank (iDeal).

Woont u in het buitenland?
De RDW stuurt het Tenaamstellingsbewijs (1B) niet naar het buitenland, maar naar het laatst bekende adres in Nederland, of naar een Nederlands correspondentieadres. Voor het aanvragen van een correspondentieadres moet u een gemotiveerd schriftelijk verzoek + kopie legitimatiebewijs naar de RDW sturen.

Kosten schorsing (prijspeil anno 2012):
• Personenvoertuigen tot 15 jaar en bedrijfswagens onder 3500 kg tot 15 jaar: €73,=
• Bromfietsen: €11,=
• Alle andere voertuigen: €24,=

• Verlengen schorsing: €24,=
• Verlengen schorsing bromfiets:11,=
• Opheffen schorsing: gratis
• Voertuigen (bromfietsen uitgezonderd) tot 15 jaar schorsen binnen 1 jaar na opheffen vorige schorsing: €120,= 
 
Het centrale RDW telefoonnummer is: 0900 - 0739 ( €0,10 per minuut).

Internetpagina RDW: www.rdw.nl en o.a. http://burger.rdw.nl/Pages/default.aspx
kleurlogoCanarias.png


Canarias heeft in 2013 al vier miljoen euro verloren
aan de onmogelijkheid belastingaanslagen te innen

Belastinginspecteurs waarschuwen voor
toename belastingfraude

CANARISCHE EILANDEN - maandag 14 januari 2013 - Ongeveer 8.500 belastingaanslagen komen deze maand (januari 2013) te vervallen. De sluiting van de bijkantoren* is rechtstreeks van invloed op 15.000 belastingbetalers.

De beslissing van de Canarische Regering tot het beperken van de kosten voor belastingambtenaren van de vastgoedregistratie, kost de Eilanden dezer dagen alleen al vier miljoen euro, terwijl met deze rechtstreekse bezuinigingsmaatregel op de Belastingdienst, het Kabinet Rivero ongeveer 6 miljoen euro dacht te besparen over geheel 2013.


Alberto Génova, directeur-generaal Belastingdienst.

Vier miljoen euro is het bedrag, dat de autonome schatkist deze maand zal mislopen, omdat de Canarische Belastingdienst verlamd is met ongeveer 8.500 belastingaanslagen die op het punt van de vervaldatum staan in de regionale belastingkantoren; instellingen, die zes jaar lang niet zijn beheerd door de inspecteurs van het Eigendomsregister.

Het op 23 december door president Paulino Rivero en de ministers van Financiën, Javier Gónzalez Ortiz (CC); en Justitie, Francisco Hernández Spínola (PSOE) ondertekende decreet, heeft niet alleen een sterke afwijzing van het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden teweeg gebracht, maar deze voorzorgstaatregel - die wijst op de verplichtingen van het College van Belastingconsulenten - is zonder gevolgen gebleven, omdat daarover geen intern rapport is uitgegaan.

Ondanks, dat het als een intern Regeringsrapport wordt beschouwd,  is het naast een bedreiging met onmiddellijk gevaar voor het verlies van vier miljoen euro -  waarmee men bijna de gehele door de Regering verwachte besparing  op personeelskosten van 6 miljoen euro teniet heeft gedaan - dat men zich beklaagt bij het Directoraat-generaal van de Belastingdienst, dat geleid wordt door Alberto Génova, de aanstichter van het elimineren van het pakket - dat men zich bij de Algemene Beschouwingen en bij de Algemene Rekenkamer bewust is wat de maatregel betekend voor de belastinginkomsten van de Autonome Deelstaat Canarias.

De gegevens die de inspecteurs van het Eigendomsregister verstrekt hebben aan de Canarische Regering, zijn ook verzameld door Davide, de belangenvereniging van belastingplichtigen, vanwege het alarm, dat is veroorzaakt in de sector door het verdwijnen van rechtstreekse arbeidsplaatsen en de persoonlijke behandeling van 15.000 burgers, belastingadviseurs en boekhoudkantoren, door een overheidsdienst voor 70% van de Eilandbevolking, die men elimineert zonder vooraf informatie te verstrekken aan de Gemeenten, de Beroepscolleges, Kamers van Koophandel en de eigen regio die men zou bedienen.

Het rapport noemt een effectief verlies van vier miljoen euro op hetzelfde moment, dat de beslissing de regionale belastingkantoren verlamt, maar laat ook maandelijks zes miljoen euro in de lucht hangen, in verband met gegevens van eerder verstreken boekjaren en waarvan de inning voorafgaand aan onderzoek en controle op fiscale fraude, deze dividenden te zien heeft gegeven voor de regionale schatkisten, nog afgezien van de enorme winsten van de belastingbetalers.

160.000 belastingaanslagen hangen in de lucht en jaarlijks 80 miljoen euro
De statistieken van de Canarische Regionale belastingkantoren zelf geven aan - mede ondersteund door het rapport van de Inspectiedienst van het Ministerie van de Belastingdienst, over de aan de Deelstaat toegewezen inning van belastinggelden - dat het op 31 december 2012 ongeveer 160.000 aanslagen betrof, die niet zijn afgesloten en die nu moeten worden afgehandeld door ambtenaren van Toegekende Belastingen op enkele departementen die op zich al verzadigd zijn en waar ze momenteel slechts 10% uitvoeren van het werk, dat hen is opgedragen.

Het rapport van de Belastingdienst voorspelt de ineenstorting van de regionale overheid in de rest van de beheersorganen, om belastingfraude aan te pakken die uitgevoerd wordt door de regionale belastingkantoren, die fysiek niet in staat zijn 96% van de geïdentificeerde gevallen te behandelen, of op te starten binnen de geldende termijn voor het afsluiten van de gegevens.

Het gebrek aan kwalificatie en de beoordeling van al deze gegevens neemt met de maand toe, in exponentiële vorm, wat betreft de vertraging die blijft toenemen, zo waarschuwen de inspecteurs van de Eigendoms-registers in hun rapport aan de Canarische Regering.

De gegevens spreken voor zich: de kantoren voor Toegekende Belasting, die rechtstreeks beheerd worden door personeel dat in dienst is van de Autonome Deelstaat, hebben een rechtstreekse bevoegdheid over 25% van de belastingaanslagen op Canarias, terwijl de regionale kantoren tot aan 2013, ten laste van de ambtenaren van het Eigendomsregister, de overige 75% beheerden.

Hetzelfde rapport concludeert, dat de achterstand door af te sluiten aanslagen door personeel van Toegekende Belastingen, de 280.000 zou overschrijden en, dat men slechts 4% van hun werk tegen fiscale fraude zou hebben verricht. Terwijl de regionale ontvangkantoren ruim 88% van hun aanslagen hebben afgesloten en, gezien het grote volume, zou het restant 160.000 aanslagen zijn, in vergelijking met de efficiëntie van de een of andere functie. In de zes jaar van indirect beheer via de agenten, is bijna een half miljoen aanslagen afgesloten.
sss2_large.jpg

De prognoses van de agenten die belast zijn met deze kantoren, zijn niet erg vleiend: zo zal de fiscale fraude met 70% toenemen, met een verlies voor de overheidsschatkisten van jaarlijks 80 miljoen euro wat de vergoeding is welke is ontstaan door het beheer van de regionale kantoren in verschillende wetten en diverse handelingen, zoals belasting en kapitaaloverdrachten, zegelrecht, maatschappelijke transacties, cadeauvrijstellingen en uitzonderingen op het Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) (Belastingstelsel van de Canarische Eilanden).

* Bijkantoren: Het ingewikkelde belastingstelsel
Het Spaanse belastingstelsel is nog steeds complex, ondanks de recente hervormingen. Het is belangrijk te weten, dat het land op zich actief is op drie niveaus: nationaal, regionaal en lokaal, of gemeentelijk -vooral op vlak van belastingen.

Nationale belastingen worden geheven via het Spaanse Centrale Belasting-agentschap van de Regering, het Agencia Estatal de Administración Tributaria. De website http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml bevat nuttige informatie maar is grotendeels in het Spaans. Het hoofdkantoor is gevestigd in Madrid. De kantoren voor de inning van belasting zijn gevestigd in de provinciehoofdsteden.
De regionale belastingen worden geheven door de Autonome Deelstaten en de plaatselijke belastingen door de Gemeente.
kleurlogoCanarias.png


Pas op, of u wordt bestolen!

Belt niet met  012 
dit kost u altijd €0,34 per minuut!
(Tarifa Plana of niet bij uw telefoonoperator),
Wat de Canarische Regering NIET verteld is,
dat men u als Openbare Dienstverlener besteelt.
Hun oude, gratis-nummers
928 21 90 30 en  922 23 93
zijn nog steeds in gebruik,
maar die verstrekt de Canarische Regering niet!
http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/wettelijk/fiscaal

Dependance van het Belastingkantoor
in  Maspalomas definitief gesloten

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 2 januari 2013 - De afdeling van Hacienda (het Belastingkantoor) in de gemeente San Bartolomé de Tirajana, welke gevestigd was in Winkelcentrum Sonnenland (Maspalomas), en  waar men tot voor kort terecht kon voor o.a. het  afdragen van de IGIC (Btw), het betalen van belasting bij de verkoop van een auto en voor een reeks andere zaken die dienen te worden betaald, of afgestempeld… is sinds 1 januari 2013 gesloten.

In de Canarische pers is over het sluiten van dit kantoor weinig, of geen ophef gemaakt; maar onze freelance correspondent in het Zuiden van Gran Canaria laat ons weten, dat men voortaan voor bovengenoemde zaken naar Las Palmas de Gran Canaria dient te gaan, waarbij men - voor nuttige informatie vooraf - het beste even telefonisch contact kan opnemen met 012 (het algemene informatie-nummer van de Canarische Regering - uiteraard in het Spaans te beluisteren).


Het bijkantoor van Hacienda (de Belastingdienst)  in Maspalomas-Winkelcentrum 'Sonnenland' is m.i.v. 1 januari 2013 definitief gesloten.
Op de ramen hangt de mededeling, dat u voor informatie kunt bellen met:
logo012_large.jpg

DE REGERING ANTWOORDT,
maar wel tegen 0,34 per minuut!
Belt u daarom met
928 21 90 30,
of met
922 23 93
en u belt gratis!

Het personeel, dat werkzaam was op het kantoor in Maspalomas (20 in getal) is - vanwege de zoveelste bezuinigingsmaatregel van de Regering - ontslagen en zit in de Paro (WW)… minder kantoren, minder personeel.

Leuker kunnen ze het bij Hacienda niet maken…wel ingewikkelder en… dit blijft voorlopig zo!
kleurlogoCanarias.png


Canarias verhoogt accijnzen op tabak

CANARISCHE EILANDEN - maandag 31 december 2012, Oudejaarsdag -  De Canarische Regering heeft in de begroting voor 2013 een ingrijpende verhoging aangebracht voor de accijnzen op tabak, te midden van een grote pijzenoorlog welke op de Archipel gestart is door enkele grote sigarettenmerken. Met de accijnsverhoging verwacht men de belastinginkomsten via de rookartikelen te verdrievoudigen.

In 2013 moet de accijns op tabak 119,49 miljoen euro in het laatje van de Canarische Fiscus brengen; 73 miljoen euro meer, dan de inkomsten aan tabaksaccijnzen in 2012.
34433602_large.jpg
Canarias is een vrije tabaksmarkt, met een eigen fiscaal stelsel, dat ervoor gezorgd heeft, dat een pakje sigaretten de  helft kost van dat op het Península (Schiereiland = vasteland ervan Spanje) en zelfs 25 tot 30% voordeliger is dan in Duitsland, of het Verenigd Koninkrijk, van waaruit jaarlijks 12 miljoen toeristen afkomstig zijn, zo laten de winkeliers van de sigarettenwinkels op de luchthaven weten.

De Canarische Regering heeft tot nu toe van de tabaksfabrikanten 11% ontvangen van de aanbevolen publieksprijs voor hun producten en €9,50 voor elke 1.000 sigaretten, of per kilo shag.
De minimale belasting op beide producten komt daardoor uit op €18,= per 1.000 sigaretten, of  per kilo shag.

Bronnen binnen het Ministerie van Economische Zaken benadrukken, dat op Canarias de verkoopprijs van tabak vrij is en, dat in veel gevallen de tabak de minimumprijs kost waardoor het bedrag van de accijns van 11%, bij hoe minder men betaalt, telkens des te lager uitvalt.
1275293613550_large.jpg

In de afgelopen maanden hebben de sigarettenfabrikanten een prijzenoorlog ontketend op Canarias, waarvan de recente cijfers van de Índice de Precios al Consumo (IPC) (Consumenten Prijsindex) getuigen, welke prijsindex wordt bijgehouden door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

In oktober 2012 is de groep “alcoholhoudende drank en tabak” 3,8% goedkoper geworden op Canarias en in november 2012 zijn de prijzen met 8,5% gedaald; een marktwerking, die het tegengestelde laat zien in de gegevens over de rest van Spanje. Met als resultaat, dat alcoholische drank en tabak momenteel op Canarias 7,3% voordeliger zijn dan een jaar geleden; een ontwikkeling, die vooral wordt toegeschreven aan de tabaksproducten.


In 2013 schaft de Canarische Regering de belasting van 11% op de aanbevolen publieksprijs af en verdrievoudigt de accijns (die van €9,50 naar €28,= gaat) voor elke 1.000 sigaretten, of per kilo shag,

De zware shag kent een specifiek lage belasting (€8,= per kilo) en de zware sigaretten (producten die voor een groot deel op de Archipel worden geproduceerd) blijven exclusief onderhavig aan een percentage op de aanbevolen publieksprijs, dat 1,5% zal bedragen in 2013 en wat 0,5% meer is, dan het huidige percentage.

Voor zware sigaretten (die ook tot de lokale productie behoren) en die tot nu toe waren vrijgesteld van accijns, gaat men in 2013 per 1.000stuks €5,6 0 ’aan accijns betalen; een percentage, dat men jaarlijks met 20% zal verhogen gedurende de komende vijf jaar, totdat dit gelijk is aan de accijns op blonde sigaretten.

In de tabakssector zijn op de Canarische Eilanden 4.000 personen werkzaam. In de afgelopen drie jaar heeft men drie keer de belasting op tabak aangepast, waarbij niet is nagegaan wat voor mogelijk nadelig effect dit gehad heeft op de werkgelegenheid in  de lokale tabakssector.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-97.jpg


Oprichting van een vennootschap met een
gunstig belastingregime in de zognoemde
Zona Especial Canaria (Z.E.C.)

CANARISCHE EILANDEN - donderdag, 27 december 2012 - Op de Canarische Eilanden is een speciaal gunstig belastingregime 'Zona Especial Canaria' (ZEC) van toepassing. De fiscale maatregelen hebben vooral betrekking op de vennootschapsbelasting.

Veel binnen- en buitenlandse ondernemers, die al jarenlang op de Canarische eilanden gevestigd zijn, weten niet, dat de Archipel het laagste tarief van heel Europa heeft op het gebied van vennootschapsbelasting, als de onderneming beantwoordt aan de voorwaarden van de wet 19/1994, ofwel de Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.


Deze wet bepaalt, dat dienovereenkomstige ondernemingen slechts 4% belasting betalen op hun bedrijfswinsten. Ze zijn bovendien vrijgesteld van:
- IGIC en Btw op geïmporteerde goederen,
- Onroerende Zaak Belastinlasting (IBI) en
- belasting op eigendosoverdrachten
- leges juridische akten en documenten.


Om dit gunstig belastingregime te kunnen genieten, moet men voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Het moet gaan om een nieuw opgerichte vennootschap, met officiële (fiscale) vestiging op de Canarische eilanden.
• Minstens één van de beheerders moet daadwerkelijk  op de Canarische Eilanden wonen.
• Een investering van minimaal €100.000,= op Tenerife c.q. Gran Canaria en van minimaal €50.000,= op de zogenoemde kleinere eilanden: Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro en La Palma, die gedaan moet worden in vaste activa (terreinen, gebouwen, kantoren, machinepark...)welke  nodig is voor de exploitatie, en dit binnen een termijn van twee jaar na de goedkeuring.
• Het creëren van minimaal  vijf arbeidsplaatsen op Tenerife c.q  Gran Canaria en van minimaal drie  arbeidsplaatsen op de kleinere eilanden, binnen een termijn van zes maanden na de goedkeuring. Dit aantal moet gemiddeld behouden blijven gedurende de gehele periode waarbinnen de onderneming in het ZEC-systeem actief is.
• Het maatschappelijk doel van de onderneming moet passen binnen het arsenaal aan de toegestane activiteiten.

Wat zijn de toegestane activiteiten?
De meeste activiteiten komen in aanmerking, echter met uitsluiting van de horeca en het bouwen en promoten van onroerend goed.
Een goede gestor kan de  toegestane activiteiten meer in detail bespreken en tevens aangeven of, op grond van de activiteit, de onderneming zich moet vestigen binnen een bestaand afgebakend gebied op ieder eiland, of dat men zich, hoe dan ook, vrij op de Canarische Eilanden mag vestigen.
kleurlogoCanarias.png


M.i.v. 19 november 2012 zijn contante betalingen
van meer dan €2.500,= bij wet verboden

MADRID / CANARISCHE EILANDEN - maandag 19 november 2012 -  Contante betalingen van €2.500,= of hoger  zijn sinds gisteren, maandag 19 november 2012, verboden voor operaties waarbij een zelfstandig ondernemer betrokken is, dit is een maatregel, waarbij het Agencia Tributaria - voluit: Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) - erop vertrouwt, belastingfraude bij dit soort transacties tegen te gaan.

Het gaat om een initiatief voor de anti fraude-wet, wat is gepubliceerd in het BOE (de Staatscourant) van 30 oktober 2012 - en waarvan de ingang is opgeschoven, met het doel de personen die met deze beperking te maken krijgen, tijd te geven, om hieraan te wennen, zo legt de belastinginspecteur van het Agencia Tributaria, Luis Jones, uit.


De preventieve beperking van contanten, die al bestaat in landen zoals Frankrijk en Italië, wil voorkomen, dat zulke transacties zich voordoen in het handelsverkeer, “want het is heel gebruikelijk, dat men contant geld gebruikt wat van doen heeft met belastingfraude,” zo merkt Jones op.

Deze medewerker van het Agencia Tributaria verzekert, dat men  in de afgelopen vijf jaar 6 miljard euro geregulariseerd heeft, dankzij de inspecties die geopend zijn voor het ontdekken van transacties waarbij veel contant geld is betrokken, vooral bij de zogenoemde hoge nominale waarde (transacties met biljetten ab 500 euro).

De genoemde 1,6 miljard euro is inclusief uitgestelde aangiften (na de gestelde termijn), schuld ingediend bij inspectieprocedures en aanslagen voor vermeende belastingfraude (de laatste zijn niet noodzakelijkerwijze geïnd).

“We zijn van mening, dat deze preventieve maatregel, dit soort transacties zal doen verminderen,” zo verzekert de belastinginspecteur van het Aeat. Hij noemt bijvoorbeeld het geval van een persoon die een valse factuur betaalt, die geen betrekking heeft op een werkelijk verleende dienst; of van iemand, die een bepaalde transactie niet in zijn boekhouding opneemt.

Dit verbod beperkt zich echter tot die gevallen waarbij een van de partijen een zelfstandig ondernemer is, waardoor dit niet geldt voor transacties tussen particulieren onderling.

Het niet naleven van deze maatregel, zal beboet worden met 25% van het bedrag van de transactie en beide partijen zullen gezamenlijk moeten opdraaien voor de betaling ervan, waardoor de Belastingdienst zich tot de betaler, of de ontvanger, of tot beiden kan wenden.

In elk geval zal het bedrag van de boete niet verdubbelen, waardoor het totaal van de sanctie altijd 25% zal zijn van de transactie en, niet 25% voor allebei.

De sancties kunnen ook bij elkaar opgeteld worden; zodanig, dat als iemand inkomsten verzwijgt die in contanten zijn ontvangen, men deze persoon zal beboeten vanwege het niet naleven van het verbod op contante betaling en eveneens over de IVA (Btw) en de over rechtstreekse belasting welke men niet heeft gedeclareerd.

“Dit wil zeggen - in tegenstelling tot wat eerder soms is opgemerkt -  dat dit nooit compenseert, wat betekent, dat het sancties zijn die van de ene zijde naar de andere zijde gaan en, dat  bij het niet naleven van het verplicht aangeven van betaling boven de €2.500,=, het niet betekent, dat de belastingdienst geen sancties oplegt,” in de woorden van Jones.


Men wordt alleen van boete vrijgesteld, als men de transactie aangeeft binnen drie maanden nadat deze heeft plaatsgevonden; een handeling welke men - met ingang van heden, maandag 19 november 2012 - kan verrichten via de internetpagina van het Agencia Tributaria, sub ‘Denuncia Tributaria’:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_de_pagos_en_efectivo/Denuncia_de_pagos_en_efectivo/Tramites/Tramites.shtml

Sub:

Denuncia de pagos en efectivo
:

Degene die aangifte doet moet zich via het betreffende vakje identificeren, of met zijn/haar NIF-nummer, of met een bankrekeningnummer waarvan men de houder is vanaf 1 januari van het jaar waarover men de aangifte doet.
kleurlogoCanarias.png


15 Gemeenten op Gran Canaria verhogen de IBI
Op grond van het door Rajoy goedgekeurde decreet

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 31 oktober 2012 - 15 van de 21 Gemeenten op Gran Canaria  hebben het door de Regering van Mariano Rajoy  goedgekeurde decreet aangegrepen, om de contribución urbana (onroerende zaakbelasting) te verhogen, om zo  hun begrotingen sluitend te kunnen krijgen. In 2012 verwachten de  Gemeenten op Gran Canaria 148,5 miljoen euro aan belastinginkomsten binnen te krijgen, hoewel de wethouders van Financiën inschatten, dat men, met de economische crisis, slechts 80% vrijwillig zal ontvangen.

De belastingplichtigen die het hoofd zullen moeten bieden aan een verhoging van 10% zijn de inwoners van:
- Agüimes,
- Artenara,
- Gáldar,
- Mogán,
- Las Palmas de Gran Canaria,
- San Bartolomé de Tirajana,
- Santa Lucía de Tirajana,
- Valsequillo,
- Valleseco,
- San Mateo.
ibi-groiot_large.jpg
incremento-ibi_large.jpg

Deze verhoging is vastgesteld bij Koninklijk Besluit 20/2011 van 30 december. Op basis van, dat deze gemeenten de meeste recente kadastrale aanpassing hebben gedaan vóór 2002.

Op basis van het minimumtarief hebben Firgas en Santa Brigada te maken met een verhoging van 6%, omdat men in dit geval de kadastrale waarde-vaststelling heeft geactualiseerd tussen 2002 en 2004.

In Ingenio een Telde gaat de gemeentelijke onroerende zaakbelasting omhoog met 4%, omdat deze gemeenten de kadastrale waarde hebben aangepast tussen 2008 en 2011.

Daarentegen blijven van de verhoging uitgezonderd, de gemeenten:
- Agaete,
- Arucas,
- Moya,
- La Aldea,
- Teror,
- Tejeda,
omdat  ze de kadastrale waarde voor de bepaling van de hoogte van de onroerende zaakbelasting tussen 2005 en 2007 hebben aangepast.
img-29091_large.jpg
Na de verlamming in de bouwsector en het verdwijnen van de geldinjecties, wat het verkennen van bouwvergunningen was, is de Impuesto de la Contribución (IBI) (Onroerende Zaakbelasting) de voornaamste steunpilaar geworden voor de Gemeenten  en, er rest ze geen andere remedie dan deze te verhogen.

Deze situatie komt  de Gemeente San Bartolomé bekend voor, waar de verwachte inkomsten in 2012. ongeveer 26,7 miljoen euro, de helft zijn, van de begroting welke men voor dit boekjaar heeft opgesteld.

De hoeveelheid die men in de eerste toeristengemeente van het Eiland verwacht te ontvangen, bedraagt 6 miljoen euro meer, dan in 2011. De IBI (Onroerende Zaakbelasting) die men in deze gemeente betaalt, varieert van €300,= voor een woning in San Fernando tot €1.000,= voor een eengezinswoning, of chalet in de woonwijk Sonnenland.

Maar degenen die het meeste betalen in deze gemeente zijn de hotels, die dit doen per logieseenheid en kwartaal, Een hotel met 150 kamers in Playa del Inglés betaalt €60.000,= aan Contribución Urbana (Onroerende Zaakbelasting). De rekening bedraagt €200,= per hotelkamer.
impuesto-de-bienes-inmuebles_large-1.jpg
Tweede verhoging in de hoofdstad
Net als in San Bartolomé de Tirajana, grijpt het de gemeente Las Palmas de Gran Canaria al gedurende diverse mandaten naar de IBI, om de begroting sluitend te krijgen. In 2011 denkt het hoofdstedelijke Gemeentebestuur 73,4 miljoen euro binnen gekregen te hebben via deze belasting en, daarmee is dit ongetwijfeld het grootste bedrag op het Eiland, omdat de stad de meeste inwoners telt.

 Gezinnen in  de hoofdstad zullen in 2012 voor de tweede keer in twee jaar tijd, het hoofd moeten bieden aan een verhoging van de IBI.

Tijdens het mandaat van de socialist Jerónimo Saavedra, kende de stad een verhoging van 28,4% en in 2012 gaat men er nog eens 10% meer betalen voor zijn woningen, garages en zakenpanden.

Hoewel de gemiddelde verhoging neerkomt op €30,= hebben de bewoners van de Mesa y López de grootste stijging te betalen van tot wel €80,= meer. Ook in de wijk La Minilla, waar men in 2011 voor een woning €669,26 betaalde, bedraagt de IBI-aanslag nu 736,18 wat dus €67,= meer is.

Telde
Wat betreft Telde, betaalt men 10% meer IBI; een woning van 90m² in de wijk La Herradura, waar men in 2011 nog €176. = betaalde, gaat men nu €28,= meer betalen. Voor het Gemeentebestuur van Telde, dat niet eens geld heeft, om brandstof voor de politieauto’s te betalen, is de ontvangst van de IBI een tijdelijke verlichting.

In Santa Brígida denkt men 3 miljoen euro aan IBI te incasseren, omdat daar veel chalets geconcentreerd in woonwijken staan, wat er dan ook lekker inhakt. In  2011 betaalde een eensgezinschalet, dicht bij het centrum, ongeveer €1.100,=.

Ook in  San Mateo, met een verhoging van  10% in  2012,  gaat men €30,= meer betalen, bovenop het bedrag van €200,= dat men in 2011 moest afdragen.

In Santa Lucía de Tirajana rechtvaardigt burgemeester Silverio Matos de verhoging van de IBI met 10%, omdat men al 10 jaar de contribución urbana niet heeft aangeraakt.

Al met al, weet hij, dat er veel gezinnen zullen zijn, die in de problemen komen met het betalen van deze belasting.

In Vecindario, een van  de drukst bevolkte wijken van Santa Lucía de Tirajana, doet een appartement ongeveer €200,=per jaar aan IBI en, met de verhoging in 2102, moet men €240,= betalen.

Ook in Teror is de aanslag voor deze belasting niet goed ontvangen door de bewoners, hoewel de gemeente op basis van het decreet van Rajoy, in 2012 geen verhoging toepast, betalen de inwoners toch een behoorlijk bedrag aan IBI, omdat de Gemeente in de periode 2005-2007 de IBI al verhoogd had. Hier gaat een gezin met een woonhuis van 170 m², verdeeld over twee verdiepingen, van €660,= naar €720,= dat is een extra rib uit het lijf van €80,=

Ook Arucas blijft in 2012 uitgezonderd van IBI-verhoging. Betaalde men in 2011 voor een huis van 78m² €330,29 zo is dit in 2012 €329,= Maar in deze gemeente gaat, volgens de inwoners, de belasting voortdurend  omhoog. Hetzelfde gezin, dat in 2007 nog €155,= betaalde, was in 2010 aan IBI €278,54 kwijt.
kleurlogoCanarias.png


Spaanse belastingen, 
zaken waar een (toekomstige) eigenaar
van onroerend goed
rekening mee dient te houden

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 31 oktober 2012 - “In Spanje -en vooral op de Canarische Eilanden - schijnt altijd de zon, daar kan weinig gebeuren!” Zo denken nog altijd veel mensen die er een tweede huis bezitten, of willen gaan kopen, toch weten wij wat er zoal mis kan gaan in Spanje. Terwijl dit helemaal niet nodig hoeft te zijn.

In Spanje krijgt u als eigenaar van onroerend goed jaarlijks te maken met verschillende belastingen. De fiscale gang van zaken is in Spanje van een geheel andere orde en anders, dan in Nederland. Zo krijgt men bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting geen aangiftebiljet, of kennisgeving toegestuurd, maar dient men op eigen initiatief bij Hacienda (het Ministerie van Financiën en Belastingzaken) een correcte aangifte in te dienen, deze aangifte te verantwoorden en de betaling van de verschuldigde belasting tijdig te verrichten.
2830950_large.jpg
Om geen problemen met de Spaanse fiscus te krijgen, laten de meeste buitenlandse eigenaren van een Spaanse woning de fiscale afhandeling van al hun Spaanse verplichtingen maar liever over aan een betrouwbare gestor: een (belasting)adviseur.

Feit is, dat er in Spanje helaas gestorias opereren die erop uit zijn, om buitenlandse klanten op een snelle manier van hun belasting euro’s af te helpen, maar verder geen enkele afdracht aan de fiscus doen. Na een tijdje blijkt een dergelijke  gestoria opeens van de aardbodem te zijn verdwenen, om dan na een poosje - onder een andere naam - elders de deuren te openen. Intussen zit de klant met de gebakken peren.

Maar niet alleen door malafide gestorias kunnen mensen in de problemen raken. Ook het feit, dat huiseigenaren vaak niet op de hoogte zijn van de werkwijze van de Spaanse fiscus kan grote gevolgen hebben. Een goed adviesbureau in Spanje (gestoria) is dan een uitkomst. Een gestoria bereidt o.a. alle zaken voor m.b.t. het kopen, of verkopen van een huis, het afsluiten van een hypotheek, het verzorgen van belastingaangiften en het afdragen van belastingen.

Zaken waar een (toekomstige) eigenaar van onroerend goed rekening mee dient te houden
Of u nu een vakantiehuis, een huis voor permanente bewoning, of alleen als belegging bezit, u bent altijd verplicht tot het betalen van belastingen. Als eigenaar of aankomend eigenaar is het zeer belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de diverse verplichtingen. Het niet tijdig doen van aangifte en betaling van belastingen kan u zeer snel in problemen brengen. Professionele begeleiding is dus van groot belang. Gebruik maken van de diensten van een goede, vakkundige (Nederlands sprekende, op Gran Canaria o.a. herman.peter@yahoo.co.uk) gestor is als (belasting)-adviseur welhaast een vereiste.
calculando-impuestos_large.jpg

Spaanse belastingen
In het kort geven wij u hier een globaal overzicht van de belastingen, waarmee u in Spanje te maken kunt krijgen,  Welke belasting van toepassing is, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en waar u officieel staat ingeschreven:

     1. Inkomstenbelasting voor residenten
        
(Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)
      2. Inkomstenbelasting voor niet-residenten
        
(mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning)
     3. Vermogensbelasting voor residenten
         
(Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)
      4. Vermogensbelasting voor niet-residenten
        
(zie voor sub 3 en 4 ook uitgebreide uitleg, verderop in dit artikel onder: Vermogensbelastingen in Spanje)

      5. Onroerendgoedbelasting
       
  (Impuesto sobre bienes inmeubles = IBI),

      6. Belasting over waardevermeerdering van grond
        
(Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana)
     7. Vermogenswinstbelasting
        
(Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)
     8. Overdrachtsbelasting
         
(Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
      9. Btw

          IVA)
    10. Bouwbelastuing

          (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)
    11. Speciale gemeentelijke heffingen, afhankelijk van de gemeente waarin u woont
        
(Contribuciones especiales)
    12.
Wegenbelasting
         
(Impuesto Municipal de Circulación)

Spanje is een verdragsland, ter voorkoming van dubbele belasting. U betaalt dus nooit twee maal.


 1. Inkomstenbelasting voor residenten
    (Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)

Huizenbezitters met een buitenlandse nationaliteit die in het bezit zijn van een Spaanse verblijfsvergunning (residencia) worden residenten genoemd. Per 1 januari 1999 is in Spanje de nieuwe wet op de inkomstenbelasting van kracht. De inkomstenbelasting in Spanje is progressief, oplopend van 15% tot 45%. Naast (persoonsgebonden) aftrekposten en kortingen kunt u als Spaans resident tot bepaalde maximumbedragen hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbare inkomen. Als Spaans resident betaalt u geen belasting over het huurwaardeforfait van uw woning.

2. Inkomstenbelasting voor niet-residenten (mensen zonder Spaanse verblijfsvergunning)
Huizenbezitters met een buitenlandse nationaliteit zonder Spaanse verblijfsvergunning (niet-residenten) dienen in Spanje belasting te betalen over het 'huurwaardeforfait' van hun woning. Deze huurwaarde wordt gesteld op 2% van de door de gemeente vastgestelde kadastrale waarde, waarover men 25% belasting is verschuldigd. (Ofwel 0,5% over de kadastrale waarde).

Indien de betreffende gemeente de kadastrale waarde van uw Spaanse woning na 1994 heeft herzien, geldt een percentage van 1,1% in plaats van 2%. (Ofwel 0,275% over de kadastrale waarde).

In vergelijking met Nederland is dus lager met 4% vermogensinkomsten waarover 30% wordt geheven (box 3). (Ofwel 1,2% over de kadastrale waarde).

3. Vermogensbelasting voor residenten
    (Impuesto extraordinario sobre el patrimonio)

Spaanse ingezetenen (dus ook buitenlanders met een residentieverklaring) hebben, per persoon, een belastingvrije voet van € 108.182. Bij een eigen woning die wordt gebruikt als hoofdverblijf, geldt een extra vrijstelling van € 150.253 per persoon. Het vermogen boven deze vrijstellingen wordt progressief belast met een tarief, oplopend van 0,2% tot 2,5%.


4. Vermogensbelasting voor niet-residenten
Niet residenten (dus zonder verblijfsvergunning) hebben geen belastingvrije voet en betalen vanaf de eerste euro vermogensbelasting over hun Spaanse bezittingen zoals, onroerend goed. Tot € 167.129 geldt een percentage van 0,2% over de kadastrale waarde van uw huis. Over het meerdere tot € 334.252 betaalt u 0,3% en hierna over het meerdere tot € 668.449 betaalt u 0,5%. Let op niet-residenten die Nederlands ingezetenen zijn hebben bij de aangifte inkomstenbelasting box 3 een recht op een aftrek i.v.m. voorkoming dubbele belasting.


5. Onroerendgoedbelasting
   (Impuesto sobre bienes inmuebles)
Als eigenaar van onroerend goed, betaalt u een percentage onroerende zaakbelasting (IBI, waarvan de hoogte afhankelijk is van de gemeente waarin het onroerend goed ligt). De actuele waarde van het onroerend goed (valor catastral) wordt jaarlijjs vastgesteld door het kadaster en het percentage periodiek door de betreffende gemeente. Als eigenaar van een Spaans onroerend goed ontvangt u meestal tussen juni en september van de gemeente een aanslag die u vervolgens kunt betalen bij VALORA. het agentschap, dat als nutsbedrijf van de Spaanse Fiscus, de belastingen in Spanje  in. Na betaling van de eerste aanslag, kunt de vervolgbetalingen van de IBI ook via automatische incasso laten verlopen. Hiervoor dient u bij VALORA een formulier (domiciliado) in te vullen, zodat de IBI jaarlijks automatisch van uw Spaanse bankrekening kan worden afgeschreven. Onroerendgoedbelasting betaalt men in Spanje altijd, ook als niet-resident.
impuestosvivienda1_large.jpg

6. Belasting over waardevermeerdering van grond
   
(Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana)

Bij de verkoop van een woning dient deze belasting over de waardestijging van de grond te worden betaald. Deze belasting die ook wel “plusvalía” genoemd wordt, dient bij verkoop van de woning aan de gemeente te worden betaald.

Voor alle duidelijkheid: deze “plusvalía” wordt  niet geheven over de woning zelf, maar alleen over de grond waarop de woning is gebouwd. Bij de verkoop van een appartement dient over dat deel van de grond wat bij het betreffende appartement hoort “plusvalía” te worden betaald.

Voor de berekening van deze belasting gebruikt de gemeente de kadastrale waarde van de grond als uitgangspunt. De hoogte van de te betalen belasting is vervolgens afhankelijk van het aantal inwoners van de betreffende gemeente en het aantal jaren, dat de verkoper de grond in zijn bezit heeft gehad.

Normaal gesproken is de maximumperiode waarover deze belasting wordt berekend 10 jaar. Bij verkoop van de woning (en de grond) dient de verkoper deze belasting aan de Gemeente te betalen, tenzij koper en verkoper overeenkomen, dat de koper dit betaalt.

7. Vermogenswinstbelasting
    (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble)

Als u als eigenaar van een woning in Spanje overgaat tot verkoop bent u een vermogenswinstbelasting van 21% verschuldigd. (t/m 2006 was dit 35% voor niet residenten en 15% voor residenten). Dit is dus een standaardtarief en niet progressief. Deze vermogenswinstbelasting wordt geheven via de Spaanse inkomstenbelasting. Voor alle duidelijkheid betreft het hier de waardevermeerdering van de opstal en niet van de grond (daar wordt door de gemeente belasting over geheven) Deze vermogenswinstbelasting wordt berekend over het waardeverschil van de woning bij aankoop (vermeld in de “oude” Escritura) en de waarde bij verkoop (vermeld in de “nieuwe” Escritura).

Bij de oude aankoopprijs mag men een aantal kosten bijtellen, omdat deze de aankoopprijs destijds hebben verhoogd, zoals de betaalde overdrachtsbelasting (bij bestaande bouw), IVA (bij nieuwbouw), registratiekosten en eventuele kosten van uitbreiding van de woning.

Bij de nieuwe verkoopprijs mag men ook een aantal kosten in mindering brengen die zijn gemaakt i.v.m. de verkoop van de woning; zoals, bijvoorbeeld, makelaarskosten en taxatiekosten. Afhankelijk van het jaar van aankoop van de woning mag er naast de aan- en verkoopkosten een inflatiecorrectie worden toegepast.

Woningen die zijn gekocht vóór 31 december 1996 kennen nog een aparte vrijstelling van 11,11% voor elk jaar dat men de woning vóór 31 december 1996 in zijn bezit heeft gehad (waarbij het eerste jaar niet meetelt).

Voor woningen die na 31 december 1996 zijn gekocht gelden deze vrijstellingsregeling niet. Indien de verkoper van een woning geen Spaans resident is, moet de koper van de woning verplicht 3% (was 5% tot 1 januari 2007) van de Escritura-waarde af dragen aan de Spaanse belastingdienst.

In de praktijk wordt deze 3% gewoonlijk op de verkoopprijs in mindering gebracht en via het formulier 211 door de koper afgedragen aan Hacienda.

Deze regeling is door de Spaanse belastingdienst ingesteld, om er zeker van te zijn, dat de vermogenswinstbelasting van de verkopende niet-resident daadwerkelijk wordt afgedragen.

Het kwam in het verleden namelijk vaak voor dat verkopers verzuimde deze belasting af te dragen en door een vertrek naar het buitenland, door de Spaanse fiscus niet meer getraceerd konden worden.

De inhouding van 3% is geen eindheffing, maar een voorlopige heffing. Een niet-resident is verplicht binnen 3 maanden een berekening te maken van de daadwerkelijke vermogenswinst en via een 210-formulier aan te geven wat de werkelijke vermogenswinst is en welke vermogenswinstbelasting hij verschuldigd is.

Indien de belasting hoger is, dan de al afgedragen 3%, moet er worden bijbetaald. De praktijk leert, dat er met deze bijbetaling verschillend wordt omgegaan. Omdat elke provincie in Spanje fiscale autonomie heeft, neemt de ene provincie neemt genoegen met de afgedragen 3%, ook als de vermogenswinst hoger is geweest, terwijl een andere provincie zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt om tot 5 jaar na verkoop een berekening van de vermogenswinst te verlangen en alsnog overgaat tot een naheffing.


8. Overdrachtsbelasting
    (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
Bij de aankoop van een bestaand huis van een particulier (die verder niet in onroerend goed handelt) betaalt men 7% overdrachtsbelasting over het in de Escritura vermelde bedrag. Indien u van een projectontwikkelaar of aannemer koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting maar IVA (BTW).

Om minder overdrachtsbelasting te hoeven betalen, werd in de Escritura regelmatig een lagere waarde dan de marktwaarde vermeld. Let wel, dit was op dat moment een besparing maar, bij verkoop van de woning dient men belasting te betalen over de winst en, een lagere waarde in de Escritura betekent, dat de winst bij verkoop hoger wordt en dus een hogere vermogenswinstbelasting dient te worden betaald.

   9. BTW
     
(IVA)

IVA wordt alleen berekend indien het een aankoop van onroerend goed, of (ver)bouw van een woning betreft via een projectontwikkelaar of aannemer.

Indien u grond van een projectontwikkelaar of aannemer koopt, betaalt u 16% IVA over de aankoopprijs van de grond.
Indien u een nieuwbouwhuis compleet met grond koopt van een projectontwikkelaar, betaalt u slechts 7% IVA over het geheel.

Dus als u eerst de grond koopt, betaalt u daarover 16% IVA, ook als u daarop later een huis laat bouwen door een projectontwikkelaar of aannemer. Over de kosten van de bouw van de woning betaalt u dan 7% IVA.

Als u tegelijkertijd een garage of een zwembad bij een nieuwbouwwoning laat bouwen, betaalt u ook daarover ook de lage 7% IVA. Laat u na oplevering van de woning in een later stadium een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u hierover de hoge 16% IVA.

Bij de verbouwing van een bestaande woning wordt over kleinere verbouwingen (minder dan 25% van de kadastrale waarde) 16% IVA betaalt en over grote verbouwingen (meer dan 25% van de kadastrale waarde) slechts 7% IVA.

 10. Bouwbelasting
     
(Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)

Als u een woning laat bouwen in Spanje, moet u naast de kosten van een bouwvergunning, ook een  bouwbelasting betalen aan de gemeente van ± 2%, berekend over de door de architect / aannemer opgegeven bouwkosten van de toekomstige woning. Het exacte percentage verschilt per gemeente.

Deze bouwbelasting is verschuldigd vanaf het moment dat er met de bouw wordt gestart, ongeacht of er door de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven. Nadat de bouw wordt opgeleverd, dient de notaris een Escritura de Obra Nueva (Akte van Nieuwbouwwerk) op te maken. Over de in deze Escritura genoemde waarde wordt vervolgens nog eens 0,5 % belasting geheven.

Vermogensbelasting in Spanje
Naast inkomstenbelasting, onroerende zaakbelasting, successierechten en vele andere belastingen, kent Spanje, net als in Nederland en binnenkort mogelijk ook in  België: vermogensbelasting.

Zowel residenten als niet-residenten dienen vermogensbelasting te betalen, als zij bezittingen hebben in Spanje. Er is echter een verschil in behandeling van residenten en niet-residenten.

Residenten betalen vermogensbelasting over hun totale bezit in de gehele wereld, maar hebben dan wel recht op vrijstellingen en aftrekposten.
Niet-residenten betalen uitsluitend belasting over hun Spaanse bezittingen, maar hebben dan ook geen vrijstellingen en aftrekposten.>
In beide gevallen wordt de belasting berekend over het saldo van de bezittingen op 31 december van elk jaar.

Niet-residenten die Nederlands ingezetenen zijn, hebben bij de aangifte Inkomstenbelasting box 3, recht op aftrek i.v.m. voorkoming dubbele belasting

 De belastingtarieven variëren van 0,2% tot 2,5% van het netto vermogen, waarbij het hoogste tarief berekend wordt over een vermogen vanaf €10.695.996,=

Aftrekposten:
Residenten in Spanje hebben de volgende aftrekposten per persoon:
- Individuele aftrekpost……(ruim €100.000,= het actuele bedrag is op te vragen bij de Spaanse Fiscus)     
- Aftrek voor het eigen huis (ruim €150.000,= het actuele bedrag is op te vragen bij de Spaanse Fiscus)     
Gehuwden hebben elk zowel recht op de individuele aftrekpost als de aftrek voor het eigen (zelf bewoond) huis indien de woning op beider naam gesteld staat.
Als u wel eigendommen heeft in Spanje, maar u bent geen resident (en als zodanig niet belastingplichtig in Spanje), dan kunt u (uiteraard) geen gebruik maken van de genoemde aftrekposten.

Uitgezonderd vermogen
Over sommige eigendommen hoeft u geen vermogensbelasting te betalen, namelijk over:
- Huishoudelijke inventaris, (uitgezonderd juwelen, bontjassen, auto’s, boten, schilderijen, kunstwerken en antiek, want deze eigendommen vallen onder de heffing inkomstenbelasting).          
- Kleine zelfstandige bedrijven die door de eigenaar zelf gedreven worden,
- Familiebedrijven onder bepaalde voorwaarden (aandelen in onroerend goed van familiebedrijven in principe uitgezonderd);
- Pensioenrechten;
- Intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten e.d.
-  Bedrijfseigendommen, waarmee de belastingplichtige minstens 50% van zijn belastingplichtige inkomen behaalt.

Heeft u een bedrijf, dat onroerend goed verhuurt, dan moet dit voldoen aan de onderstaande eisen, om ook voor een mogelijke vrijstelling van de vermogensbelasting in aanmerking te komen

1. Er moet een ruimte zijn die exclusief voor het management van de bedrijfsactiviteit bestemd is (directiekantoor, kantoor voor de administratie en dergelijke). Een gedeelte van het gebouw kan als zodanig aangemerkt worden, als het separaat is van de rest van het gebouw en uitsluitend gebruikt wordt door het management van het verhuurbedrijf. Een met anderen gedeeld kantoor komt niet in aanmerking.

2. Er moet minstens één personeelslid aangesteld zijn op basis van een fulltime contract. Dat kan uw echtgenoot, of echtgenote zijn, maar hij of zij moet dan als zodanig geregistreerd zijn voor de Seguridad social in Spanje en er moeten volledige normale maandsalarissen betaald worden met alle inhoudingen en afdrachten. (hier hebben we het dus over een professioneel geleid hotel/motel, of bungalow-verhuurbedrijf).

Aandelen zijn ook uitgezonderd van de vermogensbelasting als:
1. Het een handelsbedrijf betreft,
2. u minstens 5% van het totale aandelenkapitaal bezit (of minstens 20% samen met uw echtgenoot/echtgenote of andere familieleden),
3. u zelf een directiefunctie uitvoert voor dat bedrijf,
4. u salaris ontvangt voor deze activiteiten en, dat salaris minstens 50% uitmaakt van uw totale inkomen.

Onroerend goed waarde
Als u de waarde opgeeft van al uw bezittingen, moet u uw onroerend goed waarderen op basis van het hoogste bedrag van de volgende waardes:
a. de waarde zoals beschreven in de 'Valor Catastral' (de officiële waarde zoals door de gemeente bepaald, die de basis  vormt van de IBI),
b. de waarde welke de basis vormt van enige andere belasting,
c.  de prijs zoals genoemd in de koopakte (de Escritura de compra venta).

Schulden op onroerend goed mogen in het algemeen in mindering worden gebracht op de waarde zoals hierboven is aangegeven, uitgezonderd die onroerende goederen die al onderdeel waren van een vrijstelling, zoals bijvoorbeeld het eigen huis omdat deze al een onderdeel vormde van een forse vrijstelling.

Niet residenten kunnen alleen Spaanse schulden aftrekken. Een in Nederland afgesloten hypotheek komt niet in aanmerking voor aftrek. Het is dus een serieuze overweging om een Spaanse hypotheek te nemen.

Banksaldi
Banksaldi worden gewaardeerd op het saldo per 31 december van enig jaar; of indien dat hoger is, op het gemiddelde saldo van de afgelopen 4 maanden.

Maximaal verschuldigd
De Spaanse fiscale wetgeving schrijft voor, dat het totaal van de te betalen vermogensbelasting en de inkomstenbelasting, samen nooit meer mag bedragen, dan 60% van het inkomen van een resident.

Het zal u duidelijk zijn, dat een serieuze belastingplanning noodzakelijk kan zijn. Voor niet-residenten (en niet belastingplichtigen in Spanje) is deze regel uiteraard niet van toepassing.

Aangifte
Het aangifteformulier voor de Spaanse vermogensbelasting moet na afloop van enig jaar ingevuld worden en jaarlijks worden betaald tussen mei en juli.

Gehuwden dienen in Spanje elk afzonderlijk aangifte doen en moeten gezamenlijk eigendom naar rato van hun aandeel opgeven.

We zijn er tot nu toe even vanuit gegaan, dat men al eigenaar van Spaans onroerend goed is, maar honderden Nederlanders staan momenteel op het punt,  een woning in Spanje te kopen of te laten bouwen. De prijzen van veel huizen zijn de laatste tijd immers aanzienlijk gedaald en nooit eerder kon voor  een dergelijk aantrekkelijke prijs een Spaanse woning worden aangeschaft.

Bij het kopen van een woning in Spanje vragen veel verschillende, belangrijke zaken uw aandacht:
 - Hoe is de gang van zaken vóór, tijdens en na de aankoop van uw Spaanse woning?
- Welke belastingen dienen er bij de overdracht betaald te worden en door wie?
- Hoe gaat alles in zijn werk bij de Spaanse notaris, ofwel: wat doet een Spaanse notaris niet, wat een Nederlandse notaris wel doet?
- Waar moet u op letten bij het opmaken van de Escritura (notariële akte)?
- Hoe gaat de inschrijving bij het Kadaster en vooral in het Registro de Propiedad (Eigendomsregister)?

En zo zijn er nog talloze vragen waar u mee te maken zult krijgen en waar een vakkundige en gerenommeerde gestor u het antwoord op kan geven en die u overigens met raad en daad terzijde zal kunnen staan.
Een overzichtelijke internetpagina waar de gehele verdragsregeling van Nederland -met o.a. Spanje, en alle voor- en tegens - duidelijk staat uitgelegd is o.a. :
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E187&Cat=E&Mnu=E

en:
http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E195&Cat=E&Mnu=E
en
:

http://www.hypotheekenbuitenland.nl/tekst_sub.asp?dc=E188&Cat=E&Mnu=E

kleurlogoCanarias.png


De EU komt op voor pensionados

BRUSSEL / DEN HAAG - vrijdag 1 juni 2012 - Gepensioneerden in het buitenland hebben ook recht op de koopkrachttoeslag. De Europese Commissie is niet blij met de Nederlandse weigering deze mensen de toeslag te betalen en dreigt dan ook naar het Europees Hof van Justitie te stappen als Nederland de regels niet aanpast.

De Nederlandse Regering krijgt twee maanden de tijd om te reageren, zo is op donderdag 31 mei 2012 meegedeeld. Formeel heeft deze stap van de EU de status van een ‘met redenen omkleed advies’, en is dit een van de stappen in een zogenoemde inbreukprocedure.

Laat Nederland niet weten hoe het de nationale regelgeving aanpast aan Europese regels, dan kan de Commissie naar het Hof gaan.
Het dagelijks bestuur van de Europese Unie eist, dat bijvoorbeeld Belgen die in Nederland hebben gewerkt en AOW-rechten hebben opgebouwd ook de maandelijkse bijdrage van €33,65 ontvangen. 
Nederland weigert dit momenteel en stelt, dat de toeslag uitsluitend geldt voor mensen die voor minstens 90%  in Nederland belastingplichtig zijn.

Effectief betekent dit, dat de koopkrachttoeslag alleen wordt  uitgekeerd aan in Nederland woonachtig zijnde gepensioneerden. Volgens de Commissie is dit in strijd met Europees recht. Het moet voor gepensioneerden mogelijk zijn in een ander EU-land te gaan wonen met behoud van het pensioen

Op woensdag  30 mei 2012 heeft minister Kamp (Sociale Zaken) bekend gemaakt, de pensioenregels in Nederland flink worden aangescherpt. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de pensioenfondsen ook in de toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen.
Pensioenfondsen moeten bijvoorbeeld voortaan duidelijk maken, hoe ze de toekomstige lasten verdelen over oud en jong.
kleurlogoCanarias.png


Spanje heeft het meest ingewikkelde belastingaangiftesysteem  van de  wereld

MADRID - zondag 27 mei 2012 - Volgens een rapport van het Belgische accountantsbureau  Deloitte, heeft Spanje met 700 velden die ingevuld moeten worden, het meest ingewikkelde belastingaangiftesysteem van de wereld.

Nederland heeft bijvoorbeeld maar 100 tot 200 velden die ingevuld moeten worden.
belasting4-opt_large.jpg

Bij het onderzoek zijn de Belgische aangiftes vergeleken met andere landen waarbij Spanje dus als winnaar (!) uit de bus is gekomen.

Een gemiddelde aangifte telt minder dan 200 velden om in te vullen.
De twee uitersten zijn China en Spanje.
China spant de kroon in eenvoud, met slechts 20 velden.
Spanjaarden moeten zich daarentegen buigen over ongeveer 700 velden.

Luxemburg, Ierland en Portugal scoren ook hoog op complexiteit, met ongeveer 500 velden.
In België zijn dit er plm. 400.

Complex
De complexiteit van een aangifte wordt ingegeven door het aantal individuele aftrekposten, dat in een land bestaat. Het invullen daarvan mag dan tijdrovend zijn, het levert in 70% van de ondervraagde landen wel een besparing op.  China biedt geen enkele persoonlijke aftrekpost.

In de helft van de onderzochte landen wordt het invullen van de aangifte als een ‘lastig’ karwei beschouwd. Nederlanders noemen het als enige ‘heel lastig’.

Het invullen van alle fiscale gegevens neemt in 40% van de landen, waaronder Nederland en België, tussen de 2 en 5 uur in beslag. Russen doen het langst over het indienen van hun aangifte (meer dan 5 uur).
kleurlogoCanarias.png


Ruim 3 miljard euro aan 'zwart geld'-economie
in Las Palmas

CANARISCHE EILANDEN - Witte Donderdag 5 april 2012 - Alleen Madrid, Barcelona  en  Valencia hebben  een grotere 'contabilidad B' (zwartgeld-boekhouding) dan Canarias, aldus de fiscale opsporingsambtenaren van Gestha (Het Nutsbedrijf van  het Ministerie van Financiën, dat zich voornamelijk bezig houdt met de opsporing van voor de Fiscus verzwegen inkomsten).

Belastingplichtigen in de provincie Las Palmas en hun bedrijven hebben in hun ‘contabilidad B’ (‘zwartgeld-boekhouding’) een bedrag staan in de orde van grootte van 3,1289 miljard euro, aldus de schatting van de belastingambtenaren van Gestha.
gestha_large.jpg

Dit is het vermoedelijke bedrag aan zwart geld, dat in omloop is in de provincie Las Palmas en wat, ten minste voor een deel,  zou kunnen vallen onder de amnestieregeling die de Spaanse Regering heeft opgenomen in de Rijksbegroting van 2012, met het doel meer belastinginkomsten te innen.

De ambtenaren van Gestha schatten, dat op de Canarische Eilanden de belastingfraude van ruim 7,715 miljard euro bedraagt. Bij de 3,1289 miljard euro  in de Provincie Las Palmas, zo rekent Gestha voor, moet het bedrag 4,5866 miljard euro aan zwart geld worden opgeteld, dat in de provincie Santa Cruz de Tenerife in omloop is.

Dit bedrag ligt alleen hoger in Madrid (24,204 miljard), Barcelona (21,338 mld.), Valencia (8.868 mld.), Alicante (5,689 mld.) en Vizcaya (4,586 mld). Bovendien veronderstelt in de provincie Tenerife de ondergrondse economie voor 35,9% deel uit te maken van het Bruto Binnenlands Product (BBP), dat alleen nog overtroffen wordt door Ciudad Real (36,5 %).

Voor wat betreft het totaal van rijkdom die door de Spanhaarden niet aan de fiscus wordt gemeld, becijfert Gestha, dat het gaat om 250 miljard euro in geheel Spanje.
9789460580505_large.jpg

Zwart geld - in de breedste zin van het woord vallen daar de activa en rechten onder, die men voor de fiscus verbergt, door er geen belasting over te betalen, zoals o.a. het verhuren van een woning zonder daar belastingaangifte van te doen -  is, samen met zwart werk, het hoofdbestanddeel van de zwarte economie. Hoewel men de omvang daarvan niet met precisie kan vaststellen, stelt een keur aan rapporten, dat deze in Spanje bereikt, bedragen die neerkomen op tussen de 8 en 23% van het BBP.

Gestha komt bij benadering tot de omvang van de verborgen economie in de diverse deelstaten. De meest recente berekeningen baseert Gestha op informatie uit 2009 en, dat levert de volgende balans op voor Canarias: aan niet gemelde activiteiten - zonder daarbij de onwettige op te tellen, zoals drugshandel - circuleert een bedrag van ongeveer 11,65 miljard euro, gelijk aan 28,7% van het regionale BBP; dit bedrag is onder te verdelen in de 7,715 miljard euro aan belastingfraude (de voor het Ministerie van Financiën verzwegen bedragen, of bezittingen) en 3,937 miljard euro uit fraude in de arbeidsmarkt (aangenomen werk, waarover geen  bijdrage Sociale Lasten wordt afgedragen).

De Regering Zapatero heeft in 2011 al geprobeerd de toename van zwartwerken af te remmen. Dit heeft men gedaan, zoals de huidige Regering ook doet, met een algemene fiscale amnestie, door een ‘reguleringsperiode’ in te stellen, waar bedrijven gebruik van kunnen maken die werknemers in een illegale situatie - zonder arbeidscontract en zonder Sociale Voorzieningen - in dienst zouden hebben.

Deze ‘amnestie’ is op een mislukking uitgelopen in geheel Spanje. In het merendeel van de deelstaten heeft men amper in een honderdtal gevallen de contracten gelegaliseerd.

De ’fiscale regularisatie’ die de Regering Rajoy momenteel probeert door te voeren, is gedacht als optreden tegen de andere tak van de verborgen economie: De belastin