site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-271.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-61.jpg


De Regering accepteer het vonnis
dat verplicht tot
het opnieuw beoordelen
inzake de aanbesteding voor de radiozendmachtigingen

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 16 juli 2016 -  De Canarische Regering ziet af van het in cassatie gaan tegen het Canarische Hooggerechtshof inzake de 22 uitspraken die tot nu toe 133 frequenties betreffen van de 115 zendmachtigingen welke door de Canarische Regering zijn toegekend in 2012. Deze beslissing betekent de herhaling te zijn van de openbare aanbesteding welke in 2010 is uitgeschreven door het Ministerie van Communicatie en Media-betrekkingen, in de vorige Regering (die van Paulino Rivero).

De juridische diensten achten de verklaringen in de uitspraken tot nu toe essentieel en succesvol, want hoewel er nog meer moet worden opgelost, zijn ze het eens met de onderbouwing, en het instellen van beroep, "heeft dan ook weinig tastbare kans op succes". Zij schatten ook in, dat het resultaat geen ander kan zijn, dan het intrekken van de beoordelingen van procedures op grond van de reeds in die arresten overeengekomen voorwaarden. Daarom is men van mening, dat beroep alleen kan leiden tot, "vertraging in het komen tot een nieuwe beoordeling, welke in wezen de oplossing van het vraagstuk beïnvloedt," en men concludeert dan ook, "niet over te gaan tot het indienen van beroep tegen geen enkele van de genoemde uitspraken.
gobierno-acepta.jpg
                                         José Luis Méndez, "we gaan niet in cassatie." 
lokaleomroep2-1.jpgArrest van het TSJC
Op 24 juni 2016 heeft het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), Afdeling Bestuursrechtspraak in Santa Cruz de Tenerife, arrest gewezen in een overheidsberoep tegen het decreet 30/2012 van 4 april, dat de openbare aanbesteding oplost voor het verlenen van vergunningen voor de levering van radiocommunicatie VHF-frequentiemodulatie op de Canarische Eilanden; in de aanbesteding welke is uitgeschreven door het Ministerie van Communicatie en Mediabetrekkingen, zoals is georganiseerd in juli 2010, onder leiding van Martin Marrero.

Eerder al hebben we - in het onderstaande artikel - de motivatie van de Rechtbank uiteengezet inzake het in cassatie gedane arrest. Met het hoger beroep wilde de Canarische Regering een einde maken aan de piraten-radiozenders. Men heeft de vergunningen toegekend met de duur van 15 jaar vanaf de formalisering van de toekenning in de aanbesteding.

Die openbare aanbesteding heeft een lawine aan afwijzende reacties opgeleverd, zowel van het publiek als van juristen, omdat 486 aanvragen geen zendmachtiging hebben gekregen. De beslissing van de Rechtbanken, waartegen de Canarische Regering niet in cassatie gaat, veronderstelt de herhaling van zetten te zijn en houdt in, dat men opnieuw de 462 offertes zal moeten beoordelen voor het toekennen van 156 zendmachtigingen, maar met het vermijden van criteria welke Justitie nu nietig heeft verklaard.
zzzzzzzislas-canariaslogo-632.jpg 


De Canarische Regering bestudeert het vonnis dat de aanbesteding voor de radio zendmachtigingen 
nietig heeft verklaard

De Rechtbank acht bewezen,
dat er juridisch irrelevante criteria en sub-criteria
zijn gehanteerd

CANARISCHE EILANDEN - maandag 11 juli 2016 - De Juridische Dienst van de Canarische Regering is zowel de inhoud van het vonnis aan het bestuderen, evenals de mogelijke gevolgen van het recente oordeel van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) dat de herhaling verordonneert van de openbare aanbesteding voor de toekenning van de radio-zendmachtigingen zoals door de Canarische Regering is gedaan in 2010.

Zolang deze juridische analyse niet is voltooid, zal men geen beslissing nemen over een eventueel hoger beroep betreffende dit oordeel, zo hebben bronnen binnen het Ministerie van Communicatie, van de Canarische Regering, laten weten.
naamloos-222.png

imagesBR2BZAED.jpgHet vonnis, dat op vrijdag 8 juli 2016 bekend is gemaakt door Cadena Ser, verordonneert de herhaling van de weging, de openbare aanbesteding welke door het genoemde Ministerie is uitgeschreven in 2010 voor het toekennen van 156 zendmachtigingen, waarvoor 642 aanbiedingen werden ingediend .

De rechtbank acht bewezen, dat er juridisch irrelevante criteria en sub criteria zijn gehanteerd

Hierdoor is een duidelijke situatie ontstaan in de hulpeloosheid welke Radio Club Canarias S.A. in hoger beroep heeft aangevoerd en waarover men nu het oordeel heeft geveld.

Volgens het TSJC, heeft men de aanbesteding het hoogste puntenaantal toegekend aan aanvragers die hebben geoffreerd binnen een termijn van een week te zullen voldoen aan de technische eisen; iets, wat volgens de taxateurs onmogelijk is; en wat de zenders heeft benadeeld die al in functie waren.

Overeenkomstig het vonnis, zijn de offertes twijfelachtig en komen die niet overeen met een aanvaardbare, objectieve benadering.

Het TSJC (Canarische Hooggerechtshof) annuleert de waarderingstabellen en draait de acties, op het moment van de weging, terug; bovendien veroordeelt men de Canarische Regering tot het betalen van de proceskosten.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-46.jpg


Radio zendmachtigingen: 
De Regering gaat controleren op,
en optreden tegen radio-piraten

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 21 juli 2012 - De Ministerraad van de Canarische Regering heeft in haar vergadering van vrijdag 20 juli 2012 het decreet goedgekeurd waarmee men de werkverdeling wijzigt bij het Ministerie van Algemene Zaken, met het doel een nieuwe eenheid te creëren: De Inspección de Medios de Comunicación (Inspectie Communicatiemedia), die ondergebracht wordt bij het Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios (Vice Ministerie van Communicatie en Betrekkingen met de Media).

Deze nieuwe Eenheid zal gaan toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen voor de sociale communicatiemedia, door het uitoefenen van bevoegdheden die hiertoe zijn toegekend aan de Canarische Regering, en zal bestaan uit: een hoofd van dienst, twee inspecteurs, twee instructeurs en twee kantoren als Hoofdkwartier.

                 De president van de Canarische Regering, Paulino Rivero,
                                analyseert de situatie in de Ministerraad.

De functies welke zijn toegewezen aan de Inspectie van de Communicatiemedia zullen bestaan  uit het controleren op het naleven van de voorwaarden voor afgifte en/of ontvangst van audiovisuele communicatiediensten en het nakomen van de verplichtingen en verbintenissen in het kader van de desbetreffende vergunning.

De Inspectie zal in de uitvoering van haar taken eveneens verantwoordelijk zijn voor controles, rapportage, maatregelen, onderzoek, analyses, controle en bewijsvoering.


De lichtmast in het Stadion van Maspalomas welke de openbare energievoorziening is voor de radioverbindingen en radiozenders zonder vergunning, waaraan de Gemeente, ondanks de aangiften, al ruim tien jaar medeplichtig is.

Inspecties
Eveneens zal deze nieuwe Eenheid de taak hebben alle documentatie te bestuderen, te analyseren en te compileren van de klacht, of aangifte van de uitgevoerde inspectie; evenals, het uitvoeren van controlebezoeken, het opstellen van rapporten, de boekhouding en bescheiden van bedrijven te controleren en daarvan kopieën te maken, installaties te inspecteren, naast het controleren van activiteiten en vestigingen voor het aanbieden van de betreffende  audiovisuele mediadiensten

Ook zal deze nieuwe Inspectie Communicatiemedia in de vestigingen vaststellen, of de betreffende bedrijven voor het  aanbieden van audiovisuele mediadiensten met hun activiteiten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bedrijfsreglementen en het verifiëren van het bestaan van infrastructuur voor het verlenen van de verplichte dienstverlening.

De Inspectie Communicatiemedia zal uiteindelijk alle informatie van welke aard dan ook kunnen verkrijgen en kanaliseren, over de werkelijke situatie van de audiovisuele mediadiensten en, elke andere inspectie kunnen uitvoeren die bij wet of regelement aan haar is toegekend.
1-AAAAislas-canarias-94.jpg


Radio zendmachtiging

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 9 mei 2012 – De Canarische President, Paulino Rivero, heeft in het Parlement aangekondigd, dat zijn Kabinet een  “rigoureuze controle” in gang zal zetten op de FM radio zendmachtigingen welke zijn toegekend via een omstreden openbare aanbesteding. Dit met het doel, dat, “ondernemingen die ‘zich niet houden’ aan de vereisten, ook kunnen gaan behoren tot diegenen die ‘buiten de boot gevallen zijn’, bij de gunning.”

Op een vraag van de fractieleider van de Partido Popular (PP), Australia Navarro, heeft Rivero herhaald, “dat de openbare aanbesteding een technische en juridische strekking heeft en men, uiteraard, niet kan spreken vanuit politieke perspectieven.”

                                       De FM-verdeling op Canarias.

De president heeft erop aangedrongen, “dat de PP heeft deelgenomen aan alle fasen van de aanbesteding,” waarbij hij heeft toegegeven, “ dat de beoordeling van de gunning exclusief was voorbehouden aan de  Mesa de Contratación ( Beoordelingscommissie), zonder, dat de Canarische Regering daarbij de mogelijkheid had, in te grijpen.”

Daarom heeft de president opnieuw elke politieke afwijking in het resultaat van de aanbesteding, van de hand gewezen, hoewel hij erkende, “dat veel ondernemingen in de kou zijn blijven zijn” waardoor de Regering werkt aan een plan, “zodat de Spaanse Regering een uitbreiding naar 77 frequenties zal accepteren, die nog steeds mogelijk zijn in het Canarische radiospectrum.”

Navarro nam geen genoegen met deze uitleg; voor hem hebben op 4 april 2012 de ministers van de PSC (Socialistische Partij van Canarias), door weg te lopen uit de Ministerraad, “een  verschrikkelijke en schaamtevol rol gespeeld,” net zoals overigens de betreffende Regering.

De PP-woordvoerder erkende ook, dat de nationalistische leiders, zoals José Luis Perestelo en Ana Oramas, openlijk hebben verklaard, dat ze niet akkoord waren met het uiteindelijke resultaat van de gunningen.
1-AAAAislas-canarias-94.jpg


Licenties Radiofrequenties:
Kiss gaat 1,5 miljoen euro investeren
en creëert 40 vaste arbeidsplaatsen
in
Zuid Gran Canaria  

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 11 april 2012 - Uit de overzichtslijst van gegunde radio-licenties aan daardoor erkende bedrijven, welke op dinsdag 10 april 2012  is gepubliceerd in de Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Canarische Staatscourant), is af te leiden, dat ‘Kiss Radio’ in de komende 15 jaar in de gemeenten San Bartolomé de Tirajana en Mogán in totaal  €1.585.000,= zal gaan investeren in de vier vestigingen van waaruit men FM-uitzendingen verricht welke de door de Canarische Regering toegekende licenties zullen moeten gaan exploiteren.

De keten heeft zich verplicht om €452.000,= te investeren in elk van de twee gegunde zenders in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

          Blas Herrero in het Kiss FM- station in Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Bovendien heeft Kiss Radio zich vastgelegd op het aannemen van 12 vaste medewerkers, van wie twee met een deeltijdcontract en,  drie medewerkers die mindervalide zijn, aldus de overeenkomsten zoals die die zijn vervat in het Decreet waarmee men het probleem van het toekennen van de licentie-aanbesteding uiteindelijk heeft opgelost.

Mogán
Op haar beurt zal Kiss Radio twee vestigingen in Mogán openen, een met een investering van €336.000,= en de andere in Puerto Rico, met een investering van €345.000,=. Beide radiostations krijgen 8 vaste medewerkers, van wie 1 met een deeltijdcontract en 2 mindervalide.

Gran Canaria
Op Gran Canaria ‘moet’ de investering €3.480.00,= zijn,  met in totaal 89 vaste arbeidsplaatsen  voor de 8 zenders van:
- Las Palmas de Gran Canaria,
- Telde-

 Ingenio,
- Mogán,
- Mogán-Puerto Rico,
- San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas,
- San Bartolomé de Tirajana-Tunte,
- Santa María de Guía.

Met licentie
Zoals de Gemeente San Bartolomé de Tirajana er aan herinnert, zullen behalve de toegekende licenties aan Radio Maspalomas, Cadena SER en Radio Dunas, alle andere zenders illegaal zijn volgens de werking van het nieuwe decreet voor de toekenning van licenties, dat een einde maakt aan de aanbestedingsprocedure van de Overheid,

De zenders die nu een zendmachtiging hebben gekregen, zijn in San Bartolomé de Tirajana:
- Canarias Difusión S.L. op 89.6,
- Faycan Publicidad, S.L. op 94.5 en 100.4,
- Kiss Radio, S.A. opl 97.2 en 101.8,
- Radio Popular, S.A. Caneda Ondas Pop. Espa. op 102.9.

Bovendien kunnen de zenders die al over een licentie beschikten, blijven uitzenden, dit zijn:
- Cadena SER op 99.6,
- Radio Maspalomas 95.3
- Radio Dunas 107.6.

In Mogán heeft Kiss Radio S.A. zendmachtigingen verkregen op 102.8 en op106.9; evenals Canarias Difusión, S.L. op 105.3. De overige zenders zijn illegaal verklaard, met uitzondering van Radio Mogán, omdat deze zender al over  een licentie beschikte.

Canarias
Kiss Radio zal in de komende 15 jaar in totaal op Canarias €11.797.000,= moeten investeren in de 28 FM-zenders waarvan men de verkregen zendmachtigingen zal moeten exploiteren.

Bovendien zal de ondernemersgroep van de Asturische zakenman Blas Herrero - die gevormd is vanuit een zendertotaal,  dat aanvankelijk ‘Radio Blanca’ heette en vervolgens is omgedoopt tot ‘Kiss Radio’ - gedurende de genoemde periode, minimaal, 308 vaste medewerkers in dienst moeten hebben en 45 tijdelijke. Dit,  in de zin van de voorstellen die deze groep gedaan heeft bij de aanbesteding van de radiovergunningen, die uiteindelijk is gegund door de Ministerraad, in afwezigheid van de PSC/PSOE ministers en uitsluitend de aanwezigheid van de Coalición Canaria (CC)

Controle op de toekenning
Om de naleving van de voor  de aanbesteding gedane voorstellen te controleren, beschikt de Canarische Regering momenteel over geen enkel controleorgaan; ondanks, dat men ruim twee jaar geleden - op 12 januari 2010 – het Wetsvoorstel heeft aangenomen voor het creëren van de Consejo Canario del Sector Audiovisual (Canarische Raad voor de Audiovisuele Sector). Overeenkomstig die wettekst,  zou het genoemde orgaan geroepen zijn “de controlerende macht uit te oefenen en, boetes kunnen opleggen in de audiovisuele sfeer;” daarbij inbegrepen, “de radio-uitzendingen, met het doel, zekerheid te verschaffen aan de vertegenwoordigers en de operatoren in de sector.”

In het betreffende wetsvoorstel voor het oprichten van de Consejo Audiovisual (Audiovisuele Raad), erkent men “de overdreven rol die de tussenkomst van de uitvoerend macht vaak heeft gespeeld in de audiovisuele media,” waarbij men er toe is gekomen, om het als ‘een anachronisme’ te kwalificeren, dat moet worden overwonnen in het voordeel van modellen die gebaseerd zijn op deelname door, van de overheid onafhankelijk zijnde, prestigieuze instellingen.
1-AAAAislas-canarias-94.jpg


De Spaanse Regering
gunt
155 radio zendmachtigingen

CANARISCHE EILANDEN - Witte Donderdag 5 april 2012 - De Spaanse  Regering heeft op  woensdag 28 maart 2012 het decreet goedgekeurd waarmee de openbare aanbesteding is voltooid, voor het toekennen van  155 zendmachtigingen voor radioverbindingen met frequentiemodulatie.  Hiermee zijn, op zes na,  de radiozenders in het Zuiden illegaal verklaard door de Canarische Regering.

Het betreft hier de openbare aanbesteding welke op  28 juli 2012 is opengesteld.  (Kijk op Wikipedia, om te weten wat frequentiemodulatie is: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentiemodulatie).-

Antennes van de diverse illegale radiozenders die geplaatst zijn in het Estadio Municipal van Maspalomas.

De periode voorafgaand aan de gunning - een jaar en zes maanden - is kort geweest, aldus de woordvoerder van de Canarische regering, Martin Marrero, die laat weten, dat deze periode in de overige deelstaten gemiddeld 4 jaar in  beslag neemt.

                                                 Martín Marrero.

Marrero heeft uiteengezet, dat men 642 biedingen heeft ontvangen voor de 156 te verdelen licenties die in het Plan Técnico Nacional (Nationale Technische Plan) zijn toegewezen aan de Archipel; hoewel, men er maar 155 heeft toegekend, omdat men  in de gemeente Garafía (La Palma) slechts twee aanbiedingen heeft uitgebracht op de drie geplande frequenties, waardoor er één ongebruikt blijft.

Deze vergunning heeft een geldigheidsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de gunning wordt  geformaliseerd die uitdrukkelijk voorziet in de essentiële voorwaarden van  de wettelijk voorgeschreven aanbesteding en de wettelijke eisen ter voorkoming van mogelijke schade.

De woordvoerder van de Spaanse Regering heeft gezegd, dat de overheid ‘uiterst’ waakzaam zal zijn in de bewaking van de naleving van de voorwaarden en hij heeft opgemerkt, dat de Canarische Regering de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren heeft nageleefd, “maar, dat er niets is voorgevallen, omdat we de zekerheid hebben, dat men objectief heeft gehandeld, overeenkomstig de wet.

Marrero heeft opgemerkt, dat het probleem met radio is, dat het radiospectrum beperkt is en, “dat er niet voor iedereen ruimte is.”

Men verwijst hiermee naar de 40 aanvragen die niet zijn toegekend, omdat het advocatenkantoor dat hen vertegenwoordigt deze gepresenteerd heeft buiten de daartoe vastgestelde termijn en, dat de Regering in dit geval een mogelijke onregelmatigheid heeft ontdekt, waarvan zij het Openbaar Ministerie op de hoogte heeft gesteld.

Martín Marrero heeft aangegeven, dat er twee verdachten zijn wegens vermeende misdrijven, zoals valsheid in  geschrifte, professionele fraude en vermeende oplichterij.

Volgens de regeringswoordvoerder, is de goedkeuring van dit decreet en belangrijke stap in de regulering van de radiofonische markt, maar hij verduidelijkte, dat deze niet definitief is.

Onder de voorwaarden die de licentiehouders moeten naleven, bevindt zich de beschikking, dat de licentie voor wat betreft de start van de uitzendingen, een voortdurende uitzending garandeert en dat men de technische specificaties van  de licentie respecteert die betrekking hebben op de locatie, potentie, frequentie en allerlei andere, technische eisen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving met betrekking tot de toekenning van het systeem.

Eveneens moet de licentiehouder de technische kwaliteit van de installatie onderhouden overeenkomstig het bepaalde voor deze bases en, moet men voldoen aan het reglement voor  radio fonische uitzendingen, dat  deze dagelijks niet korter mogen zijn, dan de voorgeschreven periode tussen 8 uur ’s morgens en 12 uur ’s nachts.

Men moet de toestemming vragen aan het bevoegde orgaan van de Canarische Regering voor de zakelijke en juridische handelingen die te maken hebben met de licentie.

Een andere voorwaarde die men eist van de licentiehouders is, dat men meewerkt en de controles toestaat die men zal verrichten, om vast te stellen, of men voldoet aan de licentievoorwaarden en, dat men de bewegende beelden en audio archiveert en bewaart.

Het decreet voorziet erin, dat het uitvallen van de essentiële voorwaarden en de verbintenissen die zijn aangegaan door de bieder, reden kan zijn, tot intrekking van de zendmachtiging.

Bovendien specificeert men, dat de uitzendingen moeten beginnen binnen een termijn van 18 maanden na de publicatie van het nu goedgekeurde decreet, of binnen een kortere termijn, zoals die is genoemd in de bieding.

Slechts drie van de zes zenders mogen opnieuw uitzenden,
de Canarische Regering verklaart
de overige zenders in het Zuiden illegaal

De uitzonderingen zijn Radio Maspalomas, Cadena SER en Radio Dunas, en de Canarische Regering heeft, met de goedkeuring van het decreet, dat de radio-aanbesteding oplost, officieel de overige radiostations die uitzenden in San Bartolomé de Tirajana illegaal verklaard. Van de overige zandmachtigingen zijn  er drie aan Mogán toegekend en drie aan Telde.

San Bartolomé de Tirajana
In het geval van San Bartolome de Tirajana zijn de  de  radiofonische ondernemingen die  een zendmachtiging hebben gekregen:
- Canarias Difusión S.L. op 89,6;
- Faycan Publicidad, S.L. op 94,5 en 100.4;
- Kiss Radio, S.A. op 97,2 en 101.8;
- Radio Popular, S.A. Caneda Ondas Pop. Espa. op 102,9.

Bovendien blijven de zenders die al over een licentie bechikten, radiouitzendingen verzorgen, dit zijn:

- Cadena SER op 99.6,
- Radio Maspalomas op 95.3
- Radio Dunas op 107.6,
de rest valt buiten de wetgeving, waardoor zij moeten stoppen met hun uitzendingen vanaf het moment, dat het decreet is gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (de Canarische Staatscourant).


Mogán
In de gemeente Mogán heeft Kiss Radio, S.A. opl 102.8 en op 106,9 toestemming tot uitzenden gekregen; eveneens Canarias Difusión, S.L. op 105.3.  De overige zenders heeft men illegaal verklaard, behalve Radio Mogán , die al over een licente beschikte.

Telde
Voor Telde heeft de Canarische Regering de beslissing van de Evaluatiecommissie erkend, die vergunning geeft aan:
- Canarias Difusión, S.L. op 87.6;
- Faycan Publicidad S.L. opl 99.6 
- Kiss Radio S.A. op 105.

Decreet
De Ministerraad van de Canarische Regering heeft in  haar vergadering van woensdag 4 april 2012, die heeft plaatsgevonden op Tenerife, het hierboven omschreven decreet goedgekeurd voor wat betreft de Canarische Eilanden. Het betreft hier wetgeving die geregeld is bij Wet 7/2010, van 31 de maart, en per Decreet 80/2010, van 8 juli.

Meer informatie over deze materie kunt u nalezen op de internetpagina van de Canarische Regering:
op:

http://www.gobcan.es/presidencia/index.jsp

op:
El Gobierno aprueba el decreto que resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias de radio con modulación de frecuencia
>

of via:
Condiciones para la adjudicación
Een overzicht van de op de Canarische Archipel erkende zendgemachtigden en hun frequenties treft u aan in PDF-formaat op:

Licencias de radio adjudicadas   [33,99 Kb]

1-AAAAislas-canarias-94.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-62.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--497.jpg

zon-148.jpgyyy1208786641_smileyhuilend-29.jpg