site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-194.jpg

d-7.jpg


Hoe beschermt u zichzelf
tegen schulden uit een erfenis?

'beneficiair aanvaarden’

NEDERLAND – vrijdag 9 september 2016 - Als een Nederlands familielid overlijdt: ga aan de slag! Anders aanvaardt u misschien wel per ongeluk een erfenis en daar zit u echt niet altijd op te wachten. Gelukkig is er in september (in Nederland) een wet ingegaan die mensen moet beschermen voor schulden uit een erfenis, maar hoe zit het eigenlijk?

Als er geen testament is opgemaakt door de overledene, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn; die hebben recht op de erfenis én bepalen de afwikkeling ervan. Dat pakte in het verleden niet altijd goed uit. Want soms bleek men door zijn/haar handelingen – die zo onschuldig leken! - ineens verantwoordelijk voor schulden. Gelukkig probeert de nieuwe wet u daarin te beschermen.
imagesCRIO9KAX.jpgraven2.jpg
voorbe13.jpgOverleden oom met schulden. Wat nu?
Laatst overleed een oom. Men had weinig contact met hem, maar desalniettemin was het een verdrietige aangelegenheid. Zijn overlijden kreeg tevens een bittere nasmaak omdat zijn broer de familie erop attendeerde de erfenis te verwerpen, aangezien hij schulden zou hebben. Deze waarschuwende oom zou de verwerping regelen, maar uiteindelijk vergat twee familieleden dus in de akte te zetten (overigens niet met opzet). Gelukkig kwamen ze er binnen de termijn van drie maanden na overlijden achter, want anders zouden de schuldeisers bij die twee kunnen aankloppen. Schuldeisers van wie ze het bestaan niet kennen, van een oom met wie ze geen contact hadden. Welkom in de Nederlandse rechtstaat.

Een doorgeschoven schuld van tienduizenden euro’s Het geintje met die oom kostte ze 123 euro aan griffiekosten, maar bespaarde ze wellicht (tien)duizenden euro's aan schuld. Een schuld die ze zelf dus niet hebben opgebouwd. Een schuld die was doorgeschoven naar hen, omdat iedereen vóór hen in de lijn (dus de broers en zus van hun oom en ook hun eigen moeder) de erfenis allemaal al hadden verworpen

Beiden waren de 'laatste overgeblevenen'. Verwerpen is dan ook een doorschuifmethode: men verwerpt, dus het is niet langer hun probleem maar dat van de volgende in de lijn der opvolging. (Tenzij uit het testament blijkt dat dit is uitgesloten.) Men moet allemaal gezamenlijk één akte laten opmaken van 123 euro en de kosten delen. Dan moet men wel een goede band hebben met elkaar. Kortom, het kan een duur geintje worden, die familie van u..
Screenshot_2016-04-11-14-21-52-1-1024x573.png

                                                                       Zie ook:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Erfenis-aanvaarden-verwerpen/Paginas/kosten.aspx

Verwerpen of aanvaarden van erfenis?
De familie heeft de erfenis van hun oom dus verworpen: ze krijgen niets, maar in ieder geval ook geen schuldeisers achter zich aan. Men kunt de erfenis ook aanvaarden: zuiver of beneficiair. Bij zuivere aanvaarding accepteert men alles en kan men vrij beschikken over alles in de boedel, maar men krijgt ook eventuele schulden op zijn bordje. Men is dan met privévermogen aansprakelijk. Bij beneficiaire aanvaarding is men alleen met geërfd vermogen aansprakelijk voor schulden van de overledene. Dus als er meer schulden zijn dan opbrengsten, dan krijgt men niets, maar verliest men ook niets. Als er meer opbrengsten zijn dan schulden, dan houdt men dus geld (en/of goederen) over. Het nadeel is wel dat het nogal wat rompslomp met zich meebrengt. Men moet namelijk een wettelijke procedure volgen onder toezicht van de kantonrechter, zoals een boedelbeschrijving maken en schuldeisers oproepen.

Wat zegt de nieuwe wet
De nieuwe wet:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34224_wet_bescherming_erfgenamen

die in september 2016 (in Nederland) is ingegaan, bestaat eigenlijk uit twee positieve ontwikkelingen die gaan over het aanvaarden van een erfenis.

  1. Ten eerste zijn er meer handelingen nodig om een erfenis te aanvaarden. Voorheen was het als volgt. De oom had één zoon, een neef dus. Stel dat die neef de tv had meegenomen van zijn pa, of alvast wat spullen had weggegeven, dan had hij de erfenis zuiver aanvaard, zonder dat hij het waarschijnlijk zelf door had. Zijn handelingen zorgden voor een automatische (zuivere) aanvaarding van de erfenis. Veel mensen kwamen op die manier voor onaangename verrassingen te staan. Maar de nieuwe wet zegt, dat er meer handelingen nodig zijn om de erfenis te aanvaarden. Nu aanvaardt men de erfenis alleen zuiver als men de goederen van de nalatenschap verkoopt ,of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.
    1. Ten tweede kan men achteraf nog afzien van het zuiver aanvaarden van de erfenis als er onverwacht schulden blijken te zijn. Men kan de kantonrechter dan (binnen drie maanden na de ontdekking van de schulden) vragen om alsnog ‘beneficiair te aanvaarden’. De kantonrechter kan ook besluiten u (gedeeltelijk) te ontheffen uit de betalingsverplichting. Dat werkt alleen als u niets te verwijten valt en u geen kennis kon hebben van de schuld.

Onterecht ontvangen toeslagen voor rekening van erfgenaam
Als iemand overlijdt, heeft men drie maanden de tijd om de boel uit te zoeken. Zorg daarbij wel dat u  geen handelingen verricht die kunnen leiden tot ‘automatische zuivere aanvaarding’ (dus: goederen verkopen, of onttrekken uit de nalatenschap). Mocht u er niet achter kunnen komen of er eventuele schuldeisers zijn, dan is het misschien (ondanks de rompslomp) beter om ‘beneficiair te aanvaarden’. Hun moeder had geen twijfels over schulden bij het overlijden van hun oma (haar moeder), maar het bleek dat oma onterecht zorg- en huurtoeslag had gehad. Uiteindelijk moest hun moeder daarom meer dan een jaar na het overlijden van hun oma bijna tienduizend euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat had voorkomen kunnen worden door ‘beneficiair te aanvaarden’.

nalatenschap.jpg

Advies: altijd beneficiair aanvaarden steeds vaker  worden erfenissen ‘verworpen,’ of ‘beneficiair aanvaard’. Dat blijkt uit de monitor schulderfenissen van Netwerk Notarissen. Juridische adviseurs zijn eigenlijk van mening, dat er maar twee keuzes zouden moeten zijn voor erfgenamen: of ‘de erfenis verwerpen,’ of ‘beneficiair aanvaarden’. Dus als het aan Netwerk Notarissen ligt: altijd ‘beneficiair aanvaarden’.
zzzislas-canariaslogo-287.jpg


Canarias brengt tarief 
Schenkingen en Successierecht
deels terug  naar 1%

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 11 september 2015 - Met ingang van 1 januari 2016 kent de Canarische Regering een verlichting toe van het Schenkingen- en Successierecht in de Deelstaat Canarias van 99% voor familieleden in de eerste en tweede graad.

De minister van Financiën, Rosa Dávila Mamely (CC), van de Canarische Regering heeft op vrijdag 11 september 2015 in een parlementaire hoorzitting aangekondigd, dat deze belastingmaatregel opgenomen zal worden in de Wet op de Begroting van de Deelstaat voor 2016; zoals in zijn inaugurele toespraak is toegezegd door de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo.
naamloos-146.png

      De minister van Financiën, Rosa Dávila Mamely (CC), in de Canarische Regering
Dávila heeft uitgelegd dat het doel is, te voorkomen dat familieleden in de eerste en de tweede graad zich verplicht zien de erfenis af te wijzen waarvoor hun ouders gewerkt hebben, omdat men een belasting niet kan betalen.
belgie1-1.jpg
images0JPIEOD8.jpgnaamloos-147.png
De minister stelt, dat de Canarische Regering er al enige jaren aan werkt, “te garanderen, dat zij die het minste hebben, degenen zijn die het minst betalen.”

Minister Dávila heeft ook laten weten, dat de Deelstaat Canarias vooruitgang heeft geboekt met de recente belastinghervorming welke in juli 2015 in gang is gezet door de Spaanse Regering, wat een verlaging inhoudt op nationaal niveau van de IRPF (Inkomstenbelasting van natuurlijke personen)

De minister heeft laten weten, dat de Canarias eerder al in de deelstaat het IRPF-tarief heeft verlaagd naar het minimale percentage van 19,5%, terwijl het marginale 47% is. Tijdens de Commissievergadering van Financiën heeft Rosa Dávila de doelstellingen van het Ministerie uiteengezet voor de komende legislatuur.

Op de eerste plaats stelt de minister, dat de twee grote doelen waarop de Canarische Regering zich richt in deze vier jaar, de hervorming is van de financiering van de Deelstaat en te bereiken, de investeringsmaatregelen te kunnen garanderen waartoe de Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) (Wet op het Belastingstelsel) verplicht. Autonomía (Statuut voor Zelfbestuur) en in de Constitución (Grondwet) hebben ook een prioriteit, “omdat we alleen zo bereiken, dat de overboekingen die de Spaanse Staat naar Canarias doet, datgene is wat we nodig zullen hebben,” zo heeft de minister aangegeven.

De minister heeft ook gezegd, dat gedurende de komende vier jaar men voortgang zal geven aan de acties die Canarias plaatsen bij de Deelstaten die het meest voldoen aan hun verplichtingen in het terugdringen van de overheidsschuld en ze heeft beweerd, dat men zich zal houden aan de voor de komende drie jaar goedgekeurde limieten.

Bovendien heeft Dávila bevestigd, dat Canarias zal blijven behoren tot de Deelstaten die het minst verschuldigd zijn, omdat dit een uitwerking zal hebben op een betere financiële draaglast en, daarom, het de economische ontwikkeling zal faciliteren.

Wat betreft het opstellen van de begrotingen heeft de minister laten weten, dat de Canarische Regering al het mogelijke zal doen, om in de komende boekjaren niet uit te komen boven het plafond wat door de Spaanse Regering is vastgesteld.

“Voor 2016 is dat 1,8%, wat zich laat vertalen in een toename van de Canarische begrotingen met 60 tot 90 miljoen euro,” zo heeft Dávila gezegd, die tegelijkertijd heeft aangekondigd, dat de strijd tegen de economía sumergida (het zwarte geld) een andere beleidslijn zal zijn in het optreden vanuit het Agencia Tributaria Canaria (de Canarische Fiscus).

In die lijn heeft de minister laten weten dat men jaarlijks het aantal acties in telematische procedures zal doen toenemen, wat ermee te maken heeft dat de belastingbetaler niet persoonlijk naar een kantoor van de fiscus hoeft te komen.

Op het gebied van regelgeving zal men, door middel van het ISTAC (Canarisch Bureau voor de Statistiek), en nieuw model van gecentraliseerde, openbare statistieken opzetten, om verdere kosten te verlagen; terwijl de productiestudies welke men vanuit het ISTAC verricht, zullen worden uitgebreid.

Naast andere acties, heeft de minister aangegeven, dat men vanuit het Dirección General de Patrimonio (Directoraat-Generaal Erfgoed) zal gaan voldoen aan het beheer van de huurpanden, door een beleid van herindeling en herverdeling van de kantoren van departementen die zich momenteel in huurpanden bevinden en in panden die van de Canarische Regering zijn.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-1.jpg 


TESTAMENTEN REGISTER
Certificado de Últimas Voluntades
(Bevestiging van Laatste Wilsverklaring)

Het opvragen van de 'Laatste Wil' (een testament)…
hoe doet men dat?

SPANJE - vrijdag 15 mei 2015 - De Certificado de Actos de Última Voluntad is het document, dat bevestigt of de betrokkene al dan niet een testament heeft opgemaakt bij de notaris, en zo ja, bij welke notaris.
Dit document kan men aanvragen via het Internet, of in geheel Spanje bij de Registros Civiles (Registers van de Burgerlijke Stand).

Als een familielid overlijdt is het noodzakelijk het Certificado de Últimas Voluntades (de Laatste Wilsverklaring) op te vragen om, in voorkomend geval te weten, of de overledene een testament heeft nagelaten, zodat de erven kunnen beginnen met de afhandeling van de nalatenschap. Daartoe kunnen de erfgenamen contact opnemen met de gemachtigde notaris voor de laatste wil en krijgen ze een kopie van het testament.
testamento.jpg                      Weten,  of iemand wel, of niet een testament heeft opgemaakt:
Certificado-ultima-voluntades.jpg

Waar vraagt men een Certificado de Últimas Voluntades aan?
Het Certificado de Últimas Voluntades kan men aanvragen bij:
- alle Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (Deelstaatkantoren van het Ministerie van Justitie),
- de Registros Civiles (Registers van de Burgerlijke Stand/Bevolkingsregisters) in geheel Spanje,
- het Oficina Central de Atención al Ciudadano (Centrale Bureau voor Burgerzaken), en bij elke officiële instantie die bevoegd is voor het behandelen van de aanvraag.

Ook kan men het Certificado de Últimas Voluntades opvragen via het Internet - door het binnenhalen van het modelo de solicitud 790 (aanvraagformulier model 790) - via de internetpagina van het Ministerie van Justitie:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/formulario
210_001-1.jpg
Welke termijn staat er voor het opvragen?
Het Certificado de Últimas Voluntades kan men opvragen na het verstrijken van een periode van 15 werkdagen na de datum van overlijden.

Benodigde documenten
Voor het opvragen van een Certificado de Últimas Voluntades heeft men, naast het formulier 790, het Certificado literal de la Defunción (de Overlijdensakte) (origineel, of fotokopie) nodig wat wordt uitgegeven door het Registro Civil van de gemeente waar de persoon is overleden.

Sinds 2009 is het - in het merendeel van de gevallen - echter niet meer nodig, om het Certificado de Defunción (de Overlijdensakte) te presenteren en is het toereikend, het
Documento Nacional de Identidad (DNI) (Persoonsbewijs) van de overledene te tonen.

In het geval, dat het Certificado de Últimas Voluntades wordt opgevraagd door een in leven zijnde persoon, moet deze zich identificeren met het DNI (Persoonsbewijs), of via een notariële volmacht.
Deze documentatie is uitsluitend noodzakelijk als de aanvraag van het Certificado de Últimas Voluntades persoonlijk wordt gedaan in de Kantoren van het Ministerie van Justitie, of via de post.

Hoe vraagt men het Certificado de Últimas Voluntades op?
De geïnteresseerde moet op het Certificado de Últimas Voluntades aanvraagformulier de gegevens invullen in het gedeelte van overlijden.
Eenmaal ingevuld, dient men het formulier in te leveren bij een van de registros de la Administración General del Estado (Algemene Overheidsregisters van de Staat), of bij een van de Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia (Deelstaatkantoren van het Ministerie van Justitie).

Men kan het formulier ook per post verzenden, ermee rekening houdend, dat men verlangt, dat het Certificado de Últimas Voluntades vergezeld gaat van twee enveloppen: een met het adres van het Register en de andere, die voorzien moet zijn van een postzegel, waarmee de geïnteresseerde zijn persoonsgegevens toestuurt,  zodat het certificaat op diens woonadres kan worden bezorgd.

Betaling van de onkostenvergoeding
Bij het opvragen van het Certificado de Últimas Voluntades is het noodzakelijk een vergoeding te betalen: €3,70 (prijspeil 2015).

Als men de betaling in Spanje wil verrichten,  kan men met het formulier 790 naar een willekeurige bank- of financiële instelling gaan die samenwerkt met het Agencia Tributaria (Belastingkantoor) (de lijst van deze instellingen staat vermeld op het formulier).

Als men het opvragen van het Certificado de Últimas Voluntades wil realiseren vanuit het buitenland, kan men dat op twee manieren doen:
- men gaat naar een Spaanse financiële instelling (die vermeld staat op het formulier) welke een filiaal heeft in het land van waaruit men het certificado de últimas voluntades aanvraagt,
of:
- men betaalt de kosten voor het Certificado de Últimas Voluntades vanuit het buitenland door middel van een bancaire IBAN overschrijving, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht komt van rekeningen bij banken buiten Spanje.

Men moet attent zijn bij het betalen van de onkosten voor het Certificado de Últimas Voluntades. In het geval men een ander bedrag betaalt, dan wat staat aangegeven, kan de financiéle instelling het betaalde bedrag niet teruggeven; en als de geïnteresseerde een terugbetaling verlangt, moet deze een dossier openen (aanvraag doen) voor teruggave van onjuist betaalde bedragen.
kleurlogoCanarias.png 


Sinds het begin van de crisis
is op Canarias
het 
aantal erfenissen dat geweigerd wordt
toegenomen

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 7 januari 2014 - De voornaamste reden tot het weigeren van het accepteren van een erfenis is, dat men - samen met de bezittingen - ook de schulden van erflater erft. In de periode januari t/m september 2014 zijn op de Canarische Eilanden 878 erfenissen geweigerd te aanvaarden, twee minder dan in geheel 2013.

In 2008 hebben 430 Canario’s geweigerd hun erfenissen te accepteren. Met het uitbreken van de crisis, is het aantal testamenten dat is worden afgewezen door de erfgenamen, jaar na jaar toegenomen; zodanig, dat in zes jaar tijd het aantal personen, dat op de Canarische Eilanden weigert een erfenis te aanvaarden, is verdubbeld.
hoed.png testamen.png weigeraar.png

Volgens de recente statistische gegevens van de Consejo General del Notariado (Alegemene Raad voor het Notariaat) laten de cijfers zien - tot en met het derde kwartaal van 2014 waarover de gegevens bekend zijn - men in de eerste negen maanden van 2014 op de Archipel 879 keer een afwijzing tot het aanvaarden van een erfenis heeft geteld, wat 39% meer is dan in dezelfde periode in 2013, en twee minder, om het cijfer van 881 over geheel 2013 te overtreffen.

De tendens is, dat deze ontwikkeling zich doorzet. Het ontbreken van de telling van de afwijzingen welke men gedaan zou hebben in het laatste kwartaal van 2014, zullen de cijfers, naar alle waarschijnlijkheid , verdubbelen over de geregistreerde periode van 2008 tot en met 2011.
4822-erfenis-en-erfrecht-erven-erfgenamen-verklaring-erfrecht.jpg untitled-6.pnguntitled-7.png

Het gaat om een gedrag, dat niet specifiek is voor Canarias, maar dat zich voordoet in geheel Spanje, waar het afwijzen van het familie legaat jaar naar jaar is toegenomen. Zo is in geheel Spanje het aantal weigeringen in 2013 toegenomen tot 28.7783, wat 21% meer is, dan in 2012.

Het successierecht, wat men verschuldigd is aan de fiscus, is een van de hoofdredenen die achter het weigeren van een erfenis schuilgaat. Maar het is niet de hoofdoorzaak, integendeel zelfs. Zeker is - volgens bronnen binnen het Consejo General del Notariado (Notariaat) - dat over het algemeen aan het weigeren van het accepteren van een erfenis, ten grondslag ligt, dat men samen met de activa van de erflater, men onverbrekelijk ook diens passiva (schulden) erft, en daarmee de verplichting deze te voldoen.

Omdat men zich met het accepteren van een erfenis, met de activa en de passiva van de begunstigde, verantwoordelijk maakt voor de schulden van de overledene; en dan niet alleen met de bezittingen van de erflater, maar ook met de eigen bezittingen, waar beslag op kan worden gelegd door de schuldeisers. Vandaar, dat men goed de rekeningen moet nagaan, als men overweegt wel, of niet het legaat te accepteren.

Liquiditeit
Als men, bijvoorbeeld, een huis erft waar een hypotheek op rust, heeft men de verplichting de aflossing ervan te betalen; maar het kan zijn, dat er geen liquiditeit is om het hoofd te bieden aan de betalingen; mogelijk zelfs niet bij verkoop van het pand vanwege de waardedaling na het barsten van de onroerend goed luchtbel, waardoor dit niet voldoende middelen oplevert, om de lening af te lossen. Dit, in de marge van de belastingen welke men aan de fiscus moet afdragen die - al naar gelang de Deelstaat waar men woont, een meer, of minder zware belasting op successierecht oplegt, welke betaald moet worden aan de fiscus.

Met de crisis en het gebrek aan werkgelegenheid, zijn er veel burgers die hun toevlucht hebben moeten zoeken tot een persoonlijke lening, om zodoende te overleven en dit geld als waarborg voor hun bezit te gebruiken, of voor de eigendommen van familieleden, en/of de eigen bedrijven.
images1W8S4HRQ.jpgimages03YV1IY1.jpg
Deze Spaanse schone - ze heeft Kerstmis 2014 net niet gehaald - heeft, met het oprichten van een Stichting, geprobeerd de successierechten op haar erfenis voor haar koninklijke Belgische neven en nichten veilig te stellen voor de grijpgrage Fiscus; met het doorstorten van haar vermogen naar andere fondsen.
Er zijn formules, om te vermijden dat degene die een legaat ontvangt, verantwoordelijk gesteld wordt met zijn eigen vermogen voor de schulden van de erflater; maar, dat is een ingewikkeld proces; waardoor in veel gevallen - zo bevestigen de notarissen - men voor de eenvoudigste weg kiest: de weigering de erfenis te aanvaarden.

Daardoor heeft de tendens - tot het weigeren van het aanvaarden van een erfenis - het plafond nog niet bereikt, integendeel zelfs. Op de Canarische Archipel, is het aantal afwijzingen tot het aanvaarden van erfenissen in 2008 - het eerste jaar waarin de crisis werd gevoeld - opgelopen tot 429. Het jaar daarna, stegen de weigeringen tot het aanvaarden van een erfenis tot 496, om in 2010 te stijgen naar 518 weigeringen; en jaar later heeft men 645 erfenissen geweigerd te accepteren. In 2012 is het aantal weigeringen opgelopen tot 718 testamenten; en in 2013 kwam dit cijfer uit op 881.

Voor het jaar dat zojuist ten einde is gegaan - 2014 - heeft het Notariaat slechts de gegevens gepubliceerd zoals die nu bekend zijn over de eerste negen maanden, waarbij het aantal weigeringen tot aanvaarding van erfenissen al is opgelopen tot 878. Als deze progressie heeft aangehouden, zal men eind 2014 op het aantal van rond de 1.180 weigeringen zijn uitgekomen.
colegionotarialJPEG.jpgEl-notario-Alfonso-Cavalle-1.jpg                                                             Alfonso Cavallé Cruz, notaria te Santa Cruz de Tenerife.
De deken van het Colegio de Notarios de Canarias (College van Canarische Notarissen) , Alfonso Cavallé Cruz, bevestigt, “dat het weigeren van het accepteren van een erfenis erg anekdotisch was, maar dat dit in de afgelopen jaren is toegenomen, omdat het samenvalt met een moment waarop gezinnen veel schulden hebben, er gebrek is aan liquiditeit en, dat men de successierechten heeft verhoogd. Wat ervoor gezorgd heeft, dat veel personen een erfenis afwijzen vanwege de onmogelijkheid de belasting op de successierechten te betalen; of, omdat de nalatenschap schulden van de erflater bevat.”

500 jaar Het laten registreren van een testament kost iets meer dan €30,= en dat is een belachelijk laag bedrag voor de werkelijke kosten van het bewaren en het beheer. “Er is geen maatschappij ter wereld die zich voor deze lage prijs vastlegt op het bewaren van een document gedurende 500 jaar met garantie op het beheer ervan en met een enorme verantwoordelijkheid in het geval van het verlies ervan,” zo merkt Cavallé Cruz op, in wiens notariaat documenten zijn sinds het begin van de 16de Eeuw tot heden.
kleurlogoCanarias.png 


 EU vereenvoudigt erven in andere lidstaat

STRAATSBURG - woensdag 14 maart 2012 - De Europese Unie vereenvoudigt het grensoverschrijdend erven in een andere EU-lidstaat.
Het tweede huis in Spanje bijvoorbeeld moet makkelijker kunnen worden geërfd als de Nederlandse eigenaar sterft. Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg besloten.

Een Nederlandse vrouw die getrouwd is met een Poolse man en in Frankrijk woont, kan voortaan kiezen of haar erfgenamen zullen erven onder de Nederlandse of de Franse wet.
novi-erfrecht-internationaal_large.jpg
Door die versimpeling wordt voorkomen dat er een conflict ontstaat tussen justitie in Polen, waar de erfgenamen wonen, de rechters in Nederland en het gerecht in het land waar de vrouw onroerend goed bezit (Frankrijk).

In de EU gaat het jaarlijks om bijna 450.000 van dergelijke erfenissen (10 procent van alle nalatenschappen) met een waarde van 123 miljard euro. Het voorstel van het parlement gaat nu naar de 27 lidstaten.
kleurlogoCanarias.png


 

e-10.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--348.jpg


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb