site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-319.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-100.jpg


Onenigheid met de douane

CANARISCHE EILANDEN – dinsdag 19 juli 2016 - Een bedrijf op Gran Canaria -naam en adres bij de 'GCa'-redactie bekend - laat ons weten problemen te ondervinden bij de invoer van pakketjes die besteld zijn via het Internet in Europa.

Het volgende doet zich voor:
Het pakketje met een aankoopwaarde van €35,= euro in Spanje, wordt pas dan geleverd als men vooraf de factuur van het aangekochte artikel per E-mail aan de Douane stuurt.
Bij een waarde boven € 22,30 komt er ruim €16,= aan douanekosten bij, en onder dan €22,30 alsnog €6,99
sos_aduana-2.pngaduanas-2.jpgsos_aduana-3.pngMen heeft, terecht, geklaagd over deze belachelijke gang van zaken en gewezen op het wetsvoorstel inzake aankopen via internet, voor vrijstelling van douanekosten tot een waarde van € 150,-

De reactie is als volgt: “Indien u niet de factuur zoals gevraagd aan ons toestuurt, zullen wij u belasten met de hoogst mogelijke boete: van €150,=

De wet waar u aan refereert is pas van kracht, als deze is gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (de Canarische Staatscourant); tot die tijd, wordt de invoerheffing toegepast.


Canarias verlangt van Montoro
dat hij een eind maakt aan de barrières
voor aankopen via het Internet

CANARISCHE EILANDEN - zondag 12 juni 2016 - Eilandminister Rosa Dávila verlangt de toestemming van de Douane voor het vereenvoudigen en het voordeliger maken van aankopen via het Internet.

De Canarische Regering is in afwachting van het feit, dat het Ministerie van Financiën en Douane haar toezegging nakomt van het deblokkeren en het op Canarias voordeliger maken van de afhandeling voor de toegang tot aankopen via het internet en met gelijke voorwaarden net zoals in de overige deelstaten.
canarias-insta.jpg                                V.l.n.r.: Luis Padilla, Rosa Dávila en Cristóbal Montoro.
In april 2016 zijn er twee ontmoetingen geweest met het doel de maatregelen te effectueren die de Deelstaat heeft genomen en die, als uiteindelijke maatregel, de Douane en het Ministerie moeten goedkeuren. Begin juni 2016 heeft er een ontmoeting plaats gevonden met de algemene onderdirecteur van Douane Beheer, María Luisa González; terwijl op 19 april 2016 er een ontmoeting is geweest met de Staatssecretaris van Financiën, Miguel Ferre, waarin men heeft toegezegd prioriteit te verlenen aan de ontwikkeling van het computerprogramma Vexca, dat nodig is voor het bespoedigen van de douane-afhandeling die te maken heeft met de aankopen via het Internet.

codigo_aduanero_web.png Cotrol-aduanas-correos-canarias.png

Het proces is echter vertraagd ten gevolge van de overgang van de Spaanse Regering tot aan de algemene verkiezingen van 26 juni 2016. Maar ook het in werking treden per 1 mei 2016 van de nieuwe Código Aduanero de la Unión (Douanewet van de Staat) die een verandering betekent te zijn van de juridische douanebeleid dat men toepast op de uitwisseling van goederen tussen Canarias en de rest van het Spaanse grondgebied.

Dávila stelt in haar schrijven aan Montoro, dat verzonden is op 24 mei 2016, dat een demissionaire Regering de mogelijkheid heeft ter handelen in het aannemen van maatregelen van de Deelstaat omdat die geen wettelijke en geen begrotingstechnische veranderingen vereisen, en die een verlichting betekenen te zijn op Canarias voor de duizenden gebruikers van aankopen via het Internet, die de producten die ze kopen via het Internet duurder hebben zien worden door de afhandelingskosten van de Douane.
JornadaPuerto16-web.jpg
envios-a-islas-canarias.jpg

Een van de maatregelen die de Canarische Regering verlangt, is, dat het niet nodig zal zijn een importverklaring te presenteren in het geval van producten met een lage waarde die vrijgesteld zijn van IGIC (Btw) en AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, de indirecte Staatsbelasting die exclusief van toepassing is op Canarias) welke de productie en import van goederen belast - en waar voor het Agencia Tributaria Estatal (de Spaanse Fiscus) de verklaring van lage waarde toestaat in het Vexcan.
guia-autodespacho-presencial.jpg

Autodespacho (het document in Pdf-formaat: Guia Autodespacho Presencial)
Een andere maatregel die men in werking wil stellen is de uitbreiding van het zogenoemde autodespacho (eigen aangifte , door middel van het gebruiken van het internetformulier; met het doel, de procedure te vereenvoudigen en extra kosten van de tussenpersonen te voorkomen.

Het ministerie van Financiën is van mening dat de vertraging in de toepassing van de stroomlijning van de maatregelen en het voordelige maken van de Internet-handel te wijten is aan het ontbreken van een uitdrukkelijke instructie van het Directoraat-generaal Douane-zaken die men nog steeds niet heeft gegeven ondanks dat, volgens de Deelstaat, de Spaanse Regering toegezegd heeft prioriteit te verlenen aan deze kwestie.

Het alternatief is veel gecompliceerder voor een demissionaire Regering, omdat wijzigingen van het reglement voor de bijdragen aan het REF (Belastingstelsel) moeten worden aangenomen via een wetswijziging.

De verhoging tot €150,= van de minimale vrijstelling voor douaneprocedures is een belangrijk initiatief; omdat op die manier de obstakels zouden worden opgeheven die aankopen door particulieren hebben, aangezien meer dan 70% wordt gedaan met een bedrag gelijk aan, of kleiner dan €150,=

aduanas-1.jpg sos_aduana-1.png
De internethandel op Canarias is goed voor een omzet van 447 miljoen euro, wat neerkomt op 1,08 % van het regionale Bruto Binnenlandse Product (BBP), aldus het meest recente rapport over de Comercio Electrónico op Canarias van het Ministerie van Economie, Industrie, Handel en Wetenschap, dat is opgesteld door het Observatorio Canario de las Telecomunicaciones en de Sociedad de la Información. De meest recente gegevens - betrekking hebbend op 2014- tonen aan, dat ruim een half miljoen personen aankopen doet via Internet, wat neerkomt op 30,8% van de bevolking tussen de 16 en 74 jaar, tegenover 42,4% op nationaal niveau, De consumptie-index op Canarias voor producten gekocht via internet blijft lager dan het Spaanse en het Europese gemiddelde, maar de ondernemingen op de Eilanden registreren wel een goede belasting voor het gebruik van de computer voor de verkoop, maar niet voor de aankopen.

In de zakelijke sfeer op Canarias doet 22,2% van de ondernemingen met tien of meer personeelseden, aankopen via het Internet, tegenover gemiddeld 27,6% op nationaal niveau; terwijl het gebruik van de computer minder is voor de verkopen die op Canarias gedaan worden door 19,4% van de ondernemingen met tien of meer werknemers, tegenover het nationale gemiddelde van 17,6%.

Deze aanzienlijke groei van on line-handel en de extra kosten die dit meebrengt voor de Canarische consumenten met het verwerven van producten via het Internet, hebben het beleid van de Deelstaat geïntensiveerd om te zoeken naar alternatieven en maatregelen die deze groeiende handel faciliteren en bevorderen. Sinds 2014 heeft men talrijke ontmoetingen gehad,
en heeft men beslissingen genomen in deze lijn, en die zijn in het afgelopen jaar toegenomen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-573.jpg.


Canarias schaft douane-kosten af
voor internet-aankopen lager dan €150,=

CANARISCHE EILANDEN -  donderdag 18 februari 2016 - De minister van Financiën, Rosa Dávila heeft de wijziging ondertekend van het Reglamento de Gestión de los Tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF)  (Belastingsysteem), wat erop neerkomt dat men voor aankopen die gedaan worden via het internet voor een bedrag lager dan €150,= niet verplicht is het Documento Único Administrativo (DUA) (Douaneformulier) te presenteren, dit bedrag was: vanaf €22,=

Daarmee is het Decreet 268/2011 over het Reglamento 268/2011 de Gestión de los Tributos del REF (Belastingsysteem) geactualiseerd en dit zal deze week gepubliceerd zijn in het Boletín Oficial de Canarias (BOC)(Canarische Staatsblad), zodat het decreet zo snel mogelijk kan worden toegepast, aldus minister van Financiën, Rosa Dávila.
aduanas.jpg sos_aduana.png

In een nota van het Department geeft Dávila aan, dat deze maatregel het belang aantoont voor het stimuleren van aankopen via het Internet en het verlagen van de kosten op de eilanden

Dávila heeft benadrukt dat het essentieel is om de belemmeringen voor de e-commerce te verwijderen, omdat de eilandbweoners dezelfde rechten hebben als de andere Europese burgers om deel te nemen  in aankopen via het Internet.
Autodespacho-12.jpgVolgens de Canarische  Regering is het een probleem, dat consumenten kopen via het internet met de onzekerheid van het niet weten, wat de uiteindelijke prijs van het product is.
Minister Dávila is van mening, dat dit te wijten is aan het naleven van het DUA, wat een proces is dat omslachtig blijft, waardoor veel prticulieren zich gedwongen zien, om hun bestellingen over te laten aan een tussenpersoon.

Dávila heeft de samenwerking benadrukt met alle betrokkenen in e-commerce op de Canarische Eilanden, want iedereen is zich ervan bewust dat het stimulere van aankopen via het Internet op de archipel zeer ingewikkelde juridische implicaties met zich meebrengt.

Autodespacho-Importacin-Aduanas11.jpgEen ander probleem dat de Canarische Regering wil oplossen is de vereenvoudiging van het modelo de autodespacho (aangufteformulier) , wat de Regering faciliteert met een benodigd aantal summiere aangiften.

Europese Commissie
Rosa Dávila heeft laten weten, dat de Canarische Regering omtmoetingen heeft aangevraagd  met de verantwoordelijke van de RUP-Eenheid (Eenheid Ultra Perifere Regio’s = Buitengebieden), Pascale Wolcarious, en met de twee hoogste autoriteiten van de Europese Commissie met rechtstreekse bevoegdheden voor de European Digital Market, de commissaris Gunther Ottinger en de vicevoorzitter Andrus Ansip.
zzzzzzzislas-canariaslogo-192.jpg


Weerstand tegen douanerechten

Winkelen via het internet is op de Canarische Eilanden buitenproportioneel duur door invoer-formaliteiten

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 11 februari 2016 - De socialistische EU-afgevaardigde Juan Fernando López Águilar heeft tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de ultra perifere-regio's en de EU-commissarissen voor Regionaal Beleid en Visserij opgeroepen, dat men  iets doet tegen de tariefmuren die het handelsverkeer met de Canarische Eilanden duur maken en het winkelen via het Internet onevenredig belemmeren.

Het DUA-douaneformulier, dat altijd overlegd moet worden als op de Archipel  goederen uit Spanje of andere EU-landen ontvangen worden, of vanuit de Archipel daar naar toe gestuurd worden, hindert het goederenverkeer en sluit de Canarische Eilanden uit van deelname aan een ‘digitale interne markt’ uit
lopez-aguilar--575x323.jpg NhEooqggAGslApV-800x450-noPad-1.jpg LopezAguilar.jpg
              De socialistische EU-afgevaardigde Juan Fernando López Águilar.
"De ultra perifere ligging zou de concurrentiepositie niet mogen verhinderen welke essentieel is voor een interne markt," zo heeft de Europarlementariër laten weten in een verklaring.

Ook een burgerinitiatief op het internet platform www.change.org dringt aan op vereenvoudiging van de formaliteiten voor de E-commerce, hier heeft men al ruim 22.000 handtekeningen ontvangen.
In de petitie wordt een voorbeeld gegeven:
- Een Internet aankoop van €40,58 is met €16,99 in prijs gestegen door de douane- en
  administratiekosten, namelijk met ruim 40%; een prijsverhoging, die niet binnen het
  Spaanse vasteland wordt verkregen.

Dit zou een van de redenen kunnen zijn, waarom bewoners van de Canarische Eilanden, in vergelijking met de rest van Spanje, minder aankopen doen via het Internet dan hun bevolkingsaantal gemiddeld doet verwachten.

Volgens een rapport van het Canarische Observatorium voor Telecommunicatie en de Informatiemaatschappij (OCTSI), is de omzet in 2014 in de handel via het internet op de Canarische Eilanden met 18% gestegen, tot 447 miljoen euro; echter,
slechts 23% van de Canarische bedrijven verkoopt ook via het internet; en slechts 31% van de consumenten koopt via dit medium, terwijl het landelijk gemiddelde 41% is
zzzzzzzislas-canariaslogo-160.jpg


Al ruim 17.000 handtekeningen
verlangen opheffing, of verlaging
 van de  douanerechten op Canarias

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 26 november 2015 - Ruim 17.000 personen hebben een verzoek van de Canarische Priscila Suárez op het internetportaal www.Change.org ondertekend, waarin zij de Canarische Regering vraagt de ‘schandalig hoge’ douanerechten op te heffen, of te verlagen die men op de eilanden moet betalen voor het ontvangen van postpakketten.

In sommige gevallen bedragen deze import-rechten meer dan 40% van de prijs van het product, zo benadrukt Priscila Suárez in haar verzoek.
NhEooqggAGslApV-800x450-noPad.jpg

                                      "NEE tegen douaneheffingen op Canarias"
In het verzoek wordt uitgelegd, dat de huidige wetgeving postpakketten naar de Eilanden onderwerpt aan he betalen van ‘lokale douanerechten’, waarbij men laat weten, dat dit bedrag aanzienlijk de prijs verhoogt van producten die naar Canarias worden verzonden, terwijl de Deelstaten op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) daarvan zijn uitgezonderd.

Suaréz geeft in haar verzoek een praktijkvoorbeeld, zo moest zij €16,99 betalen aan douanerechten om een product te kunnen ontvangen dat zij via het Internet had gekocht in Zaragoza; als zodanig kostte het voor €40,58 bestelde product, uiteindelijke €57,57.

Daarom verlangt men in de petitie, dat de Canarische Regering deze douanerechten ‘elimineert, of als dat niet mogelijk is, dat men deze ‘aanzienlijk vermindert’, want als de verzending plaatsvindt tussen twee plaatsen op het Península, zijn deze dounerechten niet van toepassing.

Ondertekenen
Bent u het eens met Priscilla, dan kunt u hier de petitie ondertekenen:
https://www.change.org/p/gobierno-de-canarias-impuestos-aduaneros-en-canarias
en daarmee de Canarische Regering onder druk zetten, om deze schandalige belastingheffing de wereld uit te helpen.

Bij 25.000 handtekeningen moet de Canarische Regering deze petitie in ontvangst nemen en het verzoek behandelen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-234.jpg 

Canarias zal nog twee jaar moeten wachten op de ontgrendeling van de e-commerce
(het kopen via Internet)

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 16 januari 2015- De Canarische gebruiker zal nog minstens twee jaar moeten wachten voordat kopen via het Internet niet langer hoofdbrekens oplevert en ook geen extra kosten met zich zal meebrengen, zoals momenteel het geval is.

"Dat heeft de directeur van het LAgencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) (Canarisch Agentschap voor Onderzoek, Innovatie en de Informatiemaatschappij ), Juan Ruiz Alzola, toegegeven op vrijdag 16 januari 2015.

“De problemen kan men oplossen op middellange termijn, een á twee jaar, als de twee agencias tributarias (belastingdiensten) *¹ een technologisch platform in werking stellen dat de voltooiing van het proces voor de koper te vergemakkelijken en, wat het vervelende beheer van vandaag de dag er transparanter op maakt
ddd-1.pnguntitled-14.png

                                   De directeur van het ACIISI, Juan Ruiz Alzola.
Zo heeft de directeur van het ACIISI, Juan Ruiz Alzola, van de Canarische Regering zich uitgelaten op vrijdag 16 januari 2015, die heeft erkend, dat de in april 2014 in gang gezette maatregel:
- het autodespacho (automatische kantoor)*¹
en de op dinsdag 13 januari 2015 in gang gezette maatregel:
- afschaffing van het ‘Dua’ (documento único administrativo) (registratieformulier)*² voor de export’
en
- de mogelijkheid voor leveranciers, de afhandeling bij de bron te beheren
“niet voldoende zijn,” voor het geven van een nieuwe impuls aan de e-commerce, “welke op Canarias met hindernissen’ verloopt.” 
escudo_gobierno.gifLogo_Agencia-1.png

inicio_es_es.jpg

       "Voor elke oplossing is een probleem, waarom makkelijk doen als moeilijk ook kan!"
Autodespacho-Importacin-Aduanas11-1.jpg
Autodespacho-12-1.jpg
"Het zijn geen wondermiddelen, er moet nog veel gedaan worden,” zo heeft Alzola gezegd tijdens de persconferentie.

De directeur van het ACIISI heeft aanvankelijk het probleem van de comercio electrónico (e-commerce = het kopen via Internet) op Canarias bij bedrijven gelegd die de eilanden ‘discrimineren’ door niet te verkopen naar (te leveren op) de Archipel. Een omstandigheid die bestaat, maar die het gevolg is van de problemen waaronder de leveranciers lijden als ze naar de Eilanden verkopen en ondervinden, dat veel gebruikers besluiten de handel terug te sturen zodra die arriveert en dan - door de douane-afhandeling - 50% duurder blijkt te zijn. Een a probleem voor de ontwikkeling van de e-commerce (het kopen via Internet) op de Eilanden.

Naar aanleiding van vragen van de verslaggevers, pleit Alzola voor een wetgeving die de Canarische consumenten beschermt voor ‘misbruik’ waaronder zij lijden in het beheer van de douane-afhandeling. Naar zijn mening, “ zou het ideaal zijn, niets te hoeven betalen voor een administratieve procedure die niets kost.”

Alzola bepleit volgende vragen van verslaggevers voor wetgeving die consumenten beschermt tegen lijden Canaries 'misbruiken' in het beheer van de douaneprocedures. Naar zijn mening, "idealiter niets te betalen voor een administratieve procedure die niets kost."

Tot slot, heeft de directeur van het ACIISI gewezen op het probleem van veel ondernemers die zaken willen starten en de buiten de Canarische Eilanden machines, of materialen moeten kopen. "We hebben ons gericht op particulieren, maar is ook de ondernemer. “Ik maak me drukker om de problemen dan de kopers,” zo heeft hij gezegd.

Logo_Agencia-1.png

agencias tributarias (belastingdiensten) Zie: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_y_la_Consejeria_de_Economia__Hacienda_y_Seguridad_de_Canarias_simplifican_los_tramites_del_comercio_electronico_y_los_intercambios_con_la_Peninsula.shtml
CORREOS-650x650-1.jpg

Dua (documento único administrativo) (registratieformulier) Zie: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/servicio-dua_exportacion-productos_az/detalle_servicio-sidioma=es_ES
kleurlogoCanarias.png


Douane-perikelen met vanuit het buitenland
op Canarias te bezorgen
- via het Internet bestelde - consumentengoederen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 6 oktober 2014 - Al vaker heeft de ligging van de deelstaat Canarias - in de perifere buitengebieden van Europa- geleid tot, op zijn zachtst gezegd, voor de gewone burger niet altijd geheel duidelijke wetgeving en vooral tot een doolhof aan onduidelijke regeltjes.
Wetgeving, waarvan over de ingewikkeldheid ervan de Europese Commissie in het algemeen geen boodschap heeft.

Het wordt tijd, om aan de hand van twee praktijkgevallen vervogens de uitzonderingspositie van de Canarishce Eianden binnen de Europese (Douane)-Unie uiteen te zetten; althans, een pogimg daartoe te doen.
untitadued.pngaduana.png

Praktijkgeval 1
Een pakket, dat bij een leverancier in het buitenland via het Internet is besteld is, is online betaald; tevens is er vooraf een bedrag voldaan aan de leverancier voor ´douane kosten´.
Echter Correos (de Spaanse Posterijen) of de transportista (vervoerder) komt het pakket op Canarias aanbieden en verlangt alsnog een bedrag van bijna €20,= voor douanekosten...

De klant in kwestie heeft beleefd geweigerd deze heffing te betalen, met de mededeling, dat deze kosten ál betaald zijn.
Het pakketje wordt daarop mee terug genomen en vervolgens drie dagen later zonder commentaar en zonder kosten afgeleverd.
Had men die €20,= betaald, dan was het bedrag zo verdwenen in de zakken van de Canarische Regering...

Douanekosten
Simpelweg gezegd, mag er importbelasting worden geheven over artikelen die NIET op Canarias kunnen worden aangeschaft. ALLE andere artikelen zijn echter vrij van deze – belachelijk lijkende - importheffing, behalve natuurlijk de eventueel verschuldigde I.G.I.C. (tenzij op de factuur staat, dat de Btw is betaald in het land van aanschaf).

Vanwege deze importheffing sturen bedrijven (bijvoorbeeld Apple, El Corte Inglés, Desigual, en vele anderen…) al geruime tijd geen artikelen naar klanten op de Canarische Eilanden.
In onze ogen is dit regelrechte discriminatie, die de vrije marktwerking volledig teniet doet en die de consument aan zijn/haar voordeur tot grote waanzin drijft als de postbode, of de besteldienst  arriveert... en wat dus - vooralsnog - weer iets is, om op deze ‘Gelukzalige Eilanden’ tot tien te tellen en diep te zuchten... (men zou als resident zowaar bijna het voorvoegsel ‘On’ gaan gebruiken… maar ja…het beste klimaat ter wereld, vergoedt veel!)

Zo ook in het geval, dat men vanaf Canarias een pakket verstuurd naar een willekeurig land  en de waarde van het pakket is hoger dan €25,=… dan dient op het postkantoor te worden aangegeven wát de inhoud van het pakket is en dient - vooraf - in het postkantoor een vastgesteld bedrag aan douanekosten te worden betaald, bovenop de porto- c.q. transportkosten. Toch blijkt in de (ingewikkelde) pratktijkd dit een uiterst discutabele heffing te zijn.

Praktijkgeval 2
Er is via het Internnet  een zending besteld (afkomstig uit Oostenrijk, inclusief verzendkosten die gelijktijdig bij de bestelling via het Internet aan de leverancier zijn voldaan) met een factuurbedrag van €75,= door een op de Eilanden resident zijnde buitenlander die deze artikelen niet op de Canarische Eilanden heeft kunnen aanschaffen, omdat die op de Eilanden eenvoudigweg niet verkocht worden.
Wie schetst de verbazing, dat bij eerdere, exact gelijke leveranties - van voor 2013 - geen importheffing betaald hoefde te worden aan de postbode, en nu ineens begin 2013  wel dit ‘gravamen’ (deze belastingheffing ) van €17,56.

De verwondering is echter nog groter geworden toen - eind 2013 - de postbode een exact gelijke bestelling - idem dito afkomstig uit Oostenrijk - kwam afleveren, zonder dat er van betaling van douanerechten sprake was.
Vergissing, of meten met twee maten? We zullen het nooit weten...

Vandaar, dat - met de melding van deze twee voorbeelden uit de Canarische praktijk van alledag - ‘Gran Canaria actueel’ toch maar weer eens op onderzoek is uitgegaan en de ‘gewraakte’ wetgeving erop heeft nageslagen.

Om te beginnen hebben we eerste en kijkje genomen op http://www.belastingkijker.nl/anderebelastingen_aankopenviainternet.shtml en daar staat o.a. te lezen:

Belasting op aankopen via internet 
Bij aankopen via internet van buiten de EU kan men  te maken krijgen met invoerrechten en BTW. Het loont de moeite om voordat men een bestelling plaatst, te kijken met welke heffingen men te maken krijgt.

Goederen bestellen via internet is erg eenvoudig en vanwege de lage dollarkoers soms erg aantrekkelijk. Als men echter goederen bestelt via internet van buiten de Europese Unie kan het zijn dat mern invoerrechten en BTW verschuldigd is.

Vrijgesteld van heffing zijn goederen met een waarde van maximaal €22,= exclusief verzend- en verzekeringskosten. Als de waarde tussen de €22,= en €150= ligt, hoeft alleen BTW betaald te worden.
Als de waarde hoger is dan €150,= moeten zowel BTW als invoerrechten betaald worden.
Verder kan vrijstelling aangevraagd worden als het goederen betreft die van een particulier aan een andere particulier worden verzonden met een maximale waarde van €45,= exclusief verzend- en verzekeringskosten. Dit gaat vaak om kado's e.d.

De hoogte van de invoerrechten hangt af van het product. Het is niet eenvoudig te achterhalen hoe hoog de invoerrechten zullen zijn.
Via de volgende verwijzingen is daar informatie in o.a. het Nederlands over te vinden:
 - Europese commissie:
http://ec.europa.eu/atoz_nl.htm

 - De Douane:
 http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/index.html

De kosten voor invoer kunnen flink oplopen getuige het volgende voorbeeld:
Product besteld in VS voor omgerekend EUR 160. Verzendkosten EUR 20. Tarief invoerrecht 12%. De prijs van het product wordt inclusief de verschuldigde belasting als volgt:
(160 + 20) x 1,12 = 201,6
Over 201,6 wordt 19% BTW berekend:
201,6 x 1,19 = €239,90
Daarnaast worden nog inklaringskosten door TNT Post in rekening gebracht. Dit is een vergoeding voor de handlingkosten om de hoogte van de invoerrechten te bepalen en te innen. De inklaringskosten zijn €8,50 voor een totaalbedrag aan verschuldigde belasting tot €25,= Daarboven is het 16,75.
Het pakketje kost nu al EUR 256,65. Daar komen nog de binnenlandse verzendkosten bij.

Niet op alle producten zitten invoerrechten. Bijvoorbeeld een digitaal fototoestel. Via bovengenoemde link naar de Europese Unie kunt u vinden dat dit product een TARIC code heeft van 8525803000. Doorklikken naar invoerrechten levert als resultaat 0%. Op een videocamera met TARIC code 8525809900 zit echter een tarief van 12,5%.

Goederen ontvangen uit het buitenland (ook internetaankopen)
Ontvangt u producten uit het buitenland? Bijvoorbeeld door koop via internet of postorder, of als geschenk?
De Douane:
- controleert, of de goederen Nederland binnen mogen,
  (in ons geval Spanje- met als uitzondering op deze regelgeving de Canarische Eilanden)  
- oordeelt of u belastingen bij invoer moet betalen,
- berekent als u moet betalen, hoeveel dat is.
In dit onderdeel leest u hoe dat is geregeld.
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/goederen_ontvangen_uit_het_buitenland/goederen_uit_buitenland_internetaankopen

Uitzonderingsgebieden binnen de EU-landen
Voor bepaalde gebieden die deel zijn van EU-landen, de uitzonderingsgebieden, gelden andere regels. Deze gebieden zijn:

   - Åland (Finland)

   - de Canarische Eilanden (Spanje)

   - de Kanaaleilanden (Verenigd Koninkrijk)

   - de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Frans Guinea, Martinique, Mayotte en Réunion

   -  Berg Athos (Griekenland)

  Voor deze gebieden gelden afwijkende regels voor accijns en omzetbelasting (btw).  Komt men uit een uitzonderingsgebied een EU-land binnen? Dan geldt de vrijstelling van belastingen voor de goederen die men meeneemt alsof men uit een niet-EU-land komt. Wilt u gedetailleerde informatie over de EU-landen als het gaat over het douanegebied, accijnsgebied, btw-gebied en uitzonderingsgebieden? Lees meer hierover bij ‘Overzicht EU Landen’: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/overzicht_eu_landen_eva_landen/overzicht_eu_landen/overzicht_eu_landen

UITZONDERINGSGEBIED:
CANARISCHE EILANDEN:

Lees hier de douane-regelgeving voor de Canarische Eilanden:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/naslagwerken_en_overige_informatie/overzicht_eu_landen_eva_landen/overzicht_eu_landen/uitzonderingsgebieden/canarische_eilanden
Zoeken naar informatie over regelingen voor im- en export op de intenetpagina van het Spaanse Ministere van Ecomomie en Concuurentie
http://www.comercio.gob.es/en/comercio-exterior/politica-comercial/regimenes-comerciales-importacion-exportacion/pages/regimen-comercial-de-importacion.aspx
Op bovenstaande internetpagina treft  u ook een pagina aan waar u voor o.a. de Canarische Eilanden de specifiek gegevens in kunt vullen over de te importeren goederen:

- Gebieden/zones
- Artikelsoort:
- Artikelcode:
- Behandleing/Procedure
en kunt zien of, en hoeveel importheffing men verschuldigd is:
http://www.mcx.es/ScriptsPub/know3.exe/knosysinternet/comercio/CANARIAS/consulta.htm
Wij zijn ons bewust, dat door bovenstaande ‘bomen’ vaak het bos niet (meer) te zien is, toch hopen wij u wat meer inzicht te hebben kunnen geven over mogelijk door u (als resident) op de Canarische Eilanden en besteller van goederen via o.a. het Interet, of en welke en hoeveeldouanerechten er al dan niet te betalen zijn.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-157.jpg


Douane  presenteert de rekening
voor kunst op  Canarias

CANARISCHE EILANDEN - maandag 2 september 2013 - Als een kunstenaar in Barcelona besluit zijn werk ten toon te stellen in Valencia, hoeft hij het maar in een vrachtwagentje te laden en naar de Levant te brengen. Echter, als een Canario besluit zijn werk ten toon te stellen op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) dan wordt het lastig, deze moet namelijk douanerechten betalen voor het vertrek en het terugkomen van de kunstwerken. Een barrière die het eilandenrijk met zich meebrengt.

Op Canarias van de kunst leven is moeilijk. Niet alleen vanwege de ultraperifere ligging, ver van de scheppers in de grote steden die de toon van de kunstwereld bepalen, maar om puur economische reden waar iemand mee te maken krijgt, telkens als men zijn/haar werk van de eilanden wil krijgen, of men deze compenseert, of niet.


   Saro León, omgeven door kunstwerken die wachten op teruggave aan hun auteurs.
Als een kunstenaar als zodanig zijn geluk probeert in een wedstrijd, of met een tentoonstelling buiten Canarias, krijgt deze te maken met omslachtige procedures, naast de betaling van douane- en opslagkosten, zowel bij vertrek van, als bij terugkomst op de Archipel wat, aldus de beeldhouwer Leopoldo Emperador, kan oplopen tot ruim 50% van de waarde van het kunstwerk.


                                                       Arancel = Douaneheffing.

Deze heffing bezwaart ook de kunstwerken die de Eilanden binnenkomen vanaf het Península, om ten toon gesteld te worden. Als het monster geen commercieel karakter heeft en voor informatieve doeleinden is, dan zijn de goederen vrijgesteld van het betalen van IGIC (Btw), maar niet van het betalen van douanerechten.
indevvvx_large.jpg

Deze omstandigheid treft ook de kunstcentra van de overheden die, met naleving van de regelgeving, deze kosten moeten voldoen, telkens als zij een expositie buiten de eilanden organiseren.

De kustenaars strijden al tientallen jaren tegen deze kosten, maar alle pogingen zijn tevergeefs gebleken. Zelfs toen Jerónimo Saavedra het protest leidde en de kwestie bij de Spaanse Regering aanhangig maakte.

Zo balanceert het merendeel van de Canarische auteurs op het randje van de rechtmatigheid door hun werken te vervoeren als persoonlijke bagage, om de douane te ontlopen. Kunstschilders rollen hun doeken op en nemen die in de hand mee en de beeldhouwers nemen alleen hun klein formaat kunstwerken mee.

Een paar maanden geleden, als gevolg van de op handen zijnde hervorming van het belastingstel,  hebben de Canarische auteurs via een elektronische petitie op www.avaaz.org  de Regering verzocht om schrapping van deze douaneheffing. Men heeft 540 handtekeningen verzameld. De meesten van persoonlijkheden die te maken hebben met Canarische cultuur, onder wie Martin Chirino; Alejandro United; Juan Hidalgo, de directeur van The Regent, Alejandro Vitaubet; de voorzitter van de Sociaal Economische Raad, Fernando Redondo en van verzamelaars, zoals Thomas Van de Walle.
2906_large.jpg
Het glipt uit onze handen”
De directeur-generaal van Cultuur, Xerach Gutiérrez, van de Canarische Regering, erkent , dat de situatie waaronder de kunstenaars te lijden hebben,  heel onrechtvaardig is, maar verzekert, dat, De Regering momenteel  niet voornemens is , dit tariefprobleem op te lossen met  de hervorming van het Régimen Económico y Fiscal (Belastingstelsel) , omdat daartoe een wijziging noodzakelijk is van  de Ley del IVA (Wet op de Btw). “Bovendien is de Spaanse Regering nu niet bereid ook maar af te zien van enige vorm van inkomsten.”

                                        
                                                              Xerach Gutiérrez.
Gutiérrez zegt, dat dit probleem is voorgelegd aan de juridische diensten, die hebben vastgesteld, dat dit de bevoegdheid is van de Staat. “Sinds 2001 heeft men veel pogingen ondernomen, om dit op te lossen,” zo laat hij weten.

Om dit obstakel,  dat de mobiliteit van kunstwerken belemmert , te overwinnen, noemt Gutierrez diverse maatregelen: het verstrekken van advies aan de Canarische auteurs en het onderhouden van  hulpprogramma’s voor de mobiliteit, zoals Canarias Crea.

Bovendien herinnert hij er aan, dat de Kamers van Koophandel bemiddeling bieden bij het verwerken van zendingen door middel van het ATA-carnet voor tijdelijke invoer. De kosten voor dit beheer bedragen  ongeveer €87,= en men moet 10% betalen van de waarde van het kunstwerk.
kleurlogoCanarias.png

 


aaaaakaart_canaria-38-113.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--592.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-38.jpg